Uzucapiune

Sentinţă civilă 512 din 26.11.2015


Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul P. G. în contradictoriu cu pârâtul B. I. ş.a. având ca obiect uzucapiune xxxx, NR. TOP xxx; CF. xxxx, NR. TOP xxxx.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av. Marcel Rucărean ales pentru reclamantul P. G. lipsă, curatorul av. CA pentru pârâtul  S. I.,  lipsind B. I., se prezintă martorii  B. I. şi N. .I..

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează următoarele:

-  pricina are ca obiect  uzucapiune;

- stadiul procesului: în primă instanță, în etapa cercetării procesului, la al-4-lea termen de judecată; 

-  procedura de citare este legal îndeplinită.

Apărătorul reclamantului depune la dosar procură specială de reprezentare precum şi dovada achitării onorariului curatorului special Constandin Adela în cuantum de 300 lei.

În temeiul art. 319 NCPC coroborat cu art. 321 NCPC, instanţa procedează la audierea martorilor N. I. şi B. I. sub prestare de jurământ, declaraţiile acestora fiind consemnate, semnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Apărătorul reclamantului arată că nu mai are alte probe de formulat în cauză.

Curatorul special, CA, de asemenea arată că nu mai are alte probe de formulat în cauză.

Mandatarul pârâtului B. I. declară că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Constatând că părţile nu mai au cereri de formulat şi că nu mai sunt alte incidente de soluţionat, potrivit art. 392 C.pr.civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul parţilor în ordinea şi în condiţiile prevăzute la art. 216 C.pr.civ.

Apărătorul reclamantului admiterea acţiunii aşa cum a  fost formulată şi precizată, să se constate că pârâtul B. I. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren, situat în extravilanul localităţii Sălişte în zona numită” xxx „ cu nr. top xxx, fânaţ în suprafaţă de11617 mp şi nr. top.xxx, fânaţ în suprafaţă de 4442 mp ca efect al prescripţiei achizitive temeiul de drept fiind DL.115/1938,  prin joncţiunea posesiei pârâtului cu cea a antecesorului său, G. P., mama acestuia; posesia acestuia fiind una publică şi neîntreruptă, să fie obligat pârâtul B. I. să îşi dea consimţământul la încheierea cu reclamantul a unui contract autentic de vânzare cumpărare, în faţa notarului public, având ca obiect terenurile fânaţe situate în extravilanul localităţii Sălişte, în zona numită „ Fântâna Mărului,  în caz de refuz hotărârea judecătorească să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare; să se dispună înscrierea în CF a dreptului de proprietate asupra terenurilor mai sus menţionate pe numele reclamantului ca efect a înscrisului sub semnătură privată încheiat între reclamant şi pârâtul B. I. la data de 08.02.2013; fără cheltuieli de judecată. Faţă de documentele depuse la dosar, expertizele efectuate în cauză, declaraţiile martorilor, consideră că probaţiunea relevă aceste chestiuni şi fundamentează ca printr-o hotărâre să fie admisă cererea de chemare în judecată, fără cheltuieli de judecată.

Curatorul  av. C. A. arată că este de acord cu acţiunea formulată, solicită admiterea acesteia, să fie luate în considerare înscrisurile depuse la dosar, expertiza topografică şi declaraţiile martorilor.

Mandatarul pârâtului BI solicită admiterea acţiunii aşa cum a  fost formulată de reclamant.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată că la data de 23.07.2014 sub nr. xxxx s-a înregistrat la această instanţă acţiunea civilă formulată de reclamantul P. G. în contradictoriu cu pârâtul B. I., având ca obiect uzucapiune referitor la imobilele cu nr. top xxx, fânaţ în suprafaţă de11617 mp şi nr. top.xxx, fânaţ în suprafaţă de 4442 mp, prin care s-a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa, ;

-să se constate că pârâtul B. I. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren, situat în extravilanul localităţii S. în zona numită” Fântâna Mărului „, cu nr. top xxxx, fânaţ în suprafaţă de11617 mp şi nr. top.xxx, fânaţ în suprafaţă de 4442 mp ca efect al prescripţiei achizitive, prin joncţiunea posesiei pârâtului cu cea a antecesorului său, G. P., mama acestuia;

-să fie obligat pârâtul B. I. să îşi dea consimţământul la încheierea cu reclamantul a unui contract autentic de vânzare cumpărare, în faţa notarului public, având ca obiect terenurile fânaţe situate în extravilanul localităţii S., în zona numită „ xxx”,  în caz de refuz hotărârea judecătorească să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare;

-să se dispună înscrierea în CF a dreptului de proprietate asupra terenurilor mai sus menţionate pe numele reclamantului ca efect a înscrisului sub semnătură privată încheiat între reclamant şi pârâtul BI la data de 08.02.2013;

să fie obligat pârâtul B. I. la plata cheltuielilor de judecată în caz de opoziţie.

În motivarea acţiunii, reclamantul arată că pârâtul B. I. a folosit terenurile mai sus menţionate din anul 1986 de la antecesorul său, G. P., aceasta din urmă folosind imobilul din anul 1946.Atât pârâtul cât şi mama acestuia au avut asupra acestor terenuri o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar. Pe raza localităţii S. pârâtul B. I. şi antecesoarea sa sunt cunoscuţi ca adevăraţii proprietari ai acestor terenuri,s-au ocupat de întreţinerea acestora, au achitat impozitele şi taxele corespunzătoare acestor imobile. De la începutul folosinţei şi până în prezent nimeni din localitate sau din afara acesteia nu a revendicat nici un fel de pretenţii cu privire la aceste terenuri. În data de 08.02.2013 pârâtul B. I. a încheiat cu reclamantul un înscris sub semnătură privată numit promisiune de vânzare-cumpărare în prezenţa martorilor asistenţi. Deşi prin antecontractul de vânzare cumpărare pârâtul s-a obligat să se prezinte la notarul public în vederea încheierii contractului în formă autentică, acesta în mod nejustificat, a refuzat să facă acest lucru  având o atitudine pasivă faţă de obligaţia ce îi revine.

În drept, invocă dispoziţiile art.1073 şi urm., art. 1847, art. 1860 C.C., art. 28 din Legea 115/1938 şi art. 1528, 1560 NCPC.

În probaţiune s-au depus la dosar:

a) un certificat eliberat de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, care atestă că titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum şi data decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară şi-a încetat existenţa; b) un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale (f.9) ;c) promisiune de vânzare-cumpărare( f 10);d) certificatul de rol fiscal, atunci când este cazul(f.13);e) certificat deces a antecesoarei reclamantului( f.11);f) documentaţia tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii (f.17-23);g) extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declaraţiei de renunţare la proprietate, precum şi a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară; în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane şi nici grevat de sarcini, un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului (f 15-16);

Potrivit art. 1.050 NCPC, instanţa constată că este legal sesizată, fiind competentă a judeca cauza întrucât este judecătoria în circumscripţia căreia este situat imobilul identificat în CF xxxx S. nr. top xxxx, CF xxx S. nr. top xxxx.

Potrivit art. 1.051 NCPC, după depunerea cererii, instanţa a dispus, prin încheiere, citarea titularului dreptului înscris în cartea funciară (sau a succesorilor acestuia, dacă sunt cunoscuţi), precum şi emiterea unei somaţii (f.39) şi afişarea acesteia la imobilul în litigiu, la sediul instanţei, al biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară şi la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul, precum şi publicarea ei în două ziare de largă răspândire, dintre care cel puţin unul de circulaţie naţională.

Îndeplinirea acestor formalităţi este constatată într-un proces-verbal, întocmit de grefier – f.52, din care rezultă că la împlinirea termenului de 6 luni acordat în cauză în vederea îndeplinirii operaţiunilor de publicitate prev. de art. 1051 c.p.civ. lipsesc procesul verbal de afişare a somaţiei la locul situării imobilului şi dovada publicării somaţiei în două ziare de largă răspândire.

Pârâtul B. I. nu a depus întâmpinare deşi a fost citat legal, însă la termenul din data de 15.10.2015 prezent în faţa instanţei a declarat că nu este de acord cu acţiunea formulată .Ulterior, s-a prezentat la termenul din data de 26.11.2015 în calitate de reprezentant al pârâtului B. I., conform procurii speciale autentificată sub numărul xxxx/xxxx ,numitul P.I. M., care a declarat că este d e acord cu acţiunea formulată .

În privinţa pârâtului S. I., deşi s-au efectuat demersuri de către reclamant în vederea aflării domiciliului acestuia sau a se face dovada decesului, acesta nu a putut fi identificat, nu s-au aflat date cu privire la proprietarul tabular, astfel încât instanţa în temeiul art 167 C pr civ a încuviinţat citarea acestuia prin publicitate şi a desemnat un curator care să îi reprezinte interesele, în persoana avocatului C. A. .

Aceasta a arătat prin întâmpinarea depusă că în principiu nu se opune acţiunii formulată d e reclamant în condiţiile în care aceasta va fi dovedită prin probatoriul administrat în cauză.

În cauză s-a depus copie după  promisiunea de vânzare cumpărare, adresele efectuate de reclamant pentru aflarea datelor privind proprietarul tabular, adeverinţă eliberată de Primăria oraşului Sălişte din care rezultă că terenul în litigiu nu face parte din domeniul public,certificat de atestare fiscală, raport de expertiză privind identificarea imobilului, au fost audiaţi martorii N. I. şi B. I..

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele ;

Terenul înscris în CF xxx S. nr top xxxx în suprafaţă de 11617 mp şi CF xxx S. nr top xxx în suprafaţă de 4442 mp este situat în extravilanul localităţii S. în zona numită Fântâna Mărului şi este actualmente proprietatea tabulară a pârâtului S. I. .

Potrivit declaraţiilor martorilor N. I. şi B. I., pârâtul B. I. a intrat în posesia acestor terenuri în anul 1985 cu aproximaţie, cumpărând terenul de la familia B. . Cei doi martori au arătat faptul că anterior acestui an, terenul a fost folosit de familia B., aproximativ din anii 1975-1976 iar înainte nu cunosc cine a folosit aceste terenuri. Ulterior anului 1985 dată de la care a  intrat în posesie pârâtul B. I., acesta a folosit cu aproximaţie în fiecare an sau a rugat alte persoane să se ocupe de teren, să-l cureţe, să îl administreze, până în urmă cu 2-3 ani când martorii au auzit de la pârât şi vecini că Acesta l-ar fi vândut reclamantului P. cu suma de 60.000 euro, iar în ultimii doi ani, terenul a fost curăţat d e martorul B. I. la solicitarea reclamantului P..

Deşi martorii au fost întrebaţi cu privire la posesia anterioară anului 1985, aceştia nu au putut să releve decât aspecte legate d e posesia din anul 1975,1978 a familiei B., anterior nu au cunoscut cine a folosit acest teren.

De asemenea, deşi imobilul care face obiectul prezentului litigiu are o suprafaţă de aproximativ 15.000 mp, martorii nu au putut să identifica cu exactitate terenul,aceştia relatând date cu privire la întreaga suprafaţă pe care ar deţine-o pârâtul B. în zona xxx sau Dealul Cantorului, nu au putut să identifice vecinii de teren, întrucât aceştia nu mergeau des  în zonă, au fost ani în care aceştia nu au văzut cine folosea terenul ci au aflat doar de la pârâtul Bratu Ioan .

Deşi reclamantul P. a arătat în acţiune că imobilul a fost în folosinţa mamei pârâtului Bratu Ioan, G. P., chiar pârâtul B. la primul termen în faţa instanţei a declarat că nu deţine acest teren de la antecesorii săi ci l-a cumpărat în anul 1985, ulterior din probele administrate a rezultat că acesta a intrat în posesia imobilului în jurul anilor 1985.

În ce priveşte determinarea normelor juridice aplicabile în materie de uzucapiune, doctrina şi practica judiciară au statuat că trebuie făcută distincţie între uzucapiunile începute înainte de 15 septembrie 1943, dată când s-au pus în aplicare dispoziţiile Legii nr. 389/1943, uzucapiunile începute după data de 15 septembrie 1943 şi uzucapiunile începute după data de 12 iulie 1947, când s-a pus în aplicare Decretul-lege nr. 115/1938.

Astfel, prescripţiilor achizitive începute în perioada 15 septembrie 1943 – 12 iulie 1947, li se aplică, urmând regulile dreptului comun în materie, dispoziţiile Codului civil român din 1864, chiar şi în teritoriile supuse regimului de publicitate imobiliară prin vechile cărţi funciare, cum este cazul în această speţă.

Prescripţiilor achizitive începute după anul 1947, cum este şi cea de faţă,  le sunt aplicabile dispoziţiile art. 27 şi 28 din Decretul-lege nr. 115/1938. În acest sens, s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, prin Decizia nr. LXXXVI (86) din 10.12.2007, pronunţată în recurs în interesul legii.

Dispoziţiile art. 27 şi 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 reglementează două categorii de uzucapiuni: cea tabulară şi cea extratabulară.

Uzucapiunea tabulară se realizează în situaţia în care în cartea funciară s-au înscris fără cauză legitimă, adică în baza unui titlu nevalabil, drepturi reale care pot fi dobândite prin uzucapiune, iar titularul lor le-a posedat cu bună-credinţă, potrivit legii, timp de 10 ani. Condiţiile legale pentru realizarea acestei forme de uzucapiune sunt prevăzute de art. 27 din Decretul-lege nr. 115/1938, acestea nefiind îndeplinite în ceea ce-o priveşte pe reclamantă.

Uzucapiunea extratabulară este reglementată prin dispoziţiile art. 28 alin. 1 din Decretul-lege nr. 115/1938, potrivit cărora cel care a posedat un imobil în condiţiile legii, timp de 20 de ani de la moartea titularului înscris în cartea funciară, poate cere întabularea dreptului în favoarea sa, în temeiul uzucapiunii.

 Instanţa apreciază că în cauză nu  sunt incidente prevederile referitoare la uzucapiunea extratabulară şi având în vedere că contrar susţinerilor reclamantului, posesia pârâtului a început în anii 1985, aplicabil în speţă, apreciem noi,este DL 115/1938, de altfel aşa cum a precizat şi reprezentatul reclamantului la cuvântul pe fond. Însă potrivit art 28 DL115/1938 cel care a posedat un imobil în condiţiile legii, timp de 20 de ani de la moartea titularului înscris în cartea funciară, poate cere întabularea dreptului în favoarea sa, în temeiul uzucapiunii. Apreciem că în speţă, pentru a ne putea raporta la condiţia cerută de textul de lege de 20 ani, reclamantul ar fi trebuit să facă dovada decesului, pentru a verifica dacă este îndeplinită această condiţie întrucât proprietarul tabular Stănişor Ioan este întabulat în anul 1923,potrivit extraselor de carte funciară, pe de altă parte chiar dacă am fi prezumat decesul proprietarului tabular, conform minutei CSM de unificare a practicii judiciare în materie civilă, anul 2003 (presupunând că la data întabulării 1923,acesta ar fi avut 20 de ani –data majoratului pentru a se putea opera înscrierea în cartea funciară)aceasta nu îndeplineşte condiţia de 20 de ani de la data decesului , aceasta ar fi împlinită doar în anul 2023 . Din textul de lege menţionat, instanţa reţine că, pentru a putea opera uzucapiunea extratabulară prev.de art. 28 trebuie să fie îndeplinite mai multe condiţii cumulative, după cum urmează: titularul dreptului intabulat în cartea funciară să fie decedat, uzucapantul să posede imobilul timp de cel puţin 20 de ani de la moartea proprietarului tabular, posesia să fie utilă, indiferent de buna – credinţă sau reaua – credinţă a posesorului.

Analizând probele administrate în cauză prin raportare la condiţiile expuse mai sus, instanţa reţine neîndeplinirea condiţiei privind exercitarea posesiei imobilului timp de cel puţin 20 de ani de la moartea proprietarului tabular. Nu există date cu privire la decesul proprietarului tabular.

În ce priveşte joncţiunea posesiilor invocată implicit de către reclamant, instanţa reţine că într-adevăr dobândirea proprietăţii prin efectul prescripţiei achizitive nu este subordonată cerinţei unei posesii care să fie exercitată de aceeaşi persoană pe întreaga durată a termenului cerut pentru a uzucapa. În acest sens, potrivit prevederilor art. 1860 din Codul civil de la 1864, orice posesor are facultatea, spre a putea opune prescripţia, să unească posesia sa cu posesia autorului său. În cauză însă, joncţiunea invocată implicit de către reclamant nu ar produce efectele recunoscute de lege, întrucât, pe de o parte, nu putem să reţinem starea de fapt arătată în acţiune,  care ar determina aplicarea vechiului cod civil şi joncţionarea posesiei pârâtului B. cu cea a antecesorilor săi respectiv a mamei, întrucât alta este starea de fapt rezultată din probele administrate, aşa cum am arătat mai sus iar pe de altă parte , deşi se arată că înaintea pârâtului B., familia B. a fost cea care a folosit imobilul, martorii au cunoscut doar aspecte referitoare la posesia acestora din anii 1975,1976,1978 astfel încât tot Decretul lege 115/1938 ar fi cel care ar guverna aceste posesii ceea ce ar determina necesitatea dovedirii decesului proprietarului tabular şi a dovedirii posesiei utile  timp de 20 de ani d e la moartea proprietarului tabular.

Faţă de aceste împrejurări, apreciind că nu s-a făcut dovada posesiei utile a pârâtului în condiţiile prev de art 28 DL115/1938 va respinge ca neîntemeiat primul capăt de cerere.

Urmare a respingerii primului capăt de cerere, având în vedere caracterul subsidiar al celorlalte capete de cerere, se va respinge şi aceste ca neîntemeiate.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamantul P. G. domiciliat în xxxxx în contradictoriu cu pârâtul B. I. cu reşedinţa în xxxx, reprezentat prin mandatar P. I.-M. domiciliat xxxx şi S. I. cu domiciliul necunoscut, citat prin publicitate şi reprezentat prin curator avocat C. A..

Fără cheltuieli de  judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.11.2015.