Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 147 din 07.04.2015


Pe rol fiind amânată pronunţarea asupra cauzei civile  privind pe reclamanţii M. M., M. C., C. D. M. n. M. şi pe pârâta C. O. R. P. P., având ca obiect rectificare carte funciară.

Dezbaterile asupra fondului cauzei  au avut loc în şedinţa publică  din data de 17 martie 2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru  data de 24 februarie 2015, 31 martie 2015 şi pentru 07 aprilie 2015 în vederea deliberării, când în aceeaşi compunere, a deliberat şi pronunţat următoarea sentinţă.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă,

Constată că sub nr.xxx s-a înregistrat la această instanţă la data de 25.07.2014, acţiunea civilă formulată de reclamant  M. M.,domiciliat în comuna xxxx, M. C., domiciliată în municipiul xxxx, C. D. M.,născută M., domiciliată în municipiul xxxx, având toţi calitatea de succesori ai defunctului M. T., decedat la data de xxxx în contradictoriu cu pârât C. O., judeţul S., reprezentată prin Primar, cu sediul în comuna O., str. A. I., nr.xxx ,judeţul S., solicitând instanţei:

- să dispună reconstituirea cărţii funciare nr.xxxx, cu nr. top xxx,xxx, înscriind în foaia de avere a terenului – curte şi grădină în suprafaţă de 1227 mp, şi a casei de locuit compusă din 5 camere, cămară, 2 holuri, baie, magazine,garaj şi atelier, iar în foaia de proprietate să fie trecut titularul M. T., cu titlul de  drept atribuire şi construire, proprietar în baza încheierii de carte funciară nr.xxxx.

- să dispună  sistarea cărţii funciare vechi nr.xxxx (prin conversia cărţii funciare nr.xxxx, cu nr.xxxx în baza încheierii de CF nr.xxxx).Nu se solicită cheltuieli de judecată, pârâta fiind de acord cu admiterea acţiunii.

În fapt,reclamanţii învederează faptul că titularul dreptului de proprietate, M. T. a decedat la data de xxxx.Potrivit adeverinţei nr.xxxx, acesta a avut succesori trei copii: M. D. T., decedat la data de xxxx, şi pe subsemnaţii C. D. M., născută M. şi M. M.. În urma decesului lui M. Do. T. a rămas unica succesoare M. C., potrivit certificatului de legatar nr.xxxx. Antecesorul acestora M. T., decedat la data de xxxx, a primit potrivit Deciziunii nr.22/25.03.1955 a Comitetului Executiv a Sfatului Popular al comunei xxx în folosinţa veşnică terenul loc de casă,înscris în CF nr.xxxx, cu nr. top xxx, xxx, situat în comuna xxx, str. G., nr.xx, în vederea construirii unei case de locuit, ternul fiind în proprietatea Statului Român prin Sfatul Popular al comunei O.. Prin încheierea nr.xxx din data de xxx, s-a dispus intabularea dreptului de folosinţă veşnică pe numele defunctului M. T., în baza Deciziunii nr.xxxx cu concomitenta transcriere a întregului imobil în CF nou înfiinţată nr.xxxx. M.T. s-a conformat dispoziţiilor Deciziei nr.32/1955, cât şi a dispoziţiilor Decretului nr.493/10.12.1954 şi a edificat pe cheltuiala sa în termen de 2 ani casa de locuit cu anexele ce se găsesc şi astăzi pe teren.

După terminarea construcţiei,aceasta s-a dat în folosinţă şi, prin încheierea de CF nr.xxxx s-a dispus notarea construcţiei pe nr. top xxx, xxxx, aşa cum arată certificatul nr.xxxx a Sfatului Popular al comunei xxx, şi prin aceeaşi încheiere s-a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra parcelei cu nr. top xxx, xxxx, din CF xxxx, precum şi dreptul de proprietate asupra supra edificatelor de pe această parcelă pe numele lui M. T. cu titlul de drept atribuire conform Decretului 493/1954 şi a HCM 4015/1953.Pe Deciziunea de atribuire a terenului , s-a făcut menţiunea conducătorului de CF că s-a intabulat dreptul de proprietate pe numele lui M. T., în baza încheierii nr.xxxx şi nr.xxxx şi s-au notat construcţiile în CF.

Întrucât nu s-a dezbătut succesiunea după defunctul M. T., reclamantul  a  solicitat eliberarea unui extras CF, dar i s-a comunicat că odată cu mutarea arhivei OCPI de la S. la S., cartea funciară nr.xxxx s-a pierdut, iar reconstituirea ei din oficiu sau la cerere nu este posibilă, întrucât nu se regăseşte nici dosarul cu încheierile din anul 1955 şi 1957.

Reclamantul M. M. foloseşte imobilul din litigiu din anul 1971, de la decesul tatălui său M. T. , găsind în domiciliul acestuia încheierile de CF din anii 1955 şi 1957 precum şi Decizia de atribuire a terenului. Reclamantul a solicitat eliberarea unui extras de CF cu nr.xxxx, având nr. top xxxx, xxxx şi a constatat că această carte funciară nu a fost sistată potrivit legii prin înfiinţarea noii cărţi funciare cu nr.xxxx, iar nr. top xxx, xxx nu sunt subliniaţi în această carte ca transcrişi în cea nouă, dacă cartea funciară veche nu a fost sistată.

Întrucât încheierile de carte funciară produc efectele juridice de la data înscrierii lor, iar rezoluţia din data de 13.08.1957 a conducătorului de CF arată că s-au notat construcţiile şi s-au operat încheierile în CF transmiţând proprietatea lui M. T., singura soluţie pentru reglementarea situaţiei juridice a imobilului este reconstituirea CF nr.xxxx pierdută.

Dispoziţiile art.34 din Legea nr.7/1996 arată că în cazul în care o carte funciară a fost distrusă sau pierdută din diferite cauze, reconstituirea ei se face de Registratorul Biroului Teritorial prin încheiere. Acest lucru nu este posibil întrucât reclamanţii nu au putut înfăţişa titlul de proprietate al antecesorului său, nu a putut înfăţişa un extras de CF vechi şi nici o documentaţie de la data intabulării acestora. În cazul în care se reconstituie cartea funciară nr.xxxx, urmează ca instanţa să dispună sistarea cărţii funciare vechi cu nr.xxx, pentru aceeaşi parcelă  cu nr.xxx, xxxx.

Reclamanţii susţin că pârâta C. O. prin P., proprietara actuală a imobilului construcţii şi teren existente pe parcela xxx, xxx din CF xxxx este de acord cu rectificarea cărţii funciare, cunoscând faptul că proprietatea în litigiu a aparţinut antecesorilor reclamantului.

În drept ,invocă dispoziţiile art.33,34 L.7/1996.

În probaţiune depune la dosarul cauzei în copie certificată extrasul de cart funciară,certificat deces al defunctului M. T., adeverinţă privind succesorii acestuia,certificat de legatar şi acte de stare civilă ptr. M. D. T.,decizia de atribuire a terenului nr.32/1955, încheierea nr.xxxx pentru transcrierea în CF xxxx, încheierea nr.xxxx, încheierea nr.xxx , plan releve şi certificat de notare a construcţiilor,chitanţa de plată a taxei de timbru,delegaţie avocat.

La data de 28 oct.2014 s-a înregistrat la această instanţă prin birou registratură întâmpinarea formulată de pârâta Comuna O. reprezentată prin primar prin care arată că este de acord cu acţiunea formulată de reclamanţi.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin Încheierea nr.xxxx emisă de OCPI Sibiu privind reconstituirea cărţii funciare xxx nr.top.xxx,xxxx, a fost respinsă cererea formulată, reţinându-se că potrivit verificărilor efectuate în arhiva BCPI S. se constată că această carte funciară se regăseşte, dar este intabulat imobilul cu nr.top.xx,xxxx, casă, curte şi grădină în suprafaţă de 1227 mp. Astfel, s-a apreciat că raportat la dispoziţiile art.79-82 din Ordinul nr.633/2006 cu modif. şi completările ulterioare, situaţia expusă nu se regăseşte în nici una din situaţiile reglementate pentru a se dispune reconstituirea, cu atât mai mult cu cât din actele depuse la dosar se impune fie efectuarea unor operaţiuni de intabulare în condiţiile art.888 CC şi L.7/1996 republicată,sau operaţiuni de rectificare a înscrierilor în cartea funciară.

Din studiul cărţii funciare in extenso şi extrasului de carte funciară(f.45-46) proprietari tabulari asupra imobilului înscris în CF xxxx (CF xxx) xxx nr.top.xxx,xxxx casă,curte şi grădină în suprafaţă de 1227 mp. este Statul Român.

Cartea funciară nr. xxxx  (f.52-59) , a cărei reconstituire se solicită, cuprinde nr. top. xxx,xxxx  a fost sistată , dar conform copiei extrasului de carte funciară nr.xxxx (CF xxxx) xxxx nr.top.xxxx,xxxx casă, curte şi grădină proprietari tabulari sunt S. V. şi S. V. n. C..

Prin precizarea de acţiune (f.61), reclamanţii solicită:

- transcrierea în CF xxxx a imobilului având nr.top. xxxx, xxx în baza încheierii de intabulare nr.xxxx;

- sistarea cărţii funciare vechi nr.xxx (CFxxx) xxx nr.top.xxx,xxx în baza încheierii de CF xxxx.

- să dispună înscrierea în CF xxxx nr.top.xxx,xxx a încheierii de intabulare nr.xxxx în sensul de a se nota construcţiile în cartea funciară şi a se intabula dreptul de proprietate asupra terenului şi asupra edificatelor în favoarea lui M. T. în baza D.493/1954 şi a HCM4015/1953.

Prin concluziile expertizei extrajudiciare efectuate în cauză de expert Tămăşan Marcel (f.63-68) acesta concluzionează că încheierile nr.xxxx şi nr.xxxx nu sunt înscrise în CF xxxx (CFxxxx) astfel că propune înscrierea în CF xxxx (CF xxx) O.  a nr. top. xx,xxx casă, curte şi grădină în suprafaţă de 1227mp.şi notarea dreptului de proprietate asupra edificatelor în favoarea numitului M. T..

Prin Decizia nr.32/1955 s-a atribuit în folosinţă veşnică defunctului T. M. parcela de teren având nr.top.xxx,xxx în suprafaţă de 687 mp. iar prin încheierea nr.xxxx s-a dispus radierea dreptului de folosinţă şi intabularea dreptului de proprietate asupra parcelei şi asupra supraedificatelor, înscrise în CF xxxx, cu titlu de drept atribuire cf.D.493/1954,HCMnr.4015/1953(f.23-24).

Raportat la situaţia de carte funciară ,coroborate cu concluziile expertizei topografice şi actele dosarului, acţiunea civilă formulată apare ca neîntemeiată.

Cartea funciară nr.xxx (CF xxx) are înscris imobilul nr. top. xxx,xxxx casă, curte şi grădină, proprietar tabular Statul Român, astfel că sistarea cărţii funciare şi transcrierea imobilului într-o altă carte funciară cu alţi proprietari tabulari nu are temei legal.

Faţă de cele expuse, apreciind neîndeplinite condiţiile prevăzute de art.33,34 din L.7/1996 republicată,instanţa va respinge cererea din acţiunea precizată privind transcrierea în CF xxxx a imobilului având nr.top.xxx,xxx în baza încheierii de intabulare nr.xxx precum şi sistarea cărţii funciare vechi nr.xxx (CFxxx) O. nr.top.xxx,xxx în baza încheierii de CF xxx.

Referitor la cererea formulată în precizarea de acţiune(f.61) cu privire la înscrierea în CF xxx nr. top. xxx,xxx a încheierii de intabulare nr.xxxx în sensul de a se nota construcţiile şi a se intabula dreptul de proprietate atât asupra terenului cât şi asupra edificatelor în favoarea defunctului M. T.,instanţa apreciază că cererea nu se poate formula pe calea acţiunii în reconstituire de carte funciară atât timp cât cartea funciară există şi are înscris ca proprietar tabular Statul Român.

Potrivit art.76 din L. de punere în aplicare a NCC,dispoziţiile art.876-915 din codul civil privitoare la cazurile ,condiţiile ,efectele şi regimul înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau după caz săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a noului cod civil. În speţă, reclamanţii solicită înscrierea în CF xxx nr.top.xxxx a încheierii de intabulare nr.xxx în sensul de a se nota construcţiile în cartea funciară şi a se intabula dreptul de proprietate asupra terenului şi asupra edificatelor în favoarea lui M. T. în baza D.493/1954 şi a HCM4015/1953. Potrivit dispoziţiilor art.51 din Ordinul nr.633/2006 actualizat, „înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale”.

Pe calea rectificării de carte funciară, instanţa constată că situaţia de fapt expusă de reclamanţi nu are nici o legătură cu prevederile art. 36 din Legea nr.7/1996. Astfel, din analiza prevederilor art. 34-36 din Legea nr. 7/1996, rezultă că acţiunea în rectificare înscrierilor făcute în cartea funciară este acea acţiune în justiţie prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unei înscrieri necorespunzătoare realităţii făcută în cartea funciară, pentru a pune de acord starea tabulară cu situaţia juridică reală a unui imobil.

În speţă, reclamanţii tind ca pe calea reconstituirii cărţii funciare şi a rectificării de carte funciară să procedeze la intabularea dreptului de proprietate asupra terenului şi supraedificatelor în favoarea defunctului M. T., dar starea de fapt expusă nu se încadrează în situaţiile avute în vedere de legiuitor când a reglementat procedura reconstituirii cărţii funciare şi acţiunea în rectificare de carte funciară(L.7/1996,Ordinul nr.633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară cu modif. şi completările ulterioare)

Faţă de cele învederate, instanţa va respinge acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanţii M. M.,M. C., , C. D. M.  în calitate de succesori ai defunctului M. T.,în contradictoriu cu pârâta C. O. reprezentată prin primar, cu sediul în loc. O., str. A. I. nr.xxx jud. S..

Aplicând dispoziţiile art.454 NCPC,nu va obliga pârâta la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamanţii M. M. cu domiciliul în loc. xxx cu domiciliul în mun. xxx în contradictoriu cu pârâta C. O. reprezentată prin primar, cu sediul în loc. xxxx.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 7 aprilie 2015.