Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind 4 C.p.)

Sentinţă penală 78 din 20.10.2016


Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul CMF intimat PARCHETUL, intimat SERVICIUL DE PROBAŢIUNE S, având ca obiect revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind 4 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la prima strigare, se prezintă inculpatul  - CMF, lipsind reprezentanta din oficiu av. mc, intimat  - SERVICIUL DE PROBAŢIUNE S.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei următoarele:

-Cauza are ca obiect revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind 4 C.p.).

-Cauza se află la primul termen de judecată;

-Procedura de citare este legal îndeplinită

Se constată că la dosarul cauzei s-a depus prin serviciul registratură al acestei instanţe răspunsul comunicat de către Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” S din care rezultă că inculpatul nu s-a prezentat la cursuri.

Se constată că prin acelaşi serviciu s-a depus la dosar ancheta socială efectuată la domiciliul inculpatului din J.

La întrebarea instanţei, dacă mai sunt alte cereri de formulat în cauză, reprezentanta Ministerului public, şi reprezentanta inculpatului av. of. MC arată că nu mai au astfel de cereri.

Nefiind alte cererii de formulat în cauză, instanţa încheie faza cercetărilor judecătoreşte, şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentanta Ministerului Public arată că Serviciul de Probaţiune a formulat o sesizare prin care a solicitat revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicată prin sentinţa penală nr. XXX de Judecătoria Sălişte, definitivă  la data de 10.08.2015 în dosar nr. XXX, faţă de inculpatul CMF, condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Consilierii de la serviciul de probaţiune au întocmit raportul de evaluare, au arătat că prima întrevedere a avut loc la data de 13.10.2015, i-a fost înmânat planul de supraveghere, acesta s-a implicat doar formal. Nu s-a prezentat nici la cursurile de la Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” S. Se solicită revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 93alin.1, lit.a şi c şi a obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată prevăzute la art. 93. Concluziile sunt de admitere a sesizării Serviciului de Probaţiune şi baza art. 93 C.p. să se dispună revocarea suspendării executării pedepsei de 2 ani închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, inculpatul nu şi-a respectat măsurile de supraveghere stabilite în sarcina sa şi nici obligaţiile stabilite de instanţa de judecată. Consideră că este de rea credinţă inculpatul, prin implicarea formală atât în faţa consilierilor de la Serviciul de Probaţiune cât şi în faţa instanţei. Motivele invocate de inculpat că nu deţine mijloace financiare nu este o scuză, este nefondată din ancheta socială rezultă că acesta munceşte ca zilier, însă manifestă indiferenţă.

Reprezentanta inculpatul av. of. MC, faţă de înscrisurile depuse la dosar, lasă la aprecierea instanţei cu privire la această măsură. Inculpatul nu realizează venituri, iar un drum Jina – Sibiu costă în jur de 14 lei, ar fi 28 lei pe zi, lasă la aprecierea instanţei soluţia ce urmează a se pronunţa.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XXX Serviciul de Probaţiune S a solicitat revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală NR.XX a Judecătoriei Sălişte definitivă la data de 10.08.2015 prin neapelare, pronunţată în dosarul nr.XXX al Judecătoriei Sălişte, condamnatului  CMF fiul lui N şi V născut la data de 08.11.1993 în Sibiu cu domiciliul în XXX cetăţean român, studii gimnaziale, fără antecedente penale, necăsătorit, posesor al XX nr XX eliberat de SPCLEP B CNP XXX

În motivarea cererii s-a arătat că prin sentinţa menţionată a fost condamnat inculpatul  la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani şi 8 luni  ani,conform disp.art.92 alin.1 Cod pen. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.228 alin.1,art.229 alin.2 lit.b Cod pen.cu aplicarea art 77alin1 lit d NCpen  cu aplic.art.396 alin.10 Cpp.Pe durata termenului de supraveghere 10.08.2015-09.02.2018, persoana supravegheată trebuia să respecte măsurile prev de art 93 alin1 lit a-e NCpen şi să execute obligaţiile prevăzute de art 93 alin 2 lita NCPEN(să urmeze un curs de pregătire şcolară sau un curs de calificare profesională) şi art 93alin3NCPEN (să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii Jina pe o perioadă de 60 de zile )

S-a mai arătat că supravegherea a fost încredinţată Serviciului de Probaţiune S care, prima întrevedere cu consilierul d e probaţiune a avut loc la data de 13.10.2015 în urma numeroaselor demersuri efectuate de consilierul de probaţiune .Pe parcursul perioadei de supraveghere, numitul CMF s-a implicat doar formal în procesul său de reintegrare socială, respectând doar parţial măsurile de supraveghere impuse de instanţă în sarcina sa .Se precizează că din data de 16.02.2016 persoana supravegheată nu s-a mai prezentat la sediul Serviciului de Probaţiune, deşi în această perioadă ar fi trebuit să aibă loc trei întrevederi .Cu nenumărate încercări de a-l contacta telefonic pe inculpat, în data de 14.04.2016 consilierul de probaţiune l-a contactat pe un agent de poliţie din cadrul Postului d e poliţie J care a declarat că nu îl văzuse pe beneficiar în com J, însă ştie că numitul CMF obişnuieşte să cerşească, fiind cunoscut ca o persoană care creează probleme în comunitate .

În ceea ce priveşte executarea obligaţiei prev de art 93 alin2 NCpen (să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de calificare profesională), în data de 16,02.2016 consilierul de probaţiune a emis decizia nr 1465/C/2016 .Potrivit acestei decizii, persoana supravegheată urma să frecventeze cursurile şcolare în cadrul Colegiului Naţional „Andrei Şaguna S” însă din cauza nivelului scăzut d e şcolarizare, beneficiarul nu putea fi înscris la un curs de calificare profesională, iar în urma discuţiilor cu reprezentanţii colegiului s-a stabilit ca acesta poate fi inclus în cadrul cursurilor de şcolarizare organizate în cadrul Colegiului, însă acesta nu s-a prezentat nicio zi la cursuri,potrivit adresei comunicate Serviciului de Probaţiune S.

În ceea ce priveşte executarea obligaţiei prevăzută la art 93alin34 NCpen (să presteze muncă neremunerată în cadrul primăriei J )se arată că în ciuda insistenţelor consilierului de probaţiune, persoana supravegheată nu a depus la dosar un document eliberat de medicul de familie sau un medic specialist în medicina muncii care să precizeze  starea sa de sănătate şi capacitatea de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii .

Prin urmare, se impune a se constata dacă se impune sau nu revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, având în vedere că inculpatul s-a sustras de la supravegherea ce se exercită asupra sa.

În drept: s-au invocat prev. art. 96 alin. 1 Cod pen,prevederile art 67alin1 legea 252/2013 .

În urma citării efectuate de instanţă pentru aducerea persoanei condamnate,acesta,la termenul din data de22sepetmbrie 2016,  acesta s-a prezentat în faţa instanţei şi fiind audiat a relatat că are cunoştinţă despre sentinţa penală nr.47/2015 a Judecătoriei Sălişte, prin care a fost condamnat pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni ani, iar la Serviciul de Probaţiune a fost prezent într-o singură împrejurare, în cursul anului 2015.În rest nu a putu executa obligaţiile impuse de instanţă datorită situaţiei materiale precare .

Deliberând asupra cererii de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată condamnatului CMF instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.47/01.07.2015 definitivă la data de10.08.2015 prin neapelare, pronunţată în dosarul nr. FFF al Judecătoriei Sălişte s-a dispus, între  altele, condamnarea inculpatului CMF la o pedeapsă de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2ani şi 6 luni  ani, pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă calificată.

Prin sentinţa de condamnare supravegherea condamnatului a fost încredinţată Serviciului de Probaţiune  Sibiu.

Într-o primă fază, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, condamnatul  s-a prezentat la Serviciul de Probaţiune S, la data de 13.10.2015 când i s-au adus la cunoştinţă măsurile de supraveghere şi obligaţiile pe care trebuie să le respecte conform sentinţei de condamnare, precum şi data la care trebuie să se prezinte pentru înmânarea planului de supraveghere, respectiv06.11.2015.

Din relațiile comunicate instanței de către Serviciul de Probațiune S a rezultat următoarele:

Pe parcursul perioadei de supraveghere, numitul CMF s-a implicat doar formal în procesul său de reintegrare socială, respectând doar parţial măsurile de supraveghere impuse de instanţă în sarcina sa .Se precizează că din data de 16.02.2016 persoana supravegheată nu s-a mai prezentat la sediul Serviciului de Probaţiune, deşi în această perioadă ar fi trebuit să aibă loc trei întrevederi .Cu nenumărate încercări de a-l contacta telefonic pe inculpat, în data de 14.04.2016 consilierul de probaţiune l-a contactat pe un agent de poliţie din cadrul Postului d e poliţie J care a declarat că nu îl văzuse pe beneficiar în com J însă ştie că numitul CMF obişnuieşte să cerşească, fiind cunoscut ca o persoană care creează probleme în comunitate .

În ceea ce priveşte executarea obligaţiei prev de art 93 alin2 NCpen (să urmeze un curs de pregătire şcolară sau de calificare profesională), în data de 16,02.2016 consilierul de probaţiune a emis decizia nr 1465/C/2016 .Potrivit acestei decizii, persoana supravegheată urma să frecventeze cursurile şcolare în cadrul Colegiului Naţional „Andrei Şaguna S” însă din cauza nivelului scăzut d e şcolarizare, beneficiarul nu putea fi înscris la un curs de calificare profesională, iar în urma discuţiilor cu reprezentanţii colegiului s-a stabilit ca acesta poate fi inclus în cadrul cursurilor de şcolarizare organizate în cadrul Colegiului, însă acesta nu s-a prezentat nicio zi la cursuri, potrivit adresei comunicate Serviciului de Probaţiune S.

În ceea ce priveşte executarea obligaţiei prevăzută la art 93alin34 NCpen (să presteze muncă neremunerată în cadrul primăriei J )se arată că în ciuda insistenţelor consilierului de probaţiune, persoana supravegheată nu a depus la dosar un document eliberat de medicul de familie sau un medic specialist în medicina muncii care să precizeze  starea sa de sănătate şi capacitatea de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii .

Acesta a argumentat că nu s-a putut prezenta la Serviciul de Probaţiune, la cursurile d e pregătire profesională şi la medicul de familie, întrucât nu are venituri şi nu dispune de mijloace materiale necesare deplasării.

Din ancheta socială efectuată în cauză rezultă că persoana supravegheată nu este încadrat în muncă însă lucrează ca şi zilier .

Aceste aspecte, au determinat consilierii serviciului să sesizeze judecătorul delegat din cadrul Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Sălişte cu o cerere de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 

Conform adresei efectuate de instanţă către Colegiul Naţional Andrei Şaguna din S, persoana supravegheată  nu s-a prezentat nicio zi la cursuri.

Instanţa constată raportat la aspectele mai sus menționate,că pe parcursul supravegherii condamnatul nu şi-a respectat cu evidentă rea –credinţă obligaţiile ce îi reveneau, după cum rezultă din adresele comunicate la dosar şi din procesele verbale şi înscrisurile încheiate de către consilierul de probaţiune, nu s-a mai prezentat la Serviciul d e Probaţiune pentru întrevederile cu consilierul de probaţiune, cu toate insistenţele acestuia. De asemenea nici pe parcursul derulării cauzei cu toate insistențele și demersurile efectuate de către instanță,intimatul nu a dat dovadă de bună credință,tratând în continuare cu superficialitate obligațiile ce îi incumbă  legat de prezentarea sa la Serviciul de Probațiune și îndeplinirea obligațiilor dispuse de către instanța de fond prin sentința de condamnare.

Potrivit art. 96 Cod pen.- Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

Conform disp.art.583 Cod pr.pen. - Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.

Din cele expuse mai sus rezultă nu doar că intimatul – condamnat a încălcat, cu rea-credinţă, obligaţia de a se prezenta ori de câte ori va fi solicitat la Serviciul de Probaţiune  Sibiu,dar și că nu a comunicat informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă, și cu toată bunăvoința manifestată de instanță, nu a dat curs solicitării instanței de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune pe parcursul derulării cauzei,astfel că această instituție raportat la atitudinea persoanei supravegheate, a comunicat instanței că își menține solicitarea formulată.

Astfel, instanţa analizând condiţiile obligatorii şi necesare  pentru a putea fi revocat beneficiul suspendării, respectiv aceea a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege şi neîndeplinirea acestora cu rea credinţă,constată că acestea sunt îndeplinite .

Având în vedere cele expuse mai sus instanţa va admite sesizarea judecătorul delegat la Biroul Executări penale din cadrul Judecătoriei Sibiu şi în consecinţă: În temeiul art.96 alin.1 Cod pen. rap. la art.583 alin.1 Cod pr.pen.va dispune  revocarea  suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr47/01.07.2015 a Judecătoriei Sălişte definitivă la data de 10.08.2015 prin neapelare, pronunţată în dosarul nr.XXX al Judecătoriei Sălişte, condamnatului  CMF fiul lui N şi V, născut la data de XXXX în Sibiu cu CCC, cetăţean român, studii gimnaziale, fără antecedente penale, necăsătorit, posesor al XX nr XXX eliberat de SPCLEP B CNP XXX  şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

Se va constata că din pedeapsă s-a dedus prin sentinţa penală nr. 47/01.07.2015 a Judecătoriei Sălişte  durata reţinerii şi arestării preventive a acestuia începând cu data de 10.02.2015 ora 20.00 la zi .

În temeiul art.275 alin.3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorului din oficiu MC  în cuantum de 130 lei va  rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite sesizarea formulată de SERVICIUL DE PROBAŢIUNE S şi în consecinţă:

În temeiul art.96 alin.1 Cod pen. rap. la art.583 alin.1 Cod pr.pen. revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr47/01.07.2015 a Judecătoriei Sălişte definitivă la data de 10.08.2015 prin neapelare, pronunţată în dosarul nr.XXXX al Judecătoriei Sălişte, condamnatului  CMF  fiul lui N şi V, născut la data de XXXX în S cu domiciliul în loc XXXX, cetăţean român, studii gimnaziale, fără antecedente penale, necăsătorit, posesor al XX nr XX eliberat de SPCLEP B CNP XXX  şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

Constată că din pedeapsă s-a dedus prin sentinţa penală n.r47/01.07.2015 a Judecătoriei Sălişte  durata reţinerii şi arestării preventive a acestuia începând cu data de 10.02.2015 ora 20.00 la zi .

În temeiul art.275 alin.3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorului din oficiu MC  în cuantum de 130 lei rămâne în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.10.2016.