Acţiune oblică

Sentinţă civilă 199 din 14.02.2013


Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 3654/289/2009 din 04 noiembrie 2009 reclamanţii U I şi U O au solicitat în contradictoriu cu pârâţii D G. G şi R L să se constate că reclamanţii au cumpărat de la pârâtul de rând 1 prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18438 din 30.10.1992 încheiat la Notariatul de Stat Judeţean Mureş imobilul teren arabil intravilan în suprafaţă de 2454 mp înscrisă în CF 294/IV Suseni, top. 409/a/1, să se constate că din această suprafaţă reclamanţii au intabulaţi doar 1152 mp în CF 294/II Suseni, top. 409/2/1, să se dispună intabularea în CF a suprafeţei de 1343 mp înscrişi în TP 115537 emis la data de 02.09.1994 pe numele pârâtului de rând 1 cuprinsă în tarlaua 40 parcela 506/1/1/3 şi 506/1 teren arabil intravilan şi curţi construcţii reprezentând diferenţa de teren între ceea ce reclamanţii au cumpărat şi au intabulat pe numele lor şi ceea ce a rămas neintabulat în proprietatea acestui pârât, să se constate că în temeiul dispoziţiilor contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18438 din 30.10.1992, reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate şi asupra acestei suprafeţe de 1343 mp şi să se dispună intabularea ei pe numele reclamanţilor, să se dispună în sensul înfiinţării unei noi cărţi funciare în care să fie înscris atât dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra suprafeţei de 1343 mp pe care instanţa să o unifice cu suprafaţa de teren existentă în prezent în CF 294/II Suseni cu consecinţa radierii dreptului de proprietate al reclamanţilor din această ultimă carte funciară şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în caz de opoziţie.

În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că au cumpărat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18.438 din 30.10.1992 suprafaţa de teren arabil intravilan de 2457 mp situată în comuna Suseni.

Consecutiv acestei vânzări reclamanţii şi-au intabulat dreptul de proprietate în CF 294/IV Suseni top. 409/2/1. După perfectarea acestui contract reclamanţii au intrat în posesia şi proprietatea terenului achiziţionat exercitând dreptul de proprietate în mod liber, neîngrădit, paşnic, public şi sub nume de proprietari, şi au edificat o casă de locuit la numărul administrativ 506, casă de locuit care a fost înscrisă în cartea funciară în anul 1999 când reclamanţii au aflat cu surprindere că terenul nu mai este intabulat în CF 294/IV Suseni ci în CF 294/II, iar suprafaţa modificată la numai 1152 mp şi că asupra acestui imobil sunt coproprietari in indiviziune cu pârâtul de rând 2 R L. Văzând aceasta reclamanţii arată că au încercat să lămurească situaţia terenului demarând o acţiune de ieşire din indiviziune cu această persoană în dosarul 376/2004 al Judecătoriei Reghin situaţia diferenţei de teren rămase neintabulate împiedicând clarificarea, iar acţiunea a fot respinsă irevocabil.

În urma verificărilor efectuate reclamanţii au constatat că în 30.10.1992 reclamanţii au cumpărat terenul în suprafaţă de 2457 mp, în 02.11.1992 a fost eliberat extrasul de carte funciară 294/IV Suseni, top. 409/2/1 pentru suprafaţa de 2457 mp teren, în anul 1999 reclamanţii înscriu în cartea funciară construcţia edificată pe acest teren, iar extrasul de carte funciară le este eliberat asupra CF 294/II Suseni în care R L figurează cu lucrări efectuate sub nr. 6104 din 20.06.1986 şi 6424 din 30.06.1986 şi 733 din 04.08.1986 la poziţiile B + 1-7 din această carte funciară.

La data de 10.07.1992 sub nr. 9668 autoarea pârâtului D Elisabeta îşi intabulează un drept de proprietate pentru suprafaţa de 1152 mp în baza TP 89200/45 la poziţie B + 7 pentru ca apoi în baza CM 1070/1992 sub nr. 6063 din 22.06.1992 să intabuleze dreptul de proprietate al pârâtului pentru această suprafaţă de teren de 1152 mp prin succesiune. La poziţia B + 8, 9,  din această carte funciară figurează reclamanţii ca dobânditori ai dreptului de proprietate în urma perfectării contractului de vânzare cumpărare 18438/1992, evidenţierea casei construite în anul 1997 s-a efectuat sub nr. 6476 din 14.12.1999 la B + 10, la care s-a adăugat o completare de evidenţiere în anul 2003. Reclamanţii au mai aflat că în anul 2004 a mai fost emis un titlu de proprietate 115537 din 02.09.1994 la suprafaţa primită în intravilanul comunei Suseni figurând cu suprafaţa de 1300 mp la pct. 8 curţi construcţii şi cu suprafaţa de 1200 mp la pct. 1 arabil în intravilan.

Faţă de aceste împrejurări precum şi faţă de faptul că reclamanţii deţin în mod efectiv întreaga suprafaţă de teren cumpărată bine delimitată şi îngrădită au formulat prezenta acţiune oblică în prestaţie tabulară pentru intabularea diferenţei de teren rămase neintabulate.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 974 Cod civil pentru acţiunea oblică ce vizează pronunţarea unei hotărâri prin care debitorul obligaţiei asumate să fie intabulat în CF ca proprietar al părţii de imobil cuprinsă în titlul de proprietate emis în 1994 şi dispoziţiile art. 25 şi următoarele din Legea 7/1996 pentru celelalte capete de cerere, raportate la art. 274 Cod procedură civilă.

În probaţiune, reclamanţii au anexat în copie următoarele înscrisuri: certificat de urbanism (f. 5-6), borderou PAC (f. 7), lista de semnături proiectanţi (f. 8), memoriu prezentare (f. 9-11), plan de situaţie (f.12-19), extras CF nr. 294/II Suseni (f. 20-23), certificat de urbanism (f. 24), cerere de reconstituire CF (f. 25), extras CF (f. 26), adresa de răspuns OCPI, CF, răspuns OCPI (f. 27-34), adeverinţă Primăria Suseni (f. 35), fişa de punere în posesie (f. 36), încheiere autentificare (. f.37), cererea reclamanţilor către OCPI (f. 38), plângere la încheierea de carte funciară (f. 39-40), încheierea 11574/11.09.2009 (f. 41).

La data de 02 decembrie 2009 pârâtul D G a depus întâmpinare prin care a arătat că la data încheierii contractului de vânzare cumpărare cu reclamanţii acesta a depus înscrisuri din care rezulta că este proprietar asupra suprafeţei de 1152 mp, restul de 1305 mp din totalul de 2457 mp o deţinea numai în folosinţă. Ulterior s-a judecat cu reclamanţii care au pierdut procesul, iar reclamanţii s-au mai adresat în 2004 cu o cerere similară la OCPI cererea fiind respinsă, iar împotriva acestei încheieri reclamanţii au formulat contestaţie.

Întâmpinarea nu a fost motivată în drept şi la aceasta nu au fost anexate înscrisuri. Prin întâmpinare nu au fost propuse probe.

La data de 28 decembrie 2009, pârâtul R L a depus întâmpinare prin care a arătat că în principiu nu se opune admiterii acţiunii doar că reclamanţii doresc să îi ia o suprafaţă de 38 mp din terenul său, adică cei 3 m de teren lăţime pe care o ocupă şi în prezent.

În motivarea întâmpinării pârâtul a arătat că nu se opune admiterii acţiunii cu condiţia ca reclamanţii să nu-i folosească terenul şi să nu intabuleze cei 38 mp din terenul pârâtului. Potrivit sentinţei civile 1295/07 septembrie 2005 o parte din teren a făcut obiectul retrocedărilor în temeiul Legii 18/1991, iar aceste terenuri au fost clar determinate prin fişele de punere în posesie şi în mod evident odată cu punerea în posesie s-au stabilit şi limitele de hotar, astfel că părţile nu se găsesc în indiviziune, astfel că pârâtul apreciază că nu se impunea chemarea sa în judecată de către reclamanţi.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 115-119 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinare a fost propusă proba cu înscrisuri respectiv sentinţa civilă anexată în copie cu nr. 1295 din 07 septembrie 2005 a Judecătoriei Reghin.

La data de 06 ianuarie 2010, reclamanţii au depus prin registratura instanţei precizare la acţiune şi răspuns la întâmpinare prin care au arătat că obiectul petitelor 3, 4, 5 ale acţiunii este suprafaţa de 1305 mp teren şi nu 1343 mp cum în mod eronat au consemnat, iar cu privire la întâmpinarea pârâtului de rând 1 au arătat că este expresia unei necunoaşteri a consecinţelor juridice ale actelor şi faptelor sale juridice. În ce priveşte întâmpinarea formulată de pârâtul de rând 2 reclamanţii au arătat că nu corespunde adevărului că ar folosi suprafaţa de 38 mp teren din proprietatea acestuia, iar suprafeţele deţinute de reclamanţi se găsesc în posesia efectivă a acestora.

Prin Sentinţa civilă nr. 932/29.04.2010, instanţa a respins acţiunea civilă formulată de reclamanţii U I şi U O în contradictoriu cu pârâţii D G. G şi R L.

Prin decizia civilă nr. 715/19.10.2010 din dosar 3654/289/2009 pronunţată de Tribunalul Mureş – Secţia civilă, s-a admis recursul formulat de reclamanţii U I şi U O, împotriva sentinţei civile nr. 932/29.04.2010 pronunţată de Judecătorie Reghin în dosarul nr. 3654/289/2009 şi în consecinţă s-a casat în tot hotărârea atacată şi s-a dispus trimiterea spre rejudecarea primei instanţe.

Pentru termenul de judecată din data de 24.01.2011, d-na judecător Marilena Lulea a formulat cerere de abţinere fiind incidente dispoziţiile art. 24 Cod procedură civilă, cerere care a fost admisă prin Încheierea dată în Camera de Consiliu din data de 24.01.2011.

La data de 22.03.2011, pârâtul R L a depus la dosarul cauzei Note de şedinţă în cuprinsul cărora a arătat că în principiu nu se opune admiterii acţiunii formulate de către reclamanţi, doar pentru opozabilitate pentru a putea înscrie sentinţa în C.F., fără a fi obligat la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 18.01.2012 s-a depus la dosarul cauzei Raportul de expertiză topo dispus în cauză şi efectuat de dl. expert Mihalache Marian.

La data de 20.06.2012, reclamanţii au depus la dosarul cauzei Precizare a cererii (f. 111-dos.3654/289/2009*), precizând petitul 4 al cererii principale privind raportat la concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză, în sensul ca au solicitat să se dispună a se rectifica C.F. nr. 50.201 – Suseni, nr. top. 409/2/1/2 de la 1152 mp la 2375 mp, astfel cum s-a propus prin expertiză.

La data de 05.07.2012, reclamanţii U I şi U O, au depus la dosarul cauzei Concluzii scrise prin care au solicitat să se constate că reclamanţii au cumpărat de la pârâtul de rând 1 prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18438 din 30.10.1992 încheiat la Notariatul de Stat Judeţean Mureş imobilul teren arabil intravilan în suprafaţă de 2454 mp înscrisă în CF 294/IV Suseni, top. 409/a/1; să se constate că din această suprafaţă de teren cumpărată, reclamanţii au întabulaţi doar 1152 mp în CF 294/II Suseni, top. 409/2/1; să se dispună intabularea în CF a suprafeţei de 1343 mp înscrişi în TP 115537 emis la data de 02.09.1994 pe numele pârâtului de rând 1 cuprinsă în tarlaua 40 parcela 506/1/1/3 şi 506/1 teren arabil intravilan şi curţi construcţii reprezentând diferenţa de teren între ceea ce reclamanţii au cumpărat şi au intabulat pe numele lor şi ceea ce a rămas neintabulat în proprietatea acestui pârât; să se constate că în temeiul dispoziţiilor contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18438 din 30.10.1992 reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate şi asupra acestei suprafeţe de 1223 mp şi să se dispună intabularea ei pe numele reclamanţilor; să se dispună în sensul înfiinţării unei noi cărţi funciare în care să fie înscris atât dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra suprafeţei de 1223 mp pe care instanţa să o unifice cu suprafaţa de teren existentă în prezent în CF 294/II Suseni cu consecinţa radierii dreptului de proprietate al reclamanţilor din această ultimă carte funciară, fără obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere că aceştia în mod efectiv nu s-au opus admiterii acţiunii.

La data de 04.09.2012, s-a depus la dosarul cauzei de către dl. expert Mihalache Marian, Completare la raportul de expertiză efectuat în cauză.

La data de 06.09.2012, la solicitarea instanţei, s-a depus răspuns de către O.C.P.I.Mureş – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin (f. 133).

La termenul de judecată din data de 12.09.2012, pârâţii au depus la dosar Precizare de acţiune prin care au solicitat ca în temeiul art. 33 alin. 1,2,4,5,6 din Legea 7/1996 să se dispună rectificarea C.F. nr. 50098-Suseni, nr. top. Cad. 409/2/1/1 proprietatea pârâtului R L prin radierea din aceasta a suprafeţei de teren de 1223 mp înscrisă eronat în favoarea acestuia, susţinând că în rest îşi menţin toate solicitările formulate iniţial şi precizate ulterior.

La data de 10.12.2012, s-a depus la dosarul cauzei cu nr. dosar 3654/289/2009* de către reclamanţi, Precizare de acţiune (f. 194) prin care au solicitat ca instanţa să ia act în privinţa evaluării capătului de cerere privitor la intabularea pe numele reclamanţilor a suprafeţei de teren de 1223 mp, precizând valoarea acestui teren la suma de 20.000 lei.

La data de 22 decembrie 2012, reclamanţii şi pârâţii au depus la dosarul cauzei Concluzii scrise.

La termenul de judecată din data de 9 ianuarie 2013, s-a admis proba cu cercetarea la faţa locului, cercetare efectuată conform procesului verbal depus la fila 222 dosar.

La data de 04.02.2013, reclamanţii au depus la dosar Concluzii scrise suplimentare.

Analizând actele şi lucrările dosarului respectiv, cererea principală şi înscrisurile, întâmpinarea depusă de pârâtul D G. G, întâmpinarea depusă de pârâtul R L; Sentinţa civilă nr. 1295/7.09.2005; precizare de acţiune şi răspuns la întâmpinare depus de reclamanţi la data de 6.01.2010; nota depusă de pârâtul D G. G la data de 4.02.2010; note de şedinţă depuse de pârâtul R L la data de 22.03.2011; Încheierea nr. 15824 din dosarul nr. 15824/25.11.2009 emis de Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mureş - Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin; extras de carte funciară nr. 50098/25.11.2009; plan de amplasament şi delimitare a imobilului/7.12.2009; Titlu de proprietate pe numele numitului R L emis la data de 02.08.2004; Raportul de expertiză tehnică din dosarul nr. 376/2004 efectuat de expert tehnic Merişescu G, plan de situaţie, calculul suprafeţelor prin metoda analitică, copie plan CF, adresa nr. 559/10.05.1967; adresa nr. 7654/7655/19.04.2011 emisă de Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mureş - Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin împreună cu cartea funciară nr. 294 a localităţii Suseni, Titlu de proprietate pe numele numitului D G. G emis la data de 2.09.1994; proces verbal încheiat la data de 15.10.1945 emis de Direcţia Generală a Arhivelor Statului; extras de carte funciară CF nr. 294/5/1988; Raportul de expertiză din ianuarie 2012 efectuat de expert topo Mihalache Marian; adresa nr. 36835/14.03.2012 emis de Consiliul local al mun. Reghin - Compartimentul de stare civilă împreună cu extrasul din registrul de deces; precizare a cererii depuse de reclamanţi la data de 20.06.2012; concluzii scrise depuse de reclamanţi la data de 5.07.2012; completare la Raportul de expertiză depus la data de 4.09.2012; adresa nr. R.C. 393/2012 emisă de Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mureş - Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin şi alte înscrisuri anexate; precizare la acţiune depusă de reclamanţi la termenul de judecată din data de 12.09.2012; precizare la acţiune depusă de reclamanţi la data de 7.12.2012; concluzii scrise depuse de reclamanţi la data de 27.12.2012; Proces verbal încheiat la data de 24.01.2013 cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului; adresa nr. 2979/14.12.2012 emisă de Com. Suseni împreună cu adeverinţa nr. 2231/06.10.2009; nota depusă de pârâtul R L la data de 30.01.2013; concluzii scrise suplimentare depuse de reclamanţi la data de 4.02.2013, instanţa reţine următoarele:

Prin acţiunea introdusă reclamanţii au solicitat rectificarea CF- ului nr. 294/II/Suseni în sensul că terenul cumpărat prin contractul de vânzare cumpărare nr. 18.438 din 30.10.1992 are suprafaţa de 2.457 lei şi nu doar de 1.152 mp astfel cum este înscris în prezent în carte funciară.

Pentru lămurirea situaţiei juridice reclamanţii au chemat în judecată pe vânzătorul terenului Du G, înscris anterior în CF nr. 294/II/Suseni sub B+7 şi pe R L, înscris în aceeaşi carte funciară ca proprietar asupra cotei de 125 mp şi ½ construcţii.

În vederea stabiliri situaţiei juridice a terenului în suprafaţă de 2.457 mp Suseni, instanţa a dispus efectuarea unei expertize topografice prin care s-a procedat la identificarea terenului aflat în posesia reclamanţilor precum şi identificarea terenului aflat în posesia pârâtului.

În urma măsurătorilor efectuate, la faţa locului, instanţa reţine faptul că terenul se află situat în comuna Suseni, nr. 585, şi reprezintă un imobil intravilan curţi construcţii, cu o curte pe care sunt edificate 6 construcţii, astfel cum apar descrise în CF. nr. 50201. În urma măsurătorilor efectuate pe limitele actuale de proprietate, reprezentate în expertiza efectuată, respectiv pe plan în pct. 2-3-17-24-6 imobilul de la nr. 585 aflat în proprietatea reclamanţilor, are o suprafaţă de 2375 mp.

 Din contractul de vânzare cumpărare autentificat la notar nr. 18438 din 30.10.1992, reclamanţii au cumpărat de la pârâtul D G o suprafaţă de teren de 2457 mp din CF. nr. 294/IV Suseni nr. top. 409/2/1, loc de casă care s-a înscris în CF. nr. 294/IV nr. top. 409/2/1 pe numele reclamanţilor cu cota de 1/1 însă cu suprafaţa de 2455 mp. Rezultă astfel o diferenţă de 2 mp ce poate fi explicată din transformările de stânjeni în mp după cum menţionează expertul în raportul de expertiză, fila 77 din dosar.

Deşi evoluţia juridica a terenului este clară, imobilul proprietatea reclamanţilor este înscris în prezent în CF nr. 50201 Suseni, nr. top 409/2/1/2 cu suprafaţa de doar 1152 mp, teren şi construcţii provenit din conversia CF. nr. 294/II.

Tot ca evoluţie juridică în ceea ce priveşte imobilul suspus analizei, instanţa reţine faptul că nr. top 409/2, CF. nr. 294 Suseni a avut iniţial suprafaţa de 4352 mp A+8 arător, primul proprietar fiind Pataki M., iar ulterior trecut pe Statul Român.

La data de 13.05 1967 nr. top 409/2 s-a dezmembrat în nr. top 409/2/1 loc de casă cu suprafaţă de 2457 mp şi respectiv nr. top 409/2/2 loc de casă cu suprafaţă de 1274 mp ambele fiind readnotate în CF. 294 pe Statul Român sub nr. ord A+11, respectiv A+12, diferenţa de 621 mp fiind înscrisă pe nr. top 409/2/3.

La data cumpărării imobilului de la nr. 585, fost 506, identificat pe nr. top 409/2/1 toată suprafaţa de 2455 mp, respectiv 2457 mp din dezmembrare a apărut înscrisă în CF nr. 294/IV Suseni, pe noi proprietari. Notările din CF. nr. 294 Suseni referitoare la nr. top 409/2/1 se opresc la A+11, deşi acelaşi nr. top apare şi în CF 294/II Suseni cu 2457 mp, însă unde proprietarii reclamanţi apar înscrişi doar cu 1152 mp, astfel cum a reţinut expertul în cuprinsul raportului de expertiză, fila 77 din dosar.

Se reţine faptul că CF. nr. 294/IV Suseni s-a pierdut astfel că nu se mai află în arhiva BCPI Reghin, iar CF nr. 294/II Suseni s-a convertit în CF. 50201 Suseni şi în care au fost evidenţiate construcţiile actuale  proprietatea reclamanţilor şi unde apare nr. top 409/2/1 dezmembrat în nr. top 409/2/1/2 cu suprafaţa de 1152 mp, rezultând faptul că diferenţa de 1305 mp, respectiv 2457 mp - 1152 mp egal 1305 mp ce nu apare înscrisă în nici un act.

În urma demersurilor efectuate de către expert, se reţine faptul că pârâtul D G a avut în proprietate 1152 mp din grădina de la nr. 585, fostă 506, restul de 1305 mp fiind proprietatea numitului Cengher Iuliu aspect confirmat de către Primăria Suseni. Astfel pârâtul D G a avut o parcelă de teren intravilan cu suprafaţa de 1152 mp şi o parcelă teren extravilan, iar acesta a făcut schimb cu pârâtul D, cedând parcela de  teren  extravilan şi înglobând terenul lui Cengher în terenul său, în acest mod în momentul depunerii cererilor pentru restituirea terenurilor în baza Legii nr. 18/1991, pârâtul D a solicitat 2500 mp intravilan, iar în momentul vânzării către reclamanţi, Primăria Suseni a confirmat faptul că acesta este proprietar pe cei 2457 mp din CF. nr.. 297/IV.

Instanţa mai reţine faptul că în anul 1994, pârâtului D G i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 115537/02.09.1994 cu toată suprafaţa, deşi în anul 1992 acesta a vândut parcelele intravilane A 506/1/1, 1200 mp şi Cc. 506/1, 1300 mp din tarlaua 40.

Din menţiunile cuprinse în raportul de expertiză, precum şi din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă faptul că în zona în care se află imobilul în cauză au primit teren potrivit Legii 18/1991, doar pârâţii D G şi R L, respectiv titlul de proprietate nr. 115537/94 şi titlul de proprietate nr. 116102 din 2004, nu şi numitul C, astfel că tot terenul de 2500 mp, respectiv 2457 mp după înscrierea în cartea funciară, constituind actualul imobil de la nr. 585 s-a restituit pârâtului D, în prezent fiind  proprietari reclamanţii.

Se reţine din conţinutul titlului de proprietate nr. 116102/2004 proprietar pârâtul R L, la rubrica vecinul spre N, apare menţionat numele reclamantului, deci limita actuală dintre cele două proprietăţi este recunoscută ca fiind cea corectă inclusiv de către comisia locală de aplicare a legi fondului funciar.

Starea de fapt cu privire la evoluţia terenului este descrisă şi de către expert în raportul de expertiză în concluziile raportului reţinându-se faptul că în urma măsurătorilor de limitele actuale, a rezultat o suprafaţă de 2375 mp, pct. 2-3-17-24-6 imobilul fiind delimitat de garduri, deşi reclamantul a cumpărat 2457 mp, în opinia expertului diferenţa de 82 mp putând fi în faţă, spre stradă, unde distanţa dintre frontul casei şi şanţ este de aproximativ 10 m.

Deşi reclamanţii au cumpărat toată suprafaţa de teren de la 506 în prezent 585, pârâtul D G nu avea înscrisă în cartea funciară toată suprafaţa imobilului în momentul încheierii actului notarial, însă ulterior s-a eliberat titlul de proprietate cu nr. 115537 din 02.09.1994 parcelele intravilane A 506/1/1, 1200 mp şi C.c. 506/1- 1300 mp.

În acest mod reclamanţii au rămas în proprietate cu suprafaţa de 1152 mp, deşi în mod faptic deţin şi folosesc suprafaţa de 2375 mp.

La termenul de judecată din data de 20.07.2012, instanţa a solicitat B.C.P.I. Reghin să indice poziţia din CF 294/II Suseni, unde este evidenţiată dezmembrarea nr. top 409/2/1, nr. top 409/2/1/1, 409/2/1/2 cu suprafaţa tabulară iniţială de 2457 m² conform menţiunilor de sub B 21 din CF 294 (actul în baza căreia a operat dezmembrarea), precum şi indicarea poziţiei din CF 294 Suseni unde se menţionează transferul nr. top 409/2/1 de sun B 21 suprafaţa de 2457 m² în CF 294/II unde nr. top apare sub A+1, şi actul prin care s-a dispus transferul şi deschiderea noii cărţi funciare.

Din răspunsul comunicat s-a evidenţiat faptul că potrivit înscrierilor din CF nr. 294 Suseni, imobilul identificat prin top 409/2/1 a rezultat din dezmembrarea imobilului de sub A. 8, identificat prin nr. top 409/2. Înscrierile referitoare la această modificare au fost operate sun A.11-A.13, respectiv B.12 şi B.22. Imobilul înscris sun A.11 în CF nr. 294/Suseni a fost transcris în CF nr. 294/II Suseni, carte funciară care potrivit înscrisurilor de sub B.1 a fost deschisă în baza încheierii nr. 6107/20.06.1986 prin care s-a admis cererea înregistrată sub acelaşi nr. privind intabularea dreptului de proprietate cu titlu de împroprietătarire în favoarea lui R L. În partea B. a CF nr. 294/Suseni nu s-au efectuat operaţiuni privitoare la transcrierea imobilului de sun A.11 în CF nr. 294/II Suseni. Sub A.11, în CF nr. 294/Suseni este menţionată CF nr. 294/IV/Suseni, carte funciară care potrivit, evidenţelor B.C.P.I. Reghin nu figurează ca fiind deschisă. Imobilul înscris sub A.1 în CF nr. 294/II/Suseni a fost dezmembrat în imobilele cu nr. top 409/2/1/1 şi nr. cad. 50098, transcris în CF nr. 50098/Suseni şi în imobilul nr. top. 409/2/1/2, pe care se afla construcţiile de la nr. 506, readnotat sub A.1 în CF nr. 294/II/Suseni (CF electronica nr. 50201/Suseni) în favoarea vechilor proprietari. Modificarea a fost dispusă prin încheierea nr. 15824/2009 prin care s-a admis cererea de recepţie şi înscriere înregistrată sub acelaşi număr şi care a avut la bază T.P. nr. 116102/2004 şi documentaţia cadastrală recepţionată de O.C.P.I. M15824/2009. Modificările referitoare la descrierea părţii I a CF nr. 294/II/Suseni şi la transcrierea imobilului cu nr. cad. 50098 au fost înscrise sub B.15.

În contextul celor anterior reţinute, precizarea de acţiune formulată de către reclamanţi şi depusă la fila 183 prin care aceştia solicită să se rectifice CF. nr. 50098 Suseni nr. top cad 409/2/1/1 proprietatea pârâtului R L prin radierea din aceasta a suprafeţei de teren de 1223 mp şi care în opinia reclamanţilor este înscrisă în mod eronat, este neîntemeiată urmând ca pe cale de consecinţă a fi respinsă.

Faţă de considerentele anterior expuse având în vedere faptul că reclamanţii posedă în fapt suprafaţa de 2375 mp, se impune rectificarea suprafeţei de teren de la imobilul din Suseni înscris în CF. nr. 50201 Suseni, nr. top 409/2/1/2 de la suprafaţa de 1152 mp la suprafaţa de 2375 mp, întrucât în acest mod se reîntregeşte suprafaţa imobilului proprietatea reclamanţilor şi scriptic astfel cum ea există şi în fapt, fără a fi modificate limitele actuale de proprietate şi fără a fi prejudiciată proprietatea  pârâtului R L, fila 79 din dosar privind planul de situaţie,  conform raportului de expertiză efectuat în cauză de către d-nul expert topo Mihalache Marian, raportul de expertiză urmând a face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Totodată instanţa va constata ţinând seama de argumentele anterior indicate că reclamanţii au cumpărat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18438 din data de 30.10.1992 terenul arabil intravilan în suprafaţă totală de 2457 mp înscris în  CF. 294/IV- Suseni, nr. top. 409/a/1, suprafaţă din care s-a întăbulat pe numele reclamanţilor doar 1152 mp în CF. nr. 294/II- Suseni, nr. top 409/2/1, însă conform raportului de expertiză suprafaţa are în vedere 2375 mp.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamanţilor de a se constata faptul că au dobândit dreptul de proprietate şi asupra suprafeţei de 1343 mp şi a se dispune întăbularea pe numele acestora, precum şi a se dispune înfiinţare unei noi cărţi funciare în care să fie înscris dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 1343 mp, precum şi unificarea cu suprafaţa de teren existentă în prezent în CF nr. 294/II Suseni, urmează a fi respinse întrucât instanţa a reţinut faptul că reclamanţii au cumpărat prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 18438 din data de 30.10.1992 terenul arabil intravilan în suprafaţă totală de 2457 mp înscris în  CF. 294/IV- Suseni, nr. top. 409/a/1, suprafaţă din care s-a întăbulat pe numele reclamanţilor doar 1152 mp în CF. nr. 294/II- Suseni, nr. top 409/2/1, şi a dispus pe cale de consecinţă rectificarea  suprafeţei imobilului din Suseni nr. 585 înscris în CF. 50201 Suseni nr. top 409/2/1/2 de la suprafaţa de 1152 mp la 2375 mp.

Cât priveşte cererea de restituire a taxei de timbru achitată de către reclamanţi instanţa reţine faptul că potrivit art.2 din Legea nr. 146/1997, cererile privind înscrierea dreptului de proprietate se taxează la valoarea imobilului, reclamanţii au indicat valoarea terenului şi au ataşat taxa de timbru corespunzătoare acestei valori, fila 194, 295 din dosar, situaţie în care ţinând seama de dispoziţiile legale taxa a fost achitată în mod legal, astfel că nu se impune restituirea acesteia. În ceea ce priveşte solicitare de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată şi aceasta este neîntemeiată, având în vedere faptul că aceştia nu s-au opus admiterii acţiunii, iar pe de altă parte înscrierea eronată în acte a suprafeţei de teren nu se datorează culpei pârâţilor.