Acţiune oblică

Sentinţă civilă 114 din 05.02.2015


Deliberând, constată următoarele :

I. Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei  instanţe sub nr. 1539/289/2011, la data de 13 aprilie 2011 reclamantul C I, în calitate de creditor chirografar al debitorului B L M, a solicitat în contradictoriu cu pârâta CNCF ”CFR” S.A. Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov, ca prin hotărârea ce se va pronunţa a se dispune, pe calea acţiunii oblice, obligarea pârâtei la predarea către reclamant a documentaţiei privitoare la imobilul cumpărat de către debitor şi la predarea încheierii CF nr. 39/19.05.2009 şi autorizarea reclamantului la efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii în CF a dreptului de proprietate asupra imobilului cumpărat de către debitor, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1479/12.12.2007, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în baza contractului de împrumut autentificat cu nr. 1146 din 19.09.2008 a împrumutat numitului B L M suma de 10000 euro. Prin acelaşi contract, susnumitul s-a obligat să-i restituie suma împrumutată până la data de 01.07.2009, reclamantul arătând faptul că nici până în prezent nu i-a fost înapoiată suma împrumutată cu toate că susnumitul a fost somat de mai multe ori.

În momentul în care a solicitat executorului judecătoresc să procedeze la executarea silită a debitorului, acesta a constatat că nu are înscrise în CF bunuri imobile pe numele său.

În continuare, reclamantul a arătat că în vederea înscrierii în CF a dreptului de proprietate asupra locuinţei cumpărate din localitatea L B, str. G, nr., Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca a întocmit documentaţia şi a emis Încheierea CF nr. 39/19.05.2009, însă cumpărătorul nu le-a ridicat, acesta refuzând pentru a-şi înscrie în CF imobilul.

Reclamantul a arătat că deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

În drept a invocat prevederile art. 274 Cod procedură civilă.

II.Prin întâmpinarea formulată (f. 15) pârâta la CNCF CFR SA Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov a arătat că numitul B L M a depus cerere de dezmembrare a terenului aferent locuinţei cumpărate de la Sucursala Regională C.F. Braşov în data de 15.09.2008, cerere care a fost soluţionată prin Încheierea nr. 39/19.05.2009 a C.C.P.I. Cluj. După obţinerea Încheierii de dezmembrare, Serviciul Cadastru din cadrul SRCF Braşov a făcut demersuri în vederea comunicării acesteia către solicitant.

Totodată a mai arătat că numitul B L M nu s-a prezentat să prezentat pentru a-şi ridica documentele şi nici nu s-a mai interesat de soluţionarea cererii sale.

La solicitarea telefonică a executorului judecătoresc, acestuia i-s a comunicat prin fax Încheierea nr. 39/19.05.2009 şi planul de dezmembrare vizat de O.C.P.I. Cluj, înscrisuri care au fost depuse şi la dosarul cauzei.

În drept au fost invocate prevederile art. 115 şi următoarele Cod procedură civilă.

III.Pârâtul B L M nu a depus întâmpinare însă la termenul din data de 02 noiembrie 2011 (f. 30) s-a prezentat în instanţă şi a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi emiterea unei adrese către O.C.P.I. pentru a comunica toate înscrisurile care au stat la bata înscrierilor în cartea funciară.

IV. În probaţiune au fost depuse la dosarul cauzei următoarele: înscrisurile care au stat la baza întabulării dreptului de proprietate în CF nr. 50436 L B (f. 34-56), copia certificată a dosarului execuţional nr. 276/E/2009 (f. 62-193) al B.E.J. Roga Sorin, a fost depus, în fotocopie, poziţia nr. 95 vol. 2 din registrul agricol al comunei L B, pentru anii 2007 – 2011 (f. 194), nr. administrativ 139 (f. 194 – 197), copia TP nr. 169.679/16.12.2010 (f. 198) procesul verbal de punere în posesie (f. 264), au fost depuse actele care au stat la baza emiterii TP nr. 169.679/16.12.2010, pe numele C C. I (f. 208-228), copia fidelă a CF nr. 305 L B (f. 230-235).

La termenul din data de 04.02.2012 (f. 255) instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize topo, iar raportul efectuat de expertul Mureşan Anastasiu Marius a fost depus la filele 346-396 din dosar, iar la filele 430-434 din dosar, a fost depus răspunsul la obiecţiunile formulate. La data de 23 ianuarie 2014, socotindu-se nelămurită, instanţa a încuviinţat efectuarea unei noi expertize, iar la data de 22 mai 2014 instanţa a încuviinţat cererea de schimbare din cauză a expertului iniţial numit şi a numit expert pe dul Mihalache Marian. Raportul de expertiză efectuat de expert Mihalache Marian a fost  ataşat la filel 522 – 531 din dosar. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

V. La data de 12.12.2007 pârâtul a achiziţionat, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1479, ataşat la fila 3 din dosar, de la CNCF CFR SA Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov, imobilul construcţie situat în L B, str. G, nr., compus din două camere, în suprafaţă de 28 m2, iar conform contractului B L M a achitat contravaloarea locuinţei, în cuantum de 3271,98 lei, conform chitanţei nr. 4331/09.01.2008.

Între reclamant şi pârâtul B L M a fost încheiat contractul de împrumut, autentificat sub nr. 1146/19.09.2008 (f. 8), având ca obiect suma de 10.000 euro, sumă pe are B M L s-a obligat să o restituie până la data de 01.07.2009.. Având în vedere că suma împrumutată nu a fost restituită la scadenţă, creditorul a demarat procedura de executare silită a debitorului pârât. Astfel, prin încheierea nr. 405/C/11.08.2009 (f. 69) pronunţată în dosarul nr. 2595/289/2009 al Judecătoriei Reghin, instanţa a încuviinţat executarea silită a debitorului, în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 1146/19.09.2008.

În cadrul procedurii de executare silită a fost întocmit raportul de evaluare nr. 23/2009 (f. 97), în ceea ce priveşte bunul imobil, apartament din clădirea G CFR, L B, nr.6, jud. Mureş.

Din adresa nr. 650/113/2010 (f. 140) reiese că imobilul care a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. 1479/12.12.2007, situat administrativ în L B, str. G, nr., nu este înscris în cartea funciară, iar imobilul este compus din trei locuinţe, dosar una dintre acestea fiind achiziţionată de către debitor. De asemenea, pârâta a comunicat creditorului că terenul de sub această construcţie a fost dezmembrat, s-a întocmit o documentaţie cadastrală, în vederea întabulării într-o nouă carte funciară, însă debitorul Bogat Leon nu s-a mai prezentat în vederea ridicării documentaţiei întocmite în acest sens.

Ulterior, la data de 12 ianuarie 2009 pârâtul a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie, situat în L B, nr.9A, jud. Mureş, în suprafaţă de 50 m2, numitei C I, în schimbul sumei de 17.000 lei, aşa cum reiese din copia contractului de vânzare cumpărare ataşat la fila 28 din dosar. Dreptul de proprietate astfel dobândit a fost înscris în CF nr. 50.436 L B (f. 25), în temeiul Titlului de proprietate nr. 169.679/16.12.2010 (f. 27), în ceea ce priveşte imobilul teren. În ceea ce priveşte imobilul construcţii, instanţa constată că dreptul de proprietate al numitei C I, a fost înscris în evidenţele CF cu titlu originar de dobândire, respectiv construire, în vederea întabulării (f. 11), registrul agricol (f. 195).

De asemenea, instanţa constată că debitorul a semnat certificatul de atestare al edificării construcţiilor, situate în comuna L B, nr.9, jud. Mureş, astfel că acesta, în calitate de viceprimar al comunei L B (f. 369) a certificat că pe terenul înscris în TP nr. 169.679 (n.n. eliberat pe numele C I) se află construită o casă de locuit, construcţia realizându-se fără autorizaţie de construire în anul 1947, fiind înscrisă în registrul agricol la poziţia 95, la numita C I deşi din cuprinsul registrului agricol, depus la filele 195 din dosar, rezultă că la poziţia 95 figurează B L M şi familia, precum şi soacra acestuia.

În vederea identificării imobilului au fost efectuate două expertize, primul raport, realizat de către expert Mureşan Anastasiu Marius fiind depus la filele 346-396 din dosar, iar la filele 430- 434 a fost ataşat răspunsul la obiecţiunile formulate.

La data de 23 ianuarie 2014 instanţa a încuviinţat efectuarea unui nou raport de expertiză (f. 469), fiind numit în calitate de expert Misăraş Flavius.

În primul raport de expertiză, exp. Mureşan Anastasiu Marius a învederat că imobilele înscrise în CF nr. 50436 L B, nr. cadastral 50436, şi cel înscris în CF nr. 305 centrală CFR Cluj, au acelaşi amplasament (f. 381), iar construcţia aferentă a fost înscrisă prin dublare în două cărţi funciare diferite, fiind vorba despre un singur imobil, o singură construcţie, reprezentând casă de locuit (pct. 2 şi 3 al răspunsului la obiective).

Din cuprinsul celui de-al doilea raport de expertiză (f. 524), instanţa reţine că suprafaţa de 382 m2 din terenul de sub imobilul situat administrativ la nr.9, a fost întabulat în baza TP nr.  169.679/2010 deşi expertul apreciază că raportat la cota de proprietate ( respectiv proprietatea unui apartament din cele trei) i s-ar fi cuvenit doar 91 m2. În continuare expertul reţine, ca şi primul expert numit în cauză, că imobilul teren are dublă înscriere, şi în CF nr. 305 şi în CF nr. 20.436 L B, însă expertul a arătat că pentru a fi întocmită o nouă documentaţie, pentru acest teren, este necesar ca să fie anulată prima întabulare (pct. 4 din concluzii, f. 525). În continuare, cu privire la imobilul construcţie, care face obiectul prezentei cauze, instanţa reţine că acesta a fost identificat de către expert ca fiind înscris în CF nr. 50.436 L B, nr. cadastral 50436,  dreptul de proprietate asupra acestuia fiind însă înscris în favoarea numitei C C. I, aspect confirmat prin extrasul de CF depus la fila 361. 

În continuarea celor expuse, instanţa reţine că temeiul de drept al acţiunii, aşa cum a fost indicat de către reclamant în acţiunea introductivă de instanţă îl constituie prevederile art. 947 Cod civil. Potrivit art. 947 Cod civil, ale cărui dispoziţii erau în vigoare la momentul învestirii instanţei, creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale, aşadar acţiunea oblică este acea acţiune în justiţie pe care creditorul o exercită pentru valorificarea unuei drept ce aparţine debitorului său.

Faţă de cele arătate, instanţa constată că reclamantul prin acţiunea dedusă judecăţii, tinde la readucerea în patrimoniului debitorului a bunului care în prezent se află înscris în cartea funciară pe numele altor persoane, fără ca să solicite instanţei să constate că dreptul acestora a fost înscris în mod nelegal sau să promoveze o acţiune pauliană, motiv pentru care va respinge acţiunea acestuia. 

VI.În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa constată că reclamantul nu a achitat diferenţa de onorariu de expert pentru expertul Mureşan Anastasiu Marius. Astfel, la data de 04.04.2012 (f. 255) instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize topo, a stabilit onorariul provizoriu pentru expertul Mureşan Anastasiu Marius în cuantum de 500 lei, iar reclamantul a achitat acest onorariu provizoriu la data de 11.04.2012, aşa cum rezultă din chitanţa ataşată la fila 261 din dosar. La data de 20 iunie 2013 expertul a depus la dosarul cauzei nota de evaluare, în care a indicat onorariul final ca fiind în cuantum de 3.000 lei (f. 345). Cu toate acestea, reclamantul nu a achitat nici până în prezent diferenţa de onorariu de expert şi nici nu a înţeles să contest cuantumul acestuia, motiv pentru care, în temeiul art. 274 al. 1 Cod de procedură civilă, va obliga reclamantul să achite în contul expertului Mureşan Anastasiu Marius suma de 2.500 lei, cu titlu de diferenţă onorariu de expert.

De asemenea, instanţa constată că pârâta CFR nu a solicitat obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată şi având în vedere principiul disponibilităţii părţilor, precum şi prevederile art. 274 Cod de procedură civilă care dispune că partea căzută în pretenţii poate fi obligată „ la cerere” la plata cheltuielilor de judecată, ia act că pârâta nu şi-a exprimat solicitarea în acest sens.