Anulare act

Hotărâre 1103 din 23.04.2014


DOSAR NR. -----

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. ----

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ---

PREŞEDINTE :  A.C.D.

GREFIER :  M.V.

Pe rol, soluţionarea acţiunii civile având ca obiect anulare act privind pe reclamanta S.C. T.M.N.S.A. în contradictoriu cu pârâta C.N.P.R..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 16.04.2013 şi au fost consemnate prin încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de astăzi.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată  următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. ….. la data de …. reclamanta S.C. T.M.N.S.A. a chemat-o în judecată pe pârâta C.N.P.R., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate nulitatea absolută parţială a Protocolului de înfiinţare a P.R. din 30.09.1991, în ceea ce priveşte Of.P.S.şi nulitatea absolută a documentaţiei cadastrale întocmite pentru Oficiul Poştal S. de către S.C. P.S.A. în anul 2002, care a stat la baza intabulării imobilului în Cartea Funciară şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, prin Protocolul încheiat în anul 1991, care cuprinde o anexă a mijloacelor fixe, pârâta a dobândit in proprietate Oficiul Postal din S., iar în acelaşi an, reclamanta, fosta S.C. S. S.A., a dobândit in proprietate prin Ordinul Ministrului Transportului nr. 154/1991, două spatii/camere ce făceau corp comun cu Oficiul Postal S., reprezentând activul denumit „Agenţia PTTR - Agenţie Voiaj S.” şi au ieşire/acces separat faţă de intrarea în Oficiului Poştal S.

Mai arată reclamanta că activul „Agenţia PTTR - Agenţie Voiaj S.” a fost în folosinţa acesteia anterior anului 1989, astfel cum rezultă din fişa mijlocului fix „Agenţie PTTR Ag. Voiaj” din anul 1971, depusă la dosar, care atestă că activul a fost mai întâi în folosinţa I.H.R. Mangalia, iar ulterior anului 1989 în proprietatea reclamantei, ca şi continuatoare a I.H.R., dintotdeauna, în cele două camere desfăşurându-se activităţi specifice si conexe turismului care constituie activitatea principală a acesteia, una din camere reprezentând „centru cazare”, iar a doua „frizerie”.

Titlul de proprietate al C.N. P.R. nu cuprinde descrierea imobilului construcţie „Oficiul Poştal S.”, singurul detaliu care asigură o informaţie minimă privind construcţia fiind indicarea suprafeţei ocupate a terenului aferent construcţiei (terenul aparţinând, de asemenea, pârâtei), în anexa la Protocolul reprezentând „lista mijloacelor fixe” arătându-se că suprafaţa ocupată este 322 mp (214 mp+108 mp), ceea ce semnifică faptul că pe terenul în suprafaţă de 1678,5 mp există acest Oficiu Postal S., care are o suprafaţa la sol de 322 mp.

Cu toate acestea, documentaţia cadastrală, întocmită la solicitarea pârâtei, în vederea intabulării imobilului, relevă faptul că suprafaţa construită la sol este de 630,54 mp, din care suprafaţa utilă este de 534,78 mp, rezultând o diferenţă de 308 mp, suprafaţă construită la sol, care nu se justifică, raportat la Protocolul din 1991, iar cu privire la suprafaţa utilă de 534,78 mp, descrisă şi desenată în planul releveu C1, rezultă o diferenţă de 212,78 mp care, de asemenea, nu are niciun corespondent în actul de proprietate reprezentat de Protocol.

Cu alte cuvinte, schiţele cadastrale au înglobat si activul proprietatea reclamantei „Agenţie PTTR - Agenţie Voiaj S.”, acesta fiind evidenţiat clar in documentaţie, atât sub aspectul destinaţiei celor două camere - centru de cazare/ frizerie, cât şi al accesului separat în aceste spaţii.

Precizează reclamanta că aceasta a exploatat netulburat activul ”Agenţia PTTR Ag. Voiaj”, achitând taxele si impozitele aferente, fără ca pârâta să conteste vreodată dreptul acesteia de proprietate asupra celor două camere, aşadar, S.C. T.M.N.S.A. deţine proprietatea, posesia si folosinţa activului „Agenţia PTTR Ag. Voiaj” însuşit de către pârâtă.

Reclamanta arată că s-au încălcat dispoziţiile art. 11, art. 14, art. 15 Cod civil şi art. 44 din Constituţia României.

Prin raportare la aceste norme, arată reclamanta, pârâta şi-a însuşit proprietatea asupra unui imobil construcţie care nu îi aparţine „Agenţie PTTR -Ag. Voiaj S.”, introducându-1 în documentaţia cadastrală întocmită pentru Oficiul Postal S., proprietatea sa, în baza acestor schiţe a intabulat in Cartea Funciară Oficiul Postal S., care include şi „Agenţie PTTR - Ag. Voiaj S."( CF nr. 4113),

Lipsa bunei credinţe a pârâtei este evidentă,arată reclamanta, întrucât: pârâta a indicat în schiţele cadastrale faptul că cele două camere au destinaţia de centru cazare turişti si frizerie, deci a recunoscut implicit desfăşurarea unor activităţi care nu intră în obiectul de activitate al CN Posta Romana, deşi niciodată nu s-a considerat proprietara a activului „Agenţie PTTR - Ag. Voiaj S.”, cu prilejul intabulării proprietăţii sale Oficiul poştal S., pârâta şi-a arogat calitatea de proprietar al activului reclamantei, folosindu-se de calitatea sa de proprietar asupra terenului aferent atât Oficiului Poştal, cât şi Agenţiei PTTR - Ag. Voiaj S. şi s-a intabulat cu toate construcţiile care se aflau pe acest teren, inclusiv cu ceea ce nu îi aparţinea. Măsurătorile activului reclamantei, a celor două camere, nu au fost făcute în teren, astfel cum impun reglementările cu privire la lucrările cadastrale, întrucât societatea noastră nu a asigurat accesul în spaţiile respective, preluându-se date şi informaţii din alte surse, iar când reclamanta a solicitat acordul pârâtei, in calitate de proprietară asupra terenului, pentru intabularea „Agenţie PTTR - Ag. Voiaj S.” (acordul fiind o condiţie pentru intabularea „Agenţie PTTR - Ag. Voiaj S.), pârâta refuzând să emită acordul, afirmând că a intabulat terenul pe care îl deţine în proprietate (în realitate intabulase deja pe numele său proprietatea reclamantei); caracterul fraudulos rezidă din intervenţia evidentă de a încălca dispoziţii legale, întocmirea documentelor cadastrale reprezentând o manoperă dolosivă folosită pentru a realiza o finalitate interzisă de reglementările legale.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 11, 14, 15 Cod civil şi art. 44 din Constituţia României.

Prin întâmpinarea depusă la filele 14-15 din dosar, pârâta a solicitat respingerea acţiunii formulate de către reclamantă, ca neîntemeiată, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale active a acesteia, prin raportare la prevederile art. 112 pct. 4 Cod procedură civilă.

În fapt, pârâta a arătat că dovada dreptului de proprietate asupra imobilului a fost făcută cu Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M12 nr. 0469/11.09.2002, pentru teren, iar pentru construcţie, cu protocolul întocmit la 30.09.1991, în care este menţionată construcţia Oficiu PTTR S., în categoria mijloacelor fixe la nr. de inventar 10104.

Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M12 nr. 0469/11.09.2012 prin care s-a atestat dreptul de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 1678,5 mp aferent Oficiului Postal S. din care fac parte si cele doua camere reclamate denumite "Centru de cazare" - cu suprafaţa de 21,65 mp si "Frizerie" - cu suprafaţa de 20,45 mp (care reprezintă activul intitulat "Agenţie PTTR. - Agenţie Voiaj S.") conferă, in conformitate cu prevederile art. 492 C.civ. – „pana ce se dovedeşte din contră”,Companiei Naţionale P.R.S.A. o prezumţie legală de proprietate şi asupra construcţiei, în speţă, pentru a răsturna aceasta prezumţie care operează în favoarea pârâtei, reclamanta trebuie să facă dovada dreptului de proprietate asupra celor două camere.

Deşi S.C. T.M.N.S.A. afirmă că activul „Agenţia PTTR - Agenţie Voiaj S.” s-a aflat în folosinţa sa de 40 de ani şi de 20 de ani in proprietate, nu prezintă niciun înscris in dovedirea celor susţinute, iar Ordinul Ministrului Transportului nr. 154/1991 nu reprezintă un titlu de proprietate, în lipsa acestui document, instanţa nu poate sa constate în favoarea reclamantei existenta titlului de proprietate dintr-o simplă situaţie de fapt, dând efect juridic "aparenţei de drept" care nu se încadrează în niciunul din modurile de dobândire a dreptului de proprietate.

În cazul în care reclamanta nu poate să facă dovada dreptului de proprietate asupra celor două camere, aceasta nu mai poate fi considerată parte interesată în cauză, acţiunea acesteia fiind calificată ca lipsită de interes, urmând a fi respinsă de instanţa.

Învederează pârâta faptul că, pe rolul Judecătoriei Mangalia s-au mai aflat două dosare între aceleaşi părţi, dosarul nr. ….., având ca obiect cerere de rectificare a înscrierii in Cartea Funciara a imobilului „Sediul Oficiului Poştal S.” soluţionat prin sentinţa civilă nr. ….., definitivă prin deciziile civile nr. …. şi nr. …., fiind respinsă acţiunea, precum şi apelul şi recursul, precum şi dosarul nr. …., având ca obiect constatare nevalabilitate înscriere în Cartea Funciară în favoarea pârâtei a celor 2 camere „Centru de cazare” si „Frizerie” care alcătuiesc activul „Agenţie PTTR Agenţie de voiaj S.”, soluţionat prin sentinţa civilă nr. …., definitivă prin deciziile civile nr. ….. şi nr. ….., fiind respinsă acţiunea, precum şi apelul şi recursul.

În susţinerea afirmaţiilor de mai sus, pârâta a depus la dosar Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …. nr. …, încheiere nr. ….. privind înscrierea dreptului de proprietate in Cartea Funciară, Protocolul  privind  separarea  patrimoniului  Direcţiei  de  Posta şi Telecomunicaţii Constanta încheiat la …., anexa 3 la Protocol, documentaţie cadastrală şi, cu titlu de jurisprudenţă, sentinţa civilă nr. …. a Judecătoriei Mangalia, decizia civilă nr. …. a Tribunalului Constanţa, sentinţa civilă nr. …. a Judecătoriei Mangalia şi decizia civilă nr. ….. a Tribunalului Constanţa.

În drept, pârâta a invocat dispoziţiile art. 115, art. 104, art. 492 şi art. 112 pct. 4 Cod procedură civilă.

La termenul de judecată din data de …., instanţa a unit excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtă prin întâmpinare cu fondul cauzei.

Instanţa a încuviinţat, la solicitarea ambelor părţi, administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar şi a probei cu interogatoriul părţilor, răspunsurile la interogatorii fiind depuse la filele 76-77 şi 87-90 din dosar, şi a respins proba cu cercetarea la faţa locului solicitată de reclamantă, în şedinţa publică din …., ca nefiind utilă soluţionării cauzei.

Pronunţându-se cu prioritate asupra excepţiei invocate, în conformitate cu art. 137 C.pr.civ., instanţa reţine următoarele:

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului dedus judecăţii (calitatea procesuală activă) şi, pe de altă parte, între persoana pârâtului şi cel obligat la acelaşi raport juridic (calitate procesuală pasivă). Prin urmare, nu pot exista raporturi de drept procesual decât între titularii dreptului ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii.

În speţă, reclamanta se legitimează sub aspectul calităţii procesuale active în temeiul Ordinului nr. …. din …. emis de Ministerul Comerţului şi Turismului, prin care s-a stabilit că imobilele prevăzute în lista anexă sunt proprietatea SC S. SA, iar la poziţia 63 din anexă este menţionat şi activul „Agenţie PTTR Ag. voiaj”.

Prin urmare, aceasta justifică un interes în promovarea acţiunii având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Protocolului de înfiinţare a P.R. din 30.09.1991, în ceea ce priveşte Of.P.S. şi nulitatea absolută a documentaţiei cadastrale întocmite pentru Oficiul Poştal S. de către S.C. P.S.A, astfel că excepţie lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtă este neîntemeiată, urmând să fie respinsă ca atare.

Pe fondul cauzei, din analiza materialului probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Ca urmare a înfiinţării Regiei Autonome „P.R.”, prin HG nr. …., prin Protocolul privind separarea patrimoniului D.J.P.T.C., încheiat la data de ….., între D.P.C. şi D.T.C., care cuprinde o anexă a mijloacelor fixe, pârâta a dobândit in proprietate Oficiul Postal S., având o suprafaţă totală de 322 mp.

În urma măsurătorilor cadastrale efectuare în anul 1999 de SC P.SA Constanţa (filele 38-42), s-a constatat că sediul Of.P.S. are o suprafaţă construită de 630,54 mp, iar terenul aferent acestuia are suprafaţa de 1678,50 mp.  Documentaţia cadastrală a fost verificată şi recepţionată de Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Constanţa la data de …..

La data de ….., Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …. nr. …., prin care pârâta Compania Naţională „P.R.” SA a dobândit în proprietate terenul în suprafaţă de 1678,50 mp, aferent Oficiului Poştal S..

Prin încheierea nr. …. din …. (f. 17), Biroul de Carte Funciară Mangalia a admis cererea pârâtei cu privire la imobilul – teren şi construcţie, înscris în cartea funciară nr. …. a localităţii Mangalia-S., având număr cadastral ….. şi a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan în suprafaţă de 1678,5 mp şi a construcţiei edificată pe acesta.

În speţă, reclamanta a solicitat instanţei să constate nulitatea absolută parţială a protocolului de înfiinţare a P.R. din ….., în ceea ce priveşte Of.P.S. şi nulitatea absolută a documentaţiei cadastrale întocmite pentru Oficiul Poştal S. de către S.C. P.S.A.

Nulitatea este sancţiunea de drept ce lipseşte actul juridic civil de  efectele sale ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale pentru întocmirea sa valabilă.

Potrivit art. 948 din Codul civil de la 1865, aplicabil în cauză prin raportare la art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:

1. capacitatea de a contracta;

2. consimtamantul valabil al partii ce se obliga;

3. un obiect determinat;

4. o cauza licita.

Instanţa constată că la încheierea protocolului din anul 1991 au fost îndeplinite toate condiţiile legale pentru încheierea acestui act în mod valabil.

Reclamanta deşi a solicitat constatarea nulităţii acestui act juridic nu a menţionat care din condiţiile esenţiale pentru validitatea actului au fost încălcate. Mai mult, din cuprinsul cererii de chemare în judecată instanţa reţine că reclamanta nu aduce nici un fel de critică protocolului de înfiinţare a P.R.din 30.09.1991, arătând doar că documentaţia cadastrală nu are corespondent în actul de proprietate al pârâtei reprezentat de protocol.  Prin urmare, cererea reclamantei de constatare a nulităţii absolute parţiale a acestui act juridic apare ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la documentaţia cadastrală, reclamanta susţine că schiţele cadastrale au înglobat şi activul „Agenţie PTTR-Agenţie de Voiaj S.” proprietatea acesteia.

Deşi în sprijinul afirmaţiilor sale reclamanta invocă Ordinul nr. …. din …. emis de Ministerul Comerţului şi Turismului, prin care s-a stabilit că imobilele prevăzute în lista anexă sunt proprietatea SC S. SA în care la poziţia 63 din anexă este menţionat şi activul „Agenţie PTTR Ag. voiaj”, nu se poate aprecia, în lipsa altor elemente de identificare, că există identitate între acesta şi cele două încăperi cuprinse în documentaţia cadastrală întocmită de SC P.SA, cu destinaţia de „centru de cazare” şi „frizerie”.

Mai mult, reclamanta nici nu a făcut dovada că este succesoarea în drepturi a SC S. SA şi nici că anterior anului 1991 activul Agenţie PTTR Ag. voiaj s-ar fi aflat în folosinţa sa.

De asemenea, diferenţa rezultată în plus în urma măsurătorilor cadastrale de 308 mp, suprafaţă construită la sol, nu poate fi reţinută ca un argument pentru admiterea cererii reclamantei, având în vedere că din planul releveu aflat la filele 43, 44 din dosar, rezultă că suprafaţa cumulată a celor două încăperi (centru de cazare şi frizerie) este de 42,10 mp, cu mult mai mică decât diferenţa rezultată în urma măsurătorilor de specialitate.

Faptul că reclamanta foloseşte aceste spaţii, aspect necontestat de pârâtă, nu conferă acesteia calitatea de proprietar, in lipsa unor documente care să-i ateste dreptul de proprietate cu privire la cele două încăperi cu destinaţia de centru de cazare şi frizerie.

Având în vedere că în speţă nu este incident niciunul din cazurile de nulitate prevăzute de art. 948 C.civ., pentru constatarea nulităţii absolute parţiale a protocolului de înfiinţare a P.R. din ….., în ceea ce priveşte Of.P.S. şi nici a documentaţiei cadastrale întocmite pentru Oficiul Poştal S. de către S.C. P.S.A, instanţa urmează să respingă acţiunea formulată de reclamanta S.C. T.M.N.S.A., în contradictoriu cu pârâta C.N.P.R., ca neîntemeiată 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta S.C. T.M.N.S.A., cu sediul în ……., în contradictoriu cu pârâta C.N.P.R., cu sediul în ….., ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.04.2013.

PREŞEDINTE, pt. GREFIER,

A.C.D. M.V.

Aflată în CO, semnează,

in conformitate cu art. 261 al. 2 

C.pr.civ. grefier şef

 B.M.