Numire Curator Fiscal

Sentinţă civilă 439/2017 din 11.05.2017


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA NOVACI

Sentinţa Nr. 439/2017

Şedinţa publică de la 11 Mai 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier: 

Pe rol se află  judecarea cauzei civile privind pe petenta XX şi pe intimatul XX, având ca obiect - numire curator fiscal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, petenta fiind reprezentată de consilier juridic XX.

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează instanţei faptul că prezenta cauză a fost amânată la cererea intimatului XX în vederea angajării unui apărător, după care:

Fiind primul termen de judecată cu părţile legal citate, instanţa, a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Novaci.

Reprezentantul reclamantei solicită declinarea competentei soluţionării cauzei în favoarea Tribunalul Gorj – Secţia I civilă.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei lipsei competenţei materiale a Judecătoriei  Novaci de a soluţiona prezenta cauză.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă  înregistrată  la această instanţă  la  data de 08.03.2017 sub număr dosar 455/267/2017, reclamanta XX a chemat în judecată pe pârâtul XX, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să de dispună numirea unui curator fiscal.

În motivarea  acţiunii,  reclamanta a arătat că în fapt, prin sentinţa penală nr. XX din 15.06.2011 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. XX/63/2007, rămasă definitivă prin decizia penală nr. XX din 10.02.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inculpatul XX a fost obligat la plata sumei de 120.068 lei reprezentând încasări venituri din confiscări către partea civilă XX şi că în prezent debitorul XX execută o pedeapsă privativă de libertate, fiind încarcerat în Penitenciarul XX.

Că, prin Adresa nr. A_ECR XX/10.11.2016 comunicată Penitenciarului XX organele fiscale din cadrul Serviciului Executări Silite Cazuri Speciale Regional Craiova au solicitat debitorului XX ca în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală să-şi desemneze un împuternicit care să îl reprezinte în relaţia cu organele fiscale în procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate bugetului de stat.

Întrucât debitorul nu a dat curs solicitărilor organelor fiscale şi nu a comunicat numele persoanei împuternicite şi nici actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, potrivit prevederilor art.19, alin.1, lit.b din Codul de procedură fiscală, reclamanta consideră justificat atât interesul, cât şi calitatea procesuală activă a XX în numire şi pentru XX executări silite cazuri speciale în calitate de creditor personal al debitorului XX în solicitarea numirii unui curator fiscal pentru demararea procedurii de executare silită.

În dovedirea cererii s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri: Adresa nr. A_ECR XX/10.11.2016 comunicată Penitenciarului XX organele fiscale din cadrul Serviciului Executări Silite Cazuri Speciale Regional Craiova, adresa nr. AJR 7179 din 23.02.1017, adresa nr. A_ACS 372 din 17.02.2017, adresa nr. A_ECR 555 din 01.02.2017, mandat nr. AJR 7179 din 24.02.2017.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 19 C.p. fiscală coroborat cu art.178 – 186 Noul Cod Civil.

S-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare la cererea reclamantei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu, cu prioritate, în baza dispoziţiilor art. 248 C.pr.civ., instanţa constată că aceasta este întemeiată şi urmează să o admită, cu consecinţa trimiterii cauzei spre competentă soluţionare Tribunalului Gorj – Secţia I Civilă, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

În conformitate cu dispoziţiile art. 132 C. proc. civ.: “când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor ea este obligată să stabilească instanţa judecătorească competentă, ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent”, iar, potrivit dispoziţiilor art. 129 pct. 2 C. proc. civ., necompetenţa este de ordine publică în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad.

Competenţa materială expres stabilită de lege, fiind de natură imperativă, dispoziţiile cu privire la aceasta nu pot fi înlăturate; nesocotirea dispoziţiilor legale privitoare la competenţă constituie motiv de nulitate a hotărârii pronunţate, chestiunea competenţei fiind esenţială în ce priveşte judecata.

 În speţă, prin cererea de chemare în judecata, reclamanta XX a chemat în judecată pe pârâtul XX, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa, să de dispună numirea unui curator fiscal.

Reglementarea art. 19 din Legea  207/2015 permite desemnarea unui curator fiscal pentru persoana fizică ce are calitatea de contribuabil/plătitor, asigurându-se reprezentarea acesteia în raporturile dintre organele fiscale şi contribuabili, în ipotezele expres prevăzute de norma  fiscală.

Constituind o normă specială, aceasta nu se coroborează cu dispoziţiile de reprezentare reglementate de art. 58 C.pr.civ. ci cu disp. de drept comun din Codul Civil, art. 178 şi următoarele.

În lipsa unei norme speciale, competenţa de desemnare a curatorului special se raportează la art. 95 pct.1 C.pr.civ. ce reglementează plenitudinea de competenţă a tribunalului  şi nu la competenţa instanţei de tutelă reglementată de art. 94 C.pr.civ.

Astfel că, instanţa urmează a admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Novaci şi a declina competenţa de soluţionare a cauzei civile având ca obiect numire curator fiscal, formulată de XX, cu sediul în XX, str. XX, nr. X, jud. Gorj, în favoarea Tribunalului Gorj - Secţia I Civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Novaci.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei civile având ca obiect numire curator fiscal, formulată de XX, cu sediul în XX, str. XX, nr. X, jud. Gorj, în favoarea Tribunalului Gorj - Secţia I Civilă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11.05.2017 la Judecătoria Novaci.