Succesiune

Sentinţă civilă 199 din 13.02.2017


Cod ECLI ECLI:RO:JDSIG:2017:001.000199

Operator de date cu caracter personal - 3192

Dosar nr. 410/308/2016

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 199/2017

Şedinţa publică  din  13 Februarie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE Gabriela Boşoteanu

Grefier Anca Bichis

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii ---------------- --------------, ---------------- -------------- şi pe pârâtele ---------------- --------------, ---------------- --------------, ---------------- --------------, având ca obiect

succesiune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru reclamanţii lipsă, avocat Coman Alexandru în substituirea avocatului titular Ioan Sabău Pop, lipsă fiind pârâtele şi reprezentanta convenţională a acestora, av.  Gaspar Cristina.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa învederează că, potrivit art. 400 C.p.c., cauza ce face obiectul prezentului dosar a fost repusă pe rol, la data de 06.02.2017, pentru ca reclamanţii  să completeze taxa de timbru cu suma de 2075 lei,  calculată conform art. 3 al. 1 lit. d, din OUG 80 / 2013 reprezentând  5% din (60% din 61.290 lei ) pentru dezbaterea masei succesorale  a defunctei Kovacs  Emerica, născută  Oswath Estera, cu moştenitor Kovacs  Imre dec. la 20.12.2004, înscrisă în CF  1778 Bezid, nr. cad.10793/1, 10793/1/C/2/1.

Constată că, la data de 7.02.2017 s-a comunicat la dosarul cauzei, prin modalitatea fax, din partea reclamanţilor, prin apărător ales avocat Dr. Ioan Sabău Pop, dovada completării taxei judiciare de timbru în valoare de 2075 lei, cu chitanţa seria 100/2017 MSBLA nr. 86359(9), cerere suplimentară de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocaţial în sumă de 714 lei.

Avocat Coman depune la dosar, cerere suplimentară de cheltuieli de judecată ocazionate de transportul la acest termen în valoare de 100 lei.

Reclamanţii prin apărătorul lor declară că nu mai au cereri de formulat şi nu mai sunt alte incidente  de soluţionat, motiv pentru care preşedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul reclamanţilor, parte prezentă în instanţă să-şi susţină cererile şi apărările formulate în proces, conform art. 392 C.p.c., inclusiv asupra excepţiilor, autoritatea de lucru judecat, prescripţia dreptului material pentru cererile privind raportul donaţiilor şi suportarea pasivului succesoral, asupra solicitării formulate de reclamantele reconvenţionale privind partajarea imobilului casă şi teren după defunctul lor tată şi obligarea la plata de câte 5000 lei pentru fiecare reclamantă reconvenţională şi suportarea de către reclamanţi, integral a cheltuielilor de judecată, inclusiv  a celor efectuate de către pârâte reclamante reconvenţionale.

Reclamanţii, prin reprezentantul convenţional au arătat că solicită respingerea excepţiilor invocate de pârâte, că nun există autoritate de lucru judecat, întrucât prin cererea soluţionată de instanţă prin Sentinţa civilă nr. 1705/17.12.2014, a avut ca obiect valabilitatea convenţiei de testator din 10.09.1987 şi nu dezbaterea moştenirii cu raportul donaţiilor, ca-n prezenta cerere; este neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, întrucât pârâtele au recunoscut la interogatoriu plătirea sumelor de câte 10.000 lei de la tatăl lor şi se opun propunerii formulate de pârâtele, reclamante reconvenţionale de a li se  achita cu titlu de sultă de către reclamanţi, sumele de câte 5000 lei şi să li se restituie taxele de timbru suportate de ele cu acest proces, întrucât excepţia prescripţiei şi pentru obligarea pârâtelor la suportarea pasivului succesoral este neîntemeiată şi câtă vreme pârâtele au pretenţii la moştenire, ele trebuie să participe şi la suportarea pasivului succesoral.

Pretenţiile reclamanţilor împotriva pârâtelor reprezentând obligarea pârâtelor la plata sumei de câte 2/8 parte din suma de 7200 lei, reprezentând pasivul succesoral se întemeiază pe dovezile privind cheltuielile de înmormântare efectuate de reclamanţi cu înmormântarea tatălui şi a fratelui lor, aşa cum au recunoscut şi la interogatoriu pârâtele şi au declarat martorii de aceştia s-au ocupat reclamanţii, iar de la Casa de Pensii Mureş au comunicat că valoarea ajutorului de deces a fost de 768 lei în cazul decesului tatălui părţilor şi de 940 lei la decesul fratelui; suma de 1100 lei reprezentând taxe şi impozite suportate pentru imobilul care se  partajează exclusiv de către reclamanţi şi una de 2100 lei reprezentând c/v expertiză ordonată în dosarul nr. 2036/308/2013 a Judecătoriei Sighişoara pe care a achitat-o reclamanţii integral. Menţionează că formulează aceleaşi concluzii în dezbatere ca cele din şedinţa din 23.01.2017 completată cu concluziile scrise din 31.01.2017.

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, preşedintele închide dezbaterile, conform art. 394 al. 1 C.p.c.

INSTANŢA

Prin cererea de chemare in judecata din 3.03.2016 reclaman?ii ---------------- -------------- si so?ia ---------------- -------------- le-a chemat in judecata pe paratele ---------------- -------------- si ---------------- -------------- pentru constatare calitate de mo?tenitor si masa succesorala după defuncta Osvath Estera, decedata la 06.08.1944, după defunctul ---------------- --------------, decedat la 20.12.2004; constatare calitate de mo?tenitori testamentari a reclaman?ilor după Kovacs Arpad, sistarea stării de indiviziune cu privire la masa succesorala solicitând următoarele:

Să se constate că, după defuncta ---------------- --------------a, născuta Oswath Estera, decedata la 6.08.1944 are calitatea de mo?tenitor descendentul acesteia ---------------- --------------, decedat la 20.12.2004, iar masa succesorala se compune din imobilul arător de 698 mp si 270 mp din CF 1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1;

Să se constate că, după defunctul ---------------- --------------, decedat la 20.12.2004, au calitate de moştenitori legali, reclamantul ---------------- -------------- si paratele ---------------- -------------- si ---------------- --------------, precum si descendentul Kovacs Arpad, decedat la 13.04.2005;

Să se constate că masa succesorala după defunctul ---------------- -------------- se compune din imobilul teren situat in localitatea Bezid arător de 698 mp si 270 mp din CF 1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1, pe care este edificata o casa de locuit cu anexe gospodăre?ti, toate construite de ---------------- --------------;

Să se constate că fiecare descendent, mo?tenitor legal după ---------------- -------------- de?ine o cota de cate 2/8 din masa succesorala descrisa mai sus.

Să se constate că reclaman?ii ---------------- -------------- si ---------------- -------------- au calitatea de legatari ai defunctului Kovacs Arpad, decedat la 13.04.2005, iar masa succesorala după acesta se compune din cota de 2/8 parte dobândita cu titlu de drept de mo?tenire după antecesorul sau ---------------- --------------, din imobilul teren situat in localitatea Bezid arător de 698 mp si 270 mp din CF1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1, pe care este edificata o casa de locuit cu anexe gospodăre?ti, toate construite de ---------------- --------------;

Sa se dispună sistarea stării de indiviziune cu privire la imobilul men?ionat prin atribuirea in întregime reclaman?ilor, in natura,  fără plata vreunei sulte în favoarea pârâtelor;

Prin cererea depusa la 21.03.2016, reclaman?ii au arătat ca valoarea imobilului care face obiectul procesului civil este de 80% din 61.290 lei, conform certificatului de atestare fiscala nr. 5131/14.03.2016, valoare la care s-a stabilit si achitat taxa de timbru de 2353 lei. Taxa de timbru a fost completata pentru petitul privind dezbaterea mo?tenirii defunctei Osvath Estera cu suma de 2075 lei.

La data de 30.09.2016 reclaman?ii si-au modificat ac?iunea solicitând sa se constate ca paratele ---------------- -------------- si ---------------- -------------- au fost gratificate fiecare cu sumele de cate 10.000 lei in contul dreptului succesoral după defunctul tata ---------------- -------------- si sa raporteze aceste sume la masa succesorala; sa se constate pasivul succesoral in suma de 7200 lei suportat de reclaman?i si împăr?irea acestuia potrivit cu cotele ce le revin  pârâtelor arătând ca au efectuat cate 2000 lei cheltuieli de înmormântare pentru defunc?ii ---------------- -------------- si Kovacs Arpad, ca au achitat 1100 lei pentru imobil după anul 2006, suma fiind reprezentata de  impozit locuin?a ce face obiectul mo?tenirii, sume de bani achitate cu chitan?ele depuse la filele 151 – 153 din dosar; suma de 2100 lei, reprezentând expertiza topografica efectuata in dosarul Judecătoriei Sighi?oara nr. 2036/308/2013.

In motivarea ac?iunii introductive si modificate, reclaman?ii au arătat ca defunctul ---------------- -------------- a edificat pe terenul din cf 1778 Bezid, cu proprietar tabular Ostvath Estera, mama defunctului Imre o casa de locuit si anexe gospodăre?ti. ---------------- -------------- decedat in 20.12.2004 a avut copii pe reclamantul ---------------- --------------, paratele si pe Kovacs Arpad, decedat la 13.04.2005 fără copii. Pe ---------------- -------------- si pe Kovacs Arpad, reclaman?ii spun ca i-au îngrijit, i-au înmormântat, iar Kovacs Arpad a lăsat in favoarea lor un testament prin care i-a instituit legatari universali pentru cota primita de la ---------------- -------------- de 2/8. Au men?ionat ca, au intrat in stăpânirea imobilului, după decesului tatălui si al fratelui, iar obiect al procesului de partaj îl constituie casa părinteasca cu terenul eviden?iat in cartea funciara nr. 1077 Bezid. Nu face obiectul partajului terenul din TP 104807/14.10.2005, aspect ce rezultă din motivarea cererii si a fost pus in discu?ie si in cursul cercetării judecătore?ti.

Prin cererea modificata reclaman?ii au arătat ca in timpul vie?ii, tatăl lor i-a gratificat pe fiecare, pe pârâte cu cate 10.000 lei si in condi?iile in care paratele au preten?ie la mo?tenirea defunctului au interes sa solicite raportul acestor sume de bani la masa succesorala după defunctul ---------------- --------------.

In proba?iune au depus: extras carte funciara 1788 Bezid, copie testament întocmit de către Kovacs Arpad si autentificat la 7.04.2005, copie certificat de deces pentru Osvath Estera, ---------------- -------------- si Kovacs Arpad, certificat de na?tere si căsătorie pentru reclaman?i si parate, înscris denumit Conventie de testator, chitan?e privind plata impozitului imobilului ce face obiectul dezbaterii succesiunii si chitante privind onorariu expert Parvu Aurel din dosarul 2036/308/2013 privind preten?ia de 2100 lei si factura sicriu, construc?ie mormânt in dovedirea preten?iilor privind cheltuielile de înmormântare pentru defunc?ii ---------------- -------------- si Kovacs Arpad de cate 2000 lei.

Paratele au depus întâmpinare si cerere reconven?ionala solicitând admiterea in parte a ac?iunii reclaman?ilor, arătând ca si reclamantul a fost gratificat cu aceea?i ocazie de către tatăl lor cu suma de 15.000 lei si sa raporteze si el la masa succesorala; sistarea stării de indiviziune succesorala sa se dispună prin atribuirea in natura a întregului imobil teren si construc?ii din CF 1778 Bezid top 10793/1/1 si 10793/1/2/1 reclaman?ilor si stabilirea sultei ce se cuvine fiecărei parate la suma de câte 5000 lei, precizând ca in măsura in care reclaman?ii sunt obliga?i si la cheltuielile de judecata, sumele de cate 5000 lei, sunt îndestulătoare pentru cotele de 2/8 parte din imobil.

Paratele au invocat excep?ia autorită?ii de lucru judecat arătând ca despre valabilitatea înscrisului Conven?ie de testator s-a pronun?at instan?a prin SC nr. 1705/17.12.2014 in sensul ca înscrisul nu indeplineste condi?iile de fond si forma a partajului de ascendent; au invocat excep?ia prescripţiei dreptului material la ac?iune pentru capătul de cerere privind raportul dona?iilor arătând ca este o ac?iune personala ce se prescrie in trei ani, de la data deschiderii mo?tenirii 20.12.2004. Sunt prescrise sus?in paratele si preten?iile reclaman?ilor privind cheltuielile cu înmormântarea defunc?ilor, chiar daca cererea privind lichidarea pasivului succesoral este formulata concomitent cu ac?iunea de ie?irea din indiviziune. Au invocat in drept Decretul nr. 167/1958 si decizia ICCJ in interesul legii nr. 6/19.01.2009.

Cu privire la restul cheltuielilor incluse in pasivul succesoral, paratele arata ca acestea nu au fost dovedite, ca pentru cheltuielile cu expertiza de intabulare din dosarul nr. 2036/308/2013 nu exista temei legal sa le solicite, iar pentru restul, ele nu sunt mo?tenitoare după defunctul Kovacs Arpad.

Paratele au achitat suma de 900 lei taxă de timbru pentru ac?iunea reconven?ională, având ca obiect raport dona?ie.

Cu privire la excep?iile invocate de parate, la 19.12.2016, reclaman?ii au formulat un răspuns solicitând respingerea excep?iei privind autoritatea de lucru judecat, cererea de fata nu are acela?i obiect cu litigiul dosarului nr. 2036/308/2013 solu?ionat la 17.12.2014 de către Judecătoria Sighi?oara, iar in ce prive?te prescrip?ia au arătat ca preten?iile pe care le-au formulat reclaman?ii reprezintă pasiv succesoral, care trebuie suportat de mo?tenitori potrivit cotelor păr?i cu care vin la mo?tenire pârâtele si sumele urmează a fi scăzute din activul succesoral, ca urmare nu pot pretinde activul din mo?tenire fără să suporte pasivul care in spe?ă este reprezentat de cheltuielile de înmormântare pentru tatăl si fratele lor, cheltuielile din expertiza de intabulare întocmită in Dosarul 2036/308/2013 si cele efectuate cu plata impozitului imobilului, după anul 2006.

S-a administrat interogatoriul paratelor la data de 16.01.2017, ambele parate recunoscând că au primit de la ---------------- -------------- cate 10.000 lei, deoarece acesta voia sa-i lase casa lui Arpad, că, cu aceea?i ocazie Emeric, fratele lor, a primit 15.000 lei. Le-au propus reclaman?ilor sa le dea cate 5000 lei, fiecăreia şi sa le restituie cheltuielile de judecata făcute cu plata taxelor de timbru in acest dosar si sa nu fie obligate sa suporte cheltuieli de judecata in această cauză.

Reclaman?ii au fost ascultaţi la interogatoriu la acela?i termen, arătând ca recunoa?te ---------------- -------------- ca a primit cu titlu de dona?ie de la tatăl lui suma de 15.000 lei, ca a achitat impozitul aferent casei, ca s-a îngrijit si i-a înmormântat pe tatăl si fratele lor, iar pentru înmormântarea lui Imre au încasat 740 lei de la Casa de Pensii.

S-a administrat proba cu înscrisuri constând in acte de stare civila, extras CF, certificat de atestare fiscala in care se men?ionează ca pe acest teren este edificata o clădire cu pere?i si cadre din beton si anexe din anul 1973, înscrisurile privind pasivul succesoral, astfel cum au fost depuse de către reclaman?i.

Văzând actele si lucrurile dosarului, judecătoria retine următoarele:

Potrivit art. 248 C.p.c., va solu?iona excep?iile de fond invocate de parate, respectiv de instan?a privind autoritatea de lucru judecat, prescrip?ia dreptului material la ac?iune privind raportul dona?iilor si cea privind pasivul succesoral reprezentat de cheltuielile de înmormântare cu defunc?ii.

Excepţiile au fost unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei, întrucât pentru judecarea lor era necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi pentru soluţionarea fondului.

Cum s-a invocat autoritatea de lucru judecat şi prescripţia, se va soluţiona prioritar prima.

Prin cererea din 03.03.2016 modificată, reclamanţii au solicitat dezbaterea moştenirii după defuncţii Oswath Estera, ---------------- -------------- şi Kovacs Arpad, iar în  dosarul civil nr. 20136/308/2013 al Judecătoriei Sighişoara aceeaşi reclamanţi în contradictoriu cu aceleaşi pârâte au solicitat valoarea actului sub semnătură privată numit convenţie de testator din 20.05.1989.  În legătură cu acest înscris, reclamanţii în procesul de faţă au arătat că fac dovada că, fiecare descendent după ---------------- -------------- în timpul vieţii defunctului a fost gratificat cu o anumită sumă, reprezentând avans în contul drepturilor de moştenire şi fiecare este obligat la raportul acestor sume la masa succesorală. Potrivit art. 430 C.p.c.,  hotărârea judecătorească ce soluţionează în tot sau în parte fondul procesului nu statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.

Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.

Prin Sentinţa civilă nr. 1705/17.12.2014 Judecătoria Sighişoara a respins cererea reclamanţilor arătând în considerente că, înscrisul convenţie supus validării nu a fost întocmit în forma prevăzută de lege pentru donaţie sau testament şi nu au fost respectate condiţiile pentru o împărţeală de ascendent valabilă. În cauza dedusă judecăţii, cererea formulată de reclamanţi priveşte şi raportul donaţiei sub forma darului manual şi de raportare la masa de partaj a donaţiei, reprezentată de suma de bani, pe care reclamantul şi pârâtele a primit-o fiecare sub forma darului manual de la autorul lor de câte 10.000 lei, respectiv 15.000 lei.

Rezultă că, prima judecată s-a referit la partaj de ascendent asupra bunurilor defunctului ---------------- --------------, şi în judecata de faţă se invocă un dar manual efectuat de defunct în timpul vieţii şi se solicită reunirea fictivă la activul net doar pentru calculul acestor sume de bani predate de antecesor fiecărui copil, reclamantului şi pârâtelor, în timpul vieţii. Masa de calcul a moştenirii urmând să includă activul net al moştenirii şi valoarea donaţiilor supuse venirii fictive. În speţă, a fost vorba de sume de bani care au intrat în patrimoniul descendenţilor donatari la data de 20.05.1989. Astfel, nu există lucru judecat faţă de această nouă pretenţie formulată în cauza de faţă şi aceasta poate fi examinată de instanţă. Va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat.

Judecătoria constata ca, păr?ile din proces sunt descenden?ii de grad I ai defunctului ---------------- --------------, decedat la 20.12.2004, iar acesta este la rândul sau descendentul defunctei Oswath Estera, decedata la 06.08.1944. Imobilul constând in teren arător de 698 mp si 270 mp din CF 1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1, este proprietatea tabulara a defunctei Oswath Estera.

Imobilul cuprins în TP 104807/2005 compus din terenurile identificate în T 62 CC 109 şi A 109/1 situate în intravilanul localităţii Bezid 109 este acelaşi cu terenul înscris în CF 1778 Bezid nr. top 10793/1/1 şi 10793/1/2 arător.

In anul 1973, odată cu autorizaţia de construire nr. 599/25.04.1973, când s-a autorizat edificarea unei case de locuit, categoria de folosinţă a terenurilor s-a modificat, astfel, pe acest teren, conform certificatului de atestare fiscala a fost construita o casa de locuit si anexe, la adresa Bezid nr. 108, proprietatea lui ---------------- --------------. După defunctul ---------------- -------------- au vocatie succesorala egala reclamantul ---------------- --------------, paratele si defunctul Kovacs Arpad, decedat in anul 2005, înseamnă ca acesta exista la data deschiderii succesiunii lui ---------------- --------------, si to?i au dobândit cote egale de cate 2/8 păr?i. Pârâtele nu au contestat prin precizarea cererii reconven?ionale calitatea de mo?tenitori testamentari ai reclaman?ilor după defunctul frate Arpad, care prin testamentul autentic din 7.04.2005 a testat întreaga sa avere mobiliara si imobiliara in cote egale reclamantului si ?otiei acestuia. Paratele nu au contestat deschiderea mo?tenirii defunctei Oswath Estera si calitatea de mo?tenitor a lui ---------------- --------------, compunerea masei succesorale după Oswath Estera, compunerea masei succesorale si calitatea de mo?tenitori legali după defunctul ---------------- --------------, compunerea masei succesorale si calitatea de mo?tenitori testamentari ai reclaman?ilor după defunctul Kovacs Arpad, precum si cotele legale ale mo?tenitorilor după ---------------- --------------, solicitând sa fie despăgubite, potrivit cotelor lor de cate 2/8 parte fiecare, arătând ca accepta cate o sulta de cate 5000 lei la o valoare a masei succesorale de 20.000 lei, in condi?iile in care li se plătesc cheltuielile de judecata efectuate si nu sunt obligate sa suporte cheltuieli de judecata efectuate de către reclaman?i. Reclaman?ii nu au fost de acord cu solicitarea paratelor reconven?ionale, arătând ca acestea trebuie sa raporteze la masa succesorala cate 10.000 lei fiecare si sa suporte in cote de cate 2/8 cheltuielile efectuate de către reclaman?i ce compun pasivul succesoral si al celorlalte cheltuieli pe care reclaman?ii le-au inclus in categoria pasivului succesoral, ele reprezentând cheltuieli cu efectuarea unei expertize şi plata impozitului pe imobil.

In legătură cu aceste preten?ii, instan?a retine ca sumele de cate 10.000 lei, respectiv 15.000 lei cum au recunoscut la interogatoriu cei trei fra?i, au format obiectul darului manual, fiind predate de părintele lor, anterior anului 2004 cu scopul ca banii sa intre definitiv in patrimoniul copiilor lui. Din probele administrate a reie?it ca, tatăl a făcut o adevărata dona?ie copiilor. Raportul donaţiilor consta in opera?iunea juridica de readucere la masa succesorala de către unii mo?tenitori legali ce au acceptat succesiunea a tuturor bunurilor primite de la defunct in timpul vie?ii sub forma de dona?ii, pentru ca acestea sa intre in masa succesorala, in masa de împăr?it. Aceasta sumă a fost plătită de defunct in timpul vie?ii si reprezintă un simplu avans in contul drepturilor de mo?tenire. Fiecare parte a formulat cerere de obligare a celuilalt como?tenitor de a readuce aceste sume pe calea ac?iunii de raport la masa succesorala, cerere formulată in cadrul ac?iunii de partaj.

 Raportul dona?iilor este o ac?iune personala patrimoniala supusa prescrip?iei, conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958. Momentul in care începe sa curgă prescrip?ia dreptului de a cere raportul dona?iei este cel al deschiderii mo?tenirii. In cazul din speţă, data deschiderii succesiunii defunctului tata Imre este 20.12.2004, iar cererea privind raportul dona?iei este formulată in 30.09.2016, in cazul cererii reclaman?ilor si la 13.10.2016 in cazul cererii reclamantelor reconven?ionale, care au formulat o solicitare similara privind raportul dona?iilor si a aducerii la masa succesorala a sumei de 15.000 lei de către ---------------- --------------.

Potrivit art. 757 vechiul C.civ., raportat la aceste momente, termenul de prescrip?ie de trei ani este împlinit, iar petitele din cererea principala si cererea reconven?ională cu acest obiect vor fi respinse ca prescrise.

Reclaman?ii au formulat si cerere privind lichidarea preten?iilor referitoare la cheltuielile de înmormântare cu defunc?ii ---------------- -------------- anul 2004 si Kovacs Arpad anul 2005.

Paratele nu au contestat ca aceste cheltuieli de înmormântare au fost efectuate de către reclaman?i, dar sus?in că fiind solicitate doar in anul 2016 ele sunt prescrise, fiind îndeplinit termenul general de prescripţie extinctivă, prev. de art. 3 din decretul nr. 167/1958 rep.

Excep?ia prescrierii dreptului material la ac?iune a fost invocata in mod întemeiat cu privire la acestea. Prin decizia VI/19.01.2009 data in dosarul nr. 32/2008 ICCJ a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca, dispozi?iile art. 728 rap. la art. 774, 775 si 777, 896 C.civ., ale art. 3 din Decret nr. 167/1958 se interpretează in sensul ca cererile privind lichidarea pasivului succesoral sunt prescriptibile in termenul general de prescrip?ie, atât in situa?ia in care  sunt formulate in cadrul ac?iunii de ie?ire din indiviziune, cat si atunci când sunt formulate pe cale separata.

Judecătoria va admite petitele din cererea reclaman?ilor privind stabilirea bunurilor supuse împăr?elii, calitatea de coproprietari, cota parte ce se cuvine fiecăruia si va face împăr?eala in natura a imobilului, atribuindu-l in întregime reclaman?ilor in favoarea cărora se va înscrie dreptul de proprietate cu titlu drept de mo?tenire, potrivit art. 984 C.p.civ.

Conf. art. 988 C.p.civ., la atribuirea imobilului către reclaman?i, instan?a a ?inut seama de acordul par?ilor, de mărimea cotei par?i, reclaman?ii au împreuna cota de 1/8 după defunctul Kovacs Arpad si locuiesc sau gospodăresc acest imobil integral, după anul 2005, am avut in vedere natura bunului, domiciliul si ocupa?ia păr?ilor.

La stabilirea sultei pentru egalizarea cotelor, sume ce se cuvin coproprietarelor parate, instan?a a avut in vedere valoarea indicata de reclaman?i prin precizarea depusa la 17.03.2016, reie?ind ca valoarea masei succesorale este de 48708 lei. Din aceasta valoare 1 revine reclaman?ilor, care dobândesc in natura imobilul, cota de 1 rezulta din însumarea cotelor de 2/8 a reclamantului in calitate de mo?tenitor al lui ---------------- -------------- si de 2/16 după Kovacs Arpad, respectiv de 2/16 a ?otiei reclamantului, mo?tenitor testamentar a defunctului Arpad. Din aceasta valoare 1 reprezentând sulta de cate 12.177 lei, este partea paratelor din acest imobil lăsat de defunctul ---------------- --------------.

Va respinge ca neîntemeiate cererile reclaman?ilor privind obligarea paratelor sa suporte împreuna jumătate din valoarea cheltuielilor cu expertiza întocmită in dosarul nr. 2036/308/2013 întrucât ac?iunea reclaman?ilor a fost respinsa, judecătoria pronun?ându-se implicit asupra acestor cheltuieli de judecata in care se includ si cheltuielile onorariului expertului, existând in privin?a acestora o autoritate de lucru judecat, iar cu privire la preten?ia privind impozit pe locuin?a ce le-a fost atribuita in natura prin hotărârea de fata, instan?a retine ca reclaman?ii au folosit-o continuu spre deosebire de parate.

Va obliga reclaman?ii sa plătească paratelor fiecăreia cate 12.177 lei cu titlu de sulta.

Paratele vor fi obligate sa suporte 1 împreuna din cheltuielile de judecata efectuate cu ac?iunea de partaj succesoral in măsura in care a fost admisa, cheltuielile de judecata cu taxa de timbru aferentă petitelor încuviin?ate este de 4428 lei, iar paratele urmează sa restituie reclaman?ilor, fiecare câte 1107 lei. Cheltuielile efectuate de fiecare parte cu apărătorul, dovedite de fiecare dintre ele se compensează, iar restul cheltuielilor provocate prin cererile neîntemeiate ale ambelor păr?i sunt respinse.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excep?ia autorită?ii de lucru judecat invocata de pârâte.

Admite excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune privind raportul dona?iilor, cerere formulata de ---------------- -------------- si ---------------- -------------- in modificarea de ac?iune din 30.09.2016, in contradictoriu cu paratele ---------------- -------------- si ---------------- -------------- invocata de pârâte.

Admite excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune privind pasivul succesoral constând din cheltuieli de înmormântare pentru defunctul ---------------- -------------- si defunctul Kovacs Arpad, invocata de pârâte.

Admite excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune privind raportul dona?iilor cerere formulata de parate, reclamante reconven?ionale ---------------- -------------- si ---------------- -------------- la 13.10.2016 privind obligarea reclamantului, parat reconven?ional ---------------- -------------- sa raporteze si el la masa succesorala suma de 15.000 lei, invocata de instan?a.

Admite in principiu si in fond, in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclaman?ii ---------------- -------------- cu CNP si domiciliul în Ungh

eni, str. Mureşului, nr. 193, jud. Mureş, si ---------------- -------------- cu CNP cu acelaşi domiciliu, la 3.03.2016 si modificata la 30.09.2016 in contradictoriu cu paratele ---------------- -------------- CNP domiciliul în Odorheiul Secuiesc, str. Orban Balasz, nr. 19, jud. Harghita,---------------- --------------, fiecare cu CNP si domiciliul în Odorheiul Secuiesc, str. Independenţei, nr. 61, ap. 14, jud. Herghita.

Admite in principiu si in fond, in parte cererea reconven?ională formulata de reclamantele reconven?ionale ---------------- -------------- si ---------------- --------------.

Constata că, după defuncta ---------------- --------------a, născuta Oswath Estera, decedata la 6.08.1944 are calitatea de mo?tenitor descendentul acesteia ---------------- --------------, decedat la 20.12.2004, iar masa succesorala se compune din imobilul arător de 698 mp si 270 mp din CF 1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1.

Constata ca au calitatea de mo?tenitori legali, după defunctul ---------------- --------------, decedat la 20.12.2004 reclamantul ---------------- -------------- si paratele ---------------- -------------- si ---------------- --------------, precum si descendentul KIovacs Arpad.

Constata ca masa succesorala după defunctul ---------------- -------------- se compune din imobilul teren situat in localitatea Bezid arător de 698 mp si 270 mp din CF 1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1, pe care este edificata o casa de locuit cu anexe gospodăre?ti, toate construita de ---------------- --------------, iar valoarea acestei mase succesorale este de 48708 lei, (valoare de circula?ie rezultata din tabelul cu valorile de circula?ie pentru anul 2016 ale clădirilor individuale de locuit si teren aferent, valoare la care a fost achitata si taxa judiciara de timbru).

Constata ca fiecare descendent, ostenitor legal după ---------------- -------------- de?ine o cota de cate 2/8 din masa succesorala descrisa mai sus.

Constata ca reclaman?ii ---------------- -------------- si Kovacs Estera au calitatea de legatari a defunctului Kovacs Arpad, decedat la 13.04.2005, iar masa succesorala după acesta se compune din cota de 2/8 parte dobândita cu titlu de drept de mo?tenire după antecesorul sau ---------------- --------------, din imobilul teren situat in localitatea Bezid arător de 698 mp si 270 mp din CF1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1, pe care este edificata o casa de locuit cu anexe gospodăre?ti, toate construita de ---------------- --------------, iar valoarea acestei mase succesorale este de 48708 lei.

Respinge cererea privind raportul dona?iilor, cerere formulata de ---------------- -------------- si ---------------- -------------- in modificarea de ac?iune din 30.09.2016, in contradictoriu cu paratele ---------------- -------------- si ---------------- -------------- prin care a solicitat sa se constate ca paratele ---------------- -------------- si ---------------- -------------- au fost gratificate cu sumele de cate 10.000 lei fiecare in contul dreptului succesoral dupa defunctul tata ---------------- -------------- si obligarea lor sa raporteze la masa succesorala aceste sume.

Respinge cererea privind raportul dona?iilor, cerere formulata de ---------------- -------------- si ---------------- -------------- in modificarea de cerere reconven?ionala din 13.10.2016, in contradictoriu cu paratul reclamant reconven?ional ---------------- -------------- prin care au solicitat sa se constate ca paratul ---------------- -------------- a fost gratificat cu suma de 15.000 lei in contul dreptului succesoral după defunctul tata ---------------- -------------- si obligarea lui sa raporteze la masa succesorala această sumă.

Respinge cererea formulata de reclaman?i privind pasivul succesoral compus din cheltuieli de înmormântare de cate 2000 lei efectuate pentru defunctul ---------------- -------------- si defunctul Kovacs Arpad, in contradictoriu cu paratele ---------------- -------------- si ---------------- --------------, ca fiind prescrise preten?iile referitoare la cheltuielile de înmormântare.

Respinge ca neîntemeiate petitele reclaman?ilor privind obligarea paratelor la plata sumei de 1100 lei, reprezentând pla?i efectuate de către reclaman?i pentru imobil după anul 2006 si la plata sumei de 2100 lei expertiza pentru intabulare, petite din cererea modificata din 30.09.2016.

Sistează starea de indiviziune cu privire la imobilul teren situat in localitatea Bezid arător de 698 mp si 270 mp din CF 1778 Bezid nr. cad. 10793/1/1 si 10973/1/2/1, pe care este edificata o casa de locuit cu anexe gospodăre?ti, toate construita de ---------------- --------------, iar valoarea acestei mase succesorale este de 48708 lei, si in temeiul art. 984 C.pr.civ.,  atribuie in natura întregul imobil in favoarea reclaman?ilor ---------------- -------------- si ---------------- --------------.

Constata ca reclamantului ---------------- -------------- ii revine o cota de 6/16 păr?i indivize din imobil, prin însumarea cotelor de 2/8 si 2/16; reclamantei ---------------- -------------- cota de 2/16, iar paratele ---------------- -------------- si ---------------- -------------- cate 2/8.

Obligă reclaman?ii sa plătească paratelor cu titlu de sulta sumele de cate 12.177 lei pentru fiecare parata ---------------- -------------- si ---------------- --------------. Nu s-a solicitat un termen de plata pentru egalizarea loturilor, potrivit art. 989 alin. 2 C.p.civ

Dispune intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara asupra imobilului pe numele reclaman?ilor, in cote de 1/1 ca bun comun, cu titlu drept de mo?tenire.

Constata ca cheltuielile cu taxa de timbru aferentă cererilor admise,  de dezbaterea moştenirii după defuncţi şi ie?irea din indiviziune sunt de 4428 lei, achitate integral de reclaman?ii ---------------- -------------- şi soţia şi în consecinţă obligă pârâtele să suporte cheltuielile de judecata in raport de valoarea preten?iilor admise şi potrivit cotelor fiecăreia, astfel obliga pe fiecare parata sa plătească reclaman?ilor suma de cate 1107 lei.

Respinge cererea reclaman?ilor si reclamantelor reconven?ionale pentru plata cheltuielilor de judecata efectuate pentru cererile respinse.

Compensează cheltuielile de judecată cu plata onorariului avocat.

Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Sighi?oara.

Pronun?ata in ?edin?a publica azi, 13.02.2017.

Preşedinte,

Gabriela Boşoteanu

Grefier,

Anca Bichis