Ordonanţă Preşedinţială

Sentinţă civilă 1174/2016 din 05.02.2016


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. .../.../2016

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTINŢA CIVILĂ NR.1174/2016

Şedinţa din data de 05.02.2016

Completul constituit din:

JUDECĂTOR: C. D.  R.

GREFIER: O. C. M.

Pe rol se află judecarea cererii de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta S. A.-E., în contradictoriu cu pârâtul T. A.

 La apelul nominal lipsesc părţile.

Procedura  legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată:

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 04.02.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, termen la care instanţa a amânat pronunţarea, la solicitarea reclamantei, în vederea depunerii de concluzii scrise.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca sub nr. ... , reclamanta S. A.-E., în contradictoriu cu pârâtul T. A., a solicitat instanţei sa dispună obligarea pârâtului la readucerea în starea sa iniţială a peretelui exterior al ap.1 din imobilul Corp 1 dinspre curtea imobilului aflat în ..., str. ..., nr. ..., proprietate privată a pârâtului, printr-o firmă specializată de construcţii sau în caz de refuz să autorizeze reclamanta să efectueze operaţiile de conservare necesare printr-o firmă specializată de construcţii, pe cheltuiala pârâtului. Se mai solicită instanţei să suplinească acordul pârâtului în vederea obţinerii de către reclamantă a autorizaţiei de construcţie necesară pentru schimbarea acoperişului imobilului Corp 1 din ..., str. ..., nr. ... Se solicită obligarea pârâtului la plata cheltuielilor efectuate de reclamantă, în valoare de 1420 lei, reprezentând onorariu executor judecătoresc, avocat, la care se adaugă taxa de timbru.

În motivare, se arată, în esenţă, că reclamanta este proprietara ap.2 din imobilul menţionat, pârâtul este proprietarul ap.1 şi 5, defunctul P. G. având moştenitori pe numiţii P. R. V. şi P. A. V. figurează la ap.3, iar ap.4 este proprietatea privată a numiţilor D. C. şi D. D.

Ca urmare a vechimii şi lipsei de întreţinere a imobilului menţionat, au apărut o serie de probleme, încercările reclamantei de colaborare ajungând fără rezultat, astfel că a fost întocmit la solicitarea reclamantei procesul verbal de constatare a unei stări de fapt de către executorul judecătoresc L. V., la data de 06.11.2015, ora 9,30.

Se susţine că în lipsa efectuării lucrărilor de conservare necesare, imobilul continuă să sufere un proces de deteriorare continuă, fapt ce o prejudiciază pe reclamantă d.p.d.v. al patrimoniului, dreptul său de a dispune în limitele legale de proprietatea sa privată fiind încălcat în mod abuziv de către pârât prin maniera anormală în care acesta îşi exercită atributele dreptului său de proprietate privată. Se împiedică luarea măsurilor de conservare necesare asupra acoperişului sub care se găseşte ap.2, iar reclamanta gestionează de peste 2 ani colectarea şi evacuarea apei de ploaie pătrunse în pod, în diverse vase. Infiltrările de apă prin pod duc la riscul producerii unui incendiu, iar o reparaţie completă nu este posibilă întrucât acoperişul are nevoie de toţi pereţii susţinători. Zidul de siguranţă al clădirii este deplasat, cu unele cărămizi care stau să cadă, însă nu se pot demara lucrările de conservare asupra sa decât concomitent cu cele asupra acoperişului. Reclamanta consideră că starea de fapt arătată constituie o ameninţare la adresa securităţii trecătorilor pe strada respectivă, iar proprietarii sunt răspunzători în cazul producerii unor pagube materiale sau vătămări corporale. În vederea efectuării lucrărilor de reparaţii asupra acoperişului e nevoie ca toţi pereţii exteriori ai imobilului să fie readuşi la starea lor iniţială pentru ca acoperişul să se poată sprijini pe un fundament solid. Oportunitatea schimbării materialului acoperişului este arătată în procesul verbal de exprimare a acordului pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie semnată de ceilalţi coproprietari.

În drept, au fost invocate prev.art.581 CPC, iar pe parcursul susţinerii motivelor scrise reclamanta a mai invocat şi prev.art.630 alin.3 şi art.641 alin.3 Cod Civil.

Au fost anexate înscrisuri şi planşe foto (f.5-62).

Pârâtul, prin mandatar, a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea cererii, arătând că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate, respectiv condiţia caracterului provizoriu şi condiţia neprejudecării fondului, iar în ce priveşte fondul, solicitările sunt neîntemeiate, deoarece lucrările de conservare solicitate fiind necesar a se efectua în totalitate asupra părţilor imobilului aflat în coproprietate forţată, ar pârâtul şi-a dat acordul de a contribui la plata cheltuielilor necesare conservării părţilor imobilului deţinute în coproprietate. În subsidiar, se solicită instanţei să dispună amendarea reclamantei conform art.187 alin.1 pct.1 lit.a CPC, pentru introducerea cu rea credinţă a cererii, având în vedere că pârâtul nu a refuzat plata efectuării lucrărilor de conservare şi nu a refuzat semnarea unui acord în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

În motivare, se arată, în esenţă, că peretele reclamantei nu a fost inundat din cauza acoperişului, de la sfârşitul anului 2014 până la sfârşitul anului 2015 nu au mai fost urgenţe din partea reclamantei de a efectua lucrările de care au vorbit, iar pârâtul s-a trezit cu invitaţii la avocaţi şi constatări din partea executorilor, însă niciodată pârâtul nu a refuzat dialogul cu reclamanta sau cu ceilalţi coproprietari şi să contribuie la reparaţiile necesare conservării imobilului. Suplinirea acordului pârâtului în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie de către reclamantă nu mai poate fi retractată, fiind o măsură definitivă, astfel că măsura dispusă nu ar putea avea caracter provizoriu. Măsura prin care s-ar dispune obligarea pârâtului la readucerea în starea iniţială a peretelui exterior al ap.1 a judeca fondul cauzei cu privire la cine are această obligaţie, raportat la prev.art.649 alin.1 lit.b şi art.654 Cod civil. Dacă s-ar admite obligarea pârâtului la plata cheltuielilor solicitate de reclamantă s-ar judeca fondul cu privire la modalitatea în care coproprietarii trebuie să suporte cheltuielile făcute pentru părţile din imobil deţinute în coproprietate, fiind discuţii cu privire la împrejurarea dacă dl.Deto Cornel şi soţia trebuie să participe la realizarea lucrărilor. Există şi posibilitatea ieşirii din indiviziune cu privire la care reclamanta şi-a dat acordul. Pârâtul mai susţine că peretele exterior al ap.1 din corpul I de clădire face parte din structura de rezistenţă a imobilului, astfel că fiecare coproprietar suportă cheltuielile de întreţinere şi reparare a părţilor comune.

În drept, au fost invocate prev.art.83, 85, 86, 187, 996-1002 CPC, art.646-656 Cod civil.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.997 C.pr.civ.republicat, “instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari”. Textul legal instituie obligativitatea indeplinirii cumulative a patru conditii si anume: aparenta dreptului, caracterul provizoriu al masurilor, existenta unor cazuri grabnice si neprejudecarea fondului.

În speţă, se doreşte obligarea pârâtului la readucerea în starea sa iniţială a peretelui exterior al ap. ... din imobilul Corp 1 dinspre curtea imobilului aflat în ..., str. ..., nr. ..., proprietate privată a pârâtului, printr-o firmă specializată de construcţii sau în caz de refuz autorizarea reclamantei să efectueze operaţiile de conservare necesare printr-o firmă specializată de construcţii, pe cheltuiala pârâtului. Se mai solicită instanţei să suplinească acordul pârâtului în vederea obţinerii de către reclamantă a autorizaţiei de construcţie necesară pentru schimbarea acoperişului imobilului Corp 1 din ..., str. ..., nr. ..., precum şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor efectuate de reclamantă, în valoare de 1420 lei, reprezentând cheltuieli efectuate cu executorul judecătoresc şi cu avocatul.

Se impune a se analiza daca sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale: urgenta, aparenta de drept, vremelnicia si neprejudecarea fondului, condiţii ce se impun a fi îndeplinite cumulativ.

Referitor la urgenţă, instanţa apreciază că această condiţie este îndeplinită, raportat la starea de fapt descrisă şi dovedită de reclamantă în ceea ce priveşte starea în care se găseşte imobilul. Din cuprinsul procesului verbal privind constatarea de urgenţă a unei stări de fapt încheiat de BEJ L. V. la data de 06.11.2015 coroborat cu planşele foto depuse la dosar şi necontestate de pârât, rezultă că imobilul situat în ..., str. ..., nr. ..., se află în stare avansată de degradare, fiind deterioraţi pereţii imobilului şi acoperişul la care se face referire, fapt ce necesită efectuarea lucrărilor de reparaţii.

În privinţa vremelniciei, instanţa apreciază că această condiţie nu este îndeplinită.

Instanţa observă că reclamanta nu a formulat o acţiune de fond până la soluţionarea căreia ordonanţa preşedinţiala să-şi producă efectele şi nici nu a solicitat stabilirea unei limite temporale în acest sens. Din analiza cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale rezultă că reclamanta urmăreşte soluţionarea pe fond a litigiului dintre părţi, iar obligarea pârâtului la readucerea în starea sa iniţială a peretelui exterior al ap.1 din imobilul Corp 1 dinspre curtea imobilului aflat în ..., str. ..., nr. ..., proprietate privată a pârâtului, printr-o firmă specializată de construcţii sau în caz de refuz autorizarea reclamantei să efectueze operaţiile de conservare necesare printr-o firmă specializată de construcţii, pe cheltuiala pârâtului, precum şi suplinirea acordului pârâtului în vederea obţinerii de către reclamantă a autorizaţiei de construcţie necesară pentru schimbarea acoperişului imobilului Corp 1 din ..., str. ..., nr. ..., respectiv obligarea pârâtului la plata cheltuielilor efectuate de reclamantă, reprezintă măsuri care ar urma sa aibă caracter definitiv, iar nu provizoriu. 

Chiar dacă nu este necesar să existe o acţiune de fond introdusă pentru a fi emisă o ordonanţă preşedinţială, instanţa reţine că în speţă măsurile solicitate de readucere la starea iniţială a peretelui şi de suplinire a acordului pârâtului pentru obţinere autorizaţie de construire nu pot fi considerate ca având un caracter temporar, ci dimpotrivă unul definitiv.

Instanţa nu contestă urgenţa măsurii solicitate, însă cadrul procesual în care a ales reclamanta să obţină obligarea pârâtului în sensul arătat anterior impune ca toate condiţiile prevăzute de art. 997 C.pr.civ. să fie îndeplinite cumulativ.

 Instanţa apreciază că reclamanta urmăreşte obţinerea unor măsuri cu caracter definitiv.

Or, conform art. 997 alin. 5 din Noul Cod de procedura civila „Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situatiei de fapt”. 

Referitor la condiţia neprejudecării fondului, instanţa observă că nici această condiţie nu este îndeplinită, întrucât, aşa cum s-a arătat mai sus, din analiza cererii de emitere a ordonanţei preşedinţiale rezultă că reclamanta urmăreşte soluţionarea pe fond a litigiului dintre părţi. Solicitarea reclamantei tinde spre a avea un efect definitiv în caz de admitere, pentru motivele deja expuse. Mai mult, în cauză se impune a se lămuri aspectele contestate privind părţile comune din imobil şi regimul peretelui în discuţie.

Totodată, invocarea de către reclamantă a prev.art.630 alin.3 Cod civil, care prevăd posibilitatea încuviinţării de către instanţă, pe cale de ordonanţă preşedinţială, a măsurilor necesare pentru prevenirea pagubelor, inconvenientelor cauzate de proprietarul vecin, nu oferă, în opinia instanţei, o derogare de la analiza condiţiilor cumulative de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială reglementate de codul de procedură civilă.

Având în vedere că nu sunt îndeplinite toate condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa apreciază că cererea de ordonanţă presedinţială este inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare.

Fata de considerentele de mai sus, văzând prevederile art. 997 alin.1 si 5 din Noul Cod de procedura civilă, instanţa va respinge ca fiind inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de către reclamanta S. A.-E., în contradictoriu cu pârâtul T. A.

Faţă de dispoziţiile art. 453 C.pr.civ., instanţa va respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

Respinge ca inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta S. A.-E., cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., jud. ..., în contradictoriu cu pârâtul T. A., domiciliat în ... , str. ..., nr. ..., jud. ..., prin mandatar P. D. I., cu domiciliul în ..., B-dul ..., nr. ..., ap. ..., jud. ...

Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, ce se va depune împreună cu motivele de apel la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.02.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C. D. R. O. C. M.

Red./Dact.CD/4ex./05.02.2016