Ordonanța președințiala

Sentinţă civilă 1541 din 20.08.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ...../207/2020, reclamantul V....... I........ L....... a chemat în judecată pe pârâta P........ A........,  pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună în temeiul art. 23  alin. 2 din Legea nr. 272/2004 suplinirea consimţământului pârâtului pentru ca minora V.......... G........ D.......... M.........., , să călătorească în străinătate împreună cu reclamanta, în temeiul art. 17  alin. 2 din Legea nr. 248/2005, suplinirea consimțământului pârâtului în vederea emiterii pașaportului  simplu pentru ca minora V.......... G........ D.......... M.........., , cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii  reclamantul a arătat că a avut o relaţie consensuală cu pârâta, relaţie din care a rezultat minora V.......... G........ D.......... M.........., , iar din luna septembrie a anului 2019 s-au despărţiţ, minora rămânând în grija reclamantului.

A menţionat reclamantul că pârâta, din acel moment a manifestat un dezinteres referitor la creşterea şi ingrijirea minorei, ulterior solicitând pârâtei eliberarea unei procuri şi a unei imputerniciri notariale pentru a-i putea intocmi paşaport minorei, insă pârâta a refuzat.

Potrivit art. 23  alin. 2 din Legea nr. 272/2004 Deplasarea copiilor in strainatate se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, iar conform art. 17  alin. 2 din Legea nr. 248/2005, Minorilor cetățeni români nu li se pot elibera pasapoarte fără acordul ambilor părinti, atunci cand autoritatea părintească este exercitată în comun.

De asemenea, a fost invocat  art. 30  alin. 1 lit. b din Legea nr. 248/2005, conform căruia minorului care călătoreșteîn străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea împreună cu acesta, numai dacă numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinație.

În drept, a invocat dispozitiile legale mai sus menţionate, precum şi art. 997 şi urm. CPC.

În dovedirea acţiunii, reclamanta  a învederat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei  şi proba testimonială cu martora  C......... H........, domiciliată în com. Vlădila, str. G..........., nr. 4, jud. Olt.

S-a depus la dosar chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru în sumă de 20 lei, împuternicire avocaţială,copie CI reclamant, copie certificate de naştere minori.

La data de 19.08.2020, pârâta a  depus la dosar intampinare prin care a mentionat că este de acord cu admiterea actiunii formulată de reclamant, precum şi, în consecinta, scutirea acesteia de la plata cheltuieli de judecată.

La termenul din data de 20.08.2020 a fost audiată martora C......... H........ a cărei declarație a fost consemnată şi anexată la dosar.

Examinând actele şi lucrările dosarului,  instanța reține următoarele:

Din relația de consensualitate a reclamantului V....... I........ L....... şi a pârâtei P........ A........ a rezultat minora V....... G....... D....... M.......,.

În prezent minora locuiește cu tatăl în  comuna Vlădila Judeţul Olt , la mama reclamantului, întrucât pârâta a părăsit-o pe minoră  în cursul  lunii septembrie 2019 , locuind în Germania astfel cum rezultă din declarația martorei C......... H........, coroborate cu relatările telefonice ale acesteia.

Instanța observă că prin cererea formulată pe calea ordonanței președințiale, reclamantul  a solicitat suplinirea consimțământului pârâtei P........ A........  pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pentru minora V....... G....... D....... M......., născută la data de 25/11/2018, pentru deplasarea acesteia împreună cu reclamantul V....... I........ L.......,  în Italia în localitatea  SARONNO , via G..... F.........  NR. 32, în perioada 22/08/2020 -26/10/2020.

Instanța are în vedere că,  potrivit prevederilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004: deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înștiințarea şi acordul ambilor părinți; orice neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acestui acord se soluționează de către instanța judecătorească, iar conform dispozițiilor art. 30 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 248/2005, minorilor li se permite ieşirea din ţară numai dacă sunt însoţiţi de o persoană majoră şi, în situația în care călătorește împreună cu unul din părinţi, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul său cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau statele de destinație, precum şi cu privire la perioada acesteia.

 Conform prevederilor art. 20 alin. 22 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului: în situația în care, din orice motiv, un părinte nu-şi exprimă voința pentru luarea deciziilor privind copilul, acestea se iau de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

Instanţa reţine că,  ordonanţa preşedinţială este o procedură specială reglementată de art. 997 Cod.pr.civ., în temeiul căreia, instanţa de judecată poate lua măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea recupera, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonanţă preşedinţială este admisibilă când sunt îndeplinite cumulativ cerinţele: a) aparenţei dreptului; b) caracterul provizoriu al măsurilor; c) existenţei unor cazuri grabnice şi d) neprejudecării fondului.

Aparenţa dreptului este în favoarea reclamantului , aspect ce rezultă din coroborarea elementelor de fapt, respectiv: minora locuiește la tată  reclamant din prezenta cauză,  reclamantul  a făcut dovada că va locui în Italia  la mama sa  , conform  certificatului emis de autoritățile din Italia,  din declarația martorei C......... H.........  , reiese faptul că pârâta  a refuzat să-şi exprime acordul în vederea deplasării minorei în Italia şi a eliberării pașaportului provizoriu, întrucât este plecată în Germania.

Având în vedere obiectul cererii de ordonanță președințială, instanța retine admisibilitatea cererii sub aspectul urgenței, caracterului vremelnic şi nerejudecării fondului dreptului în privința măsurii prin care reclamantul tinde la înlăturarea unui abuz din partea pârâtei  şi anume împiedicarea reclamantului de a obţine documentele necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pentru  minora  V....... G....... D....... M......., şi deplasarea copilului  în Italia.

Principiul interesului superior al copilului este avut în vedere în cauzele soluționate de instanțele judecătorești. Interesul superior al copilului urmează a fi stabilit prin examinarea tuturor criteriilor consacrate în acest scop de doctrină şi jurisprudență.

Instanța  apreciază că se impune totodată protejarea vieţii de familie a minorilor în sensul că posibilitatea reclamantei şi a copiilor săi de a se bucura de companie reciprocă, reprezintă un element fundamental al vieții de familie.

Instanţa are în vedere totodată faptul că dreptul la liberă circulație al minorei  nu poate fi restricționat printr-un refuz nejustificat al pârâtei , din depoziția martorei C......... H........, rezultând că deși pârâta  nu este preocupată  de copilul său , a refuzat să îşi dea consimțământul în vederea eliberării pașaportului şi deplasării minorilor în străinătate.

Astfel instanța are în vedere că aşa cum rezultă din declarația martorei C......... H........, iar locuința reclamantului din Italia este corespunzătoare.

În ceea ce privește perioada de deplasare a minorilor în străinătate, aceasta nu va fi cenzurată de instanță.

Astfel raportat la vârsta minorei  este cert instanța apreciază că  întoarcerea  minorei pe teritoriul României la data de 26/10/2020, corespunde dezideratului de  de crește copilul în țară  şi pentru a fi mai aproape de membrii familie.

Totodată constată că pe rolul judecătorie Caracal  există înregistrat dosarul civil  nr. 4087/207/2020,  având ca obiect  stabilire locuință minoră V.... G...... M........ D......, la tată,  exercitarea autorității părintești exclusiv de tată  şi  pensie de întreținere , acțiune  formulată de reclamantul  V..... D..... I..... împotriva pârâtei P........ A.........

Faţă de considerentele mai sus-menționate, constatând că în cauză sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 997 C.pr.civ., instanța va admite  cererea formulată  de reclamant şi va suplinii consimțământul pârâtei P........ A........ pentru eliberarea pașaportului simplu temporar pentru minora V....... G....... D....... M......., născută la data de 25/11/2018, pentru deplasarea acesteia împreună cu reclamantul V....... I........ L.......,  în Italia în localitatea  SARONNO , via G...... F....  NR. 32, în perioada 22/08/2020 - 26/10/2020.

Postat 09.09.2020