Expropiere

Sentinţă civilă 301 din 22.05.2015


Document finalizat

Dosar nr. .../.../2013

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal 3184

SENTINŢA CIVILĂ NR.  301/2015

Şedinţa publică de la 22 mai 2015

Instanţa constituită  din:

PREŞEDINTE: E. L.

GREFIER: L. M.

Pe rol  pronunţarea hotărârii asupra cauzei civile privind pe reclamant SC E. G. SRL şi pe pârât J.C. PRIN P.C. J. C., având ca obiect expropriere.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care se constată că dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din 15.05.2015, când părţile prezente au pus concluzii, conform încheierii de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta  sentinţă.

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.01.2013, reclamanta S.C. E. G. S.R.L a chemat în judecată pe pârâtul C. J. C., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa:

-sa dispună exproprierea totala a imobilului înscris in CF nr. ... a localităţii ... , nr. cadastral ... in suprafaţa de 6044 mp si a imobilului inscris in CF nr. ... a localităţii ..., nr. cadastral ... in suprafaţa de 2387 mp.

-sa oblige parata la plata unor despăgubiri in cuantum de 843.100 Euro, echivalent in lei la data efectuării plaţii.

-contravaloarea daunelor interese suferite ca urmare a exproprierii terenurilor in discuţie, in cuantum de 500.000 Euro,

-sa oblige parata la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces.

Referitor la primul petit, reclamanta a arătat că prin Notificarea nr. 11785 din 17 07 2012, parata a comunicat intenţia de expropriere parţiala a imobilelor inscrise in CF nr. ... a localităţii ..., nr. cadastral ... in suprafaţa de 6044 mp si a imobilului inscris in CF nr. ... a localităţii ..., nr. cadastral ... in suprafaţa de 2387 mp. Motivul exproprierii invocat in notificarea indicata mai sus este acela ca instituţia parata urmează sa realizeze un proiect privind extinderea A. I. C. Prin acelaşi inscris, a fost comunicat si faptul ca imobilele mai sus arătate vor fi expropriate doar parţial, respectiv suprafaţa de 2985 mp din 6044 mp in ceea ce priveşte imobilul inserís in CF nr. ... a localităţii ..., nr. cadastral ... si suprafaţa de 1855 mp din 2387 mp in ceea ce priveşte imobilul inscris in CF nr. ... a localităţii ..., nr. cadastral... In total, suprafaţa expropriata este de 4840 mp. din totalul de 8431, diferenţa rămânând in proprietatea societăţii  reclamante.

Arată faptul ca cele doua numere cadastrale se învecinează, formând practic o sigura parcela de teren.

Prin memoriul pe care l-a comunicat paratei şi-a  arătat nemulţumirea privind modalitatea de expropriere propusa de aceasta întrucât ea este deosebit de dezavantajoasa pentru societate întrucât, aşa cum reiese din documentaţia întocmita privind amplasamentul lucrării de utilitate publica "A. I. C. - Pista de decolare - aterizare 3500m", exproprierea suprafeţei de 4840 mp afectează întreaga sa suprafaţa de 8431 mp. A explicat aceasta poziţie a societăţii prin mai multe argumente:

Suprafaţa de teren neexpropriata, care urmează sa ramana in proprietatea societăţii pierde, in mare parte, frontul la strada... Prin aceasta urmează sa fie afectata in mod evident valoarea economica a terenului, accesul la imobilul arătat fiind îngreunat. Ba mai mult, in situaţia in care si strada ... suferă prin expropriere, nu va mai exista niciun acces la imobilul ramas in proprietatea reclamantei. Cum instituirea vreunei servituti de trecere este exclusa având in vedere ca aeroportul are un regim juridic foarte strict, valoarea terenului ramas este aproape nula.

Amplasamentul pe care imobilul îl are in urma dezmembrării nu permite atingerea scopului pentru care a fost achiziţionat acest teren, respectiv acela de a construi un magazin cu vânzare en-gros si en-detail care sa deservească interesele comerciale ale societăţii reclamante. Societatea a achiziţionat acest teren in scopul construirii unui magazin cu vânzare en-gros, en-detail. In noile condiţii date de proiectul pe care parata il derulează, imobilul in discuţie nu va mai putea fi utilizat pentru acest tel, cunoscut fiind faptul ca eliberarea autorizaţiilor de construcţie in vecinătatea aeroporturilor este foarte greoaie, sau chiar imposibila in anumite situaţii. Mai mult, prin pierderea in mare parte a frontului la strada ..., cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie va fi respinsa. Oricum, având in vedere faptul ca din suprafaţa pe care societatea o deţine, mai mult de jumătate a fost expropriata in favoarea paratei, terenul ramas nu mai poate fi folosit in acest scop intrucat suprafaţa este mult prea mica pentru atingerea acestui obiectiv.

Pentru aceste motive, solicita instanţei ca exproprierea sa fíe făcuta asupra intregii suprafeţe de teren înscrise in CF nr ... a localităţii ..., nr cadastral ... in suprafaţa de 6044 mp si a imobilului inscris in CF nr ... a localităţii ..., nr cadastral ... in suprafaţa de ... mp. In situaţia in care instanţa considera ca exproprierea parţiala este posibila, solicita ca la stabilirea despăgubirilor instanţa sa tina cont de prejudiciul pe care societatea il suferă ca urmare a diminuării valorii terenului rămas in proprietatea sa  urmare a diminuării parcelei de teren precum si a ingreunarii accesului la acesta.

Privitor la al doilea petit, prin Notificarea 11785/14 07 2012 parata a comunicat contravaloarea despăgubirilor pe care aceasta le-a stabilit pentru exproprierea terenurilor societăţii. Valoarea pentru imobilele ce urmează a fi expropriate, parţial, stabilita de parata este de 235815 lei pentru CF nr ... a localităţii ..., nr. cadastral ... si 146545 lei pentru imobilului inscris in CF nr. ... a localităţii ..., nr. cadastral...

Având in vedere valoarea de circulaţie a terenurilor la momentul comunicării hotărârii de expropriere, sumele propuse si aprobate de către parata pentru despăgubiri sunt foarte mici.

Îşi motivează  aceasta poziţie prin expertizele intocmite la cererea unor instituţii bancare pentru intocmirea unor contracte de credit cu societatea reclamantă. In mod evident, regulile instituţiilor bancare cu care societatea a incheiat contracte de credit garantate cu ipoteca sunt cat se poate de stricte, in sensul ca interesele celor doua parti fiind contrare, instituţia bancara are obligaţia de a identifica valoarea reala a terenurilor cu care se garantează creditul pe care aceasta îl acorda. Prin expertiza efectuata la data de 05.01.2012 de către evaluator autorizat A. C. D. nr. ..., in vederea garantării unui imprumut bancar, valoarea terenului a fost stabilita la aproximativ 100 EUR/mp, in total 843.100 Euro.

In atare condiţii, valoarea despăgubirilor propuse de instituţia parata, respective suma de 79 lei/mp, de mai bine de 5 ori mai mica, este una mult prea redusa raportat la valoarea reala a imobilelor, fapt ce duce la provocarea unui real prejudiciu societăţii .

Pentru acest motiv, considera ca solicitarea făcuta instanţei prin care, sa dispună obligarea paratei la plata unor despăgubiri reale, conform celor arătate mai sus, este intemeiata.

Întemeiata este si solicitarea prin care a cerut obligarea paratei si la plata daunelor interese pentru prejudiciul suferit de societate in urma exproprierii. După cum a arătat, imobilele in discuţie au făcut obiectul garanţiei mai multor contracte de împrumut încheiate de societate  cu instituţiile bancare. Prin aceste contracte de împrumut, societatea avea posibilitatea de a-si asigura in mod constant un disponibil de bani, esenţial in raporturile comerciale, cu atât mai mult cu cat obiectul de activitate al societăţii este comerţul, ceea ce presupune indisponibilizarea unor sume de bani intre momentul achiziţionării mărfurilor en-gros si vânzarea acestora en-detail. Întrucât societatea a fost grav perturbata de exproprierea ce a intervenit in situaţia terenurilor arătate, iar aşa cum a arătat mai sus, si valoarea rămasa neexpropriata fiind afectata, solicita instanţei obligarea paratei la plata unor daune interese in cuantum de 500 000 Euro.

In drept, au fost invocate prevederile art. 22 din Legea 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, modificata, articolele 21-27 din Legea 33 din 1994.

Prin întâmpinarea formulată pârâtul C. J. C. a solicitat respingerea acţiunii.

1. Pe cale de excepţie invocă inadmisibilitatea petitelor 1 şi 3, pentru următoarele motive:

 În ceea ce priveşte petitul privind obligarea pârâtului  la exproprierea totală a terenurilor în speţă, face precizarea că potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 255/2010, ''Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute, la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii". Având în vedere incidenţa acestor texte legale, este evident faptul că avem de-a face cu o procedură specială, reglementată de prevederile legale în vigoare, în domeniul exproprierilor necesare realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. în acest sens, art. 22 din lege conferă posibilitatea expropriatului nemulţumit de a contesta la instanţa competentă, hotărârea comisiei de expropriere, în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor stabilite. De altfel, aşa cum reiese din conţinutul acestor prevederi legale, procedura de contestare este una specială şi limitată la cazul susmenţionat, respectiv faptul că expropriatul poate sesiza instanţa doar cu privire la hotărârea comisiei şi numai în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor.

Totodată, face precizarea că, procedura legală de expropriere realizată cu privire la imobilele aflate pe coridorul lucrării de utilitate publică „A. I. C. -Pista de decolare - aterizare 3500 m". respectă un proiect realizat de o societate specializată, care în urma măsurătorilor efectuate la faţa locului a stabilit traseul noii piste şi suprafeţele de teren necesare a fi expropriate pentru realizarea obiectivului. În acest sens, expropriatorul este ţinut la respectarea proiectului noii piste, putând efectua exproprierea terenurilor aflate în cadrul coridorului, în limita şi conform proiectului care stă la baza construirii noii piste de decolare-aterizare.

Referitor la solicitarea reclamantei de obligare a pârâtului  la plata unor daune-interese suferite de societate urmare a exproprierii, solicită ca,  raportat la considerentele menţionate mai sus, să constate inadmisibilitatea acestui petit

Mai mult, daunele interese sunt reglementate de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care la art. 1530, prevede faptul că, "Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei". Astfel, se poate constata faptul că acţiunea în daune-interese este o acţiune personală întemeiată pe răspunderea civilă contractuală, prin care se urmăreşte recuperarea echivalentului prejudiciului încercat de una dintre părţile contractante ca urmare a executării cu întârziere a obligaţiei celeilalte părţi din contract (daune-interese moratorii) sau, după caz, ca urmare a neexecutării totale sau parţiale a obligaţiei de către cealaltă parte (daune-interese compensatorii).

Or, în situaţia de faţă nu poate fi vorba despre existenţa vreunui raport de natură contractuală între părţi, în cauza dedusă judecăţii fiind incidente prevederile legale în materia exproprierilor. Astfel, exproprierea reprezintă acea operaţiune juridică care are ca efecte principale trecerea forţată a unui bun din proprietatea privată în proprietatea publică, în vederea executării unor lucrări de utilitate publică, precum şi plata unor despăgubiri. Potrivit Legii nr. 255/2010, exproprierea se dispune si despăgubirea se stabileşte prin hotărârea comisiei de expropriere. În acest context, nu pot fi reţinute în sarcina expropriatorului eventuale daune-interese.

Pentru aceste motive solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii în ceea ce priveşte petitele 1 şi 3 ale acţiunii.

Pe fondul cauzei, arată  faptul că, pentru realizarea lucrării de utilitate publică „A. I. C. - Pista de decolare - aterizare 3500 m", pârâtul a procedat la exproprierea imobilelor proprietate privată, aflate pe coridorul lucrării susmenţionate. Soluţia adoptată de către expropriator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost aceea de a realiza exproprierea imobilelor în cauză, pe etape.

Astfel, C. J. C., a achiziţionat în anul 2010, serviciile unui evaluator autorizat A. , în vederea întocmirii unui Raport de evaluare imobiliară pentru expropriere. Astfel, Raportul de evaluare imobiliară pentru expropriere care a stat la baza stabilirii cuantumului despăgubirilor aferente imobilelor aflate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „A. I. C. - Pista de decolare - aterizare 3500 m", a fost întocmit de către d-na A. M., evaluator A. şi cuprinde valorile stabilite de către aceasta pentru categoriile de imobile aflate pe coridorul de expropriere.

Potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010, în vederea realizării lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 1 şi 2 din lege, expropriatorul are obligaţia ca la momentul declanşării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere, respectiv aprobarea listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele A. N. C. P. I. sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, să estimeze şi sumele individuale aferente despăgubirilor pe baza unui raport de evaluare. Ori, la momentul la care C. J. C. a aprobat declanşarea procedurilor de expropriere, prin Hotărârea nr. 103/2011, estimarea sumelor aferente imobilelor a fost făcută pe baza raportului de evaluare menţionat mai sus, în conformitate cu prevederile legale. Totodată, actele normative invocate, permit realizarea procedurii de expropriere, în etape, motiv pentru care C. J. C. a aprobat pentru anul 2011 şi 2012, lista imobilelor şi suma aferentă etapei I de exproprieri, etapă în care au fost cuprinse, parţial şi imobilele proprietate privată a reclamantei.

Textele legale susmenţionate nu prevăd însă şi necesitatea întocmirii/actualizării raportului de evaluare avut în vedere la momentul declanşării procedurii de expropriere, pentru fiecare etapă. Mai mult, potrivit prevederilor art. 31 din Legea nr. 255/2010 "Expropriatorul poate folosi orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată ori aflată în curs de realizare anterior intrării în vigoare a prezentei legi".

Astfel, chiar dacă, (realizarea procedurii de expropriere se face pe etape, ceea ce poate după la o perioadă mai mare de timp necesară finalizării exproprierii, sumele stabilite cu titlu de despăgubire pentru imobilele expropriate se estimează la momentul declanşării procedurii şi aprobării întregului coridor de expropriere, pe baza unui raport de evaluare.

In acest context, cu privire la imobilele proprietate privată a reclamantei, a efectuat procedura prevăzută de lege astfel:

Societatea a fost notificată cu privire la intenţia de expropriere a suprafeţei de teren de 2985 mp, din imobilul situat în municipiul ..., identificat în CF nr. ..., nr. cadastral ... şi a suprafeţei de teren de 1855 mp, situat în municipiul ..., identificat în CF nr. ..., nr. cadastral ... ( n.n extrasul de carte funciară depus la dosarul de expropriere are nr. ...), acestea fiind amplasate pe traseul coridorului de expropriere.

În urma notificării, reclamanta a depus la sediul expropriatorului cererea şi documentele justificative prevăzute de lege. Astfel, aceasta a fost convocată la sediul P. M. C. la şedinţa comisiei de expropriere, în vederea analizării dosarului de expropriere şi semnării procesului-verbal de şedinţă, însă reprezentantul societăţii nu s-a prezentat. în urma şedinţei, Comisia de expropriere a adoptat Hotărârea nr. ... şi Hotărârea nr. ... , modificată prin Hotărârea nr. ...

Aşa cum a arătat anterior, sumele reprezentând despăgubiri pentru imobilele expropriate au fost stabilite în baza unui Raport de evaluare, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Astfel, apreciază că solicitarea reclamantei privind obligarea pârâtului  la plata unor despăgubiri în cuantum de 843.100 euro, este nefondată.

Având în vedere aceste considerente, solicită respingerea acţiunii formulate de către reclamantă, cu consecinţa menţinerii atât a suprafeţei expropriate cât şi a valorii stabilite cu titlu de despăgubire pentru imobilele supuse exproprierii.

Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma motivelor invocate, a materialului probator al cauzei şi în lumina dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul constată următoarele:

Prin Hotărârea nr. 21 din 05 octombrie 2012 a Comisiei pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real C. (f. 16-18, vol. I), s-a aprobat acordarea de despăgubiri în sumă de 235.815 lei pentru imobilul expropriat în suprafaţă de 2.985 mp., situat în municipiul..., înscris în C.F. nr. ..., nr. cad. ... , în favoarea reclamantei S.C. E. G. S.R.L. (art. 1).

Potrivit art. 2 al hotărârii menţionate s-a constatat calitatea de persoană îndreptăţită să primească despăgubiri a S.C. E. G. S.R.L.

Tribunalul constată de asemenea că prin Hotărârea nr. 22 din 13 octombrie 2012 a Comisiei pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real (f. 21-23, vol. I), s-a aprobat acordarea de despăgubiri în sumă de 146.545 lei pentru imobilul expropriat în suprafaţă de 1.855 mp., situat în municipiul ..., înscris în C.F. nr. ..., nr. cad..., în favoarea reclamantei S.C. E. G. S.R.L. (art. 1).

Potrivit art. 2 al hotărârii menţionat s-a constatat calitatea de persoană îndreptăţită să primească despăgubiri a S.C. E. G. S.R.L.

Prin cererea de chemare în judecată dedusă judecăţii reclamanta a solicitat, în cadrul primului petit, obligarea pârâtului la exproprierea totală a imobilului înscris în C.F. nr. ..., nr. cadastral ... în suprafaţă de 6.044 mp. şi a imobilului înscris în C.F. nr. ..., nr. cadastral ... în suprafaţă de 2.387 mp.

În conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 255/2010, „Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute de art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii”.

Tribunalul apreciază că sunt întemeiate susţinerile pârâtului în sensul că textul legal citat reglementează o procedură specială care este limitată la ipoteza enunţată, respectiv contestarea hotărârii comisiei doar cu privire la cuantumul despăgubirilor. Este inadmisibilă cererea prin care se solicită obligarea pârâtului la exproprierea diferenţei de suprafaţă. Este admisibilă însă cererea având ca obiect stabilirea unui eventual prejudiciu suferit ca urmare a neexproprierii unei părţi din suprafaţa totală a terenului ori modificarea situaţiei juridice a imobilului rămas în proprietatea expropriatului, aşa cum va rezulta din cele ce urmează.

Referitor la petitul având ca obiect obligarea pârâtului la despăgubiri ca urmare a exproprierii celor două suprafeţe de teren descrise, instanţa reţine următoarele:

În vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului expropriat instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize tehnice de către experţii M. A., V. V. şi Ş. M. (f. 191-201, vol. I).

Prin raportul menţionat s-a stabilit valoarea de piaţă a terenurilor în litigiu la momentul efectuării expertizei după cum urmează: teren nr. cadastral ... 67,45 euro/mp. şi teren cu nr. cadastral ... 61,04 euro/mp.

Experţii au arătat de asemenea, conform precizărilor de la pct. 4.2.3 că terenurile rămase libere în urma exproprierii, cu suprafeţele de 3.059 mp., nr. cadastral 15702 şi 4532 mp., nr. cadastral 15205 mp., pierd accesul direct la drumul actual spre strada ... şi nu vor mai avea acces la un drum. În acelaşi timp, datorită faptului că aceste suprafeţe au fost degradate în totalitate prin folosirea ca zone de circulaţie pentru utilaje şi autocamioane de mare tonaj şi amenajare şantier, degradări datorate şi lucrărilor efectuate la digul de protecţie, precum şi datorită poziţiei de la baza digului ce nu permite efectuarea de amenajări imobiliare, suprafeţele de teren arătate nu mai pot fi utilizate nici pentru agricultură şi nici în scopuri imobiliare şi ca tare îşi pierde în totalitate valorile comerciale.

Expertiza analizată nu va fi avută în vedere deoarece experţii nu au determinat şi valoarea terenurilor expropriate la momentul exproprierii, când a operat transferul dreptului de proprietate. Or, în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 12 din 15 ianuarie 2015, valoarea se stabileşte raportat la momentul anterior precizat.

În acelaşi timp, la solicitarea expropriatorului instanţa a încuviinţat efectuarea unei contraexpertize de către comisia formată din experţii B. G., C. R. şi T. M. (f. 59-89, vol. II). Cu opinie majoritară comisia a stabilit valoarea reală de circulaţie a terenului expropriat la momentul exproprierii ca fiind în sumă de 532.830 lei (116.644 euro), iar la momentul efectuării raportului de expertiză la suma de 59.982 lei (13.676 euro). Experţii B.G. şi C. R., semnatarii opiniei majoritare au utilizat Metoda Rentei Funciare, cu motivarea că la data efectuării expertizei – luna mai 2014 – conform reglementărilor din P.U.Z., terenul expropriat se află într-o zonă cu interdicţii de construire, un teren aflat în zona suprafeţei de mişcare ZSM şi s-a considerat că utilizarea posibilă a terenului este cea de teren agricol. Prin răspunsul la obiecţiuni (f. 156, vol. II), experţii au arătat că şi în ipoteza în care s-ar fi obţinut certificatul de urbanism, acesta nu ţine loc de autorizaţie de construire, ci defineşte reglementările urbanistice ale terenului, precizând avizele şi acordurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Printre aceste avize se numeră şi cel de la A. A. C. R., aviz care nu a fost acordat pentru nicio parcelă de teren situată în zona de extindere a pistei de 3.500 mp.

Expertul T. M., autorul opiniei minoritare a stabilit valoarea terenului la momentul exproprierii ca fiind de 804.474 lei (176.660 euro), iar la momentul efectuării raportului de expertiză la suma de 823.175 lei (186.340 euro). Referitor la metoda de calcul utilizată expertul T. M. a arătat că nu se poate stabili valoarea de piaţă a unui teren prin Metoda Rentei Funciare, care este o metodă statistică prin care valoarea unui teren situat în intravilanul municipiului ... are aceeaşi valoare cu un teren egal ca suprafaţă dar situat în satul ...(f. 116-138, vol. II).

Referitor la prejudiciul suferit de către reclamantă ca urmare a exproprierii unor părţi din cele două suprafeţe iniţiale, s-a arătat că nu se poate susţine că terenul rămas neexpropriat nu a suferit niciun prejudiciu, deoarece se constată din conţinutul planului cadastral întocmit de către expropriator că terenul nu are acces, fiind un loc înfundat. În consecinţă, s-a apreciat că valoarea prejudiciului suferit ca urmare a exproprierii este de 25.200 euro.

Tribunalul îşi va însuşi opinia expertului T. M., deoarece metoda utilizată de ceilalţi membri ai comisiei, respectiv Metoda Rentei Funciare, nu poate fi acceptată în condiţiile în care, la momentul exproprierii, terenul intravilan aflat în proprie reclamantei a avut categoria de folosinţă „curţi, construcţii” (f. 7-11, vol. I). În aceste condiţii, independent de modificările care au intervenit ulterior în planul urbanistic sau restricţiile impuse după declanşarea proiectului privitor la extinderea pistei A.  din ... , despăgubirile nu se pot calcula raportat la situaţia juridică actuală a terenului.

În lumina celor ce preced şi având în vedere valorile determinate de expertul T. M. în cadrul raportului de expertiză întocmit, instanţa va acorda despăgubirile reprezentând valoarea reală a terenului expropriat şi prejudiciul suferit de reclamantă astfel: suma de 881.439,3 lei, reprezentând echivalentul a 199.529 euro, după cum urmează: 1) 780.413,21 lei pentru terenul în suprafaţă totală de 4.840 mp., compus din suprafaţa de 2.985 mp., situat în municipiul ..., înscris în C.F. nr. ..., identificat prin nr. cadastral ..., şi în suprafaţă de 1.855 mp., înscris în C.F. nr. ... cu nr. cadastral ..., reprezentând valoarea reală a imobilului expropriat (176.660 euro) şi 2) 101.026,09 lei pentru prejudiciul cauzat prin expropriere (22.869 euro).

La stabilirea valorii despăgubirilor cuvenite reclamantei instanţa a avut în vedere valorile de la momentul exproprierii faţă de cele statuate de Curtea Constituţională a României prin Decizia nr. 12 din 15 ianuarie 2015. Prin decizia menţionată, s-a constatat că prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma "la data întocmirii raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică sunt neconstituţionale.

Tribunalul constată că prin cererea de chemare în judecată dedusă judecăţii reclamanta a solicitat obligarea pârâtului atât la plata valorii reale a terenului expropriat cât şi obligarea la plata despăgubirilor reprezentând prejudiciul suferit prin expropriere (f. 3-6, vol. I). Aşa cum s-a arătat anterior, suma stabilită în favoarea reclamantei are în vedere şi prejudiciul suferit ca urmare a exproprierii, cu excepţia daunelor interese pretinse.

În conformitate cu dispoziţiile art. 26 alin. 1 din Legea nr. 33/1994, cu modificările şi completările ulterioare, „Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite”. Despăgubirea are astfel două componente: valoarea reală a imobilului şi prejudiciul cauzat proprietarului, iar în conformitate cu principiul disponibilităţii, persoana îndreptăţită are posibilitatea de a investi instanţa cu una dintre cele două cereri sau cu ambele. 

Tribunalul a apreciat că în baza textului legal citat nu se poate acorda suma de 500.000 euro pretinsă iniţial de reclamantă cu acest titlu. În acest sens reclamanta a arătat că imobilele în litigiu, mai exact suprafaţa totală a celor două parcele au format obiectul garanţiei mai multor contracte de împrumut încheiate cu instituţii bancare. Prin aceste contracte de împrumut societatea a avut posibilitatea, conform susţinerilor reclamantei, de a-şi asigura în mod constant disponibil de bani, esenţial în raporturile comerciale.

În opinia instanţei, suma pretinsă nu poate fi acordată cu titlu de despăgubiri deoarece pentru imobilele efectiv expropriate reclamanta va fi beneficiara despăgubirilor stabilite, operând subrogaţia, iar pe de altă parte, părţile neexpropriate din cele două imobile vor constitui în continuare garanţii ale contractelor deja încheiate cu instituţiile bancare. De altfel, în privinţa celor două imobile, expertul contabil desemnat la solicitarea reclamantei a arătat în cuprinsul raportului întocmit, că aceste imobile reprezintă 2% şi respectiv 45 % din valoarea garanţiei constituite în favoarea Băncii ... şi a Băncii ... (f. 233-252, vol. I).

Pentru considerentele arătateinstanţa apreciază că acţiunea reclamantei este întemeiată în parte.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994, art. 22 din Legea nr. 255/2010, va fi obligat pârâtul să plătească în favoarea reclamantei despăgubiri în sumă de 881.439,3 lei, reprezentând echivalentul a 199.529 euro, după cum urmează: 1) 780.413,21 lei pentru terenul în suprafaţă totală de 4.840 mp., compus din suprafaţa de 2.985 mp., situat în municipiul ..., înscris în C.F. nr. ..., identificat prin nr. cadastral ..., şi în suprafaţă de 1.855 mp., înscris în C.F. nr. ... cu nr. cadastral ..., reprezentând valoarea reală a imobilului expropriat (176.660 euro) şi 2) 101.026,09 lei pentru prejudiciul cauzat prin expropriere (22.869 euro).

Pentru considerentele ce preced, va fi respins capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la exproprierea în întregime a terenului cu nr. cadastral ... înscris în C.F. nr. ..., în suprafaţă de 6.044 mp. şi nr. cadastral ..., înscris în C.F. nr. ..., în suprafaţă de 2.387 mp.

Acţiunea va fi respinsă faţă de C. J. C. ca fiind înaintată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, ca urmare a admiterii excepţiei corespunzătoare..

În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin.1 C.pr.civ. va fi obligat pârâtul să plătească reclamantei în favoarea reclamantei cheltuieli de judecată parţiale în sumă de 6.500 lei, reprezentând onorariu avocaţial. Reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 13.000 lei, reprezentând onorariu avocaţial (f. 164-172, vol. II).

În materia cheltuielilor de judecată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat constant în sensul că partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. Mai exact, se poate afirma că în cheltuielile de judecată se cuprind acele sume de bani care în mod real, necesar şi rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul.

În lumina celor expuse, având în vedere limitele în care a fost admisă cererea de chemare în judecată şi criteriile prevăzute art. 274 alin. 3 C.pr.civ., Tribunalul apreciază că se impune admiterea doar în parte a cererii privind cheltuielile de judecată constând în onorariu avocaţial, suma de 6.500 lei acordată cu acest titlu având un caracter rezonabil.

Instanţa nu va acorda cheltuielile de judecată reprezentând onorariile experţilor care au fost desemnaţi în prima comisie, expertiza nefiind utilă soluţionării cauzei, iar cu privire la a doua expertiză se impune constatarea în sensul că onorariile experţilor au fost stabilite în sarcina pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. E. G. S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul J. C. prin P. C. J., având ca obiect despăgubiri expropriere, şi în consecinţă:

Obligă pârâtul să plătească în favoarea reclamantei despăgubiri în sumă de 881.439,3 lei, reprezentând echivalentul a 199.529 euro, după cum urmează: 1) 780.413,21 lei pentru terenul în suprafaţă totală de 4.840 mp., compus din suprafaţa de 2.985 mp., situat în municipiul ..., înscris în C.F. nr. ..., identificat prin nr. cadastral ..., şi în suprafaţă de 1.855 mp., înscris în C.F. nr. ... cu nr. cadastral ..., reprezentând valoarea reală a imobilului expropriat (176.660 euro) şi 2) 101.026,09 lei pentru prejudiciul cauzat prin expropriere (22.869 euro).

Respinge capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la exproprierea în întregime a terenului cu nr. cadastral ... înscris în C.F. nr. ..., în suprafaţă de 6.044 mp. şi nr. cadastral ..., înscris în C.F. nr. ..., în suprafaţă de 2.387 mp.

Respinge acţiunea faţă de C. J. C. ca fiind înaintată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei cheltuieli de judecată parţiale în sumă de 6.500 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Apelul se înregistrează la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 mai 2015.

.

Preşedinte Grefier

E. L. L. M.

L.M. 25 Mai 2015

Red./tehnored./E.L./L.M./26.06.2015/4 ex