Pretenții

Sentinţă civilă 424/2016 din 15.01.2016


Dosar nr. .../.../2015

Operator de date cu caracter personal 3185

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ nr. 424/2016

Şedinţa publică din data de 15 Ianuarie 2016

Instanţa este constituită din:

PREŞEDINTE: A. L.

GREFIER: A. –M. F.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulată de reclamantul MUNICIPIUL ..., PRIN PRIMAR  ... în contradictoriu cu pârâta P. M., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentanta reclamantului care depune la dosar delegaţie de reprezentare, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndpelinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Instanţa pune în discuţie competenţa Judecătoriei Cluj-Napoca privind soluţionarea prezentei cauze.

Reprezentanta reclamantului arată că Judecătoria Cluj-Napoca este instanţa competentă să soluţioneze prezenta cauză.

Instanţa, potrivit art.131 alin. (1) C.pr.civ., constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză potrivit art. 94 lit. k) C. pr.civ. şi art. 107 alin. (1) C.pr.civ.

La solicitarea instanţei reprezentanta reclamantului arată că nu are alte cereri sau excepţii de invocat, însă potrivit art.204 C.pr.civ. precizează că în acţiunea introductivă s-a strecurat o eroare materială privind data debitului material care a fost trecut începând cu data de 28.12.2014, în loc de data de 28.02.2014, cum este corect şi până la data de 28.02.2015. Arată că această susţinere va fi depusă la dosar şi prin fax, azi, până la finalul dezbaterilor şedinţei publice.

La solicitarea instanţei reprezentanta reclamantei arată că prin această precizare nu îşi modifică în niciun fel cuantumul pretenţiilor.

Instanţa, încuviinţează cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în cererea de chemare în judecată prin care se solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 1843,30 lei, pentru perioada 28.02.2014-28.02.2015, având în vedere că prin această îndreptare a erorii materiale nu se modifică valoarea debitului solicitat apreciază că cererea nu se impune a fi depusă şi în scris, fiind consemnată în cuprinsul încheierii de şedinţă.

La solicitarea instanţei, reprezentanta creditoarei arată că nu mai are alte cereri sau excepţii de invocat,  iar în probaţiune solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv contractul de împrumut cu plata în rate şi cota de participaţiune privind locuinţa pârâtei, ap.40 din str. P.

În temeiul art. 255 alin. (1) şi art. 258 alin. (1) C.pr.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Nemaifiind alte cereri sau excepţii, în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin. (1) C. pr.civ., declară închisă faza cercetării procesului şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentanta reclamantei solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată, respectiv să fie obligată pârâta la plata sumei de 1843,20 lei, din  care suma de 623,11 lei reprezintă rate restante pentru perioada 28.02.2014-28.01.2015, la plata sumei de 1220,09 lei reprezentând majorări de întârziere datorate în baza contractul de împrumut şi penalizări de întârziere de 0,5%/zi de întârziere până la data plăţii efective a debitului, cu cheltuieli de judecată. Arată că prin contractul de împrumut cu plata în rate încheiat, pârâtei i s-a acordat suma de 1733,50 lei, pentru o perioadă de 36 de luni, pârâta urmând să achite ratele la data de 30 a fiecărei luni. Mai arată că potrivit art.8 din contract au fost calculate penalităţi de întârziere pentru neplata ratelor, această clauză având natura unei veritabile clauze penale raportat la prevederile art.1538 C.civ., care are menirea să acopere prejudiciul ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată de către pârâtă. Menţionează că pârâta a fost de acord cu reabilitarea locuinţei şi cu lucrările aferente şi a plătit ratele până la data de 28.01.2014 şi apoi a fost somată să plătească dar aceasta nu a achitat şi a dat dovadă de rea voinţă. Creanţa este certă,  lichidă şi exigibilă conform tabelului depus la dosar.

Instanţa pune în discuţie pe fondul cauzei valabilitatea clauzei penale de 0,5% pe zi de întârziere faţă de dispoziţiile O.G. nr.13/2011 care precizează că dobânda stabilită de părţi nu poate depăşi cu mai mult de 50% pe an cuantumul dobânzii legale.

Reprezentanta reclamantului arată că prin HCL nr.284/2010 s-a aprobat cuantumul de 0,5%/zi  majorări de întârziere, începând cu luna august 2010, astfel că pârâta trebuie să le achite. Menţionează că prevederile contractuale primează faţă de prevederile ordonanţei invocate de instanţă.

La solicitarea instanţei referitor la natura şi întinderea cheltuielilor de judecată pretinse, reprezentanta reclamantului arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

La solicitarea instanţei arată că nu mai are alte cereri sau precizări de formulat.

Instanţa potrivit art.394 alin.(1), declară închisă etapa dezbaterilor şi rămâne în pronunţare asupra cererii.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05 Noiembrie 2015 sub nr. de mai sus, astfel cum a fost precizată, reclamantul MUNICIPIUL ... a solicitat, în contradictoriu cu pârâta P. M., obligarea acesteia la plata sumei de 1.843,20 lei din care 623,11 lei reprezintă rate restante pentru perioada 28.02.2014-28.02.2015, ca urmare a execuţiei lucrărilor de reabilitare termică a imobilului situat în ..., str. ..., nr. ... , ap. ..., jud. ... iar suma de 1.220,09 lei reprezintă majorări de întârziere calculate până la data de 08.10.2015 conform contractului de împrumut cu plata în rate nr. 87890.40/2012 precum şi obligarea pârâtei la plata majorărilor de întârziere de 0,5% zi în continuare până la data plăţii efective a debitului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că între părţi s-a încheiat contractul de împrumut cu plata în rate nr. 87890.40/2012 având ca obiect preluarea parţială de către Municipiul ... a cheltuielilor reprezentând cota de participare a proprietarilor la lucrările de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a imobilului situat în ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., înscris în C.F. nr. ... nr. top. ..., contract în baza căruia a fost acordată pârâtei suma de 1.733,50 lei pentru o perioadă de 36 de luni, începând cu luna martie 2012. În continuare, se precizează că încheierea acestui contract s-a realizat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 453/2008 modificată prin H.C.L. 247/2009 şi prin H.C.L. 343/2010, H.C.L. 284/2010, O.U.G. 18/2009, respectiv norma 19/2009.

Potrivit reclamantului, conform art. 8 din contractul de împrumut încheiat, neplata ratelor atrage plata penalităţilor de întârziere, în cuantum de 0,5% din valoarea ratelor neachitate în termen, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Reclamantul susţine că pârâta a fost notificată de nenumărate ori în vederea achitării ratelor restante fără ca aceasta să îşi îndeplinească obligaţiile asumate contractual.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1270, art. 1350 şi art. 1516  C. civ., O.U.G. 18/2009, H.C.L. 453/2008, H.C.L. 343/2010, H.C.L., 284/2010.

Pentru dovedirea cererii de chemare în judecată s-a solicitat proba cu înscrisuri.

La cererea de chemare în judecată au fost anexate înscrisuri (f. 3-10).

Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

Deşi a fost legal citată, pârâta nu a depus întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse de reclamant la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului de faţă, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între reclamantul MUNICIPIUL ... şi pârâta P. M. s-a încheiat contractul de împrumut cu plata în rate nr. .../2012 (f. 3-5), obiectul contractului fiind reprezentat de preluarea parţială de către reclamant a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului imobilului situat în Mun. ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., înscris în C.F. nr. ..., nr. top.  ... în sumă de 1.733,50 lei. Potrivit art. 4, contractul a fost încheiat pe o durată de 36 de luni iar conform art. 7 pârâta avea obligaţia de a achita ratele lunare direct la casieria Municipiului ..., până cel târziu la data de 30 a fiecărei luni în curs. Totodată, la art. 8 din contract s-a prevăzut că neplata ratelor la termen atrage plata majorărilor de întârziere, în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

În drept, instanţa reţine că, potrivit art. 1270 C. civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante.

În temeiul art. 1516 alin. (1) C. civil creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei, iar în temeiul art. 1516 alin. (2) C. civil, atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: să ceară sau după caz să treacă la executarea silită a obligaţiei; 2. să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative; 3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege, pentru realizarea dreptului său.

Potrivit art. 1535 alin. (1) C. civil, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul al daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească un prejudiciu.

În acelaşi timp, instanţa mai constată faptul că acest contract de împrumut a fost încheiat în raport de dispoziţiile O.U.G. 18/2009, act normativ care, în varianta în vigoare la data încheierii contractului, prevedea la art. 14 faptul că prin excepţie de la prevederile art. 13, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie, pe lângă cota de 30% preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarilor din blocul de locuinţe aflaţi in imposibilitate de a asigura sumele ce le revin, condiţiile de preluare şi criteriile de selecţie pentru aplicarea acestor prevederilor urmând a fi stabilite şi aprobate prin hotărâre a consiliului local. În acest sens, prin H.C.L. 453/2008, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. 274/2009 s-a menţionat modul în care urmau a fi recuperate sumele avansate de către reclamant.

În speţă, instanţa reţine că pârâta avea obligaţia de a achita ratele lunare aferente împrumutului conform prevederilor contractuale. Prin urmare, instanţa apreciază capătul principal al cererii ca fiind întemeiat şi, în consecinţă, îl va admite şi va obliga pârâta la plata în favoarea reclamantului a sumei de 623,11 lei reprezentând rate restante pentru perioada 28.02.2014 – 28.02.2015 datorate în baza contractului de împrumut cu plata preţului în rate nr. ...

În ceea ce priveşte cererea accesorie de obligare a pârâtei la plata majorărilor de întârziere, instanţa reţine că O.G. nr. 13/2011 prevede, cu valoare de principiu, faptul că părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. Cu toate acestea, potrivit art. 6 din acest act normativ, dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris, în lipsa acestuia datorându-se numai dobânda legală iar prevederile art. 5 din O.G. nr. 13/2011 stabilesc că în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, în sensul art. 3 alin. (3) noul Cod Civil, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an. Legea declară nulă orice clauză prin care se încalcă regula de mai sus. În acest caz, creditorul este, totodată, decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală. Valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării.

În cauza de faţă, natura contractului este una civilă şi nu decurge din exploatarea unei întreprinderi iar stabilirea clauzei penale nu poate fi realizată decât în conformitate cu legislaţia în vigoare. Având în vedere acest aspect, stabilirea, în cauza de faţă, a unei dobânzi de 0,5% pe zi de întârziere este cu mult mai mare decât cea avută în vedere de legiuitor (aproximativ 180% pe an faţă de 50% cât permite legea) şi astfel de sume nu pot fi impuse pârâtei.

În concluzie, instanţa apreciază că stipulaţia penală de la art. 8 din contract este nulă de drept iar pentru aceste considerente se impune respingerea cererii accesorii a reclamantului de obligare a pârâtei plata majorărilor de întârziere ca neîntemeiată, creditorul fiind decăzut şi din dreptul de a pretinde dobândă legală.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită în parte cererea de chemare în judecată în ce priveşte capătul principal şi să oblige pârâta să achite reclamantului suma de 623,11 lei reprezentând rate restante aferente perioadei 28.02.2014 – 28.02.2015 şi să o respingă, în rest, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată de reclamantul MUNICIPIUL ..., prin Primarul Municipiului ..., cu sediul în ..., str. ... nr. ..., cod fiscal ... în contradictoriu cu pârâta P. M., C.N.P. ..., cu domiciliul în Mun. ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., jud. ...

Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 623,11 lei reprezentând rate restante aferente perioadei 28.02.2014 – 28.02.2015.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere aferente debitului principal.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune, sub sancţiunea nulităţii, la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 15 Ianuarie 2016.

Preşedinte, Grefier,

A. L. A. M. F.

Red. A.F. / A.L./Dact. A.F / A.L.

4 ex. /19.01.2016