Nemotivarea hotărârii

Sentinţă civilă 11413 din 03.12.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECTIA CIVILA

Dosar nr. .../.../2015

Operator de date cu caracter personal-3185

SENTINŢA CIVILA NR.11413/2015

Şedinţa publică din data de 03 decembrie 2015

Instanta constituita din:

PREŞEDINTE: S. M.

GREFIER: A.  M.  F.

Pe rol fiind pronunţarea hotărârii în cauza civilă privind pe reclamanta CABINET DE AV. M. D. O., in contradictoriu cu parata A. P.  M. DIN ..., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care,

Se constată că mersul dezbaterilor şi concluziile puse de părţi au fost consemnate în cuprinsul încheierii şedinţei publice din data de 12.11.2015,  încheiere ce face parte din prezenta horărâre, când instanţa având nevoie de mai mult timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 19.11.2015, dată la care pentru aceleaşi motive instanţa a dispus amânarea pronunţării hotărârii în cauză pentru data de 26.11.2015, dată la care pentru aceleaşi motive instanţa a dispus amânarea pronunţării hotărârii în cauză pentru data de  azi 03.12.2015.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 21 aprilie 2015 pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, sub dosar nr. reclamanta CABINET DE AV. M. D. O., in contradictoriu cu parata A. P. M. DIN ..., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 35.000 lei cu titlu de onorariu avocaţial pentru serviciile avocaţiale prestate de către reclamantă în folosul acesteia în baza contractului de asistenţă juridică nr. .../03.11.2004 (a cărui nulitate absolută a fost constată prin sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei Cluj-Napoca în dosar civil nr. ... rămasă definitivă prin decizia civilă nr. ... a Tribunalului Cluj)., precum şi la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în fapt, între părţi, la data de 03 noiembrie 2004, s-a perfectat contractul de asistenţă juridică nr. ... (anexat prezentei). Obiectul contractului era reprezentat de: informare/procurare acte /precizare acţiune despăgubiri L. 10/2001 imobil str. ..., nr. ...,  la Tribunalul Bucureşti în dosar nr. ... Totodată s-a stabilit de către părţi că onorariul se fixează în sumă de 10% din valoarea despăgubirilor acordate prin sentinţa sau decizia definitivă şi irevocabilă, cu un avans de 13.000.000 ROL, plus cheltuielile de transport.

Prin sentinţa civilă nr. ... pronunţată la data de 25 martie 2014 de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. ... s-a admis contestaţia la executare formulată de către prezenta pârâtă cu consecinţa constatării nulităţii absolute a contractului de asistenţă juridică nr. .../03.11.2004. Reclamanta a declarat recurs împotriva acestei sentinţe, recurs care a fost respins prin decizia civilă nr. ... pronunţată la data de 10 septembrie 2014 de către Tribunalul Cluj în dosar civil nr. ... Astfel instanţele de judecată au apreciat că natura juridică a modului de stabilire a onorariului avocaţial în acest contract de asistenţă juridică este cea a unui pact de quota litis, motiv pentru care contractul nr. 130 a fost constatat ca fiind nul absolut.

Cu toate acestea, atât prima instanţă cât şi instanţa de recurs prin considerentele hotărârilor pronunţate au reţinut că: " Instanţa va reţine ca fondate consideraţiile intimatului în privinţa faptului ca, deşi acest contract de asistenţă juridică a fost anulat pentru modul de stabilire a onorariului, acest fapt nu îl absolvă pe client de obligaţia de a remunera prestaţia avocatului, acesta din urmă având la dispoziţie calea dreptului comun în obţinerea şi realizarea eventualelor drepturi" (considerentele sentinţei civile nr. ... - pag.5 alin.alin.2 şi respectiv considerentele deciziei civile nr. ...  - pag.4 alin.2).

Raportat la faptul că reclamanta prin avocatul titular şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul mai sus amintit (astfel cum va dovedi în cele ce urmează) apreciază că se impune ca instanţa de judecată să dispună obligarea pârâtei la plata serviciilor avocaţiale de care a beneficiat în baza acestui contract anulat exclusiv pentru modul de stabilire a onorariului, ţinând seama de dificultatea obiectului cauzei în care a beneficiat de serviciile reclamantei, amploarea dosarului format, durata procesului, timpul de muncă al avocatului, importanţa intereselor în cauză etc.

Pe de altă parte se impune a se avea în vedere inclusiv aprecierea Judecătoriei Cluj-Napoca emisă prin considerentele sentinţei civile nr. ... care face trimitere la Statului profesiei de avocat din 18 martie 2001 publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. .../31 mai 2001, care stipula că: „Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. Onorariul se stabileşte prin negociere, pornindu-se de la onorariile minimale stabilite de C. U. A. R. ... Onorariul se stabileşte pentru fiecare serviciu profesional". Dispoziţii care urmează a fi coroborate cu prevederile art. l lit. b) din Decizia nr.3564/1999 a Consiliului Uniunii Avocaţilor în sensul că onorariile minimale pentru cauzele civile având ca obiect acţiuni patrimoniale sunt de: pană la valoare de 5.000.000 lei: 10% din valoarea cererii, între 5 milioane şi 50 milioane lei: 3% din valoarea pretenţiilor dar nu

mai puţin de 700.000 lei, între 50 milioane şi 100 milioane lei: 2% din valoarea pretenţiilor, între 100 milioane şi 500 milioane lei: 0.5% din valoarea pretenţiilor, peste 500 milioane: 0,25% din valoarea pretenţiilor ".

Totodată, la stabilirea cuantumului onorariului avocaţial cuvenit reclamantei pentru activităţile prestate în baza contractului de asistenţă juridică nr. ... /03,11,2004, apreciază se impune stabilirea cuantumului onorariului prin raportare la dispoziţiile art. 127 din Statutul profesiei de avocat (în vigoare la momentul înregistrării prezentei cereri de chemare în judecată) în conformitate cu care:"(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.(2) Onorariile vor fi stabilite în raport cu dificultatea, amploarea

sau durata cazului.(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:a). timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;b). natura, noutatea şi dificultatea cazului;c). importanţa intereselor în cauză; d). împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedica pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă aceasta împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;e). notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului; j). conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;g). avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;h). situaţia financiară a clientului; i). constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante”.

Astfel, cât priveşte cauza în care reclamanta a asigurat reprezentarea pârâtei (inclusiv redactarea tuturor înscrisurilor necesare, documentarea etc.) arată următoarele:

Cauza în care pârâtul a fost reprezentat de către reclamantă a prezentat o dificultate şi amploare ridicată ţinând seama de faptul  că  celelalte  părţi împrocesuate  au  fost  Ministerul  de  Interne  şi respectiv S.R.I.-ul, iar valoarea imobilului a fost calculată la peste 1.000.000 euro . Durata procesului a fost una îndelungată: 2004-2008.

Timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului nu pot fi puse la îndoială, având în vedere dificultatea cazului, faptul că procesul s-a desfăşurat la ..., că interesele erau foarte mari şi presiunea pe măsură.

Semnificative sunt şi notorietatea şi vechimea avocatului titular care s-a ocupat personal de cauza ce a format obiectul contractului nr. ... /03.11.2004, pârâtul declarând de nenumărate ori (inclusiv în dosarul nr. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca - având ca obiect contestaţia la executare) că a apelat la serviciile subscrisului Cabinet de Avocatură ţinând seama de notorietatea, experienţa şi competenţele profesionale în domeniu ale avocatului titular.

Cât priveşte avantajele obţinute de către reclamant prin avocatul

titular pentru profitul clientului, respectiv ale pârâtei, apreciază că acestea sunt mai mult decât evidente, astfel cum rezultă din hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauză.

Reclamanta prin acceptarea mandatului acordat de către pârât a fost împiedicat/limitat să accepte mandate din partea altor persoane, ţinând seama de faptul că pentru fiecare termen de judecată "pierdea" 3 zile din timpul de lucru, timp în care putea să angajeze alte cauze care să îi aducă venituri în activitatea pe care o desfăşoară.

Subliniază în acest sens că avocatul titular, dna.av. M. D. O. s-a prezentat la fiecare termen de judecată stabilit de către Tribunalul Bucureşti în dosarul  ..., fapt ce poate fi foarte uşor verificat la o simplă lecturare a încheierilor de şedinţă anexate prezentei cererii introductive de instanţă.

Astfel, la termenul de judecată din data de 10.11.2004 (la doar o săptămână de la data perfectării contractului nr. ... ) pârâta a fost reprezentată de către dna.av. M. D. O. prezentă în instanţă, ocazie cu care a depus la dosar precizare şi extindere de acţiune prin care a chemat în judecată şi M. I. B. , - astfel cum rezultă din partea introductivă a încheierii de şedinţă din data de 10.11.2004 în dosar nr. ... a Tribunalului Bucureşti-secţia a III-a civilă „La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea prin avocat M. D. din cadrul  ...".

La termenul de judecată din data de 15.12.2004 pârâta a fost reprezentat de către dl. av. M. C.  în substituirea dnei. av. M. D. O. ocazie cu care i-au fost comunicate răspunsurile pârâţilor la extinderea şi precizarea de acţiune formulate de către subscrisul reclamant prin dna. av, M. D. O. (a se vedea încheierea de şedinţă din data de 15.12.2004 anexată prezentei).

La termenul de judecată din data de 26.01.2005 "la apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea prin avocat M. D. din ...". Totodată din lecturarea încheierii de şedinţă de la acest termen de judecată observăm că av. M. D. O. "pe data de 17.01.2005 a participat la o conciliere cu M. I.".

La termenul de judecată din data de 9.03.2005 "la apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea prin avocat M. D. din ..." . La acest termen s-a propus, discutat şi încuviinţat proba cu expertiza topo şi expertiza în construcţii, sens în care avocatul a formulat şi obiective pentru aceste expertize.

La termenul de judecată din data de 20.04.2005 "la apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea prin avocat... ".

La termenul de judecată din data de 14.09.2005 „la apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul prin avocat D.  M. ...”. La acest termen avocatul solicită şi obţine încuviinţarea unei completări a raportului de expertiză topo.

La termenul de judecată din data de 26.10.2005 "la apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea prin avocat D.  M. ...".

La termenul de judecată din data de 09.11.2005 'ia apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns contestatoarea prin avocat D. M. ...". La acest termen de judecată s-a acordat cuvântul pe fondul cauzei, amânându-se pronunţarea pentru data de 16.11.2005 când a fost admisă cererea prezentului pârât prin sentinţa civilă nr.1336 a Tribunalului Bucureşti.

Reclamanta prin avocatul titular M.  D. O. a asigurat reprezentarea pârâtului şi în căile de atac în faţa Curţii de Apel Bucureşti şi respectiv înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv în rejudecare, fiind prezent la toate termenele de judecată stabilite la aceste instanţe (astfel cum rezultă din încheierile de şedinţă anexate), astfel încât este fără de tăgadă că succesul final obţinut de către pârât în ceea ce priveşte această cauză se datorează eforturilor, cunoştinţelor juridice, competenţelor şi experienţei avocatului care l-a reprezentat, respectiv av. titular al subscrisului reclamant, M. D. O.

În situaţia în care s-ar aprecia de către instanţa de judecată că nu se impune achitarea unui onorariu de către pârâtă în favoarea reclamantei pentru prestaţiile executate ar semna încălcarea dispoziţiilor Legii nr.51/1995 şi ale Statutului profesiei de avocat, respectiv încălcarea dreptului avocatului la onorariu pentru munca depusă şi la acoperirea cheltuielilor sale, astfel încât ar conduce la o îmbogăţire fără justă cauză în favoarea pârâtei şi în detrimentul reclamantei.

Faptul că acest contract a fost anulat pentru "modul de stabilire a onorariului" nu semnifică că pârâta nu este datoare a plăti un onorariu pentru munca prestată de către avocat, subscrisul reclamant. Legea şi pe cale de consecinţă instanţa de judecată prin hotărârile judecătoreşti mai sus amintite au sancţionat doar maniera de contractare, reclamantei neputându-i fi îngrădit dreptul de a uza de alte căi legale (cum este prezenta acţiune) pentru repunerea părţilor în situaţia anterioară ca urmare a desfiinţării a contractului de asistenţi juridică nr. .../03.11.2004, astfel încât nimeni să nu se îmbogăţească fără justă cauză.

Potrivit dispoziţiilor art. 1345 Cod Civil: "Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogăţiri".

În cazul supus spre analiză sunt îndeplinite condiţii cerute de legiuitor pentru ca îmbogăţirea fără justă cauză să dea naştere raportului juridic de obligaţii şi acţiunea în restituire să fie admisă, respectiv:a). Există o îmbogăţire a pârâtei - mărirea patrimoniului acesteia prin dobândirea bunului imobil, respectiv a unei creanţe constând în contravaloarea acestuia.b). Există o însărăcire a reclamantei - prestarea unor activităţi/servicii avocaţiale (informare, procurare acte, redactare de înscrisuri, luarea legăturii cu experţii numiţi în cauză, reprezentarea clientului la conciliere cu pârâţii, reprezentarea clientului/pârâtei la toate termenele de judecată stabilite în cauză) care nu au fost remunerate de către beneficiarul lor.

Subliniază cu această ocazie faptul că însărăcirea nu trebuie să constea neapărat într-o diminuare a patrimoniului, tocmai de aceea se includ inclusiv prestările unor servicii (obligaţia de a face) executate de către cel însărăcit fără a fi plătit pentru contravaloarea lor. c). între îmbogăţirea pârâtei şi însărăcirea reclamantei există o legătura directă: pârâta a câştigat cauza datorită serviciilor oferite de către reclamantă prin avocatul titular M. D. O.  d). îmbogăţirea pârâtei şi însărăcirea reclamantei sunt lipsite de o cauză justă. Dacă aparent am fi tentaţi să afirmăm că există o cauză justă, adică un temei juridic care să le justifice, respectiv îmbogăţirea pârâtei pare a rezulta din executarea unei obligaţii contractuale a subscrisului, la o analiza mai atentă observăm că această îmbogăţire nu poate fi considerată justificată nerezultând din executarea unei obligaţii valabile (nefiind un onorariu stabilit în mod valabil, printr-un contract valabil încheiat, din moment ce contractul de asistenţă juridică nr. ... a fost anulat - constatat ca fiind nul absolut - de către instanţele de judecată prin hotărâre definitivă).

Subliniază faptul că anterior înregistrării prezentei cereri de chemare în judecată reclamanta a notificat reprezentantul pârâtei la o întâlnire în speranţa rezolvării pe cale amiabilă a acestui diferend, dar cu ocazia acestei întâlniri (căruia dl. F. A. i-a dat curs) a învederat că în opinia sa pârâta nu-i datorează nicio sumă de bani reclamantei pentru serviciile avocaţiale prestate în favoarea sa.

Având în vedere cele ce preced apreciază că se impune admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum aceasta a fost formulată.

In drept au fost invocate prevederile art. 1345 Cod Civil, art. 127 din Statutul profesiei de avocat.

În probaţiune, au fost depuse înscrisuri.

Prin întâmpinarea formulată pârâta a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinica si nelegala.

În  motivare a arătat că în fapt, invocă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune reglementata de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1998, având in vedere ca titlul executoriu de care se prevalează reclamanta este prescris, întrucât acesta a fost încheiat la data de 03.11.2004, iar reprezentarea avocaţiala in procesele invocate a fost in perioada 2004-2008 (după afirmaţia reclamantei), astfel termenul legal de acţiune fiind prescris încă din anul 2008 prin  soluţionarea  recursului  APM  de  ICCJ prin  decizia  civila  nr.  ...  (dosar  nr. ....), când mandatul reclamantei a încetat.

Invoca excepţia inadmisibilităţii acţiunii prin lipsa temeiului legai al acesteia, in sensul ca titlul executoriu (C.) este lovit de nulitate absoluta, sancţiune stabilita prin sentinţa civila ... a Judecătoriei Cluj-Napoca, precum si prin faptul ca aceasta acţiune nu este prevăzuta de vechiul Cod Civil sub incidenţa căruia trebuie judecata aceasta cauza, ci sub Noul Cod Civil, de care se prevalează reclamanta.

Învederează de asemenea onoratei instanţe faptul ca reclamanta nu poate folosi ca temei legal considerentele unei hotărâri judecătoreşti si nu dispozitivul acesteia, modalitatea de recuperare a creanţei fiind deja soluţionata prin sentinţa civila invocata, fiind inadmisibila o acţiune de îmbogăţire fără justa cauza, aşa cum a fost ea formulata ( art. 1348 NCCiv.).

Pe fondul cauzei, învederează onoratei instanţe ca ei şi-au îndeplinit obligaţiile legale stabilite in contractul de asistenta juridica nr. ... prin achitarea sumei de 4.000 lei constând: din onorariu avocaţial si cheltuieli de deplasare (justificate conform anexei).

Solicită a se constata ca in conformitate cu art. 1345 NCCiv nu sunt îndeplinite:

Condiţiile materiale ale acţiunii de îmbogăţire fără justa cauza, astfel: a) nu  exista o  îmbogăţire a  lor (art.  1345  C  Civ),  întrucât restituirea imobilului invocat nu s-a realizat nici pana in prezent, termenele stabilite de ANRP fiind incerte. b) nu exista o însărăcire a reclamantei, acest lucru nefiind demonstrat, cu atât mai mult cu cat noi ne-am îndeplinit obligaţiile aferente. c) nu exista o corelaţie directa  (cauza  unica)  intre  îmbogăţirea lor si însărăcirea reclamantei.

2. De asemenea, nu sunt îndeplinite nici condiţiile juridice, in sensul ca: a) îmbogăţirea si respectiv însărăcirea sa fie lipsite de o cauza justa, întrucât aşa după cum a arătat, reclamanta nu are un temei juridic legal (lipsa titlu executoriu) si respectiv act normativ care sa reglementeze aceasta speţa. b) de asemenea, ei nu au dat dovada in nici o situaţie de rea credinţa in relaţiile dintre ei, fiind dispuşi de fiecare data sa asigure condiţiile legale de reprezentare avocaţiala corecta. c) reclamanta a avut la dispoziţie o alta acţiune in justiţie pentru realizarea dreptului lor de creanţa, aşa după cum a arătat, acest lucru fiind tranşat fiind sentinţa civila nr. ... a Judecătoriei Cluj-Napoca,  rămasa definitiva.

Combate de altfel si modul in care reclamanta invoca in susţinerile sale eforturile deosebite depuse pentru susţinerea intereselor lor, dar arată faptul ca ei au fost deschişi întotdeauna la soluţionarea corecta a clauzelor contractuale.

Nu sunt de acord nici cu faptul ca reclamanta a invocat decizia nr. ... a C. U. A, care a fost abrogata prin Legea nr. 255/ 16.06.2004 pentru modificare si completarea Legii nr. 51/1995 (abrogat art. 94 din Statutul Profesiei de Avocat), onorariile nefiind astfel impuse si obligatorii pentru încheierea contractului de asistenta juridica (anexa).

In consecinţa, solicită respectuos respingerea acţiunii ca netemeinica si nelegala, cu cheltuielile de judecata justificate.

In drept au fost invocate prevederile art. 115, art. 274 VCP Civ. si art. 5 din Legea nr. 71/2011 de punere in aplicare al Noului Cod Civil.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat ca în baza considerentelor mai jos expuse să respingă excepţiile invocate de către pârâtă şi argumentele aduse pe fondul cauzei ca fiind neîntemeiate, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în judecată astfel cum aceasta a fost formulată.

Arată că în ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune "reglementată de art.3 alin. l din Decretul nr. 167/1998 având în vedere că titlul executoriu de care se prevalează reclamanta... întrucât acesta a fost încheiat la data de 03.11.2004 iar reprezentarea avocaţială în procesele invocate a fost în perioada 2004-2008 (după afirmaţia reclamantei) astfel termenul legal de acţiune fiind prescris încă din anul 2008 prin soluţionarea recursului APM de ICCJ prin decizia civilă nr. ... (dosar ...) când mandatul reclamantei a încetat"  solicită respingerea acesteia ca nefondată, ţinând seama de următoarele aspecte:

Contrar celor afirmate de către pârâtă, reclamanta, prin acţiunea promovată, nu doreşte să pună în executare contractul de asistenţă juridică nr. ... - cu privire la care a arătat în mod expres (aşa cum de altfel învederează şi pârâta) că a fost anulat de către instanţa de judecată ca fiind nul absolut pentru modul de stabilire a onorariului.

Având în vedere momentul la care a devenit scadentă plata onorariului (astfel cum s-a stabilit prin C. nr. ... ), respectiv la momentul obţinerii unei sentinţe definitive şi irevocabile şi ţinând seama de faptul că reclamanta a încercat să pună în executare acest contract de asistenţă juridică - anulat în dosarul având ca obiect tocmai contestaţia la executare formulată de către pârâta din acest dosar - apreciază că prescripţia dreptului la acţiune a reclamantei a fost întreruptă, începând să curgă un alt termen de prescripţie de la momentul rămânerii definitive a sentinţei prin care a fost anulat - pentru pact de quota litis - contractul la care face referire.

Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost anulat contractul de asistenţă juridică nr. ... reclamanta deţinea un titlu executoriu prezumat a fi valabil, neputându-se prevala de instituţia îmbogăţirii fără justă cauză, îmbogăţire/însărăcire pentru care a început să curgă termenul de prescripţie de la data de 10 septembrie 2014 când a fost pronunţată decizia Tribunalului Cluj în dosar civil nr. ... , anexată cererii de chemare în judecată.

Este cel puţin absurd să susţină că dreptul reclamantei de a solicita obligarea pârâtei la contravaloarea serviciilor avocaţiale prestate către pârâtă s-a născut la momentul încheierii contractului de asistenţă juridică sau la momentul soluţionării recursului APM de către ICCJ prin decizia civilă nr. ... în dosar nr. ... din cel puţin trei considerente: ulterior soluţionării recursului APM de către ICCJ prin decizia civilă nr. ... în dosar nr. ... s-a născut dreptul reclamantei de a pune în executare titlul executoriu reprezentat de contractul de asistenţă juridică nr. ..., ceea ce reclamanta a şi înţeles să facă pornind executarea silită, ulterior formându-se dosar având ca obiect contestaţia la executare şi în final anulându-se contractul de asistenţă juridică pe motiv de pact de quota litis, până la momentul pronunţării Tribunalului Cluj prin decizia nr. ... pronunţată la data de 10 septembrie în dosar civil nr. ... contractul de asistenţă juridică era prezumat ca fiind valabil, prescripţia dreptul la acţiune fiind întreruptă prin formarea dosarului execuţional, la momentul rămânerii definitive a sentinţei prin care a fost anulat contractul nr. ... s-a născut dreptul la acţiune al reclamantei având la baza îmbogăţirea fără justă cauză, moment de la care a început să curgă şi termenul de prescripţie.

Pe de altă parte, indiferent care ar fi momentul de la care consideră pârâta că a început să curgă termenul de prescripţie privind drept la acţiune al reclamantei nu înţelege cum a ajuns la concluzia că acest termen s-a împlinit în anul 2008.

Totodată, nu poarte fi primită susţinerea pârâtei în sensul că este prescris dreptul reclamantei la acţiune având în vedere că "titlul executoriu de care se prevalează reclamanta este prescris" având în vedere, pe de o parte - aşa cum a arătat mai sus - că în prezenta cauză nu se urmăreşte punerea în executare a unui titlu executoriu, iar pe de altă parte faptul ca acest contract de asistenţă juridică a fost anulat, iar nu "declarat ca fiind prescris".

Prescripţia nu poate începe să curgă decât de la data la care titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. Ceea ce presupune în cazul special al îmbogăţirii fără justă cauză că, termenul de prescripţie începe să curgă de la data la care însărăcitul a cunoscut sau trebuia să cunoască însărăcirea sa lipsită de o cauză justă. Or, în prezenta speţă, petentul nu avea cum să cunoască aceste aspecte decât la momentul pronunţării deciziei civile nr. ... , respectiv la data de 10 septembrie 2014, prin care s-a anulat definitiv si irevocabil contractul de asistenţă juridică nr. ...

Având în vedere aceste aspecte apreciază că se impune respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiunea invocată de către pârâtă ca fiind neîntemeiată, constatându-se că reclamanta a formulat cererea de chemare în judecată ce formează obiectul prezentul dosar în termenul de prescripţie prevăzut de lege.

2.Cât priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii "prin lipsa temeiul legal al acestuia în sensul că titlul executoriu {C. nr. ...) este lovit de nulitate absolută" solicită respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată pentru considerentele mai jos expuse.

Argumentele pârâtei nu pot fi reţinute de către instanţa de judecată din următoarele motive: în condiţiile în care într-adevăr ar lipsi temeiul de drept al cererii de  chemare în judecată, sancţiunea nu  ar fi inadmisibilitatea acţiunii, chiar dacă în cauză ar fi incidente dispoziţiile Vechiului Cod Civil şi nu ale Noului Cod Civil invocate de către subscrisul  aceasta nu ar justifica admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii cum în mod greşit apreciază pârâta, contrar celor afirmate/ înţelese de către pârâtă, temeiul legal al acţiunii nu îl constituie titlul executoriu, în primul rând pentru că temeiul legal este reprezentat de instituţia/textul de lege invocat şi în al doilea rând pentru că aşa cum am arătat şi prin motivarea cererii de chemare în judecată şi prin cele învederate la pct. 1 din prezentul răspuns, această acţiune are ca şi temei legal îmbogăţirea fără justă cauză tocmai în considerarea faptul că s-a anulat C. ... Nu corespunde realităţii afirmaţia pârâtei în sensul că  "această acţiune nu este prevăzută de Vechiul Cod Civil" instituţia îmbogăţirii fără justă cauză existând în Vechiul Cod Civil. În realitate apreciază că pârâta a vrut să afirme faptul că anterior anul 2014 reclamanta nu avea posibilitatea formulării unei astfel de acţiuni (cât priveşte temeiul legal) având în vedere că exista  un titlu executoriu prezumat a fi valabil şi că acţiunea în îmbogăţire fără justă cauză are un caracter subsidiar.

Pe fondul cauzei, apreciază argumentele pârâtei ca fiind nefondate, în prezenta cauză fiind îndeplinite, astfel cum a arătat detaliat în motivarea cererii de chemare în judecată ce formează obiectul prezentului dosar, condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză, atât cele materiale cât şi cele juridice.a). Îmbogăţirea pârâtei: nu este necesar ca aceasta să fi încasat efectiv suma reprezentând contravaloarea imobilului restituit din moment ce prin C.  ... (la care nu putea să nu facă referire chiar dacă a fost anulat - cu menţiunea că a fost anulat exclusiv pentru modul cum a fost stabilit cuantumul onorariului) s-a stabilit de către părţi de comun acord că obligaţia de plata a onorariului devine scadentă la momentul obţinerii unei hotărâri definite şi irevocabile în cauză, iar nu la momentul încasării efective a despăgubirilor. b). Însărăcirea reclamantei: prestarea unor activităţi/servicii avocaţiale care nu au fost remunerate de către beneficiarul lor. Însărăcirea nu trebuie să constea neapărat într-o diminuare a patrimoniului, tocmai de aceea se includ inclusiv prestările unor servicii (obligaţia de a face) executate de către cel însărăcit fără a fi plătit pentru contravaloarea lor. c). Între îmbogăţirea pârâtei şi însărăcirea reclamantei există o legătura directă -, pârâta a câştigat cauza datorită serviciilor oferite de către reclamantă prin avocatul titular M. D. O. d). Îmbogăţirea pârâtei si însărăcirea reclamantei sunt lipsite de o cauză justă având în vedere anularea contractului de asistenţă juridică. Tocmai faptul că reclamanta nu are un titlu executoriu îi permite să formuleze o acţiune având ca şi temei îmbogăţirea fără justă cauză. Dacă avea titlu executoriu valabil nu se justifica formularea unei astfel de acţiuni. e). Îmbogăţitul să fie de bună-credinţă: Or, observă faptul că la pag. 2 din întâmpinarea la care răspunde acesta arată în mod expres că nu a fost/ nu este de rea-credinţă. f). Reclamanta nu are la dispoziţie o altă acţiune în justiţie ţinând seama de faptul că a fost anulat contractul de asistenţă juridică nr. ...

Arată totodată ca a făcut referire la decizia nr. ... a C. U. A. cu titlu exemplificativ pentru cuantificarea onorariilor la acea vreme, nicidecum nu a susţinut că aceasta ar fi în vigoare la acest moment.

Pe de altă parte, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către pârâtă nu rezultă altceva decât că titulara subscrisului şi-a onorat obligaţiile contractuale deplasându-se de la ... la ... la toate termene de judecată stabilite în cauză, pârâta achitând exclusiv contravaloarea transportului, ceea ce este inechitabil. Un avocat, ca şi orice altă profesie liberală, trăieşte din munca pe care o prestează, neputând să se prezinte la termene de judecată (cu atât mai mult la o distanţă de sute de km) exclusiv în considerarea faptului că i se achită transport+masă+cazare, munca lui nefiind remunerată în vreun fel.

Pârâtul a formulat concluzii scrise prin care solicită respingerea acţiunii ca netemeinica si nelegala, din motivele arătate in întâmpinarea depusa la data de 20.05.2015, precum si a susţinerilor orale din data de 17.09.2015, cu cheltuielile de judecata constând din onorariu avocaţial depuse si justificate la acest termen.

Astfel, susţin intru totul admiterea excepţiilor privind dreptul la acţiune reglementate de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1998, având in vedere ca titlul executoriu de care se prevalează reclamanta este prescris, întrucât acesta a fost încheiat la data de 03.11.2004, iar reprezentarea avocaţiala in procesele invocate a fost in perioada 2004-2008 (după afirmaţia reclamantei), astfel termenul legal de acţiune fiind prescris încă din anul 2008 prin soluţionarea recursului APM de ICCJ prin decizia civila nr. ... (dosar nr. ...), când mandatul reclamantei a încetat si excepţia inadmisibilităţii acţiunii prin lipsa temeiului legal al acesteia, in sensul ca titlul executoriu (C. ...) este lovit de nulitate absoluta, sancţiune stabilita prin sentinţa civila ... a Judecătoriei Cluj-Napoca, precum si prin faptul ca aceasta acţiune nu este prevăzuta de vechiul Cod Civil sub incidenţa căruia trebuie judecata aceasta cauza, ci sub Noul Cod Civil, de care se prevalează reclamanta.

Solicită a se observa ambiguitatea cu care a fost susţinuta oral aceasta acţiune a reclamantei, neprecizând nici la acest termen temeiul legal in care a fost formulata acţiunea cu atât mal mult cu cat ei au insistat in stabilirea cadrului procesual corect.

Trecând peste toate acestea, ei şi-au îndeplinit obligaţia legala stabilita in Contractul de asistenta juridica; nr. ..., achitând suma de 4000 lei reclamantei, constând din onorariu avocaţial si cheltuieli de deplasare, pe care le-a justificat prin documentele depuse la dosarul cauzei, diferenţa de bani pana la 35.000 lei nefiind justificata, având în vedere aşa după cum a arătat renunţarea lor la serviciile avocaţiale in anul 2008, iar obiectul contractului de asistenta juridica a avut ca finalitate punerea efectiva in posesie a imobilului revendicat, lucru nerealizat nici pana in prezent.

Reiterează neîndeplinirea condiţiilor admiterii acţiunii de îmbogăţire fără justa cauza prevăzuta de art. 1345 NCCiv, astfel: Condiţiile materiale ale acţiunii de îmbogăţire fără justa cauza, astfel: a) nu exista o imbogatire a lor (art.  1345 C Clv), întrucât restituirea imobilului invocat nu s-a realizat nici pana in prezent, termenele stabilite de ANRP fiind incerte. b) nu exista o insa răcire a reclamantei, acest lucru nefiind demonstrat, cu atât mai mult cu cat noi ne-am îndeplinit obligaţiile aferente. c) nu exista o corelaţie directa (cauza unica) între îmbogăţirea lor si însărăcirea reclamantei. 2. De asemenea, nu sunt îndeplinite nici condiţiile juridice, in sensul ca: a) îmbogăţirea si respectiv însărăcirea sa fie lipsite de o cauza justa, întrucât aşa după cum a arătat, reclamanta nu are un temei juridic legal (lipsa titlu executoriu) si respectiv act normativ care sa reglementeze aceasta speţa. b) de asemenea, ei nu au dat dovada in nici o situaţie de rea credinţa in relaţiile dintre ei, fiind dispuşi de fiecare data sa asiguram condiţiile legale de reprezentare avocaţiala corecta. c) reclamanta a avut la dispoziţie o alta acţiune in justiţie pentru realizarea dreptului sau de creanţa, aşa după cum a arătat, acest lucru fiind tranşat fiind sentinţa civila nr. ... a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasa definitiva.

Combate de altfel si modul in care reclamanta invoca in susţinerile sale eforturile deosebite depuse pentru susţinerea intereselor lor, dar arată faptul ca ei au fost deschişi întotdeauna la soluţionarea corecta a clauzelor contractuale, remunerând la justa valoare aceste eforturi.

Nu sunt de acord nici cu faptul ca reclamanta a invocat decizia nr. ... a C. U. A., care a fost abrogata prin Legea nr. 255/16.06.2004 pentru modificare si completarea Legii nr. 51/1995 (abrogat art. 94 din Statutul Profesiei de Avocat), onorariile nefiind astfel impuse si obligatorii pentru încheierea contractului de asistenta juridica (anexate).

In ceea ce priveşte cheltuielile solicitate de ei, le considera justificate având in vedere complexitatea cauzei, depunerea întâmpinării si a documentelor anexate, susţinerile orale, solicitând admiterea, ca atare, aceste cheltuieli nefiind legate strict de numărul termenelor de Judecata, prevalând aşa după cum a arătat complexitatea cauzei, respingând in acelaşi timp ca neîntemeiata si nelegala acţiunea reclamantei.

In drept, art. 394 Cod procedura civila.

Reclamanta a formulat concluzii scrise solicitând ca în baza considerentelor expuse pe larg în motivarea cererii de chemare în judecată ce formează obiectul prezentului dosar, reiterate cu ocazia cuvântului pe fondul cauzei şi rezumate în prezentele concluzii scrise să respingeţi ca fiind neîntemeiate excepţiile invocate de către pârâtă şi unite cu fondul cauzei şi totodată să dispuneţi admiterea acţiunii lui, astfel cum aceasta a fost formulată.

1.Cât priveşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii "prin lipsa temeiul legal al acestuia în sensul că titlul executoriu (C. ...) este lovit de nulitate absolută ... precum şi prin faptul că această acţiune nu este prevăzută de Vechiul Cod Civil sub incidenţa căruia trebuie judecată această cauză" solicit respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată având în vedere următoarele considerente:a). Arată că a formulat cererea de chemare în judecată având ca şi temei îmbogăţirea fără justă cauză tocmai în considerarea faptului că nu deţin un titlu executoriu, respectiv nu există un „just titlu" pentru îmbogăţirea pârâtului - însărăcirea reclamantei, constatându-se nulitatea absolută a contractului de asistenţă juridică nr. ...  b). Indiferent dacă prezentei speţe îi sunt aplicabile dispoziţiile Noului Cod Civil (astfel cum apreciază reclamanta, respectiv cum a motivat cu ocazia cuvântului pe fondul cauzei şi cum va reitera mai jos) sau nu, instituţia îmbogăţirii fără  justă cauză era recunoscută, acceptată şi consacrată şi anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil, fiind un fapt juridic licit considerat de unanimitatea literaturii juridice ca izvor de obligaţii şi consacrat ca atare de către practica judecătorească, astfel încât nu pot fi reţinute alegaţiile pârâtei în sensul că anterior intrării în vigoare a NCC astfel de acţiuni erau inadmisibile.c). Chiar dacă prestaţiile reclamantei prin av. titular au fost efectuate la nivelul anilor 2004-2008, apreciază că împrejurarea care a condus la îmbogăţirea neimputabilă a pârâtului şi fără just titlu a avut loc la momentul anulării contractului de asistenţă juridică nr.130, respectiv la momentul pronunţării deciziei civile nr. ... , 10 septembrie 2014, astfel încât în cauză sunt incidente dispoziţiile Noului Cod Civil (art. 1345), astfel cum rezultă şi din interpretarea dispoziţiilor art. 103 şi art. 118 din Legea nr.71/2011.

Cât priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune motivată de faptul că titlul executoriu de care se prevalează reclamanta ar fi prescris şi că dreptul la acţiune s-a născut la momentul perfectării contractului, 3 noiembrie 2004- moment de la care a început să curgă termenul de prescripţie, solicită respingerea acesteia ca nefondată, ţinând seama de următoarele aspecte:

Indiferent dacă ne raportăm la dispoziţiile Noului Cod Civil, respectiv dispoziţiile art.2523 C.civ., sau dacă ne raportăm la dispoziţiile aplicabile prescripţiei dreptului la acţiune în vigoare anterior Noului Cod Civil, respectiv art.8 alin.2 din Decretul nr. 167/1958, momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie este acelaşi, respectiv momentul de la care însărăcitul a cunoscut, trebuia sau putea să cunoască însărăcirea sa -îmbogăţirea pârâtului lipsite de un just temei.

Până la momentul rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost anulat contractul de asistenţă juridică nr. ... reclamanta deţinea un titlu executoriu prezumat a fi valabil, neputându-se prevala de instituţia îmbogăţirii fără justă cauză, îmbogăţire/însărăcire pentru care a început să curgă termenul de prescripţie începând cu data de 10 septembrie 2014 când a fost pronunţată decizia Tribunalului Cluj în dosar civil nr. ...

Contrar susţinerilor pârâtului cu ocazia pe fondul cauzei, reclamanta nu a fost pasivă, a pus în executare titlu executoriu reprezentat de C. nr. ... (acesta fiind anulat tocmai în cadrul contestaţiei la executare formulată de către pârât - aspecte care se verifică cu hotărârile judecătoreşti anexate cererii de chemare în judecată) astfel încât termenul de prescripţie care a început să curgă ulterior obţinerii soluţiei definitive în dosarul nr. ..., în anul 2008 a fost întrerupt, începând să curgă un nou termen de prescripţie din 10 septembrie 2014, când s-a pronunţat Decizia Civilă nr. ...

3. Pe fondul cauzei, apreciază că prin cele detaliate prin cererea de chemare în judecată şi dovedite cu înscrisurile anexate, a demonstrat întrunirea condiţiilor necesare pentru admisibilitatea acţiunii întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză, respectiv:

a). Îmbogăţirea pârâtei: mărirea patrimoniului pârâtei prin redobândirea bunui imobil, respectiv contravaloarea acestuia - fapt de altfel necontestat de către pârât. Singurul motiv înaintat de către pârât în susţinerea aprecierii sale în sensul că această condiţie nu este îndeplinită fiind aceea că restituirea imobilului nu s-a realizat până în prezent, termenele stabilite de A. fiind incerte. Or, subliniez şi cu această ocazie faptul că nu este necesar ca pârâtul să fi încasat efectiv suma reprezentând contravaloarea imobilului restituit din moment ce procesul) s-a soluţionat favorabil pentru pârât, există o dispoziţie de restituire şi un dosar format la A..

b). Însărăcirea reclamantei: prestarea unor activităţi/servicii avocaţiale care nu au fost remunerate de către beneficiarul lor. Însărăcirea nu trebuie să constea neapărat într-o diminuare a patrimoniului, tocmai de aceea se includ inclusiv prestările unor servicii (obligaţia de a face) executate de către cel însărăcit fără a fi plătit pentru contravaloarea lor.

c).Între îmbogăţirea pârâtei si însărăcirea reclamantei există o legătura directă: pârâta a câştigat cauza datorită serviciilor oferite de către reclamantă prin avocatul titular M. D. O. , fapt confirmat şi de către pârât cu ocazia cuvântului pe fondul cauzei, acesta învederând în mod expres că nu contestă calităţile profesionale şi efortul reclamantei prin av. titular depuse pentru soluţia obţinută în dosarul nr. ... Astfel, în urma serviciilor reclamantei, pârâta a obţinut dreptul la despăgubiri aferente imobilului (drept care este sigur că se va materializa, chiar dacă procedura la A. este mai anevoioasă), iar reclamanta a prestat servicii pentru care nu a fost remunerată.

d). îmbogăţirea pârâtei si însărăcirea reclamantei sunt lipsite de o cauză justă având în vedere anularea contractului de asistenţă juridică. Tocmai faptul că reclamanta nu are un titlu executoriu îi permite să formuleze o acţiune având ca şi temei îmbogăţirea fără justă cauză.

e). Reclamanta nu are la dispoziţie o altă acţiune în justiţie ţinând seama de faptul că a fost anulat contractul de asistenţă juridică nr. ...

f). îmbogăţitul să fie de bună-credinţă, bună-credinţă care se prezumă şi care a fost confirmată de către pârâtă atât prin întâmpinarea depusă cât în şedinţa publică din data de 17.09.2015. Cu menţiunea că pentru situaţia în care onorata instanţă va aprecia ca nefiind incidente dispoziţiile NCC nu mai urmează a fi necesar să fie întrunită şi această condiţie.

3.2.Cât priveşte cuantumul sumei solicitate pentru serviciile avocaţiale prestate pentru pârâtă în dosarul nr. ... atât la Tribunalul Bucureşti pe fond cât şi în căile de atac, respectiv suma de 35.000 lei, înaintează rugămintea a se observa faptul că pârâta a declarat în mod expres în faţa instanţei, în şedinţa publică din 17 septembrie 2015, faptul că nu contestă acest cuantum, că apreciază ca fiind corectă suma de 35.000 lei şi nu pune la îndoială modalitatea de calcul, respectiv de apreciere prin care s-a ajuns la această sumă, ţinând seama atât de complexitatea cauzei, volumul de muncă, notorietatea, experienţa, reputaţia şi competenţele profesionale ale reclamantei prin av. titular.

Cu toate acestea, reclamanta a detaliat prin cererea de chemare în judecată şi a probat prin înscrisurile anexate acţiunii şi prin cele depuse la dosar în şedinţa din 17 septembrie 2015 criteriile care au stat la baza calculului, respectiv cuantificării serviciilor avocaţiale prestate pentru pârât.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele

Raportat la dispoziţiile art. 248 NCpc, instanţa este datoare să se pronunţe cu prioritate asupra excepţiei invocate, a  prescripţiei dreptului la acţiune motivată de faptul că titlul executoriu de care se prevalează reclamanta ar fi prescris şi că dreptul la acţiune s-a născut la momentul perfectării contractului, 3 noiembrie 2004- moment de la care a început să curgă termenul de prescripţie.

Pentru justa soluţionare a excepţiei este esenţial de stabilit momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie.

Acesta este data de 10 septembrie 2014 când a fost pronunţată decizia Tribunalului Cluj în dosar civil nr. ..., prin care a fost anulat contractul de asistenţă juridică nr. ..., nicidecum anterior, când reclamanta deţinea un titlu executoriu prezumat a fi valabil. Deci, doar de la acest moment a început să curgă termenul general de prescripţie de trei ani care evident nu s-a împlinit.

Referitor la fondul cauzei, suma de 35.000 lei solicitată pentru serviciile avocaţiale prestate de reclamantă  pentru pârâtă în dosarul nr. ... atât la Tribunalul Bucureşti, la fond cât şi în căile de atac, respectiv suma de 35.000 lei, ţinând seama de complexitatea cauzei, volumul de muncă, notorietatea, experienţa, reputaţia şi competenţele profesionale ale reclamantei prin av. titular, instanţa apreciază că ea este nejustificat de mare, nefiind vorba despre îmbogăţirea fără justă cauză.

Reclamanta a prestat un serviciu pentru care a fost remunerată, nu la nivelul dorit de ea, ca urmare a anulării pactului interzis de lege, dar prin aceasta nu se poate susţine că a avut lo9c o îmbogăţire respectiv însărăcire.

Orgoliile nesatisfăcute nu semnifică automat însărăcire.

 Suma de 4000 lei achitată de pârâtă satisface exigenţele rezonabilităţii în speţă fiind o contraprestaţie suficientă pentru munca depusă, având în vedere şi scopul urmărit prin pactul litis anulat de instanţă.

In temeiul art. 453 C. proc. civ., reclamanta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 2500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta CABINET DE AV. M. D. O., având CUI ..., cu sediul în ..., Calea ..., nr. ..., ap. ..., jud. ... , în contradictoriu cu parata A. P. M. DIN … , cu sediul în ..., str. ... , nr. ... , jud. ... , având C. ... , având ca obiect pretenţii.

Obligă reclamanta la cheltuieli de judecată de 2500 lei.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare.

Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţa publică din 03.12.2015.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 S.  M. A.  M.  F.

Red/dact SM/20.01.2016