Anulare proces- verbal de contravenție

Decizie 704 din 21.06.2017


Cuprins pe materii: Contencios Administrativ.

Index alfabetic: Contencios Administrativ.

Aparate electronice fiscale.

DECIZIA  CIVILĂ NR. 704/21.06.2017

Petenta .......... a formulat, în contradictoriu cu ......... plângere împotriva procesului-verbal seria ......, solicitând anularea actului şi exonerarea de la executarea sancţiunii amenzii.

În drept, nu au fost indicate dispoziţiile legale aplicabile.

Intimata, înştiinţată potrivit dispoziţiilor art. 201 alin. 1 C.proc.civ., a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile OG nr. 2/2001, ale OUG nr. 28/1999 şi ale HG nr. 520/2013.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Prin sentința civilă nr.  5632/25.07.2016 Judecătoria Galaţi a admis plângerea contravenţională formulată, a anulat procesul-verbal de contravenție seria ....... şi a exonerat petenta de la plata amenzii contravenţionale, în cuantum de ... lei şi a înlăturat sancţiunea complementară a suspendării activităţii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel intimata ..........solicitând schimbarea sentinţei apelate şi respingerea plângerii formulate.

Tribunalul constată următoarele:

În cuprinsul procesului verbal contestat s-a reţinut generic că persoana fizică autorizată nu era dotată cu aparat de marcat electronic fiscal, deşi presta servicii în folosul persoanelor fizice, fără a se preciza în concret natura activităţii desfăşurate şi în ce constau serviciile prestate în folosul persoanelor fizice astfel încât instanţa să aibă posibilitatea unei verificări efective a temeiniciei situaţiei reţinute, respectiv de a stabili şi în ce măsură această obligaţie revenea sau nu intimatei petente.

Se are în vedere, în acest sens, că procesul verbal de contravenţie nu poate fi completat cu probe extrinseci în ceea ce priveşte stabilirea situaţiei de fapt încadrată drept contravenţie de către agentul constatator.

Apelul va fi respins  ca nefondat.