Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. Obţinerea titlului executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă.

Decizie 695 din 06.11.2017


Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.85/2014 „Dispunând omologarea, judecătorul-sindic suspendă toate procedurile de executare silită”.

Conform art. 32 alin.(1), „Orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege”.

Rezultă cu evidenţă că suspendarea procedurilor de executare silită la momentul omologării concordatului presupune existenţa unei proceduri execuţionale asupra debitorului, în caz contrar neavând ce procedură să se suspende, textul art.32 având tocmai scopul de a reglementa situaţia creditorilor care obţin titluri executorii după momentul omologării concordatului.

În consecinţă, s-a făcut aplicarea legală a dispoziţiilor art.32 din Legea nr. 85/2014, titlul executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită fiind obţinut în cursul procedurii, indiferent că această creanţă provenea din activitatea societăţii anterioară deschiderii procedurii concordatului.

Potrivit art. 30 alin. (2) din lege, „La cererea administratorului concordatar, sub condiţia acordării de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte cheltuieli aferente creanţelor. ( ... ).”

Art.30 alin.(1) din Legea nr.85/2014

Art. 32 alin.(1) din Legea nr.85/2014

1. Prin Încheierea nr.622 din 04.08.2017, pronun?ată de Tribunalul Constan?a – Sec?ia a II-a Civilă în dosarul nr. …/118/2016, s-a respins cererea formulată de [...] – administrator concordatar al debitoarei [...], având ca obiect suspendarea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. …/2017 al BEJ [...], ca nefondată.

Prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată în dosarul civil nr. …/118/2016 al Tribunalului Constan?a, având ca obiect procedura concordatului preventiv aplicată debitorului [...], administratorul concordatar [...] al debitoarei a solicitat instan?ei să dispună, în principal, suspendarea executării silite ini?iate de creditorul [...] SRL, ce face obiectul dosarului de executare nr. …/2017 înregistrat la BEJ [...] în raport de dispozi?iile art.30 alin.1 din Legea 85/2014 ?i, în subsidiar, amânarea scaden?ei crean?ei creditorului cu un termen de 18 luni, conform art.30 alin.2 din Legea nr. 85/2014.

Prezenta acţiune a fost întemeiată de petenta administrator concordatar, în principal, pe dispoziţiile art. 30 al. 1 din legea 85/2016, potrivit cărora, dispunând omologarea, judecătorul sindic suspendă toate procedurile de executare silită.

A apreciat  instanţa că dispoziţiile legale vizează, în mod evident, creditorii ale căror creanţe se aflau deja în procedura de executare silită în momentul omologării concordatului preventiv. Într-adevăr, faţă de opozabilitatea concordatului omologat tuturor creditorilor recunoscuţi anterior de debitor prin oferta de concordat, se suspendă ope legis, potrivit dispoziţiilor legale, toate executările silite aflate în curs de desfăşurare la momentul pronunţării hotărârii de omologare, indiferent de împrejurarea că respectivul creditor a semnat sau nu înţelegerea de concordat.

Potrivit instanţei, această situaţie premisă nu se regăseşte în cauză, în condiţiile în care executarea silită la cererea creditorului  [...] SRL a fost solicitată în luna iunie  2017, ulterior deci pronunţării hotărârii prin care s-a dispus omologarea concordatului nr. 983/14.12.2016. În consecinţă, dispoziţiile legale ale art. 30 al. 1 din Legea nr. 85/2014 nu sunt incidente în cauză, sub acest aspect acţiunea nefiind fondată.

În subsidiar, petenta [...] a solicitat amânarea scadenţei creanţei cu un termen de 18 luni, în condiţiile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „La cererea administratorului concordatar, sub condiţia acordării de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte cheltuieli aferente creanţelor. Prevederile referitoare la amânarea scadenţei creanţei nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală”.

Textul legal vizează situaţia creditorilor recunoscuţi prin proiectul de concordat, deci creditori care deţineau creanţe certe, lichide şi exigibile anterior omologării contractului, necontestate de debitor,  şi  care nu au votat concordatul preventiv, exprimând fie un vot negativ, fie unul condiţionat.

Pentru creditorii care nu deţineau creanţe recunoscute de debitor la întocmirea concordatului, sunt aplicabile, în opinia instanţei, dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora, „Orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege”.

S-a constatat că deşi creditorul [...] SRL a fost inclus la poziţia 128 din lista creditorilor avută în vedere la întocmirea ofertei de concordat preventiv, creanţa înscrisă în listă este în valoare de doar 36.151,07 lei, făcându-se menţiunea că acest creditor nu are drept de vot.

Apreciază instanţa că în condiţiile în care creanţa certă deţinută de [...] SRL a fost stabilită prin hotărâre judecătorească ca având valoarea mult superioară valorii recunoscute de debitor prin lista creditorilor (115.542,492 lei ), raportat la împrejurarea că acestui creditor nu i-a fost notificată oferta de concordat, lipsind dovada de notificare făcută de administratorul concordatar acestuia şi nici nu şi-a exprimat votul de nicio manieră, precum şi în raport de momentul la care creditorul [...] SRL a obţinut un titlu executoriu prin care i se recunoaşte creanţa, apreciat de instanţă ca fiind data pronunţării deciziei civile a Tribunalului Constanţa nr. 31/13.01.2017, hotărârile pronunţate în fond în cadrul litigiilor dintre profesionişti nemaiavând caracter executoriu faţă de dispoziţiile noului Cod de procedură civilă, acestui creditor nu îi este opozabil concordatul omologat de judecătorul sindic prin încheierea civilă nr. 983/14.12.2016, iar incidente în cauză sunt dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 85/2014.

În consecinţă, potrivit instanţei, creditorul [...] SRL are posibilitatea fie a aderării la concordat, fie recuperării creanţei prin orice mod, inclusiv prin executare silită, ceea ce atrage caracterul nefondat al acţiunii.

2. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel [...], administrator concordatar al societă?ii [...], pentru următoarele motive:

Instan?a de fond a respins cererea, interpretând în mod gresii prevederile legii. Astfel, instan?a de fond a apreciat ca acestui creditor nu îi este opozabil concordatul omologat şi că acesta se poate preleva de dispozi?iile art.32 din Legea nr. 35/2014.

Art.30 alin.1 din Legea 85/2014 reglementează opozabilitatea concordatului ?i fa?ă de creditorii care nu l-au votat, respectiv creditorilor nesemnatari.

Dosarul de executare constituit de [...] SRL are la bază o crean?ă anterioară deschiderii procedurii de concordat. Arată apelanta că este adevărat că această crean?ă a fost recunoscută par?ial şi că litigiul între părţi s-a solu?ionat ulterior omologării, dar acest fapt nu schimbă cu nimic momentul na?terii creanţei care este anterioară deschiderii procedurii.

Fa?ă de acest moment al naşterii creanţei, din activitatea societă?ii anterioară deschiderii procedurii concordatului şi având în vedere că această crean?ă a fost recunoscută par?ial de debitoare, apreciază apelanta că dispozi?iile art.30 alin. l din Legea nr. 85/2014 sunt pe deplin opozabile creditoarei [...] SRL.

Cu privire la capătul subsidiar de cerere, respectiv amânarea scadenţei crean?ei cu un termen de 18 luni, în condi?iile art.30 alin 2 din legea 85/2014, instan?a a apreciat în mod gre?it că textul se aplică numai creditorilor recunoscu?i de debitoare şi care nu au votat concordatul preventiv, exprimând fie un vot negativ, fie unul condi?ionat. Având în vedere această interpretare, judecătorul a concluzionat că [...] SRL nu poate fi inclus în categoria creditorilor nesemnatari recunoscu?i de debitoare.

Textul de lege nu distinge între diversele categorii de creditori nesemnatari şi, pe cale de consecin?ă, ar trebui să se aplice tuturor creditorilor debitoarei, nesemnatari ai concordatului.

Apreciază apelanta că în no?iunea de creditori nesemnatari sunt inclu?i atât creditorii care au respins concordatul, cât şi cei care nu au votat pentru concordat, situa?ie in care se afla şi creditorul [...] SRL.

Mai mult, arată apelanta, a?a cum însă?i instan?a de fond constată, crean?a acestui creditor a fost recunoscută partial de debitoare şi inclusă în lista creditorilor, sens în care apreciază că îi pot fi aplicabile dispozi?iile art.30 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

Faţă de cele men?ionate, apelanta solicită admiterea apelului şi pe cale de consecin?ă, admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

Intimata [...] SRL a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a soluţiei instanţei de fond.

3. Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile apelate, în raport de criticile formulate, Curtea constată că apelul nu este fondat şi urmează a fi respins, pentru următoarele argumente:

Cererea de suspendare a executării silite iniţiate de creditorul [...] SRL împotriva debitoarei concordatare [...] a fost formulată de administratorul concordatar în temeiul prevederilor art. 30 alin.(1) din Legea nr. 85/2014, apreciindu-se că textul este incident întrucât acest creditor a fost recunoscut în concordatul preventiv omologat, creanţa sa fiind anterioară deschiderii procedurii de concordat.

Instanţa de fond a considerat că în situaţia creditorului [...] SRL sunt aplicabile dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 85/2014, întrucât, deşi a fost inclus în lista creditorilor cu o creanţă mult mai mică decât cea stabilită prin hotărâre judecătorească, la momentul omologării concordatului procedura de executare silită nu era declanşată.

Astfel, creditorul [...] SRL a fost trecut pe lista creditorilor concordatari ai societăţii [...] la poziţia 128, cu o creanţă în sumă de 36.151,07 lei, fără drept de vot, iar omologarea concordatului s-a făcut la data de 14.12.2016, prin încheierea nr. 983 a Tribunalului Constanţa.

Prin decizia civilă nr. 31/13.01.2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. …/256/2013, definitivă, a fost recunoscută creanţa societăţii [...] SRL în sumă de 115.542,49 lei, iar la data de 26.06.2017 creditorul a formulat cerere de executare silită.

Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 „Dispunând omologarea, judecătorul-sindic suspendă toate procedurile de executare silită”.

Conform art. 32 alin. (1), „Orice creditor care obţine un titlu executoriu asupra debitorului în cursul procedurii poate formula cerere de aderare la concordat sau poate să îşi recupereze creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege”.

Rezultă cu evidenţă că suspendarea procedurilor de executare silită la momentul omologării concordatului presupune existenţa unei proceduri execuţionale asupra debitorului, în caz contrar neavând ce procedură să se suspende, textul art. 32 având tocmai scopul de a reglementa situaţia creditorilor care obţin titluri executorii după momentul omologării concordatului.

În consecinţă, fiind corect stabilită starea de fapt, instanţa de fond a făcut aplicarea legală a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 85/2014, titlul executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită fiind obţinut în cursul procedurii, indiferent că această creanţă provenea din activitatea societăţii anterioară deschiderii procedurii concordatului.

În ceea ce priveşte cererea subsidiară întemeiată pe art.30 alin.(2) din Legea nr. 85/2014, având ca obiect amânarea scadenţei creanţei cu 18 luni, administratorul concordatar susţine că textul menţionat se aplică tuturor creditorilor nesemnatari, atât cei care au respins concordatul, cât şi cei care nu au votat.

Potrivit art.30 alin. (2) din lege, „La cererea administratorului concordatar, sub condiţia acordării de garanţii creditorilor de către debitor, judecătorul-sindic poate impune creditorilor nesemnatari ai concordatului preventiv un termen de maximum 18 luni de amânare a scadenţei creanţei lor, perioadă în care nu vor curge dobânzi, penalităţi, precum şi orice alte cheltuieli aferente creanţelor. ( ... ).”

În cauză, astfel cum rezultă din actele dosarului, creditorul [...] SRL nu a votat nu pentru că s-a opus votului sau nu a dorit să voteze, ci pentru că acestui creditor nu i s-a dat drept de vot, nefiindu-i notificată oferta de concordat, în condiţiile art. 23 din lege.

Dată fiind incidenţa în cazul de faţă a prevederilor art. 32 din Legea nr. 85/2014, soluţia de respingere a amânării scadenţei creanţei este corectă.

Faţă de dispoziţiile expuse, în baza art.480 alin.(1) NCPC, Curtea va respinge apelul ca nefondat.