Ordonanţă de plată - oug 119/2007

Sentinţă civilă 826/2017 din 06.12.2017


Prin cererea înregistrată la data de 14.11.2016 pe rolul Judecătoriei Buhusi, sub nr.*/199/2016, reclamantul C.G. a chemat în judecată pe pârâții I.I. si SC Alinux Com SRL, prin administrator, solicitând instanţei emiterea ordonantei de plata prin care debitorul I.I. sa fie somat la plata sumei de 15.000 lei cu titlu de împrumut nerestituit conform convenției sub semnătura privata din 10.03.2012, precum si la plata dobânzii legale; emiterea ordonanței de plata prin care debitoarea SC Alinux Com SRL sa fie somata la plata sumei de 45.000 lei cu titlu de împrumut nerestituit conform contractului de împrumut sub semnătura privata din 23.12.2013 si a ordinului de plata nr. 1/27.12.2013, precum si la plata dobânzii legale.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 10 martie 2012 i-a împrumutat numitului I.I. suma de 15.000 lei. Înțelegerea a fost consemnata intr-un înscris sub semnătura privata, in care s-a prevăzut si faptul ca restituirea împrumutului ar fi trebuit făcuta pana la 30.12.2012.  După expirarea termenului de plata a solicitat de mai multe ori debitorului restituirea împrumutului.

In decembrie 2013 același debitor, care era si primar al comunei Filipești, a promis ca cel târziu in martie 2014  va restitui banii dintr-o alta transa de bani pe care ii aștepta de la APIA, dar a solicitat ca pana atunci sa mai împrumut 45.000 lei debitoarei SC Alinalux Com SRL (societate la care este unic asociat, dar care este administrata de soţia sa, I.M.) , urmând ca întreaga suma de 60.000 lei sa-mi fie restituita pe 15 martie 2014.

Împrumutul sumei de 45.000 lei a fost consemnat intru-un înscris sub semnătura privata din 23.12.2013, iar remiterea efectiva a banilor s-a făcut prin transfer bancar, prin ordinul de plata CEC Bank nr.l/27.12.2013.

Cele doua împrumuturi in discuție au făcut si obiectul unui dosar penal având ca obiect inselaciune (dosar nr.747/P/2015 al Parchetului de pe langa Judecătoria Buhusi, din care ulterior a fost disjuns dos. nr.*/P/2016), dosar in care reclamatul s-a constituit parte civila prin declarația de persoana vătămata din 26 octombrie 2015, astfel încât la aceasta data s-a întrerupt termenul de prescripție conform art.2537 pct.3 Cod proc. Civ.

Debitorii au fost somați in conformitate cu art.1015 Cod proc. Civ la data de 28.10.2016 (in cazul SC AlinuX Com SRL facandu-se anterior, pe 04.10.2016, inca o comunicare la adresa administratorului, dar pe numele societatii).

In drept au fost invocate dispozitiile art. 1014 si urm NCPC.

 Acțiune a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru.

La data de 16.12.2016 parații legal citați, depun la dosarul cauzei întâmpinare prin care, pe cale de excepție, invoca inadmisibilitatea acțiunii, având in vedere dispozițiile art. 27 Cod procedură penală, reclamantul nu avea deschisă calea de a solicita în acelaşi timp pretenţiile în discuţie atât în faţa organelor de urmărire penale (prin constituirea de parte civilă) cât şi în faţa instanţei civile (prin promovarea acţiunii de faţă) acesta având obligaţia de a opta numai pentru una din aceste cai.

Pe cale de excepţie în temeiul prevederilor art. 2501, 2517 şi 2524 Cod civil , s-a invocat prescripţia dreptului la acţiune cu privire la contractul de împrumut din data de 10.03.2012. Astfel, reclamantul pretinde plata sumei de 15.0001ei de la pârâtul I.I. în temeiul contractului de împrumut încheiat la data de 10.03.2012 având scadenţa de plată data de 30.12.2012. Or, raportat la data scadenţei 30.12.2012 acţiunea în pretenţii putea fi formulată până la data de 30.12.2015, însă aceasta a fost depusă la Judecătoria Buhuşi abia la data de 14.11.2016, respectiv cu mult peste termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de art. 2517 C. Civ. Reclamantul nu a făcut dovada intervenirii unui caz de suspendare ori de întrerupere a cursului prescripţiei, motiv pentru care se solicită admiterea excepţiei şi în consecinţă să se constate ca fiind prescris dreptul la acţiune pentru plata sumei de 15.000lei.

Pe fondul cauzei, solicita să se constate netemeinicia pretenţiilor invocate. Cu privire la contractul de împrumut încheiat la data de 10.03.2012, se arata ca acesta nu întruneşte condiţiile de validitate impuse de legiuitor în materia înscrisurilor sub semnătură privată. Dovada existenţei unui contract de împrumut, ca negotium juris, superioară sumei de 250 lei, se realizează conform art. 309 C.pr.civ. (2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului sau este mai mare de 250 lei. Înscrisul menţionat nu respectă aceste cerinţe legale, nu a fost nici scris de împrumutat şi nu a fost menţionată în final, formula "bun şi aprobat", nefiind arătată în final, de către împrumutat, nici suma împrumutată în cifre şi în litere. De asemenea, contractul de împrumut reprezintă un contract real, pentru validitatea căruia e cer îndeplinite două elemente: a) acordul de voinţă al părţilor şi b) remiterea sumei de bani în cauză, cele două condiţii cerute nefiind îndeplinite.

In ce priveşte contractul de împrumut încheiat în decembrie 2013 , de asemenea acesta nu întruneşte condiţiile de validitate impuse de legiuitor. Nu se recunoștea acest împrumut intrucat nu este real, înscrisul invocat fiind in mod cert fals, iar in situația in care reclamatul înțelege sa se folosească de acest înscris, se solicita aplicarea procedurii de înscriere in fals cu privire la scrierea şi semnătura de pe acest înscris

 Se mai arata că, motivul formulării prezentei acţiuni este dat de faptul că, pârâţii au prestat mai multe activităţi agricole (arat, însămânţare, recoltare produse de pe terenurile agricole aparţinând reclamantului ) timp de 2 ani de zile în contul împrumutului din anul 2012, iar urmare a compensării realizate, pârâţii nu au mai prestat aceste activităţi ambele părţi stabilind că împrumutul acordat în sumă de 15.0001ei a fost stins.

In probațiune s-a solicitata administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, martori.

La data de 27.02.2017, reclamatul depune la dosarul cauzei un înscris prin care înțelege sa-si modifice cerea de chemare in judecata, in sensul ca solicita obligarea la plata a celor doi parați pe calea dreptului comun si nu pe calea ordonanței de plata, motivele acțiunii rămânând cele precizate in cererea inițiala.

S-a dispus atașarea ds. nr. 386/P/2016 al Parchetului de pa lângă Judecătoria Buhusi.

La termenul din data de 03.05.2017, parații prin apărător ales, arata ca nu mai insista in excepția inadmisibilității acțiunii intrucat dosarul penal 386/P/2016 a fost clasat.

La același temen de judecata instanța a respins excepția prescripției dreptului material la acțiune cu privire la contractul de împrumut din data de 10.03.2012, invocata de parați prin Întâmpinare, având in vedere ca reclamantul s-a constituit parte civila in cursul urmării penale, găsindu-si aplicarea dispozițiile art. 2537 pct. 3 C Civ.

In probațiune s-a solicitat si administrat proba cu înscrisuri, interogatoriu si martori. In cauza s-au audiat martorii L.P., I.I., Taga Vasile, R.C..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data 10.03.2012 s-a încheiat intre reclamantul C.G. si paratul I.I., un înscris sub semnătură privată, redactat şi semnat de I.I., prin care declara ca a împrumutata suma de 15.000 lei pana la data de 30.12.2012 ( fila 11). Pârâtul I.I. nu a contestat faptul că înscrisul anexat la fila 11 ar fi fost redactat şi semnat de către el

La data de 23.12.2013 reclamantul C.G., întocmește in înscris prin care împrumuta parata SC Alinux Com SRL cu suma de 45.000 lei , pana la data de 15.03.2014 ( fila 12) . Conform adresei aflate la fila 108 dosar , societatea Patria Credit IFN SA a încasat suma de 45.000 lei in data de 27.12.2013 pentru clientul SC Alinux Com SRL,  banii fiind depuși de către C.G.. Acest transfer de bani nu a fost contestat de către parata SC Alinux Com SRL.

Potrivit art 310 C pr. civ (1) Se socoteşte început de dovadă scrisă orice scriere, chiar nesemnată şi nedatată, care provine de la o persoană căreia acea scriere i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea persoană, dacă scrierea face credibil faptul pretins.

(2) Constituie început de dovadă scrisă şi înscrisul, chiar nesemnat de persoana căreia acesta i se opune, dacă a fost întocmit în faţa unui funcţionar competent care atestă că declaraţiile cuprinse în înscris sunt conforme celor făcute de acea persoană.

(3) Începutul de dovadă scrisă poate face dovada între părţi numai dacă este completat prin alte mijloace de probă, inclusiv prin proba cu martori ori prin prezumţii.

Potrivit art.2158 Cod civil, împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

În temeiul art.1516 Cod civil, creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei.

Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei(art.1530 Cod civil).

Conform art.1535 alin.1 Cod civil, in cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

In aplicarea dispozițiilor indicate, coroborând înscrisul din data de 10.03.2012, care reprezintă un început de dovadă scrisă, conform art.310 C.p.c. cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum si din răspunsul la interogatoriu, instanţa reţine că suma de 15.000 lei a fost primita de paratul I.I. cu titlu de împrumut.

Astfel, prin răspunsul la interogatoriu ( fila 74 dosar- întrebările 1-3 ) paratul I.I. recunoaște ca în luna martie a solicitat un împrumut in valoare de 15.00 lei, a semnat înscrisul la rubrica „ am primit I.I.” si confirma încheierea înscrisului numit convenție, in prezenta șotiei sale, I.M., nerecunoscând prezenta martorilor R.C., G.G..

 Martorul propus de reclamat, I.I., relatează ca știe de la acesta ca  a acordat niște bani paratului, printre care si un împrumut in cuantum de 15.000 lei. Martorul relatează ca, personal s-a deplasat împreuna cu reclamatul la primărie, iar paratul I.I. ii spunea sa aștepte pentru ca ii va da banii. Arata ca pana in prezent paratul nu a restituit banii.

Despre împrumutul in cuantum de 15.000 lei are cunostiinta si martorul R.C., propus de parat, care precizeaza ca semnătura de pe înscris ii aparține, semnând acest înscris după ce partile l-au încheiat. Chiar daca nu a fost de fata când s-au remis banii, martorul declara ca intre parți era o înțelegere verbala prin care reclamantul urma sa împrumute o anumita suma de bani,  suma ce nu a fost restituita.

Cu privire la împrumutul in suma de 45.000 lei, instanța constata ca acesta nu a fost contestat de către parata SC Alinux Com SRL, existenta acestuia fiind dovedita prin înscrisurile depuse ( ordin de plata, răspuns la adresele emise de instanța către Patria Credit IFN ) precum si prin declarațiile martorilor si răspunsurile la interogatoriu. Asociatul societarii, I.I., prin răspunsul la interogatoriu ( fila 74-intrebarile 4-8) recunoștea ca a solicitat un împrumut in valoare de 45.000 lei in numele SC Alinux SRL, împrumutul fiind necesar pentru ca societatea sa achite un contract de leasing la Patria Credit. Nu neaga faptul ca banii au fost virați in contul societatii cu ordinul de plata CEC Filipeşti, ci se apăra precizand ca datele societarii au fost date de șotia sa.

 Martorul  L.P. arata ca , la rugămintea domnului primar s-a deplasat la CEC Bank împreuna cu reclamantul unde acesta a depus suma de 45.000 lei in contul Patria Credit, pentru SC Alinux Com. SRL. Anterior a asistat la niște discuții prin care paratul solicita un împrumut de la reclamant.

In ceea ce privește apărările paratei SC Alinux Com SRL, cu privire la stingerea obligației de plata, instanța urmează a respinge aceste apărări ca nefondate. Din probele administrate in cauza, rezulta ca creanța datorata nu a fost stinsa. Chiar daca, asociatul societarii I.I., prin răspunsul la interogatoriu precizeaza ca șotia si fiica sa i-au restitui integral suma de bani reclamatului, acesta afirmație nu este susținuta cu nici un alt mijloc de proba. Martorul L.P., arata ca nu știe daca șotia sau fiica au restituit banii, insa apreciază ca, intrucat reclamantul a venit de nenumărate ori la primărie, considera ca împrumutul nu a fost restitui.  Nici martorii I.I. , T.V. si R.C., nu satin apărările paratei de stinge a datoriei.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa considera ca pretențiile reclamantului au fost dovedite urmând a admite cererea astfel cum a fost modificata. Va obliga paratul I.I. sa achite reclamantului suma de 15.000 lei reprezentând împrumut nerestituit, la care sa va adăuga dobânda legala de la data scadentei  si pana la data plații efective. Va obliga parata SC Alinux Com SRL sa achite reclamantului suma de 45.000 lei reprezentând împrumut nerestituit la care sa va adăuga dobânda legala de la data scadentei  si pana la data plații efective.

 Ţinând seama de prevederile art.453 alin.1 C.p.c., instanţa va obliga pe pârâtul I.I. sa achite reclamatului cheltuielile de judecata in cuantum de 858 lei , reprezentând taxa judiciara de timbru, suma de 120 lei reprezentat cheltuieli notificare ds. nr. 12/N/2016 al BEJ A.D.E. si suma de 500 lei reprezentând onorariu apărător ales.

Obligă pe pârâta SC Alinux Com SRL sa achite reclamatului cheltuielile de judecata in cuantum de 1955 lei  reprezentând taxa judiciara de timbru si suma de 120 lei reprezentând cheltuieli notificare ds. nr. 13/N/2016 al BEJ A.D.E. si  suma de 500 lei reprezentând onorariu apărător ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea având ca obiecte pretenţii - formulată de reclamantul C.G. CNP 1360227040031, cu domiciliul in*, jud. Bacău, în contradictoriu cu pârâții I.I., cu domiciliul *, jud. Bacău  si SC Alinux Com SRL, CUI *, RC */1994, cu sediul in mun. Bacău, jud. Bacău- prin administrator I.M..

Obligă pe pârâtul I.I. să achite reclamantului suma de 15.000 lei, reprezentând împrumut nerestituit, la care se adaugă dobândă legală de la data scadentei împrumutului şi până la data plăţii efective.

Obligă pe pârâta SC Alinux Com SRL să achite reclamantului suma de 45.000 lei, reprezentând împrumut nerestituit, la care se adaugă dobândă legală de la data scadentei împrumutului şi până la data plăţii efective.

Obligă pe pârâtul I.I. sa achite reclamatului cheltuielile de judecata in cuantum de 858 lei , reprezentând taxa judiciara de timbru si suma de 120 lei reprezentat cheltuieli notificare ds. nr. 12/N/2016 al BEJ A.D.E. precum şi suma de 500 lei reprezentând onorariu apărător ales.

Obligă pe pârâta SC Alinux Com SRL sa achite reclamatului cheltuielile de judecata in cuantum de 1955 lei  reprezentând taxa judiciara de timbru si suma de 120 lei reprezentând cheltuieli notificare ds. nr. 13/N/2016 al BEJ A.D.E. precum şi suma de 500 lei reprezentând onorariu apărător ales.