Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 885/2017 din 20.12.2017


Prin contestaţia la executare înregistrată sub nr. */199/2017 la data de *.2017 pe rolul Judecatoriei Buhusi, contestatorul N.M.M. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata U.A.T. Buhusi prin Primar, anularea executării,  anularea titlului executoriu nr. */06.06.2017, a somației nr. */06.06.2017 precum si a tuturor actelor efectuate in cadrul dosarului nr. 1946/2017, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat că la data de la data de *.2017, Serviciul de Impozite si Taxe Locale din cadrul UAT Buhusi a emis titlul executoriu nr *, respectiv somatia nr *, ambele în cadrul dosarului de executare nr */2017. Actele fiscale mentionate au fost comunicate postal la data de 16.06.2017, pe adresa de domiciliu. Potrivit actelor de executare mentionate, organul de executare a demarat formele de executare silita in vederea recuperarii unui pretins debit in suma de 2710 lei reprezentand amenzi de circulatie.

Potrivit desfasuratorului, rezulta ca suma de 2.710 lei este compusa din urmatoarele :

 (i) suma de 50 lei obiectul procesului-verbal nr 1628892 din 14.08.2006,

(ii) suma de 100 lei -obiectul procesului-verbal nr 2401959 din 27.09.2006,

(iii) suma de 351 lei -obiectul procesului-verbal nr 0838630 din 20.03.2007,

(iv) suma de 156 lei .- obiectul procesului-verbal nr 1013169 din 01.05.2007,

(v) suma de 156 lei -obiectul procesului-verbal nr 1013259 din 04.05.2007,

(vi) suma de 351 lei obiectul procesului-verbal nr 2690187 din 23.10.2007,

(vii) suma de 156 lei - obiectul procesului-verbal nr 3018259 din 26.11.2007, (viii) suma de 100 lei obiectul procesului-verbal nr 0092431 din 23.04.2008,

 (ix) suma de 450 lei obiectul procesului-verbal nr 0779946 din 08.07.2008,

 (x) suma de 360 lei - obiectul procesului-verbal nr 3758186 din 01.07.2009,

 (xi) suma de 360 lei -obiectul procesului-verbal nr 4007474 din 06.08.2009,

(xii) suma de 120 lei -obiectul procesului-verbal nr 4153378 din 21.08.2009.

Mai artaa petenta ca a avut domiciliul pe raza localitatii Buhusi pana in anul 2011, ulterior stabilindu-si domiciliul in mun Roman. Toate sanctiunile contraventionale mentionate anterior au fost achitate la momentul comunicarii fiecaruia dintre procesele verbale mentionate.

Raportat la situatia precizata, coroborat cu dispozitiile legale cuprinse in art 215 alin 1 si 2 Cod Procedura Fiscala, contestatoarea invoca exceptia prescriptiei executarii silite din dosarul executional nr */2017 fata de toate procesele verbale ce fac obiectul executarii silite, in raport de data incheierii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala. Raportat la momentul in care s-a prescris executarea silita fata de fiecare dintre cele 12 (doisprezece) procese-verbale, solicita ca instanta sa constate ca titlul executoriu nr 22687 si somatia nr 22688  au fost emise la data de 06.06.2017 dupa implinirea termenului de rescrictie a executarii silite.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile dispozitiilor legale invocate in cuprinsul contestatiei la executare.

La data de 14.09.2017, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare si a pretențiilor la cheltuielile de judecată.

Se arată ca, in conformitate cu prevederile art.39 alin.2 pct (a) din Ordonanţa 2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, , Serviciul Impozite şi Taxe Locale a primit şi înregistrat pe numele reclamantei un numar de 12 Procese Verbale de contravenţie . Acestea sunt:

 P.V seria AY nr.1628892/14.08.2006incheiat de IPJ Neamţ;

P.V seria AY nr.2401959/ 27.09.2006încheiat de Poliţia mun.Roman;

PV seria PCA nr. 1013259/04.05.2007încheiat de Poliţia mun.Roman;

PV seria PCA nr. 1013 169/01 .05.2007încheiat de Poliţia mun.Roman;

PV seria PCA nr.0838630/20.03.2007încheiat de I.P.J .Bacău;

PV seria PCA nr.2690187/ 23.10.2007 încheiat de IP.J .Bacău;

PV seria PCA nr.3018259/26.11.2007încheiat de încheiat de Poliţia mun.Roman; PV seria CC nr.0092431/ 23.04.2008încheiat de I.P.J .Bacău;

PV seria CC nr.0779946/08.07.2008încheiat de I.P.JNeamţ;

PV seria CC nr.3758186/01.07.2007 -încheiat de Poliţia mun.Roman;

PV seria CC nr. 4153378/21.08.2009încheiat de Post Poliţie Moldoveni;

PV seria CC nr.4007474/06.08.2009 încheiat de Poliţia mun.Roman;

Intimata arata ca, in mod constant angajaţii Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei au atenţionat-o pe doamna N. că este înregistrată în evidenţele fiscale ale Primariei Oraşului Buhuşi cu un debit de 2760 lei , provenit din amenzi . In mod constant reclamanta a afirmat că aceste amenzi au fost achitate la Primăria comunei Bahna. După primirea Somaţiei şi a Titlului executoriu ce fac obiectul prezentei acţiuni, contestatoarea s-a prezentat la instituţia intimatei şi a afirmat că nu mai poate face dovada acestor plăţi, deoarece în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al comunei Bahna, cotoarele chitanţierelor au fost casate la trecerea termenului de 5 ani .

Mai mult decât atât , din verificările efectuate , doamna N.M.M. a achitat la data de 12.07.2013 în contul „78” reprezentând „amenzi şi alte sancţiuni ”suma de 80 lei recunoscând astfel debitul datorat.

În drept : au fost indicate dispozitiile OG nr.2/2001 -privind regimul juridic al contravenţiilor, art.226 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Art,205-208 din Noul Cod de Procedură Civilă.

S-a dispus atasarea actelor care au stat la baza emiterii titlului executoriu si a somației.

Instanta a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând actele dosarului  instanţa reţine următoarele:

Conform art. 37 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Conform art. 39 alin. 3 din OG nr. 2/2001, executarea silită a sancțiunilor amenzilor contravenționale se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale.

Pentru recuperarea acestei creanțe, organul de executare Serviciul de Impozite si Taxe Locale din cadrul UAT-oras Buhusi, a emis Somatia nr. 6156/17.01.2017 si Titlul executoriu nr. 6155/17.01.2017 comunicate petentei la adresa din oras Buhusi, str. Dragos Voda, bl.1, sc.A, ap.18, jud. Bacau. Ulterior, la data de 06.06.2017 intimata emite Somatia nr. 22688/06.06.2017 si Titlul executoriu nr. 22687/06.06.2017 comunicate petentei la adresa din mun. Roman, str. Mihail Kogalniceanu, bl. 2, sc. D, et.1, ap.41,jud. Neamt.

Art. 131 alin.1 din Codul de procedură fiscală stipulează că dreptul de a cere executarea silită a creanțelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept, iar în alineatul 2 al aceluiași act normativ se arată că termenul de prescripție prevăzut la alin. (1) se aplică și creanțelor provenind din amenzi contravenționale.

Astfel cum se reglementează în art. 133 din Codul de procedură fiscală, termenul de prescripție prevăzut la art. 131 se întrerupe: a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripție a dreptului la acțiune; b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei; c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită; d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Prin urmare, în ceea ce privește prescripția dreptului de a cere executarea silită a creanțelor rezultate din procesele – verbale de contravenție nu se aplică termenul general de prescripție de 3 ani reglementat de Codul de procedură civilă, ci se aplică un termen special de prescripție de 5 ani, prevăzut de Codul de procedură fiscală pentru creanțele fiscale, termen ce începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

Articolul 181 alin.1 pct. 3 C.proc.civ., referitor la modul de calcul al termenelor, acesta stabilește că atunci când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni. Potrivit alineatului 2, când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Termenul de prescripție a început să curgă, raportat la ultimul proces verbal, la 01.01.2010 si s-a împlinit la data de 31.12.2014.

Din cuprinsul dosarului executional nr. 1946/2017 rezulta ca primele acte de executare au fost emise in data de 17.01.2017, ulterior la dat de 06.06.2017 cu mult dupa implinirea termenului prevazut de lege, in interiorul caruia intimate putea incepe executarea silita.

In ceea ce priveste apararea intimatei prin care arata ca contestatoarea a achitat la data de 12.07.2013 in contul 78 – cont reprezentand amenzi si alte sanctiuni- suma de 80 lei recunoscand astfel debitul datorat, instanta urmeaza a respinge aceste aparari avand in vedere ca din cuprinsul dosarului de executare nu rezulta ca intimata ar fi emis un titlul executoriu in interiorul termenului de prescriptie a executarii si sa fi adus la cunostinta contestatoarei acest titlu, pentru ca acesta la data de 12.07.2013 sa facă o plata valabila, recunoscand astfel întreaga datorie.

Având in vedere probele administrate in cauză instanţa constată că procedura de executare silită împotriva contestatoarei a început în baza unei creanţe cu depăşirea termenului de prescripţie de 5 ani prevăzut de lege, astfel încât , va admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, va admite contestaţia la executare formulată şi va anula titlul executoriu nr. 22687/06.06.2017 şi somaţia nr.22688/06.06.2017, emise in ds. de executare nr. 1946/2017  precum si a intregii executari silite.

Dispune restituirea către contestatoar a taxei judiciare de timbru în cuantum de 195 lei  in condiţiile art. 45 al.1 litera f din O.U.G. 80/2013.

Văzând disp. art. 453 al.1 Cod procedura civilă va obliga pe intimata la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 450 lei reprezentand onorariu aparator ales.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea formulată de contestatorul N.M.M., cu domiciliul in mun. Roman, str. *, jud. Neamt, cu sediul procesual ales in vederea comunicării actelor la Cabinet avocat R.R.S., str. *, jud. Neamţ, în contradictoriu cu intimata Primaria oras Buhusi- Serviciul de Impozite si Taxe Locale, cu sediul in str. *, jud. Bacau, având ca obiect contestaţie la executare.

Constată intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţei de 2.710 lei, reprezentând amenzi si in consecința  va dispune anularea actelor de executare emise in dosarul de executare nr. 1946/2017 al UAT Buhusi- Serviciul de Impozite si taxe locale, precum si a întregii executări silite pornite în baza actelor de executare anulate .

Dispune restituirea către contestatorul N.M.M. a taxei judiciare de timbru în cuantum de 195 lei  in condiţiile art. 45 al.1 litera f din O.U.G. 80/2013.

Obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 450 lei reprezentând onorariu apărător ales.