Anulare act emis de autorităţi publice locale

Sentinţă comercială 995 din 18.05.2017


TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA Nr. 995

Şedinţa publică de la 18 Mai 2017

Completul compus din:

 PREŞEDINTE  - CRISTINA PUTERE

GREFIER -  DANIELA  DUMITRIU

 

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul  GHEORGHE DANIEL, domiciliat in comuna  Aricestii Zeletin, sat Aricestii Zeletin nr.438 judetul Prahova, şi pe pârâtul CONSILIUL LOCAL - COMUNA ARICEŞTII ZELETIN, cu sediul in comuna Aricestii Zeletin, str.Principala nr.137 judetul Prahova, având ca obiect anulare act emis de autorităţi publice locale .

 Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 27 aprilie 2017, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 12 mai 2017.

INSTANŢA

 Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 27 aprilie 2017, sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 12 mai 2017.

Prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 7136/105/2016, reclamantul Gheorghe Daniel a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Comunei Ariceștii Zeletin, anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ariceştii Zeletin nr. 47/08.11.2016, privind încetarea de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantului și declararea vacantării locului de consilier local respectiv, și obligarea pârâtulului la plata indemnizaţiilor de şedinţă de consiliu organizate în perioada în care Hotărârea Consiliului Local nr. 47/08.11.2016 a produs consecinţele încetării de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantului, având în vedere activitatea desfăşurată de comisia din care reclamantul a făcut parte, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat, în esență, că, potrivit Hotărârii contestate, pârâtul Consiliul Local al Comunei Ariceştii Zeletin a hotârât încetarea de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantului și declararea vacantării locului de consilier local respectiv, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului local.

A arătat reclamantul că Hotărârea atacată a fost nelegală, nefiind îndeplinită cerința legală privitoare la lipsa nemotivată, de mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive, cât și cerința legală privitoare la îndeplinirea procedurii de convocare a reclamantului în termenul legal.

În continuare, reclamantul a invocat prevederile art. 39 alin. 3 și 5 din Lg. nr. 215/2001 și a susținut că secretarul Consiliului Local nu a procedat la convocarea reclamantului la ședințele Consiliului Local pentru niciuna dintre ședințele anterioare datei de 08.11.2016, la care se spune că a lipsit nemotivat.

În drept, reclamantul a invocat prevederile Lg. nr. 554/2004, Lg. nr. 215/2001, Lg. nr. 393/2004.

Legal citat, pârâtul Consiliul Local al Comunei Ariceştii Zeletin a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătând în motivare, în esență, că Primarul Comunei Ariceștii Zeletin a convocat în ședință ordinară de lucru membrii Consiliului Local Ariceştii Zeletin, pentru datele de 28.07.2016, 17.08.2016, 09.09.2016 și 01.10.2016, ședințe la care reclamantul a lipsit nemotivat.

În continuare, pârâtul a invocat prevederile art. 40 alin. 2 din Lg. nr. 215/2001, art. 9 alin. 2, art. 52 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 1 din Lg. nr. 393/2004, art. 66 din Regulamentul de funcționare.

A mai arătat reclamantul că din interpretarea art. 34 alin. 1 din Lg. nr. 393/2004 rezultă că plata indemnizației de ședință este condiționată numai de participarea consilierului la lucrările ședinței.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care și-a menținut cererea de chemare în judecată.

La solicitarea ambelor părți, a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Reclamantul a fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Ariceștii Zeletin. Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ariceştii Zeletin nr. 47/08.11.2016 s-a decis încetarea de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantului și declararea vacantării locului de consilier local respectiv, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului local.

Conform referatului nr. 20651/02.11.2016 întocmit de Primăria Comunei Ariceştii Zeletin, reclamantul a lipsit la ședințele ordinare din lunile iulie, august, septembrie și octombrie 2016.

Astfel cum a arătat reclamantul în răspunsul din întâmpinare, pentru ședința din 28.07.2016, reclamantul a semnat convocatorul la data de 25.07.2016; pentru ședința din 17.08.2016 reclamantul a semnat convocatorul la data de 12.08.2016; pentru ședința din 09.09.2016 reclamantul a semnat convocatorul la data de 07.09.2016; pentru ședința din 01.10.2016 reclamantul a semnat convocatorul la data de 26.09.2016.

Pentru ședințele din 28.07.2016 și 09.09.2016 reclamantul a formulat cereri de învoire, însă nu a primit răspuns la niciuna dintre ele.

Conform art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale, cu cel puțin 5 zile înainte ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

Instanța constată că pentru niciuna dintre cele patru ședințe reclamantul nu a fost convocat legal cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare, conform art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 și art. 181 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă.

În această situație lipsa reclamantului de la cele 4 ședințe ordinare mai sus enumerate nu-i este imputabilă. Astfel cum a arătat reclamantul, termenul impus de legiuitor este pentru ca respectivii consilieri locali să aibă timpul necesar să poată să își organizeze celelalte activități și să poată pregăti în bune condiții ședința de consiliu.

În consecință, instanța, constatând că Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ariceştii Zeletin nr. 47/08.11.2016 este nelegală, neputându-se reține în sarcina reclamantului lipsa nemotivată a acestuia la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului local, va admite acțiunea și va dispune anularea hotărârii atacate.

Pentru a repara vatamarile aduse reclamantului, instanța va obliga pârâtul la plata indemnizaţiilor de şedinţă de consiliu organizate în perioada în care Hotărârea Consiliului Local nr. 47/08.11.2016 a produs consecinţele încetării de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantului, având în vedere activitatea desfăşurată de comisia din care reclamantul a făcut parte.

În temeiul art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța va obliga pârâtul să plătească reclamantului suma de 550 lei reprezentând cheltuieli de judecată (timbrul judiciar și onorariul avocatului).

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite acţiunea formulata de reclamantul GHEORGHE DANIEL, domiciliat in comuna  Aricestii Zeletin, sat Aricestii Zeletin nr.438 judetul Prahova, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL- COMUNA ARICEŞTII ZELETIN, cu sediul in comuna Aricestii Zeletin, str.Principala nr.137 judetul Prahova.

Dispune anularea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ariceştii Zeletin nr. 47/08.11.2016.

Obligă pârâtul la plata indemnizaţiilor de şedinţă de consiliu organizate în perioada în care Hotărârea Consiliului Local nr. 47/08.11.2016 a produs consecinţele încetării de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al reclamantului, având în vedere activitatea desfăşurată de comisia din care reclamantul a făcut parte.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 550 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţa publică astăzi, 18.05.2017.

 

PREŞEDINTE,  GREFIER,

 CRISTINA PUTERE DANIELA DUMITRIU

Tehnored.PC

4  ex./2017

Operator de date cu caracter

Personal nr.5595