Actiune in constatare si Obligatie de a face

Sentinţă civilă 1189/01.10.2014 din 03.10.2014


Constată că prin cererea înregistrată la instanţă  la data de 24 febr. 2014 reclamantul E.I.T. a chemat în judecată pe pârâţii G.R.I., Instituţia Prefectului Judeţului Bihor – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor şi Primăria Oraşului Săcueni – Direcţia taxe şi impozite locale, pentru acţiune în constatare şi obligaţia de a face.

Reclamantul solicită instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate dobândirea proprietăţii autoturismului marca ARO, tip 10.4, având număr de identificare ……, număr de omologare ……./1982 şi nr. de înmatriculare …, de către pârâtul din rd.I, să oblige  pârâta Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor  Bihor, să dispună radierea autoturismului mai sus-mentionat de pe numele  său si să oblige pârâta Primăria Oraşului Săcuieni-Direcţia taxe şi impozite locale  să dispună scoaterea din evidenţele fiscale a autoturismul mai sus-menţionat.

În motivarea cererii sale reclamantul arată că a vândut autoturismul marca ARO, tip 10.4, având număr de identificare …… şi nr. de înmatriculare …., numitului G.R.I., în acest sens întocmindu-se un contract de vânzare-cumpărare. Totodata acestuia i-au fost predate toate documentele autoturismului (carte de identitate,talon, asigurare).

Conform dispoziţiilor art. art. 1674 C.civ.: „Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege ori dacă din voinţa părţilor nu rezultă contrariul, proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat ori preţul nu a fost plătit încă".

Contractul de vânzare-cumpărare se încheie prin simplul acord de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă.(art. 1178 C. Civ.).

Caracterul consensual al contractului de vânzare cumpărare de autovehicule a fost reţinut şi de către instanţa supremă aceasta pronunţându-se în următorul sens :„ încheierea contractului nu este condiţionată nici de plata preţului în totalitate''Conform prevederilor Ordinului nr. 1501/2006, art. 7, alin. 1 lit. D „înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza: documentului care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului sau remorcii,în original si în copie" .

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 : „ (2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii".

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1501/2006- privind procedura înregistrării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie pentru vehicule, art. 24 alin. 2 lit. d „Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie in termen de 30 de zile de la data: d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane'', iar potrivit art. 25„ Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare si a plăcutelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilita potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum si a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin.(l)-(4)."

Având în vedere acestea, consideră că în cazul înstrăinării unui autoturism ce este supus înmatriculării finalizarea operaţiunii de vânzare-cumpărare are loc doar în momentul în care vânzătorul este complet descărcat de bunul respectiv, şi acest fapt echivalează cu radierea autoturismului de pe numele său. Obligaţia de a cere radierea a revenit noului proprietar al autovehiculului însă acesta nu i-a îndeplinit-o .

Neîndeplinirea de către cumpărător a obligaţiei de a cere radierea autovehiculului nu este imputabilă reclamantului. Faptul că din motive independente nu pot fi îndeplinite condiţiile art. 25 ale Ordinului nr. 1501/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor, nu echivalează cu menţinerea perpetuă a înmatriculării pe numele reclamantului şi a consecinţelor obligaţiilor fiscale aferente.

In drept, invocă prevederile art. 1674 şi art. 1178 Cod civil, art. 7, art. 24 şi art. 25 din Ordinul nr. 1501/2006 .

In probatiune ataseaza copia contractului de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit incheiat la data de 04.12.2012, cartea de identitate a vehicului seria B nr. ……, dovada indeplinirii procedurii de informare privind avantejele medierii.

La data de 14.03.2014 reclamantul a depus certificatul de atestare fiscala nr. 635/13.03.2014 eliberat de Primaria Sacueni.

Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a-si exprima pozitia.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala, fiind audiati martorii S.I.E. şi T.I..

Examinând actele de la dosar instanţa reţine următoarele:

Conform contractului de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit incheiat la data de 04.12.2012 (fila 5), reclamantul a vandut paratului .R.I. autoturismul marca ARO, tip 10.4, având număr de identificare ….., serie motor …., nr. de înmatriculare …….., pentru pretul de 1500 lei. Potrivit contractului incheiat, vanzatorul a predat cumparatorului vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului.

Potrivit declaratiilor martorilor audiati in cauza, reclamantul a avut in proprietate un autoturism ARO pe care l-a vandut, cumparatorul refuzand sa faca formalitatile necesare pentru inmatricularea masinii pe numele sau.

Instanta retine ca, potrivit art. 1178 C.civ., contractul de vânzare-cumparare are un caracter consensual, putând fi încheiat prin simplul acord de vointa al partilor, fara îndeplinirea vreunei formalitati.

In cauza, vanzarea-cumpararea incheiata intre parti este valida, vanzatorul E.I.T. fiind proprietarul bunului la data incheierii contractului, astfel cum rezulta din cartea de identitate auto depusa la dosarul cauzei.

Conform art. 17 al.2 din OUG 195/2002, „Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.”

Conform art. 24 alin. (2) lit. d din Ordinul  nr. 1501/2006, „Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie in termen de 30 de zile de la data: d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane''. Conform art. 25 alin. 1 din acelaşi act normativ „Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) - (4)”.

 Conform art. 8 alin. 1 lit a) din Ordinul  nr. 1501/2006, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectueaza în baza cererii noului proprietar. 

Întrucât pârâtul G.R.I. este in prezent proprietarul autoturismului în litigiu, acestuia îi revin obligațiile legale de radiere a autoturismului de pe numele reclamantului și de înmatriculare pe numele lui. Aceasta obligatie nu a fost indeplinita, situatie de natura a-l prejudicia pe fostul proprietar care, in baza vechilor mentiuni existente in evidentele autoritatilor, este tinut in continuare a achita taxele si impozitele autoturismului care nu-i mai apartine, asa cum rezulta din certificatul de atestare fiscala nr. 635/13.03.2014 eliberat de Primaria Sacueni.

In consecinta, pentru motivele de fapt si de drept aratate, instanta va admite cererea formulata, va constata ca paratul G.R.I. a dobandit proprietatea autoturismului ce face obiectul cauzei,  va obliga parata Institutia Prefectului Judetul Bihor – Serviciul Public Comunitar de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bihor sa dispuna radierea autoturismului de pe numele reclamantului E.I.T. si va obliga parata Primaria orasului Sacuieni – Directia taxe si impozite locale sa dispuna scoaterea din evidentele fiscale a autoturismului mentionat

In temeiul art. 453 Cod procedura civila, retinand culpa procesuala a paratului G.R.I., instanta il va obliga sa achite reclamantului cheltuieli de judecata in suma totala de 450 lei, constand in onorariu avocat (300 lei) si taxa judiciara de timbru (150 lei).

PENTRU  ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Admite cererea formulata de reclamantul E.I.T., avand CNP ….., dom. în ……, jud. Bihor, în contradictoriu cu pârâţii G.R.I. dom. în comuna ……, jud. Timiş, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BIHOR – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE de CONDUCERE şi INMATRICULARE a VEHICULELOR cu sediul în mun. Oradea, str. Dunărea nr. 2, jud. Bihor şi PRIMĂRIA ORAŞULUI SĂCUIENI – Direcţia taxe şi impozite locale cu sediul în Săcuieni, str. Libertăţii nr. 1, jud. Bihor, avand ca obiect actiune in constatare si obligatie de a face.

Constata ca paratul G.R.I. a dobandit proprietatea autoturismului marca ARO, tip 10.4, avand nr. de identificare ….., numar de omologare …../1982 si numar de inmatriculare …….

Obliga parata Institutia Prefectului Judetul Bihor – Serviciul Public Comunitar de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bihor sa dispuna radierea autoturismului mentionat de pe numele reclamantului E.I.T..

Obliga parata Primaria orasului Sacuieni – Directia taxe si impozite locale sa dispuna scoaterea din evidentele fiscale a autoturismului mentionat.

Obliga paratul G.R.I. sa achite reclamantului cheltuieli de judecata in suma totala de 450 lei, reprezentand taxa judiciara timbru si onorariu avocat.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bihor. Calea de atac se va depune la Judecatoria Marghita.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.10.2014.

 PREŞEDINTE GREFIER