Carte funciară

Sentinţă civilă 224 din 30.07.2013


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Agnita la data de 15.04.2013 sub nr. dosar 225/174/2013, petenta S.C. . S.A. AGNITA, a contestat, în contradictoriu cu intimatele S.C. . S.R.L., ORAŞUL … prin PRIMAR, şi ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A ORAŞULUI …  încheierea de respingere de carte funciară nr. 1865/2013 prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare formulată împotriva încheierii nr. 1042/2013 emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară…. – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..

S-a solicitat radierea ipotecilor înscrise în CF … top …, care urmare a aplicării sentinţei nr. 853/CC/29.11.2012 a Tribunalului Sibiu.

Au fost înaintate, de către BCPI …., documentele care au stat la baza emiterii încheierilor sus menţionate, în xerocopie: cererea de înscriere din data de 10.04.2013 (f. 3), sentinţa nr. 853/CC/2012 a Tribunalului Sibiu (f. 4), certificat înregistrate radiere (f.5-6), încheierea civilă din 20.12.2012 dată şi pronunţată în dosarul 9679/85/2012 (f.7, 49), minuta deciziei nr. 257/2013 a Curţii de Apel Alba Iulia (f.8, 50), dovezi de primire şi procese verbale de predare (f.9 - 12, 31-34), carte identitate reprezentant B. G. (f.13, 42), încheierea de respingere nr. 1865/01.03.2013 (f.14), cererea de înscriere din 01.03.2013 (f.15), extras Monitorul Oficial al României, partea IV, nr. 3506/06.07.2009 (f.16-17), încheierea nr. 10722/2209.2013 (f. 18- 19), comunicarea încheierii nr.1042/21.02.2012 (f. 20),  încheierea nr.1042 din 01.02.2013 (f. 21, 28) extras Cf … Agnita top … (f.22-23; 35 - 38), comunicarea hotărârii civile nr.35/18.01.2011 (f.24), sentinţa comercială nr. 35/C/2011 a Tribunalului Sibiu (f.25), comunicarea hotărârii civile nr.853/29.11.2012 (f.26), sentinţa comercială nr. 853/C/20112 a Tribunalului Sibiu (f.27, 48), sentinţa civilă nr. 601/2012 a Judecătoriei Agnita (f.29 - 30).

Petenta a mai înaintat la dosar fişă furnizare informaţii .. SA (f.43 - 44), certificat de atestare fiscală (f. 45), certificat înregistrare radiere (f.46 -47).

A fost achitată taxa judiciară de timbru aferentă plângerii (f.51).

Intimata PRIMĂRIA … a înaintat la dosar întâmpinare (f.59 - 61), solicitând respingerea plângerii ca netemeinică şi nefondată, cu menţinerea sechestrului înscris în CF ….. C1 top 477/4.

A susţinut intimata că sechestrul instituit de Primăria ….este o ipotecă legală, care nu poate fi ridicată/radiată decât în baza unei adrese emisă de persoana care a instituit sechestrul, adresă din care să reiasă explicit că debitul a fost achitat, şi sechestrul poate fi radiat.

În drept, au fost invocate prev. art. 205 C.pr.civ., art. 885 alin. 2 şi art. 2345 C.civ., Lg. nr. 7/1996.

Intimata a depus în probaţiune sentinţa civilă nr. 338/2010 a Judecătoriei Agnita (f.62 -64), decizia civilă nr. 79/2011 a Tribunalului Sibiu (f.65 - 66).

Intimata DGFPJ SIBIU în numele şi pentru AFP …., a înaintat la dosar întâmpinare (f.67-76), solicitând respingerea plângerii, ca netemeinică şi nelegală, cu menţinerea dreptului de ipotecă înscris în CF ….. C1 top … existent în favoarea AFP Agnita, şi a încheierii de respingere emise de OCPI …..

S-a arătat că prin radierea notării sechestrului s-ar fi încălcat dispoziţiile imperative ale art. 36 alin. 13 din Lg. nr. 7/1996. Chiar dacă SC ….. SA nu are datorii faţă de bugetul de stat, atâta vreme cât în cartea funciară este notată ipoteca execuţională pentru datoriile debitoarei SC AGNITEX SA, sechestrul se menţine chiar dacă bunul trece în mâinile altui proprietar.

A mai susţinut intimata că, pentru a se sustrage de sub sechestru, reprezentanţii petentei au hotărât divizarea debitoarei SC … SA în trei societăţi, şi anume SA ….SA, SC A…….SA şi SC ….. SA. Deşi sechestrate bunurile, debitorul păstrează mai departe detenţia bunului ipotecat. Sub rezerva unor dispoziţii speciale privind ipotecile legale, debitorul poate înstrăina bunul ipotecat, care se va strămuta însă către noul dobânditor, grevat de sarcinile care îl apasă, cu condiţia ca aceste sarcini să fi fost conservate prin inscripţia prevăzută de lege.

În drept, au fost invocate prev. art. 205 C.pr.civ., art. 885 alin. 2, art. 2345 C.civ., Lg. nr. 7/1996.

Intimata a depus în probaţiune sentinţa civilă nr. 338/01.10.2010 a Judecătoriei Agnita (f.77 - 80), decizia civilă nr. 79/2011 a Tribunalului Sibiu (f.81 - 83), sentinţa civilă nr. 102/2013 a Judecătoriei Agnita (f.85 - 88), fişă furnizare informaţii …. SA (f.89-91), fişă furnizare informaţii ….. SA (f.92 - 94).

Petenta a înaintat la dosar răspuns la întâmpinare (f.96 – 97, 112 - 113), ataşând xerocopia sentinţei civile nr. 729/2012 a Tribunalului Sibiu (f.98), decizia nr. 1117/2012 a Tribunalului Sibiu (f.99 - 100), certificat de atestare fiscală (f.101), înscrisuri (f.103-108).

De asemenea, petenta a înaintat la dosar note de şedinţă şi înscrisuri (f. 131 -142), completare la nota de şedinţă (f .150).

Intimata SC ….. SRL Agnita a depus la dosar note de şedinţă (f.151) şi factura nr.15/08.06.2010 (f.152) prin care a arătat că a dobândit conform facturii ataşate imobilul asupra căruia a fost înscris ipoteca a cărei radiere se solicită.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

În fapt, S.C. …SA a fost proprietara imobilului înscris în CF nr….. Agnita nr. top….. – teren şi construcţii (f. 35)

Asupra acestui imobil, începând cu anul anul 2004, s-au întabulat drepturi de ipotecă în favoarea intimatei Administraţiei Finanţelor Publice A.. iar în anul 2006 s-a notat sechestrul asigurător în favoarea intimatei PRIMĂRIA A…. (f. 35)

S.C. … SA Agnita a decis divizarea societăţii în trei societăţi, respectiv S.C. …SA, S.C. …. SA şi S.C. … SA, încheierile Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu nr.10722 şi nr.10723/22.09.2009 privind înregistrarea celor două noi societăţi fiind publicate în Monitorul Oficial, Partea IV-a, nr.6060/25.11.2009.

Ca urmare a operaţiunii de divizare parţială a S.C. …SA Agnita, patrimoniul acesteia a fost defalcat între cele trei societăţi iar dreptul de proprietate a fost transmis către intimata S.C. … SA Agnita cu titlu de divizare parţială. (f. 15-21, 35)

Conform sentinţei nr. 853/CC/29.12.2012 pronunţată de Tribunalul Sibiu, s-a dispus radierea SC … SA, radierea din Registrul Comerţului fiind operată conform certificatului nr. 540205/27.12.2012 (f. 48, 49)

Prin Sentinţa civilă nr. 601/15.11.2012 pronunţată de Judecătoria Agnita în dos. nr. 612/174/2012, irevocabilă prin neapelare, a fost respinsă plângerea formulată de SC …. SRL împotriva încheierii de CF, cu consecinţa menţineri înscrierilor privind sarcinile ce grevează imobilul înscris în CF nr….. Agnita nr. top.477/4 – teren şi construcţii (f. 30)

În drept, în baza dispoziţiilor art. 36 alin. 13 din Lg. nr. 7/1996 dreptul de ipotecă se radiază în condiţiile art. 885 alin. 2 C.civ., cu excepţia ipotecilor constituite în favoarea administraţiei publice locale şi centrale, care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis de instituţia în cauză. Conform art. 885 alin. 2 C.civ. drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară cu consimţământul titularului, dat prin înscris autentic notarial.

De asemenea, conform art. 2345 alin. 1 C.civ. dreptul de ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece.

Potrivit dispoziţiilor: art. 1790 – art. 1793 C.civ. 1864, creditorii care au un privilegiu sau ipotecă înscrisă asupra unui imobil îl urmăresc în orice mână ar trece; art. 29 alin. 1 C.pr.fiscală - Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun;iar potrivit art. 129 C.pr.fiscală, înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută mai sus, instanţa constată netemeinicia cererii petentei pentru următoarele motive:

Transmiterea dreptului real în favoarea petentei (care a avut loc prin divizarea SC ….SA) este ulterioară ipotecii şi sechestrului instituit ca măsură asigurătorie de indisponibilizare a bunului imobil, măsurile producând pe deplin efectele juridice prevăzute de lege, fiind opozabile tuturor celor care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului.

Este adevărat că, potrivit art. 176 al. 6 C.pr.fiscală, creanţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrul comerţului, se scad din evidenţa analitică pe plătitor după radiere.

Textul de lege are totuşi în vedere situaţia obişnuită în care nu mai este posibilă recuperarea creanţelor statului de la un debitor persoană juridică care a devenit insolvabil şi, în mod subsecvent, a fost radiat din registrul comerţului.

În speţa de faţă însă, debitele către stat au fost acumulate de SC ….. SA, în patrimonial căreia a existat imobilul asupra căruia a fost înscrisă ipoteca în discuţie. SC …SA a decis divizarea sa în modalitatea preluării imobilului de către SC …. SA cu rămânerea în patrimoniul SC ….SA a debitelor către stat. Chiar şi în condiţiile acestei divizări, prin efectul unor sentinţe judecătoreşti irevocabile, garanţia ipotecii constituite pentru recuperarea debitelor către stat a rămas în fiinţă. Totuşi, SC …. SA a decis propria dizolvare iar ca efect a fost dispusă radierea sa.

În aceste condiţii, dreptul aplicabil trebuie interpretat prin prisma regulilor generale care reglementează stingerea ipotecii (art. 1746, 1788, 1790 C.civ.), urmând a fi menţinut în condiţiile debitul nu a fost stins iar creditorul nu a consimţit la ridicarea acesteia.

A interpreta dreptul aplicabil în sensul solicitat de petentă ar însemna a se lipsi de efecte raţiunea instituţiei juridice a ipotecii care constă în protejarea drepturilor creditorului împotriva sustragerii de la executare a patrimoniului debitorului. Mai mult decât atât, o astfel de interpretare ar avea drept efect confirmarea prin hotărâre judecătorească a fraudei la lege, în sensul folosirii unor dispoziţii legale cu eludarea scopului pentru care au fost edictate.