Anulare autorizatie de constructie obtinuta pentru intrarea in legalitate

Sentinţă civilă 287 din 15.03.2017


Prin cererea înregistrată sub nr.X/104/2016, reclamanta Instituiţia Prefectului-Judeţul O, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei S, TM şi intervenienţii DP şi DG a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea Autorizaţiei de Construire nr.X/08.03.2016 eliberată de Primăria Comunei S.

În motivare arată că, în fapt, prin adresa înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul O sub nr. X/2016, Inspectoratul de Stat în Construcţii - Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest O, ne-a sesizat cu privire la faptul că în urma unui control de specialitate efectuat ca urmare a reclamaţiei înaintată de domnul DP domiciliat în Comuna S, s-a constatat emiterea autorizaţiei de construire nr.X/08.03.2016 pentru "construire locuinţă parter + mansardă" cetăţeanului TM cu încălcarea prevederilor legale în materie.

Astfel, conform procesului verbal de control încheiat în data de 08.06.2016 şi înregistrat sub nr.X/08.06.2016, întocmit de domnul MI din cadrul I.S.C. -I.R.C. Sud-Vest O, rezultă următoarele:

-Primăria Comunei S a emis autorizaţia de construire în vederea intrării în legalitate fără a avea la bază concluziile unui raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă aşa cum prevăd normele de aplicare a Legii nr.50/1991, art.59;

-numitul TM a obţinut acordul vecinului (declaraţie în faţa notarului) pentru construcţia în speţă în care se specifică distanţa de 1 metru faţă de linia de hotar, dar în teren distanţa variază între 60 cm până la 15 cm la colţul din imediata vecinătate a locuinţei domnului DP;

-documentaţia tehnică pe baza căreia a fost emisă autorizaţia de construire nu a fost verificată de un verificator de proiecte atestat aşa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, rep, art.13 şi art.42.

Relevante în acest sens sunt prevederile art.26, alin. 1, lit.i, pct.3 din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată, conform cărora constituie contravenţie emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare.

Cum potrivit prevederilor art.12 din din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată, autorizaţiile de construire emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, la solicitarea prefectului, apreciem că prezenta acţiune este întemeiată.

Învederează că în conformitate cu prevederile art.7, alin.5, din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, în cazul acţiunilor introduse de prefect nu este obligatorie plângerea prealabilă, iar potrivit art. 3, alin.l şi alin.3 din Legea nr.554/2004, actele atacate de prefect la instanţa de contencios administrativ sunt scutite de taxa de timbru, iar executarea lor este suspendată de drept.

În drept, îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, modificată şi completată şi ale Codului Civil.

De asemenea, solicită judecarea cauzei şi în condiţiile art.411, alin.2 C.P.C.

Anexează, în copie, Proces verbal de control nr. X/08.06.2016, Autorizaţia de Construire nr.X/08.03.2016, Certificat de Urbanism nr.X/19.11.2015, declaraţie, fotografii.

Intervenietul  DP, a formulat cerere de intervenţie accesorie prin care intelege sa susţină poziţia procesuala a Instituţiei Prefectului O, in calitate de reclamant.

In fapt, arată că prin adresa nr. X/22.06.2016 Inspectoratul de Stat in Construcţii- I.S.C, l-a incunoştiinţat ca, in urma controlului efectuat de către inspectorii in construcţii din cadrul Inspectoratului Regional in Construcţii Sud-Vest O la domiciliul paratului T M, s-a constatat ca Primăria Comunei S a eliberat autorizaţia de construire nr. X/08.03.2016 pentru construire locuinţa P+M, in vederea intrării in legalitate, fara a avea la baza concluziile unui raport de expertiza tehnica pentru cerinţa esenţiala de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate" privind starea structurii de rezistenta.

De asemenea, s-a constatat ca paratul T M, a obţinut acordul său pentru construcţia in speţa, in care se specifica distanta de lm fata de linia de hotar, dar in teren distanta variază de la 60 cm pana la 15 cm la cO din imediata vecinătate a locuinţei subsemnatului.

Având in vedere toate cele prezentate mai sus, I.R.C.S.V O s-a adresat Instituţiei Prefectului Judeţului O, pentru ca, in conformitate cu prevederile art.12, alin.(l) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, sa solicite anularea in instanţele de contencios administrativ a autorizaţiei de construire eliberata cu incalcarea prevederilor legale.

Potrivit disp. art. 12- Legea nr. 50/1991, R "Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrative, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare poate fi ceruta, in condiţiile legii, si de către Prefect inclusive la sesizarea expresa a organelor de control ale J.S. C".

In realitate, TM a edificat in cursul anului 2008-2009, imobilul P+E, fără a deţine autorizaţie de construcţie, pentru care, ulterior, a solicitat in anul 2016 si obţinut autorizaţia de construire nr. X/08.03.2016.

Conform dispoziţiilor art. 1, alin.l din Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, " Executarea lucrărilor de construcţii este permisa numai in baza unei autorizaţii de construire sau desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil-teren si/sau constructii-ori a altui act care confera dreptul de construire sau desfiinţare, in condiţiile prezentei legi".

Or, paratul TM, cel care a edificat in cursul anului 2008-2009, imobilul P+E, a stat in pasivitate/ilegalitate o perioada ce s-a intins pe mai multi ani, fără a solicita si deţine autorizaţie de construcţie.

In anul 2011 conform încheierii nr. X/03.03.2011, OCPI O dispune intabularea dreptului de Proprietate in favoarea lui TM, intabulând cu acte, o casa de locuit construita din cărămida acoperita cu table compusa din 2 camere si, intabulând fără acte, o casa de locuit construita din cărămida acoperita cu tabla compusa din parter-trei camera, bucătărie, baie si etaj-doua camera -l-mansarda.

Mai mult decât atat, documentaţia prezentata de către T M in vederea obţinerii autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016, nu este completa si nu corespunde realităţii, imobilul edificat de acesta in anul 2008-2009(intabulat 2011), nu este cel autorizat.

Astfel, imobilul intabulat fara acte, in realitate, la parter are o bucătărie, o baie, un hol si un living, iar la etaj - doua dormitoare, un hol si o baie, ci nu asa cum fals este evidenţiat in C.F respectiv,parter-trei camera, bucătărie, baie si etaj-doua camera +mansarda.

Totodată, arată faptul ca acesta nu a respectat proiectul tehnic avizat, ce a fost depus ca documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016, si in sensul ca, in teren, imobilul nu este in linie dreapta cu casa de locuit compusa din doua camere, existând astfel o apropiere de pana la 15 cm la cOul stânga din imediata vecinătate a locuinţei sale, in cOul dreapta fiind o distanta de aproximativ 60 cm.

Având in vedere ca, in teren distanta variază de la 60 cm pana la 15 cm la cOul din imediata vecinătate a locuinţei subsemnatului, s-a adus atingere drepturilor său in calitate de proprietar vecin.

Pe cale de consecinţa, cu referire la distanţa minimă în construcţii, legiuitorul prevede că orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic.

In speţa, paratul T M, a obţinut acordul său pentru imobil, in care se specifica distanta de l m fata de linia de hotar.

Având in vedere ca, faptic, imobilul pentru care a fost eliberata autorizaţia de construire nr. X/08.03.2016, are strasina si jgheabul pentru preluarea apelor din precipitaţii in strasina/jgheabul imobilului P+M al cărui proprietar este, consideră ca se impune anularea autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016 si restabilirea situaţiei anterioare.

In ceea ce priveşte desfiinţarea streşinii aferente imobilului pentru care a fost emisa autorizaţia de construire nr. X/08.03.2016, sunt incidente prevederile art. 615 C.civ, paratul având obligaţia sa se îngrijească pentru ca apele ce se scurg de pe imobilul proprietatea sa, sa nu afecteze in niciun fel proprietatea sa.

Pentru rezolvarea acestor probleme privind colectarea si dirijarea apelor, I.S.C, in conţinutul adresei nr. X/12.08.2016, a solicitat Primăriei S sa urmărească modul de soluţionare a litigiului dupa pronunţarea instanţelor de contencios administrativ.

In drept îşi întemeiază cererea pe disp. art. 61, art.63, art. 67, art. 148-151, art. 192, art. 194-195, art. 453 din C.p.civ, art. 1, art. 12 din Legea 50/1991r.

In dovedire, solicită încuviinţarea probei cu inscrisuri, planşe foto, cat si a probelor ce se impun.

Anexează, in copii certificate, următoarele inscrisuri: adresa nr. X/22.06.2016, încheierea nr. X/03.03.2011-OCPI O, extras carte funciara /03.03.2011, extras carte funciara/26.02.2016, planşe foto.

Intervenientul DP, a formulat precizări/completări la cererea de intervenţie accesorie prin care a inteles sa susţină poziţia procesuala a reclamantului Instituţia Prefectului O.

Astfel, invederează, motivele de nulitate ale autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016.

In speţa, paratul a ridicat o construcţie în anul 2008-2009 fără autorizaţie de construire. La data de 08.03.2016, Primăria S prin Primarul comunei i-a eliberat paratului T M autorizaţia de construire nr. X. Autorizaţia de construire nr. X/08.03.2016 a fost emisă cu încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991, aspect ce rezultă din actele de control întocmite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de I.R.C.S.V O.

De asemenea, legea specială în materia autorizării executării lucrărilor de construcţie, nr. 50/1991R, prevede în cuprinsul art. 1 că " (l)Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiinţare se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - ori a altui act care conferă dreptul de construire sau de desfiinţare, în condiţiile prezentei legi.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea, construcţiilor ". In cuprinsul art. 2, acelaşi act normativ prevede că:

"(l)Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor, (l)Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii".

Din definiţia dată de legiuitor şi din ansamblul Legii nr. 50/1991 rezultă că autorizaţia de construire se emite anterior executării construcţiei.

Emitentul autorizaţiei a eliberat autorizaţia de construire după finalizarea construcţiei.

Art. 28 din legea nr. 50/1991 prevede posibilitatea pentru autoritatea administraţiei publice competente de a lua măsura menţinerii construcţiilor realizate fară autorizaţie de construire şi de a emite o autorizaţie de construire în vederea intrării în legalitate, dar numai cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi anume după o analiză a modului în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament şi numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate"privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia şi pentru cerinţa esenţială de calitate „securitate la incendiu".

Autorizaţia nu a fost emisă în temeiul de lege mai sus menţionat, ci a fost emisă după depunerea documentaţiei prevăzută de art. 7 din Legea nr. 50/1991, ca şi cum ar urma executarea unei construcţii.

Documentaţia depusă de paratul TM în vederea obţinerii autorizaţiei de urbanism nu a fost verificată, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 7 alin. 2 din legea nr. 50/1991, pentru că în situaţia în care ar fi fost verificată s-ar fi observat că documentaţia prezentata de către acesta in vederea obţinerii autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016, nu este completa si nu corespunde realităţii, imobilul edificat in anul 2008-2009(intabulat fara acte in anul 2011), nu este cel autorizat, indicarea distantei dintre construcţie si proprietăţile învecinate, faptic, fiind alta.

Fara echivoc, emitentul avea obligaţia de a restitui documentaţia în vederea completării.

Mai mult decât atat, rezultă că nu sunt respectate dispoziţiile art. 613 Cod civil, in teren distanta variază de la 60 cm pana la 15 cm la cOul din imediata vecinătate a locuinţei sale şi nici dispoziţiile art. 615 Cod civil.

Aceleaşi aspecte rezultă şi din nota întocmită de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de I.R.C.S.V O in luna mai a.c.

Întrucât, la emiterea autorizaţiei de construire nu au fost respectate prevederile Legii nr. 50/1991, consideră întemeiata acţiunea Instituţiei Prefectului Judeţului O si, pe cale de consecinţa, susţine solicitarea reclamantului privind anularea Autorizaţiei nr. X/08.03.2016, nu in ultimul rand restabilirea situaţiei anterioare.

Arată că, autorizaţia de construire a fost eliberată în mod abuziv, fiind încălcate prevederile Legii nr. 50/1991 şi a art. 613 şi 615 Cod civil, întrucât spaţiul construit este o construcţie de locuit care a fost ridicată la limita proprietăţii, iar apele pluviale se scurg pe proprietatea fondului învecinat.

In opinia sa, lucrările se impun a fi executate conform unui proiect care va avea la baza o expertiza tehnica intocmita de autorizat si nu vor afecta in niciun fel rezistenta si stabilitatea construcţiei si a construcţiilor învecinate.

De reţinut ca extinderea/imobilul P+E, fiind o construcţie noua, poate influenta clădirile din vecinătate in timpul exploatării şi astfel, daca fundaţiile nu sunt corect executate se poate periclita stratul de fundaţie al clădirilor vecine.

Totodată, arată ca, burlanul de scurgere a apelor pluviale(si care aparţine imobilului lui T M, P+E) este amplasat chiar in burlanul imobilului său, asa cum rezulta si din planşele foto anexate cererii de intervenţie.

In situaţia în care construcţia realizata fara autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea masurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerinţa esenţiala de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate" privind starea structurii de rezistenta în stadiul fizic în care se afla construcţia, precum si pentru cerinţa esenţiala de calitate "securitatea la incendiu", numai dupa emiterea Acordului de mediu, în condiţiile legii.

Conform disp. Legii nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii:

Art. 5. (1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; e) protecţie împotriva zgomotului; f) economie de energie şi izolare termică; g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. (2) Aplicarea cerinţelor fundamentale se stabileşte pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, prin regulamente şi reglementări tehnice în construcţii."

Art. 6. (1) Obligaţiile privind asigurarea cerinţelor fundamentale prevăzute la art. 5, în toate etapele prevăzute la art. 2, revin factorilor implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia stabilite în condiţiile legii.

(2) în sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii."

Astfel apare ca justificată temerea intervenientului in sensul ca ridicarea unei construcţii alipită la o construcţie deja existent(casa de locuit cu doua camere) iar, imobilul P+E invecinandu-se in spate, cu imobilului P+M care îi aparţine, poate avea consecinţe privind rezistenta mecanică si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena,mediul si siguranţa in exploatare.

Pe cale de consecinţa, consideram ca masurile care vizează asigurarea siguranţei acestui imobil trebuie avute in vedere in cadrul proiectului de execuţie

Solicită judecarea cauzei si in lipsa conform disp. art. 223 C.p.c.

Legal citat,  pârâtul  T  M  a formulat întâmpinare, prin care  a solicitat  respingerea acţiunii  formulată de reclamant ca neîntemeiată.

Pe cale de excepţie a invocat:

1) inadmisibilitatea acţiunii formulate de către reclamant motivat de neparcurgerea procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea 554/2004

2) admiterea excepţiei lipsei interesului procesual al reclamantului in condiţiile in care

actul administrativ atacat si-a epuizat efectele in mod definitiv si complet.

In fapt prin acţiunea formulata ,reclamanta Instituţia Prefectului jud O, a solicitat anularea autorizaţiei de construire nr. X/8.03.2016 emisa pe numele său pentru imobilul situat in com. S, proprietatea sa.

In ceea ce priveşte excepţia inadmisibilitatii acţiunii solicită a se constata ca aceasta este întemeiata si, in consecinta, sa se respingă ca inadmisibila acţiunea formulata de către reclamanta.

Legea 554/2004, 1a art 7, instituie o procedura prealabila referitoare la posibilitatea sesizării instantei, potrivit căreia inainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vătămata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autorităţii publice emitente, in timp de 30 de zile, de la data comunicării actului, revocarea in tot sau in parte, a acestuia, iar potrivit alin 3 este indreptatita sa introducă procedura prealabila si persoana vătămata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim, printr-un act cu caracter individual, adresat altui subiect de drept din momentul in care a luat cunostiinta, pe orice cale de existenta acestuia.

In speţa de fata reclamantul este un tert in ceea ce priveşte actul administrativ emis si care este reprezentat de autorizaţia de construire, termenul începând sa curgă de la data sesizării de către Inspectoratul de Stat in Constructii, data care nu este certa in condiţiile in care reclamanta nu ataşează sesizarea cu nr.X/2016. Chiar daca s-ar face o astfel de dovada, nu exista ataşata cererii de chemare in judecata solicitarea reclamantei de revocare a actului adresata Primăriei com. S. In aceste condiţii se poate constata faptul ca procedura prealabila ceruta de legea contenciosului administrativ nu a fost parcurasa, aceasta procedura fiind obligatorie. Neparcurgerea procedurii conduce la inadmisibilitatea acţiunii formulate.

In ceea ce priveşte cea de a 2-a excepţie, apreciază că nu se face dovada interesului procesual in ceea ce priveşte formularea acţiunii.

Astfel, se solicita anularea unei autorizaţii de construire care este emisa in vederea intrării in legalitate, avand in vedere faptul ca imobilul casa de locuit este construit in anii 2009-2010, astfel incat împotriva paratului nu mai pot fi luate masuri de sanctionare.

Actul administrativ atacat si-a epuizat efectele juridice in mod definitiv si complet, scopul emiterii autorizaţiei de construire fiind acela de intrare in legalitate a unei construcţii deja realizata.

Mai mult decât atat, prin procesul verbal intocmit de către reprezentantul Inspectoratului de Constructii, s-au stabilit masuri in sarcina reprezentanţilor Primariei, respectiv existenta referatului de expertiza tehnica si respectarea prevederilor art 7 alin 8 din Legea 50/1991.

Prima măsura nu poate avea aplicabilitate in cazul său având in vedere ca certificatul de urbanism este emis si a fost valabil in momentul emiterii autorizaţiei de construire.

Aceasta măsura face referire la obligaţiile ce revin primăriei in viitor in ceea ce priveşte eliberarea certificatelor de urbanism si are caracter permanent.

Acelaşi aspect se poate deduce si in privinţa celei de a 2-a masuri, referitoare la respectarea prevederilor art. 7 alin 8 din Legea 50/1991.

In ceea ce priveste, doar măsura de la pct 3 face referire la situaţia sa, ceea ce inseamna ca actul administrativ eliberat si-a produs efectele si nu mai poate fi atacat.

Pe fondul cauzei, solicită, respingerea acţiunii formulată de către reclamanta, avand in vedere următoarele aspecte:

Primul motiv invocat de către reclamanta se refera la faptul ca autorizaţia de construire ar fi fost emisa in lipsa expertizei tehnice pentru cerinţa de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate", considerandu-se relevant faptul ca este sancţionată ca si contravenţie emiterea unei autorizaţii de construire in baza unei documentaţii incomplete.

Susţine că art 26 lit. i sancţionează ca si contravenţii săvârşite la emiterea unei autorizaţii de construire 5 fapte, printre care si cea de eliberare a autorizaţiei de construire in lipsa unei documentaţii incomplete,dar,ca fapta separata, emiterea autorizaţiei in lipsa expertizei tehnice.

In condiţiile in care aceasta fapta nu a fost sanctionata, rezulta ca nu exista si, in atare situatie, nu se poate vorbi de constatarea faptei prin alte mijloace decât un proces verbal de sancţionare.

In condiţiile in care nu a fost constatata fapta in mod legal, rezulta ca aceasta nu exista, deci motivele invocate in vederea anularii autorizaţiei de construire nu pot fi luate in calcul.

Se invoca, de asemenea, ca nu a fost respectata distanta fata de linia de hotar in ceea ce priveşte realizarea constructiei, fiind luata in calcul constatarea inspectorului in construcţii.

Nici acest motiv nu poate sta la baza anularii autorizaţiei in constructii în primul rand ca nu poate constitui un motiv de anulare,  in al 2-lea rand, asa cum se menţionează in procesul verbal, constructia a fost realizata in anii 2009-2010 cand era in vigoare codul civil vechi care nu prevedea o anumita distanta a construcţiei fata de linia de hotar, invocarea de către inspector a distantei de 60 cm, prevazuta de noul cod civil, nefiind aplicabila.

Mentionează ca pe rolul Judecătoriei Slatina exista dosar privind granituirea proprietăţilor.

In dovedire solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

In drept invoca dispoziţiile art 205 C.p.c.

Instituţia Prefectului-Judeţul O, a formulat răspuns la întâmpinare prin care solicită să admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi să se dispună anularea Autorizaţiei de Construire nr.X/08.03.2016 eliberată de Primăria Comunei S cu nerespectarea legii în materie, având în vedere următoarele motive:

1. Potrivit prevederilor art.7, alin.5, din Legea nr.554/2004, "(5) în cazul acţiunilor introduse de prefect. Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în cazurile prevăzute la art.2, alin.(2) şi la art.4 nu este obligatorie plângerea prealabilă".

Referitor la termenul în care a fost introdusă acţiunea, arată faptul că solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii -Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest O a fost înregistrată la instituţia reclamantă în data de 22.06.2016, iar acţiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului O în data de 01.09.2016.

2. Conform prevederilor art. 12, alin.l din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată, „(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii".

Se arată că prezenta cerere a fost introdusă de Instituţia Prefectului - Judeţul O ca urmare a solicitării Inspectoratului de Stat în Construcţii - Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest O care i-a sesizat cu privire la faptul că în urma unui control de specialitate efectuat ca urmare a reclamaţiei înaintată de domnul DP domiciliat în Comuna S, s-a constatat emiterea autorizaţiei de construire nr.X/08.03.2016 pentru "construire locuinţă parter + mansardă" cetăţeanului TM cu încălcarea prevederilor legale în materie.

3. Pe fondul cauzei, din procesul verbal de control încheiat în data de 08.06.2016 şi înregistrat sub nr.X/08.06.2016, întocmit de domnul MI din cadrul I.S.C. - I.R.C. Sud-Vest O, rezultă următoarele:

-Primăria Comunei S a emis autorizaţia de construire în vederea intrării în legalitate fără a avea la bază concluziile unui raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate" privinid starea structurii de rezistenţă aşa cum prevăd normele de aplicare a Legii nr.50/1991, art.59;

-numitul TM a obţinut acordul vecinului (declaraţie în faţa notarului) pentru construcţia în speţă în care se specifică distanţa de 1 metru faţă de linia de hotar, dar în teren distanţa variază între 60 cm până la 15 cm la colţul din imediata vecinătate a locuinţei domnului DP;

-documentaţia tehnică pe baza căreia a fost emisă autorizaţia de construire nu a fost verificată de un verificator de proiecte atestat aşa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, rep, art. 13 şi art.42.

Faţă de aceste motive, solicită admiterea acţiunii Instituţiei Prefectului - Judeţul O aşa cum a fost formulată şi să se dispună anularea Autorizaţiei de Construire nr.X/08.03.2016 emisă de Primăria Comunei S cu nerespectarea legii în materie.

În drept, îşi întemeiază prezentul pe dispoziţiile art.201, alin.2 C.P.C.

Prin încheierea de şedinţă din data de 14.12.2016 instanţa a respins excepţia inadmisibilității cererii şi excepția lipsei de interes invocate de pârât, pentru motivele arătate în întâmpinare.

La data de 25.01.2017 DG a formulat cerere de intervenție în interes propriu prin care a solicitat anularea autorizației de construcție , cu cheltuieli de judecată.

In fapt, Autorizaţia de Construire nr. X/08.03.2016 eliberata de Primaria Comunei S a fost emisă mod nelegal, iar nelegalitatea actului rezultă din încălcarea prevederilor legale in materie, respectiv fara a avea la baza concluziile unui raport de expertiza tehnica pentru cerinţa esenţiala de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate " privind starea structurii de rezistenta asa cum prevăd normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, art. 59; paratul T M a obţinut acordul vecinului (declaraţie in fata notarului) pentru construcţia in speţa in care se specifica distanta de 1m fata de linia de hotar, dar in realitate distanta variază intre 60 cm pana la 15 cm la cOul din imediata vecinătate a locuinţei sale; documentaţia tehnica pe baza căreia a fost emisa autorizaţia de construire nu a fost verificata de un verificator de proiecte atestat asa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii, r, art. 13 si art.42; greşita calificare a unui etaj ca fiind mansardă în loc de a fi calificat ca etaj asa cum este evidenţiat in proiect; proiectul de execuţie nu corespunde realităţii, imobilul edificat in anul 2009(intabulat fara acte in anul 2011), nu este cel autorizat, poziţionarea si indicarea distantei dintre construcţie si proprietăţile învecinate faptic fiind alta.

In realitate, T M a edificat in cursul anului 2009, imobilul P+E, fara a deţine autorizaţie de construcţie, pentru care, ulterior, a solicitat si obţinut in anul 2016, autorizaţia de construire nr. X/08.03.2016.

Conform dispoziţiilor art. 1, alin.l din Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor:

" Executarea lucrărilor de construcţii este permisa numai in baza unei autorizaţii de construire sau desfiinţare. Autorizaţia de construire sau de desfiintare.se emite la solicitarea deţinătorului titlului de proprietate asupra unui imobil-teren si/sau constructii-ori a altui act care conferă dreptul de construire sau desfiinţare, in condiţiile prezentei legi".

In cuprinsul art. 2, acelaşi act normativ prevede că: "(1)Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor. (2)Autorizaţia de construire se emite în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii".

In conformitate cu disp. art. 37, alin.5 din Legea nr. 50/1991: " construcţiile executate fara autorizaţie de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepţia la terminarea lucrărilor potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate".

Or, in speţa, construcţia finalizata (in perioada 2009-2010) mult inainte de solicitarea si obţinerea autorizaţiei de construire atacata, a fost intabulata in C.F , "fara ac"(conform evidenţierilor din extrasul de carte funciara nr. X/03.03.2011 -date referitoare la construcţii), fapt ce contravine dispoziţiilor legale.

Pe cale de consecinţa, îndatorirea instituită în sarcina titularului unei autorizaţii de construire are natura unei obligaţii de rezultat, în sensul că acesta este ţinut a respecta întocmai menţiunile din actul administrativ ce ia fost emis pentru edificerea unei construcţii, independent de împrejurarea că acesta alege să edifice personal construcţiile autorizate, în asociere cu terţe persoane sau lasă în sarcina unor terţi ridicarea acestora.

Prin urmare, motivele de nelegalitate a autorizaţiei de construire precizate mai sus ar fi suficiente în sine pentru a se dispune anularea autorizaţiei de construire, într-adevăr legalitatea unei construcţii se fondează pe autorizaţia de construire care a stat la baza ei precum şi conformitatea acelei construcţii cu prevederile autorizaţiei respective.

Fara echivoc, parata Primăria S a acţionat dand dovada de subiectivism, intrucat a demarat procedura emiterii autorizatei de construire desi, cunoştea in realitate, starea de fapt.

Din definiţia dată de legiuitor şi din ansamblul Legii nr. 50/1991 rezultă că autorizaţia de construire se emite anterior executării construcţiei.

In speţa, emitentul autorizaţiei a eliberat autorizaţia de construire după finalizarea construcţiei.

Art. 28 din legea nr. 50/1991 prevede posibilitatea pentru autoritatea administraţiei publice competente de a lua măsura menţinerii construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire şi de a emite o autorizaţie de construire în vederea intrării în legalitate, dar numai cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi anume după o analiză a modului în care construcţia corespunde:. reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament şi numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate"privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia şi\pentru cerinţa esenţială de calitate „securitate la incendiu".

Autorizaţia nu a fost emisă în temeiul de lege mai sus menţionat, ci a fost emisă după depunerea documentaţiei prevăzută de art. 7 din Legea nr. 50/1991, ca şi cum ar urma executarea unei construcţii.

Expertiza tehnica a construcţiei este procesul prin care o construcţie existenta este analizata de către un expert atestat MLPTL.

Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism cand construcţia propusa se va lipi de o construcţie existenta (in speţa, clădirea de locuit compusa din 2 camere si acoperita cu table).

Verificarea proiectului se realizează de către verificatori atestaţi MLPTL (aceştia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialităţi (rezistenta, foc, siguranţa in exploatare).

Conform disp. Legii nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii:

Art. 5. (1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistentă mecanică si stabilitate; b) securitate la incendiu; c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; e) protecţie împotriva zgomotului;

Art. 6. (1) Obligaţiile privind asigurarea cerinţelor fundamentale prevăzute la art. 5, în toate etapele prevăzute la art. 2, revin factorilor implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia stabilite în condiţiile legii.

Astfel apare ca justificată temerea sa in sensul ca ridicarea unei construcţii alipită la o construcţie deja existenta(casa de locuit cu doua camere) iar, imobilul P+E invecinandu-se in spate, cu imobilului P+M care îi aparţine, poate avea consecinţe privind rezistenta mecanică si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena,mediul si siguranţa in exploatare.

Potrivit art. 1, alin.l din Legea nr.554/2004: Orice persoana care se considera vătămata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de către o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termen legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata".

Prin interes se intelege folosul practic, imediat pe care-1 are o parte, pentru a justifica punerea in mişcare a procedurii judiciare. Interesul trebuie sa fie legitim (corespunzător cerinţelor legii materiale si procesuale) născut si actual (un interes care a trecut nu poate fi luat in considerare), personal si direct (folosul practic urmărit prin declanşarea procedurii judiciare sa aparţină celui care recurge la acţiune).

In ce priveşte prejudiciul provocat acesteia, in calitate de vecin se poate reţine, că acesta constă în împrejurarea edificării unei construcţii în condiţii nelegale.

Consideră că, a respectat dispoziţiile legale in ceea ce priveşte : obligativitatea terţului privind introducerea plângerii prealabile.

Momentul la care a luat cunoştinţa de existenta Autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016, nu si de conţinutul acestuia, a fost data comunicării adresei nr. X/22.06.2016 emisa de către I.S.C, corespondenta electronica.

Practica judiciara este constanta in a aprecia ca luarea la cunoştinţa de actul administrativ presupune cunoaşterea prevederilor acestuia. Cu alte cuvinte, nu se pot cunoaşte efectele vătămătoare ale actului fara sa i se cunoască prevederile.

Astfel, nu este suficient ca intervenienta, in calitate de terţa persoana, sa fi aflat doar de existenta autorizaţiei de construire, ci era necesar sa aibă cunoştinţa de continutul efectiv al actului contestat, pentru a putea formula plângere prealabila in nod corespunzător (cu apărări concrete in fapt si in drept, nu doar formal).

Din perspectiva garantării dreptului la justiţie, momentul luării la cunoştinţa nu presupune doar luarea la cunoştinţa de existenta actului, ci luarea la cunoştinţa de conţinutul actului, intrucat numai in aceasta situaţie se poate aprecia cu privire la existenta unei eventuale vătămări si pot fi formulate critici de nelegalitate pe calea plângerii prealabile.

Chiar si asa, in data de 12.09.2016, a formulat (impreuna cu soţul ei), plângerea prealabila înregistrata cu nr. X/12.09.2016 Ia Primăria Comunei S, la care nu a fost emis vreun răspuns.

Pe cale de consecinţa, inainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ a formulat plângere prealabila la organul emitent astfel, fiind îndeplinita procedura plângerii prealabile.

In concluzie, indiferent de perspectiva din care se analizează situaţia juridică a construcţiei noi (P+E) ridicată de pârâtul T M, anume ca o construcţie edificată fară autorizaţie (statut pe care 1-a avut timp de 6 ani) sau ca şi construcţie ridicată cu încălcarea autorizaţiei de construire (ipoteză ce poate fi luată în considerare dacă autorizaţia nu ar fi anulată) această construcţie este şi ramane o construcţie nelegala, iar restabilirea situaţiei anterioare este singura soluţie de natura sa intareasca legalitatea ostentativ încălcată de către pârâtul T M.

În temeiul art.18 din Legea nr. 554/2004 coroborat cu art.28 şi art. 32 din Legea nr. 50/1991, urmare a anulării autorizaţiei de construire, a constatării caracterului nelegal al acesteia şi a nerespectării de către construcţia edificată a condiţiilor urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, în virtutea principiului de drept quod nullum est nullum producit efectum şi a principiului restitutio in integrum (constatarea nulităţii unui act juridic atrage nulitatea actelor juridice subsecvente emise în baza şi presupune restabilirea situaţiei anterioare emiterii acesteia) principii de drept pe deplin aplicabile şi în materia contenciosului administrativ, instanţa poate să dispună şi restabilirea situaţiei anterioare emiterii actului administrativ constatat nelegal.

Pe cale de consecinţa, solicită admiterea prezentei cereri asa cum a fost formulata, anularea autorizaţiei de construire nr. X/08.03.2016, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu acest proces.

In drept îşi intemeiză cererea pe disp. art. 61, art.63, art. 67, art. 148, art. 192, art. 194-195 din C.p.civ, art. l, art. 7 din Legea nr. 554/2004,art.28,art.32,art.l, art.2, art.37, art. 12 din Legea 50/1991r, art.5, art.6, Legea nr. 177/2015.

In dovedire, solicită încuviinţarea probei cu inscrisuri, planşe foto, cat si a probelor ce se impun.

Anexează in copii certificate următoarele inscrisuri: adresa nr. X/22.06.2016, plângerea nr. X/12.09.2016, extras carte funciara X/03.03.2011, planşe foto.

La termenul din data de 15.02.2017 instanța a încuviințat în principiu cererea de intervenție principală.

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

Reclamanta Instituiţia Prefectului-Judeţul O, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei S, TM şi intervenienţii DP şi DG a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea Autorizaţiei de Construire nr.X/08.03.2016 eliberată de Primăria Comunei S.

Prin adresa înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul O sub nr. X/2016, Inspectoratul de Stat în Construcţii - Inspectoratul Regional în Construcţii Sud-Vest O, ne-a sesizat cu privire la faptul că în urma unui control de specialitate efectuat ca urmare a reclamaţiei înaintată de domnul DP domiciliat în Comuna S, s-a constatat emiterea autorizaţiei de construire nr.X/08.03.2016 pentru "construire locuinţă parter + mansardă" cetăţeanului TM cu încălcarea prevederilor legale în materie.

Astfel, conform procesului verbal de control încheiat în data de 08.06.2016 şi înregistrat sub nr.X/08.06.2016, întocmit de domnul MI din cadrul I.S.C. -I.R.C. Sud-Vest O, rezultă următoarele:

-Primăria Comunei S a emis autorizaţia de construire în vederea intrării în legalitate fără a avea la bază concluziile unui raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă aşa cum prevăd normele de aplicare a Legii nr.50/1991, art.59;

-numitul TM a obţinut acordul vecinului (declaraţie în faţa notarului) pentru construcţia în speţă în care se specifică distanţa de 1 metru faţă de linia de hotar, dar în teren distanţa variază între 60 cm până la 15 cm la colţul din imediata vecinătate a locuinţei domnului DP;

-documentaţia tehnică pe baza căreia a fost emisă autorizaţia de construire nu a fost verificată de un verificator de proiecte atestat aşa cum prevede Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, rep, art.13 şi art.42.

Potrivit art.26, alin. 1, lit.l, pct.3 din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată, conform cărora constituie contravenţie emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu reglementările urbanistice în vigoare, cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau/şi care nu sunt întocmite de specialişti şi verificate potrivit legii sau/şi care nu respectă normele de proiectare în vigoare;

Potrivit art. 13 alin. 1, 3 şi 4 din legea nr. 10/1995 Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.  Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor se efectuează de către experţi tehnici atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi.

Prin excepţie de la art. 13, proiectele pentru locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii pentru care nu se emit autorizaţii de construire nu se supun verificării de către verificatori de proiecte atestaţi- art. 42 din acelaşi act normativ.

Instanţa reţine că pentru emiterea autorizației de construire, legea reglementează îndeplinirea anumitor cerințe – art. 1 şi 7 din legea nr 50/1991, care în speţă nu au fost respectate, în condițiile în care autorizaţia de construire emisă pârâtului a avut ca scop intrarea acestuia în legalitate, în urma edificării unei construcții fără autorizație.

Având în  vedere constatările cuprinse în procesul verbal de control încheiat în data de 08.06.2016, întocmit de domnul MI din cadrul I.S.C. -I.R.C. Sud-Vest O, potrivit cărora Primăria Comunei S a emis autorizaţia de construire în vederea intrării în legalitate fără a avea la bază concluziile unui raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă aşa cum prevăd normele de aplicare a Legii nr.50/1991, art.59; numitul TM a obţinut acordul vecinului (declaraţie în faţa notarului) pentru construcţia în speţă în care se specifică distanţa de 1 metru faţă de linia de hotar, dar în teren distanţa variază între 60 cm până la 15 cm la colţul din imediata vecinătate a locuinţei domnului DP, instanța reţine că , pe lângă caracterul obligatoriu determinat de prevederea legală, efectuarea unei verificări a lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor, se impunea cu necesitate raportat la situaţia de fapt, care denotă nerespectarea proiectului de construcție.

Apărararea pârâtului privind nelegala constatare a unei contravenții, nu poate fi reţinută ca şi argument în dovedirea caracterului legal al emiterii autorizației de construire, împrejurare în care instanţa va admite cererea formulată de reclamanta Instituiţia Prefectului-Judeţul O preucm şi cererea de intervenţie principală formulată de intervenienta DG şi cererea de intervenţie accesorie în favoarea reclamantei formulată  de intervenientul DP şi va anula autorizaţia de construcţie nr. X/08.03.2016 emisă de Primăria com. S, jud. O. 

În baza art. 451 cpc va obliga pârâtul la plata sumei de 500 lei cheltuielile  de judecată către intervenienta principală DG, reprezentând onorariul de avocat.

Data publicarii pe portal:02.11.2017