Raporturi de muncă

Sentinţă civilă 375 din 15.06.2017


Decizie de sancţionare disciplinară constatată nulă pentru încălcarea dispoziţiilor art.252 alin.2 Codul Muncii. Fapta reţinută în sarcina contestatorului, că în lunile noiembrie şi decembrie 2016, de serviciu fiind,  a înregistrat un supraconsum nejustificat de 643 kg motorină, nu prezintă nici acţiune, nici inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care a încălcat normele legale, fapta comisivă ori omisivă care i se impută ci reprezintă un pretins rezultat, o pagubă constatată.

Tribunalul Mehedinţi-sentinţa din 15.06.2017

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 28.02.2017 contestatorul  C. A. a formulat contestaţia împotriva deciziei de sancţionare nr.1TR 1/269/26.01.2017 emisă de S. N. de T. F. de M. "CFR M." S.A Bucureşti - Sucursala Banat-Oltenia, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr.1TR 1/269/26.01.2017 ca fiind nelegală, obligarea angajatorului la restituirea sumelor neachitate ca urmare a aplicării deciziei contestate, reprezentând diminuarea salariului cu 10% pe trei luni şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, contestatorul a arătat că este  angajat al pârâtei în baza contractului individual de muncă pe funcţia de mecanic ajutor locomotivă - automotor la D. E. Craiova - Remiza Dr. Tr. Severin în cadrul pârâtei.

Prin decizia contestată se motivează că in lunile noiembrie şi decembrie 2016 fiind de serviciu pe locomotivele DA 812, DA 735 şi DA 633 „a înregistrat un supraconsum" nejustificat de 643 kg motorină - consum care se pretinde că a fost stabilit prin citirea diagramelor ICL prin raportare la normele de consum şi la documentaţia tehnică a locomotivei.

Contestatorul a menţionat că motivele de fapt reţinute în sarcina sa sunt imaginare pentru că nu s-a efectuat o verificare potrivit normelor tehnice pentru întreaga perioada de funcţionare din timpul celor două luni şi nici nu se face dovada supraconsumului pretins prin mijloace tehnice corecte.

A mai arătat că dispozitivul ICL nu este unul omologat potrivit normelor metrologice şi nici nu s-a făcut o măsurare în timpul staţionări ci doar in timpul mersului perioada in care erorile de măsurare sunt foarte mari.

Dispozitivul ICL este supus certificări de eşalonare iar perioada de valabilitate este determinată de mai mulţi factori şi anume recomandarea producătorului, frecvenţa de utilizare, mediul in care este utilizat etalonul şi factorii externi, volumul de muncă, condiţiile de rulare, condiţiile meteo.

Mai mult, contestatorul a arătat că locomotivele sunt construite in anii 60 şi au depăşiţi de uzură foarte mari iar măsurarea carburantului in rezervorul principal este imposibilă pentru că lipsesc acele indicatoarelor de volum sau stau permanent pe poziţia „0".

În reglementările tehnice ale instalaţiei ICL producătorul a stabilit un procent de 5% eroare pentru rezervor şi 3% eroare pentru consumul motorului diesel, în cazul de faţă rezervorul are o capacitate de 4000 l/ motorina, iar o eroare de 8% determină o marjă de 320 l de combustibil, însă angajatorul nu face nici o referire în decizia contestată şi nici în timpul cercetării la norma de combustibil care nu trebuia depăşita, fapt care face imposibilă o determinare corectă a susţinerilor sale.

În capitolul II, pct. 11, paragraful C din Instrucţia nr. 201 sunt prevăzute obligaţii ale mecanicilor de locomotivă, însă altele decât cea privind consumul de motorină.

În consecinţă, R.I. şi Instrucţia nr. 201, cap. II, art. 11 paragraful c, indicate in decizie nu prevăd că fapta de a înregistra un supraconsum de combustibil la locomotiva constituie abatere disciplinara.

Atât timp cât sigiliile rezervoarelor erau normale şi că zilnic se fac rapoarte şi note de comandă cu privire la faptul că locomotivele demarează greu şi că pot avea probleme tehnice, reclamantul a arătat că nu are nici o culpă dacă a fost înregistrat un consum mai mare.

Deşi se susţine prin decizia contestată că a fost sancţionat potrivit punctelor 5.13, 5.15, 5.18 şi 5.47 din Fişa postului, art. 26, lit.b,c,g din Regulamentul Intern şi Instrucţia nr. 201/2007, cap. II, art.11, lit.c, nu se arată în concret în ce constă fapta săvârşită, comisivă sau omisivă pentru a se putea aprecia de către instanţă asupra caracterului ilicit al acesteia, simpla susţinere a unei exploatări necorespunzătoare a locomotivei de către contestator, nearătând în concret ce trebuia să facă şi nu a făcut, practic care era acţiunea sau inacţiunea care au determinat în mod indubitabil caracterul unei exploatări a locomotivei necorespunzătoare.

Contestatorul a mai susţinut că în lipsa unei indicări a acţiunii sau inacţiunii (în condiţiile în care angajatorul este cel care dispune de specialişti în exploatarea utilajelor feroviare) care să conducă la rezultatul dăunător constând într-un consum majorat de motorină, este evident că nu a săvârşit o faptă ilicită. Simpla afirmaţie „a înregistrat un supraconsum nejustificat de 643 kg motorină " nu poate constitui prin ea însăşi o acţiune sau o inacţiune din partea contestatorului.

Existenţa unui pretins rezultat care în opinia angajatorului i-a produs o pagubă nu este suficientă pentru a putea fi angrenată răspunderea disciplinară, angajatorul fiind ţinut să dovedească îndeplinirea cumulativă şi a celorlalte condiţii prevăzute de art. 247 alin. (2) din Codul muncii.

Multitudinea de situaţii care generează consum ridicat şi anormal de carburat în condiţiile în care sigiliile sunt intacte şi nu sunt constatate pierderi de carburant ridică semne de întrebare care ar trebui mat întâi lămurite de specialiştii societăţilor de transport feroviar deoarece, în lipsa unui motiv concret, în permanenţă, mecanicii de locomotivă sunt sub presiunea unui posibil supraconsum de carburant, care să conducă implicit, prin angrenarea răspunderii, la sancţiuni disciplinare pecuniare sau chiar la pierderea locului de muncă, prin concediere ca sancţiune disciplinară, ca urmare a unor situaţii repetate de supraconsum de carburant.

Acţiunile sau inacţiunile mecanicilor de locomotivă care conduc la supraconsum de carburant ar trebui să fie previzibile şi cunoscute de aceştia pentru a le putea preveni printr-un comportament adecvat, având în vedere că la baza relaţiilor de muncă stă inter alia principul consensualităţii şi a bunei credinţe între partenerii de pe piaţa muncii (salariat-angajator).

Angajatorul nu poate nu explică în decizia contestată şi nici nu poate explica în concret cum se poate ajunge la un consum majorat de carburant, cu mult peste limita maximă posibilă şi ce înseamnă în concret culpa contestatorului în condiţiile in care mecanicul de  locomotivă nu este gestionar el răspunzând de manevrele efectuate şi nu de consumul locomotivelor generat de probleme tehnice

Potrivit art. 247 alin. (1) şi (2) din Codul muncii angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară, abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, text preluat de intimată şi în Regulamentul Intern, însă această reglementare nu ii dă dreptul să îl sancţioneze pe nedrept.

Faţă de aceste argumente, contestatorul a arătat că decizia este lovită de nulitate absolută în baza art. 252 alin.2 Codul Muncii întrucât nu cuprinde menţiunile prevăzute de art.252 alin.2 lit. b, c şi d din Codul Muncii.

Contestatorul a mia susţinut că în condiţiile în care acesta nu a săvârşit nici o abatere disciplinară este cer că nu trebuia să fie sancţionat, iar sancţiunea aplicată trebuia să respecte dispoziţiile art. 250 din Codul Muncii.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri şi a depus Decizia de sancţionare nr.1TR1/269/26.01.2017 emisă de intimată.

În temeiul art. 272 Codul Muncii coroborat cu art. 293 Cod procedură civilă, contestatorul a solicitat ca intimata să depună toate documentele care au stat la baza emiterii deciziei contestate, verificarea metrologică a dispozitivului ICL şi să menţioneze dacă traductorul de presiune de măsurare a carburantului în timpul mersului are verificare metrologică.

Intimata S. N. de T. F. de M. "CFR MARFĂ" S.A Bucureşti - Sucursala Banat-Oltenia a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată şi menţinerea deciziei de sancţionare nr.1TR1/269/26.01.2017 ca fiind temeinică şi legală, având în vedere următoarele motive:

În fapt, conform raportului de cercetare administrativa nr. 1TR1/5410/2016 întocmit de către inginer M. I. - Şef D. E. M. Craiova şi aprobat de conducerea Sucursalei C.F.R. Marfa BANAT - OLTENIA, notelor de relaţii, declaraţiilor privind cercetarea contestatorului C. A., salariat al Sucursalei Banat - Oltenia în funcţia de mecanic ajutor la Remiza Dr. Tr. Severin, s-au constatat următoarele:

La locomotiva DA 812:

-în urma citirii, interpretării datelor şi parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la locomotiva DA 812 in data de 08.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 11:30 - 19:00 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 57 kg;

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 09/10.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 04:39 - 05:42 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 67 kg;

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 16.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 17:02 - 18:05 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 54 kg;

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 21/22.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 23:08 - 23:22 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 63 kg;

-in urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 24.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 15:13 - 16:35 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 71 kg;

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 28.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 17:07 - 17:30 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 99 kg;

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 06.12.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 11:37 - 15:34 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 46 kg.

La locomotiva DA 735:

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva în data de 25/26.11.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 03:05 - 05:35 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 90 kg.

La locomotiva DA 633:

-în urma citirii, interpretării datelor si parametrilor înregistraţi de instalaţia ICL la aceasta locomotiva in data de 11/12.12.2016 deservita de către contestator (ca mecanic ajutor locomotiva), conform interpretării s-a constatat ca între orele 22:07 - 22:28 MD a înregistrat un consum nejustificat de combustibil de 96 kg.

Intimata a arătat că salariatul C. A. se face vinovat de faptul ca în turele de serviciu pe locomotivele deservite de către acesta, nu a urmărit consumul de motorina in timpul serviciului si ca atare, nu poate justifica supraconsumul de combustibil încălcând astfel:

Instrucţiunile nr.201/2007 art. 11, lit. c, partea I, capitolul II; Regulamentul Intern al S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. - art. 26, lit. b, c, g precum şi prevederi din fişa postului.

Totodată, mecanicul nu a întocmit nici raport de eveniment în legătura cu diferenţa de cantitate motorină apărută între luarea în primire a locomotivei şi predarea acesteia.

Fapta săvârşita de contestator constituie abatere disciplinara, deoarece prin săvârşirea acesteia au fost încălcate normele legale, regulamentul intern, ordinele si instrucţiunile de serviciu.

în nota de relaţii nr. 1TR1/5410/2016 la întrebarea nr. 4, 5, 6, 7 contestatorul menţionează faptul nu au fost probleme tehnice la locomotivele deservite de către acesta în turele de serviciu.

Intimata a menţionat că acest consum este cert, real si exigibil fiind dovedit in urma citirii înregistrărilor instalaţiei ICL.

În ceea ce priveşte instalaţia ICL intimata a arătat faptul că:

-este omologata tehnic feroviar, conform certificatului de omologare tehnica feroviara eliberat către A. F. R. - AFER, din cadrul M. L. P. T. si L.;

-aceasta instalaţie are certificat de agrement tehnic feroviar emis de către M. T. (MT) – A. F. R. (AFER), precum şi autorizaţie de furnizor feroviar emis de acelaşi MT - AFER;

-corespunde din punct de vedere tehnic scopului pentru care a fost construita de către producător si este capabila sa înregistreze atât consumul motorului cat şi cantitatea de motorina care se afla la un anumit moment in rezervor;

-este apta să stabilească consumul efectiv de combustibil, in condiţiile de funcţionare a locomotivei, influenţat fiind de următorii factori: planeitate, temperatura, densitatea motorinei, tonajul remorcat;

-este construita cu scopul de a stabili consumul de combustibil în condiţii reale de funcţionare ale locomotivei si in anumite limite de precizie, influenţată de anumiţi factori aşa cum sunt: planeitatea liniilor, temperatura motorinei din rezervor, densitatea motorinei, tonajul remorcat de locomotiva, turaţia motorului, timpul de funcţionare a motorului, timpul scurs de la oprirea motorului şi până  la înregistrarea nivelului.

În concluzie, aceasta instalaţie tip ICL e capabila sa redea atât consumul real al motorului diesel cât şi cantitatea de motorină existentă în rezervor, dar nu la un moment dat ci prin realizarea unei analize unde se vor corela variaţiile în timp a celor doi parametri (consum MD si nivel motorina in rezervorul principal) cu o serie de factori care influenţează decizia finala: consum normal sau consum anormal.

Instalaţia tip ICL montată pe locomotivele diesel este aşadar apta pentru a stabili consumul efectiv de combustibil cât şi cantitatea de motorina existentă in rezervorul principal.

Aşadar, datele înregistrate de aceasta instalaţie ICL montata pe locomotiva sunt corecte si exacte.

În ceea ce priveşte afirmaţiile contestatorului că ,,locomotivele sunt construite în anii 60 şi au depăşiţi de uzura foarte mari" iar „Dispozitivul ICL nu este unul omologat potrivit normelor metrologice si nici nu s-a făcut o măsurare in timpul staţionarii ci doar in timpul mersului perioada in care erorile de măsurare sunt foarte mari" intimata a menţionat că aceste afirmaţii sunt unele nereale si nefondate deoarece aşa cum a mai precizat instalaţia ICL este omologata de A. F. R. - AFER in conformitate cu OMT nr. 290/2000 a se observa în acest sens Manualul de utilizare ICL (pagina 2 Capitolul I. - Generalităţi).

Totodată, intimata a menţionat că, locomotivele DA 812, DA 735 si DA 633 au verificările metrologice la instalaţia ICL efectuate.

Cu privire la normele de consum, intimata a precizat următoarele:

-prin Dispoziţia Directorului General al S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A. nr. 54/26.08.2011 şi Nota Internă nr. 2A2/44/2011 emisa de Directorul Sucursalei BANAT -OLTENIA s-au stabilit consumurile maxime de combustibil pe secţiile de remorcare ale Sucursalei BANAT - OLTENIA;

-aceste norme maxime de consum au fost stabilite în urma cronometrărilor si măsurătorilor efectuate pe teren, realizate în urma însoţirii trenurilor de marfa de către personalul de specialitate al Sucursalei Banat - Oltenia;

-normele au fost transmise ulterior la unităţile de tracţiune si prelucrate cu tot personalul de locomotiva, deci inclusiv cu domnul C. A.;

nu au existat obiecţii cu privire la normele de consum, in sensul ca nu sunt bune si nici nu s-a întocmit raport de eveniment.

Intimata a susţinut că la calculul consumurilor în baza căruia mecanicul de locomotiva C. A. a fost sancţionat s-au luat în consideraţie opririle, staţionările, minutele de manevra, timpul cat a stat cu motorul diesel oprit, iar la stabilirea normelor de consum de combustibil s-a ţinut seama de toţi factorii care au influenta asupra consumului.

Aceste normele de consum de combustibil au fost făcute de către organe tehnice de specialitate prin însoţirea trenurilor pe secţiile de circulaţie ale Sucursalei Banat -Oltenia.

Nota Interna nr. 2A2/44/2011 emisa de Directorul Sucursalei Banat - Oltenia a fost transmisa la unităţile de tracţiune şi prelucrata cu tot personalul de locomotiva, deci inclusiv cu domnul C. A. care şi şi-a însuşit normele de consum fără să existe obiecţii cu privire la aceste norme, în sensul ca nu sunt bune si nici nu s-a întocmit raport de eveniment.

Totodată, intimata a învederat faptul ca în cursul lunii martie 2014 a fost dispusă de către conducerea S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfa" S.A. Bucureşti o acţiune de însoţire a trenurilor din toată ţara pentru analizarea modului de conducere a locomotivelor si a consumului de combustibil pe secţii de circulaţie la locomotivele aparţinând C.F.R. Marfa insa, cu ocazia acestor însoţiri nu s-au constatat modificări ale consumurilor fata de Nota Interna nr. 2A2/44/2011

În ceea ce priveşte diferenţa cantităţii de motorină, respectiv 643 kg prevăzută prin decizia de sancţionare şi Raportul de cercetare, intimata a menţionat faptul că supraconsumul este unul cert, real si exigibil fiind dovedit în urma citirii înregistrărilor instalaţiei ICL.

Prin raportul de cercetare nr. 1TR1/5410/2016, la pagina 3, se prevede în mod clar faptul că pentru supraconsumul de motorina, salariatului C. A. i se va imputa suma totala de 1.456 lei ce reprezintă contravaloarea a 40 kg motorina din totalul de 643 kg.

Conform fişei postului, salariatul C. A. răspunde de utilizarea si gestionarea corespunzătoare a combustibilului şi lubrefianţilor, întocmeşte raport de eveniment în cazurile prevăzute în reglementările specifice în vigoare precum şi în toate situaţiile în care este necesara să aducă la cunoştinţa conducătorului subunităţii orice neregula observată în legătură cu siguranţa pe calea ferata, răspunde de eventualele consumuri nejustificate de combustibil apărute în conducerea locomotivelor, evidenţiate prin interpretarea înregistrărilor ICL ale locomotivelor si neîncadrarea în consumurile normate pe secţiile de remorcare.

Intimata a mai menţionat faptul că potrivit art. 247 şi art. 248 din Codul Muncii, pentru încălcarea normele legale, regulamentului intern, instrucţiunilor, fisei postului, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, angajatorul a înţeles să aplice contestatorului C. A. o sancţiune disciplinara.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.205 – 208 Cod procedură civilă.

În susţinerea apărărilor formulate prin întâmpinare, intimata a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri:  Raportul de cercetare administrativa nr. 1TR1/5410/2016, convocarea nr. 5211/15.12.2016 şi nota de relaţii înregistrată sub nr. 1TR 1/5330/2016, fisa postului, note de constatare, extras din Regulamentul Intern al S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA, extras din Instrucţiunile nr. 201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar, nota interna a Sucursalei BANAT - OLTENIA nr. 2A2/44/2011, dispoziţia Directorului General al S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A. nr. 54/26.08.2011, buletinele de verificare metrologică, notele de constatare cu ocazia interpretării ICL la locomotiva DA 812, DA 735 si DA 633 şi buletinul de verificare metrologica ICL la DA 812, DA 735 şi DA 633.

La primul termen de judecată din data de 04.05.2017 s-a dispus emiterea unei adrese către  intimata S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ SA" - Sucursala Banat-Oltenia cu menţiunea de a comunica următoarele:

- dacă atunci când s-a reţinut ca abatere disciplinară în sarcina contestatorului, respectiv înregistrarea unui supraconsum nejustificat, dispunându-se sancţionarea acestuia, s-au avut în vedere opririle neitinerarice şi să depună documente în acest sens;

- dacă dispozitivul ICL are verificare metrologică pentru a depista diferenţele de consum de combustibil în mers, însoţit de dovezi în acest sens;

- dacă în ceea ce priveşte pretinsa abatere disciplinară reţinută în sarcina contestatorului, respectiv când s-a consemnat în sarcina acestuia supraconsumul nejustificat de combustibil,  s-au avut în vedere condiţiile meteorologice, condiţiile de rulare şi toate condiţiile privind sarcina pe care a avut-o locomotiva;

- în ce constă conduita contestatorului, conduită ce se pretinde că acesta a încălcat-o, fiind reţinută ca abatere disciplinară;

- care sunt obligaţiile de serviciu încălcate de către contestator raportat la textul de lege din Regulamentul Intern CFR Marfă, obligaţii de serviciu pe care intimata pretinde că le-ar fi încălcat contestatorul;

- să depuneţi fişa postului contestatorului cu punctele pretins încălcate menţionate în decizia de sancţionare nr. TR1/269/26.01.2017;

- să depuneţi integral Regulamentul Intern CFR Marfă şi integral Instrucţiunea 201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar.

Intimata a depus răspuns cu adresa nr. A 1.1/603/2017, fiind anexate în copie conform cu originalul Regulamentul intern al Societăţii Naţionale de Transport Feroviare de Marfă - "CFR MARFĂ SA", fişa postului contestatorului, buletine de verificare metrologică emise la 07.10.2016, 11.07.2016 şi la data de 14.04.2016 şi în original Instrucţiunea nr.201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar.

Intimata a arătat că la depistarea consumurilor nejustificate nu este nevoie să ţină cont de opririle neitinerarice deoarece supraconsumul nu a fost stabilit ca fiind diferenţa dintre consumul de combustibil al locomotivei şi un consum normat impus.

A mai arătat că, salariatul C. A. se face vinovat de faptul că în turle de serviciu pe locomotivele deservite de către acest, nu a urmărit consumul de motorină în timpul serviciului şi ca atare, nu poate justifica supraconsumul de combustibil încălcând astfel: Instrucţiunile nr.201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar, art.11, lit.c, partea I, capitolul II, Regulamentul intern al Societăţii Naţionale de Transport Feroviare de Marfă - "CFR MARFĂ SA", precum şi prevederile din  fişa postului, respective la punctele 5.10, 5.17, 5.29, 5.37 şi 6.9.

Ca atare fapta săvârşită de contestator constituie abatere disciplinară, deoarece prin săvârşirea acesteia au fost încălcate normele legale, regulamentul intern, ordinele şi instrucţiunile de serviciu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Reclamantul este angajat al pârâtei în funcţia de mecanic ajutor locomotivă – automotor  la D. E. Craiova – Remiza Drobeta Turnu Severin.

Prin Decizia de sancţionare nr. 1TR/1/269/26.01.2017 emisă de intimată, acesta este sancţionat cu reducerea salariul de bază cu 10% pe trei luni.

Conform deciziei s-a constata că, domnul C. A., în luna noiembrie şi decembrie 2016, de serviciu fiind cu locomotiva DA 812, DA 735, DA 633, a înregistrat un supraconsum nejustificat de 643 Kg motorină, supraconsum dovedit în urma citirii/interpretării datelor/ indicaţiilor diagramelor ICL şi a normelor de consum, conform documentaţiei tehnice a locomotivei.

În drept se reţine că au fost încălcate de către salariat prevederile Regulamentului Intern CFR Marfă art. 26 lit. b, c, g, art.11 lit.c partea I, capitolul II din Instrucţiunile nr.201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar şi atribuţiile din fişa postului la punctele 5.13, 5.15, 5.18, 5.47.

Apărările din timpul cercetării disciplinare prealabile au fost înlăturate deoarece nu sunt justificate din punct de vedere legal, fiind irelevenate.

Potrivit art.252 alin.2 Codul Muncii sub sancţiunea nulităţii absolute, decizia trebuie să conţină:

a)  descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Privind menţiunea de la lit.a în decizie trebuie descrisă în concret fapta pentru care a fost sancţionat cel în cauză. Descrierea presupune menţionarea aspectelor care o individualizează: în ce constă, modalitatea în care s-a emis, în raport cu care să se poată verifica temeinicia celor reţinute în sarcina salariatului.

Prin „descriere” nu se poate înţelege în nici un caz o prezentare a unui pretins rezultat care, în opinia angajatorului i-a produs o pretinsă pagubă, ci prezentarea explicită a acestor aspecte care pot conduce la concluzia că fapta salariatului reprezintă de către acesta o încălcare a normelor de disciplină  săvârşite în legătură cu munca sa, o înfrângere a obligaţiilor izvorâte din contractul individual de muncă.

Din descrierea faptei trebuie să rezulte în mod concret în ceea ce a constat acţiunea sau inacţiunea săvârşită de către salariat, prin care a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul colectiv sau individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Or, în speţă fapta reţinută în sarcina contestatorului, că în lunile noiembrie şi decembrie 2016, de serviciu fiind înregistrat un supraconsum nejustificat de 643 Kg motorină, nu prezintă nici acţiune, nici inacţiune  săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care a încălcat normele legale, fapta comisivă ori omisivă care i se impută ci se prezintă un pretind rezultat, o pagubă constatată.

Ca atare nu este suficientă prezentarea unui rezultat dăunător ci trebuie prezentat în concret în cea constat fapta imputată care să fi condus la acest eventual rezultat.

Este adevărat că angajatorul face trimitere la încălcarea unor prevederi legale, respectiv prevederile Regulamentului Intern CFR Marfă art. 26 lit. b, c, g, art.11 lit.c partea I, capitolul II din Instrucţiunile nr.201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar şi atribuţiile din fişa postului la punctele 5.10, 5.17, 5.29, 5.37 şi 6.9., dar enumerarea unor articole din Regulament şi fişa postului, Instrucţiune, nu este suficientă şi nu poate complini lipsa descrierii faptei.

Art.252 alin.2 din Codul Muncii face clar distincţia între descrierea faptei, adică indicarea situaţiei de fapt, în materialitatea ei (litera a) motivarea în fapt şi motivarea în drept (litera d), indicarea dispoziţiilor în baza cărora se aplică sancţionarea şi indicarea prevederilor care au fost încălcate de salariat (litera b).

Înscrierea în decizie a prevederilor statutului, regulamentului intern, contractului de muncă, fişa postului, au relevanţă pentru ca instanţa de judecată să poată stabili şi verifica dacă într-adevăr fapta salariatului constituie abatere disciplinară şi dacă se încadrează printre obligaţiile de a face şi a nu face, impuse acestuia.

Dispoziţiile pretins încălcate menţionate în decizie: Regulamentul intern CFR Marfă, art. 26 lit. b, c, g, art.11 lit.c partea I, capitolul II din Instrucţiunile nr.201/2007 pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar şi atribuţiile din fişa postului la punctele 5.10, 5.17, 5.29, 5.37 şi 6.9. nu prevăd că fapta de a înregistra supraconsum de combustibil la locomotivă constituie abatere disciplinară, existând o multitudine de situaţii  care generează consum ridicat de combustibil, situaţie care trebuie explicată de către angajator când invocă cupla salariatului şi trece la sancţionarea sa.

Deşi se menţionează în decizia de concediere: Regulamentul intern – art. 26 lit. b, c, g – acestea se referă la obligaţii generale de respectare a disciplinei muncii, Contractului individual de muncă, Contractului colectiv de muncă, fişa postului şi însuşirea temeinică a cunoştinţelor necesare pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu (fila 75 dosar), dispoziţiile 5.13, 5.15, 5.18, 5.47 din fişa postului – acestea se referă cu totul alte obligaţii de a respecta normele de protecţia muncii şi apărare împotriva incendiilor, să execute integral şi la timp dispoziţiile date de superiori, să comunice adresa şi telefonul, să facă propuneri pentru simplificarea procedurilor birocratice în scopul reducerii ariei de manifestare potenţială a fenomenului de corupţie (filele 29, 12 – 122 dosar), art. 11 lit.c din Instrucţiunea pentru personalul de locomotivă se referă la obligaţia de utilizare corespunzătoare a combustibilului şi lubrifianţilor folosiţi pentru manevrarea trenurilor, respectiv pentru manevră.

Angajatorul indică că au fost încălcate aceste dispoziţii de către salariat, fără a descrie fapta imputată, or instanţa nu poate deduce , pe care de interpretare a acestor dispoziţii şi prezentarea unui rezultat produs, în ce constă atitudinea pretins ilicită a salariatului.

Mai mult, cu ocazia cercetării disciplinare salariatul şi-a făcut o serie de apărări (filele 22- 27 dosar) care nu au fost înlăturate motivat de angajator care s-a rezumat a menţiona în decizie că nu sunt justificate din punct de vedere legal, fiind irelevante, ceea ce nu poate constitui o argumentare şi o respectare a dreptului la apărare.

Având în vedere caracterul imperativ, de ordine publică al prevederilor legale în discuţie pentru a fi valabilă o decizie de sancţionare disciplinară va trebui să îndeplinească cumulativ, toate condiţiile şi cerinţele prevăzute de art. 252 alin. Codul Muncii, lipsa unui singur element dintre acestea determinând consecinţa ca un asemenea act să fie lovit de nulitate absolută.

Luând în considerare cele de mai sus, instanţa va Admite contestaţia formulată de contestatorul C. A. în contradictoriu cu intimata S. N. de T. F. de M. "CFR MARFĂ" S.A Bucureşti - Sucursala Banat-Oltenia.

Va constata nulă Decizia de sancţionare nr.1TR1/269/26.01.2017 emisă  de intimată.

Va obliga intimata să restituie contestatorului sumele neachitate  reprezentând diminuarea salariului cu 10% pe trei luni, ca urmare a aplicării deciziei de sancţionare susmenţionată.

Va obliga intimata să achite reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei.

Această hotărăre a rămas definitivă prin respingerea apelului de către Curtea de Apel Craiova prin decizia nr. 2546/11.10.2017.

Domenii speta