Acţiune în revendicare - este admisibilă acţiunea în revendicare întemeiată pe dreptul comun, faţă de procedura prevăzută de dispoziţiile Legii 10/2001, în situaţia în care restituirea imobilului a fost solicitată prin cererea formulată în anul 1997, ant

Hotărâre 5618 din 10.07.2017


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată  pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti  la data de 14.09.2016 sub nr. …..,  reclamanții BVG, VVG, VM şi RE au chemat in judecată pe pârâtul M, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să îl oblige pe acesta să le lase în deplină proprietate și posesie mansarda imobilului din București …., sector 1, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanții au arătat că, prin cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul dosarului nr……, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1, au solicitat instanţei să oblige pârâta C.G.M.B. să le lase în deplină posesie şi proprietate imobilul din Bucureşti. ….. sector 1. Prin sentinţa civilă nr……, instanţa a admis cererea de chemare în judecată şi a obligat pârâta să le lase în deplină proprietate şi posesie imobilul din Bucureşti, …… sector 1, compus din 402 mp teren şi două corpuri de casă (corpuri de casă din stradă - stânga cu parter, având o cameră, bucătărie, vestibul şi la etaj aceleaşi încăperi şi bucătărie, corpul din fundul curţii cu pivniţă, parter, cu trei camere, hol, bucătărie, baie şi două culoare şi etaj cu aceeaşi componenţă)”, însă instanţa a omis să dispună şi restituirea mansardei, întrucât una dintre clădiri, corpul din fundul curţii, denumit şi corpul A, în afara pivniţei (subsolului), parterului şi etajului, cuprinde şi mansardă (cu podul aferent).Prin DISPOZIŢIA nr.2272/05.10.1998, a PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI, s-a dispus restituirea imobilul către aceștia, însă a preluat întocmai dispozitivul sentinței civile nr.9693/15.06.1998 și astfel s-a omis  restituirea mansardei și la fel şi din Procesul-verbal de punere în posesie emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Administrare a Fondului Imobiliar, cu nr. 18645/23.12.1998.

Reclamanții au mai arătat că, în 2006, după ce chiriaşii au părăsit imobilul, ultimul fiind cel care ocupa o cameră la etaj si întreaga mansardă la corpul A, au întocmit dosarul de cadastru şi au intabulat imobilul. Cu această ocazie au constatat neconcordanţa între documentele de proprietate şi situaţia de fapt. Ca urmare, în sept.2006, au solicitat instanţei rectificarea dispozitivului sentinţei civile nr.9693/1998 pronunţată în dosarul nr. ….. în sensul de a se formula astfel încât să se îndrepte eroarea. Cererea a fost respinsă prin încheierea de şedinţa din camera de consiliu de la 18 septembrie 2006.

Ulterior, reclamanții au făcut o cerere către PMB, nr.1339565/15.06.2015, prin care au solicitat modificarea Dispoziţiei Primarului General nr. 2272/1998, în sensul completării proprietăţii din Str.V 16, sector 1, cu mansarda şi podul corpului din fundul curţii. La această cerere au primit răspunsul nr. 14434/1339565 din 30.06.2015 prin care erau înştiinţaţi că „modificarea solicitată nu poate fi efectuată decât printr-o dispoziţie bazată pe o nouă hotărâre judecătorească”.

Pentru dovedirea existenţei mansardei la naţionalizare reclamanții au indicat: în „Fişa mijloace de bază clădiri”, la poziţia „Identificarea” (pct.I.l.) este menţionată denumirea Corpul A, la pct.2. Localitatea Bucureşti, Str.V (corp A) Nr.16, apoi, „Provenienţa şi modul de dobândire” de către stat („Situaţia Juridică”, pct.II.l. din fişă) „prin naţionalizare totală” şi „Cui s-a dat în folosinţă: I.L.L.” (pct.II.10.), iar la „Precizări ptr. identificare” pct.V.l „Felul clădirei” după „Parter şi Etaj”, este menţionat „Mansardă pod”,  Fişa este completată cu „Planul de situaţie” unde este desenat „Planul mansardei dela Corpul A Sc. 1:200” cu dimensiuni şi arătat modul de determinare a „Supraf. Mansardei”, 65,04m „Calculul suprafeţelor”, unde sunt centralizate calculele şi, din nou, este consemnată la „Supr. Total desf. Corp A = 292,60 + 65,04 (Mansardă) = 357,64mp”.

Reclamanții au mai arătat că si din procesul verbal nr.74637/ 16.10.1946, emis de Comisiunea Pentru înfiinţarea Cărţilor Funciare Bucureşti, rezultă că imobilul din Str. V …. corpul A (cel din fundul curţii), este compus în plus faţă de pivniţa, parterul, şi etajul restituite, şi din mansardă de locuit, în suprafaţa de 65,04 mp, la acelaşi nivel, cu acces numai din mansardă, fiind şi podul, astfel că, raportat la actele indicate, atât instanţa cât şi Primarul General, trebuiau să dispună restituirea întregului imobil, inclusiv mansarda.

Reclamanții au mai menționat că imobilul din str. ….. sector 1 a fost preluat în mod abuziv de la autorul acestora, VNC, și consideră că bunul revendicat reprezintă un bun actual, in sensul articolului 1 din Protocolul nr. l şi in sensul hotărârii Atanasiu contra României, întrucât a fost pronunţată în prealabil o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă (sentinţa civilă nr…..), prin care s-a dispus expres restituirea imobilului din str. V nr.16, sector 1.

Au mai menționat că au ales calea revendicării pe drept comun intrucat parterul si etajul imobilului din Bucureşti, str. ……sector 1 au fost restituite prin hotărâre judecătoreasca înaintea de apariţia legii 10/2001 si in aceste condiţii nu pot fi aplicate dispoziţii legii speciale intrucat ar duce la situația ca un singur imobil sa fie restituit in baza a doua legi diferite.

În drept, reclamanții şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.563 NCC.

Pârâtul a formulat întâmpinare (fila 64 vol I), prin care a invocat execpţia netimbrării cererii şi excepţia inadmisibilităţii cererii, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

Instanţa a respins excepţia netimbrării cererii şi a unit cu fondul excepţia inadmisibilităţii cererii, pentru considerentele expuse la fila 111, 147 vol I dosar.

Sub aspect probatoriu, a fost încuviinţată proba cu înscrisuri şi expertiza construcţii, raportul de expertiză întocmit de expert CM fiind depus la dosar, la filele 6-10 vol II.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul dosarului nr. 23147/1997, reclamanţii VSE, VN, BV şi BM au solicitat obligarea pârâtului CGMB să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul situat în str …., format din 2 corpuri de clădire şi teren în suprafaţă de 800 mp (f 118 vol I dosar).

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr 28702/1941, autorul reclamanţilor, VC, a cumpărat imobilul din str …., compus din teren în suprafaţă de 800 mp. şi construcţiile existente pe el, respectiv două corpuri de clădiri. S-a mai susţinut că, în anul 1950, imobilul din …., proprietatea autorului reclamanţilor, a fost naţionalizat conform Decretului 92/1950, deşi acesta era era funcţionar, fiind exceptat de la efectul naţionalizării prin art 2 din Decretul 92/1950.

Prin sentinţa civilă nr …, pronunţată în dosarul nr. …., al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă prin neexercitarea căilor de atac, a fost admisă cererea şi obligat pârâtul să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul din Bucureşti, str ….. Sector 1, compus din 402 mp teren şi două corpuri de casă (corpuri de casă din stradă-stânga cu parter având o cameră, bucătărie, vestibul, şi la etaj aceleaşi încăperi şi bucătărie, corpul din fundul curţii cu pivniţă, parter cu trei camere, hol, bucătărie, baie şi 2 culoare şi etaj cu aceeaşi componenţă).

Totodată, întrucât la data pronunţării soluţiei era în vigoare OG 13/1998, potrivit căreia motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei se redactau numai în cazul în care împotriva hotărârii se declara vreuna din căile de atac prevăzute de lege, iar în speţă nu a fost declarată cale de atac, considerentele pentru care a fost admisă cererea nu au fost redactate.

Prin încheierea din 18.09.2006, pronunţată în dosarul nr. …. (nr în format vechi …), a fost respinsă cererea de rectificare a dispozitivului sentinţei civile pronunţată în dosarul nr. …. în sensul de a se preciza în dispozitiv că pârâtul este obligat să lase în deplină proprietate şi linistită posesie imobilul din str ….. 1, compus din teren şi două corpuri de casă, aşa cum este menţionat în minută, ca neîntemeiată.

Prin prezenta cerere reclamanţii au solicitat obligarea pârâtului M să le lase în deplină proprietate şi posesie mansarda imobilului din Bucureşti, …. Sector 1, arătând că, după ce chiriaşii au părăsit imobilul, ultimul fiind cel care ocupa o cameră  la etaj şi întreaga mansardă la corpul A, au constatat neconcordanţa între documentele de proprietate şi situaţia de fapt.

Potrivit raportului de expertiză întocmit de exp CM (f 6-11 vol II dosar), imobilul din str. …. este compus din corpul A şi corpul B, despărţite de un perete comun; corpul A, cu suprafaţa utilă de 199,86 mp, are pivniţă parţial, parter, etaj şi mansardă parţial, continuată cu pod, iar corpul B are parter şi etaj. Expertul a mai precizat că mansarda ce face obiectul expertizei are suprafaţa utilă de 55 mp, fiind construită probabil cu imobilul, în anul 1920, documentul ce menţionează mansarda fiind „fişa mijloace de bază” a clădirii, întocmită la naţionalizare, unde în corpul A la utilizare apare mansarda parţială; totodată, în raportul de expertiză s-a precizat că mansarda acoperă o parte din corpul A, continuându-se cu podul clădirii.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de către pârât motivat de faptul că, potrivit Legii 10/2001, procedura administrativă este obligatorie în ceea ce priveşte restituirea în natură a imobilelor preluate în perioada 06.03.1945-22.12.1989, instanţa o va respinge, reţinând că restituirea imobilului din str ….. a fost solicitată prin cererea formulată în anul 1997, anterior intrării în vigoare a Legii 10/2001, iar prin sentinţa civilă nr. …. pârâtul  a fost obligat să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul din Bucureşti, str …., compus din 402 mp teren şi două corpuri de casă (corpuri de casă din stradă-stânga cu parter având o cameră, bucătărie, vestibul, şi la etaj aceleaşi încăperi şi bucătărie, corpul din fundul curţii cu pivniţă, parter cu trei camere, hol, bucătărie, baie şi 2 culoare şi etaj cu aceeaşi componenţă), constatându-se implicit nevalabilitatea titlului statului asupra respectivului imobil. Totodată, instanţa observă că, potrivit „fişei mijloace de bază clădiri” şi raportului de expertiză întocmit în prezenta cauză mansarda revendicată de reclamanţi a fost construită odată cu imobilul (probabil în anul 1020).

De asemenea, în jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că existenta unei hotarari judecatoresti prin care se constata nelegala preluare a bunului, anterior anului 1989, reprezinta o privare de proprietate din cauza imposibilitatii de exercitare a dreptului asupra bunului (cauza Strain, Paduraru, Porteanu).

În cauza pilot Maria Atanasiu şi alţii impotriva Romaniei (hotărârea din 12.10.2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778, din 22 noiembrie 2010), instanţa europeană a statuat următoarele: „Curţii îi este suficient să constate, ţinând cont de sensul autonom al noţiunii ,,bunuri" şi de criteriile reţinute în jurisprudenţa Curţii, că existenţa unui ,,bun actual" în patrimoniul unei persoane este în afara oricărui dubiu dacă, printr-o hotărâre definitivă şi executorie, instanţele i-au recunoscut acesteia calitatea de proprietar şi dacă în dispozitivul hotărârii ele au dispus în mod expres restituirea bunului.

Asadar, din perspectiva art 1 din Protocolul nr 1 la Conventie si a jurisprudentei Curtii, reclamanţii deţin un „bun actual”, care justifică ocrotirea acestuia inclusiv pe calea unei acţiuni în revendicare.

Sintetizand asupra situatiei de fapt analizata mai sus, instanta retine ca reclamanţii au facut dovada faptului ca sunt titularii actuali ai dreptului de proprietate asupra mansardei imobilului situat în str …. Sector 1, constatându-se cu putere de lucru judecat nevalabilitatea titlului  pârâtului asupra respectivului imobil, astfel incat acesta din urmă nu poate opune un titlu valabil.

Fata de aceasta situatie juridica, in temeiul art. 480 C.civ., instanta  va admite cererea reclamanţilor si va dispune obligarea  pârâtului  să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie mansarda imobilului situat în Bucureşti, str …… Sector 1.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de pârât, ca neîntemeiată.

Admite cererea formulată de reclamanții BVD, cu domiciliul în …., VVR, cu domiciliul în ….., VM, cu domiciliul în ….., R.E., cu domiciliul în ….,  în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMAR GENERAL, cu sediul în Bucureşti, SPLAIUL INDEPENDENŢEI, nr. 291-293 sector 6.

Obligă pârâtul  să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi liniştită posesie mansarda imobilului situat în Bucureşti, ……...

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.07.2017.

PREȘEDINTE,  GREFIER,