Partaj succesoral

Decizie F.N. din 27.11.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mizil la data de 20.06.2017  sub nr. …, repartizat în mod aleatoriu prezentului complet (Civil …), reclamantul C.V. a chemat în judecată pe pârâţii C.D., Ş.V.C., Ş.I. şi C.V., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună partajarea averii succesorale rămase la decesul defunctului C. V., decedat la data de …, cu ultim domiciliu în com. …, judeţul …, ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi în natură, precum şi obligarea pârâţilor la plata  cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că atât el, cât şi pârâta C. V., sunt fii defunctului, iar pârâta C. D. este soţia supravieţuitoare a acestuia. Fiica defunctului, numita Ş.C., a decedat la data de 01.07.2016, moştenitorii acesteia fiind pârâţii Ş.I., soţ supravieţuitor şi V.C., fiica acesteia.

Mai arată că masa succesorală asupra căreia solicită partajul pentru defunctul C.V. este compusă din:

- cota indiviza de 1/2 din imobilul situat în com. …, sat … nr. .., judeţul …, compus din construcţiile – casă de locuit, în suprafaţă construită de 54 m.p. din paiantă, edificată în anul 1957 şi anexe gospodăreşti - magazie în suprafaţă construită de 24 m.p. din paiantă/lemn, construcţii amplasate pe terenul intravilan Cc în suprafaţă de 1294 m.p. T …, P …, … descris conform TP nr. …/….

Precizează că restul cotei indivize de 1/2 din casă aparţine soţiei supravieţuitoare, C. D..

-suprafaţa de 902 m.p. teren vie intravilan, situată în  com. …, T .., P …, descrisa conform TP nr. …/…;

-suprafaţa de 392 m.p. teren Cc intravilan, situată în  com. …, T .., P …, descrisa conform TP nr. …/…;

Mai arată că moştenitorii acestuia sunt părţile din prezenta cauză.

Evaluează întreaga masa succesorală rămasă la decesul defunctului C.V. la suma de …. lei.

Solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, instanţa urmând să dispună partajarea averii succesorale rămase la decesul defunctului C. V., decedat la data de 03.05.2009, cu ultim domiciliu în com. …, judeţul ….

În drept, a invocat disp. art. 953 şi urm NCC, art. 1143 şi urm. NCC.

În dovedirea acţiunii, înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri, respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei, proba testimoniala cu doi martori, pe care se obligă să îi aducă personal în faţa instanţei, proba cu interogatoriul pârâţilor, care solicită să fie citaţi cu menţiunea personal la interogatoriu, proba cu expertize de specialitate, respectiv topografie şi constructor, care să aiba ca obiective: identificarea, măsurarea, evidenţierea pe schiţă de plan a terenurilor şi construcţiilor în litigiu, evaluarea acestora, stabilirea categoriei de folosinţă a terenurilor, calcularea sultelor corespunzătoare cotelor părţilor şi întocmirea variantelor de lotizare conform opţiunilor acestora.

La data de 06.07.2017, pârâta C.V. a depus la dosarul cauzei întâmpinare, arătând că este sunt fiica lui C. V. şi C.D.. Moştenitorii acestuia sunt părţile prezentei cauze.

Precizează că este de acord cu cererea reclamantului privind partajarea averii succesorale rămase la decesul defunctului C.V. şi ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi în natură întrucât bunul supus partajării este comod partajabil în natură.

Solicită admiterea acţiunii formulate de către reclamant, prin care se solicită ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi în natură conform cotelor succesorale ce revin fiecărei părţi, partajarea averii succesorale rămase la decesul defunctului C.V., decedat la data de …., cu domiciliul în com. …, jud. … şi ieşirea din indiviziune prin atribuirea de loturi în natură, urmând a se stabili masa succesorală asupra căreia solicită partajul pentru defunctul C.V. care este compusă din:

-cota individuală de 1/2 din imobilul situat în com. …, sat. … nr. …, jud. .., compus din construcţiile - casă de locuit, în suprafaţă construită de 54 m.p. din

paiantă, edificată în anul 1957 şi anexe gospodăreşti - magazie în suprafaţă construită de 24 m.p. din paiantă/lemn, construcţii amplasate pe terenul intravilan Cc în suprafaţă de 1294 m.p. T25, P 821, 822, descris conform  TP nr. 21595/1994.

Arată că restul cotei individuale de 1/2 din casă aparţine soţiei supravieţuitoare, C.D..

- suprafaţa de 902 m.p. teren vie intravilan, situată în com. …, T25, P 821, descrisă conform TP nr. 21595/1994.

-suprafaţa de 392 m.p. teren Cc intravilant, situat în com. Gura Vadului, T25, P 822, descrisă conform TP nr.21595/1994.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 115 şi art 205 C.proc.civ.

Solicită în dovedirea susţinerilor sale proba cu înscrisuri.

Prin rezoluţia din data de 08.08.2017, s-a stabilit primul termen de judecată la data de 25.09.2017, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

În cauză, s-au încuviinţat proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu, proba testimonială şi proba cu expertiza în specialitatea construcţii civile.

La data de 18.10.2017, s-a depus la dosarul cauzei raportul de expertiză în specialitatea construcţii civile, efectuat de dl. expert N. C..

La termenul de judecată din data de 27.11.2017, instanţa a rămas în pronunţare cu privire la încheierea de admitere în principiu.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul C.V. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii  C. D., Ş.V.C., Ş.I. şi C.V., dezbaterea succesiunii defunctului C.V., decedat la data de ….., cu ultim domiciliu în com. …, judeţul … și ieşirea din indiviziune asupra bunurilor succesorale prin atribuirea de loturi în natură.

Instanţa a reţinut faptul că potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea 71/2011 moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii succesiunii, in speta succesiunea autorului C. V. decedat la data de  03.05.2009, este guvernată de dispoz Codului civil de la 1864, însă în ceea ce priveşte procedura partajului judiciar se aplică dispoziţiile în vigoare la data promovării cererii de chemare în judecată,  respectiv dispoz art.984, art.987 si urmatoarele din Noul Cod de proc civ.

Conform înscrisului depus la fila 18 din  dosarul cauzei, la data de 03.05.2009, a fost deschisă succesiunea autorului C.V. cu ultimul domiciliu în com. …, judeţul …, ca urmare a decesului acestuia, în raport de dispoz. art.651 V.Cod civ.

Referitor la moștenitorii autorului și cotele succesorale, instanța a reținut că potrivit Legii nr.319/1944, soțul supraviețuitor când vine în concurs cu descendenții defunctului (clasa I), indiferent de numărul lor, are dreptul la ¼ din moștenire iar în ceea ce privește împărțirea moștenirii între descendenți, cota-parte de moștenire ce se cuvine fiecăruia se stabilește în mod egal, în funcție de numărul lor.

Potrivit susţinerilor părţilor din cererea de chemare în judecată coroborate cu actele de stare civilă depuse la filele 19-25 şi filele 37-40,44-45  și anexa 24 privind moștenitorii prezumtivi întocmită de Primăria comunei …(f.7-8) instanţa a reţinut că, potrivit art.652 rap la art.659 V Cod civ, moştenitorii cu vocaţie succesorală concretă la decesul autorului C.V. sunt : C.D.  în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă succesorală de ¼ , reclamantul C.V. în calitate de fiu cu o cotă succesorală de 3/12 , pârâta C.V. în calitate de fiică cu o cotă succesorală de 3/12 şi Ş.C. în calitate de fiică postdecedată  la data de 01.07.2016, cu o cotă succesorală de 3/12.

Conform actelor de stare civilă depuse la filele 19-24 coroborat cu mențiunile anexei 24 privind moștenitorii prezumtivi ai defunctei Ş.C. întocmită de Primăria orașului Mizil (f.99), instanța a reținut  că pârâţii Ş.V.C. şi Ş.I., în calitate de moștenitori legali (fiică și soț supraviețuitor) ai autoarei Ş.C. vor culege împreună şi prin retransmitere cota succesorală de 3/12 moștenită de autoarea lor, în calitate de fiică postdecedată  la data de 01.07.2016 a defunctului C.V..

Referitor la masa succesorală rămasă de pe urma defunctului C.V., instanța a constatat că se compune din :

- cota de ½ din imobilul-construcţie situat în comuna … sat …, nr. 17, jud. Prahova, compus din casă de locuit şi anexe gospodăreşti astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiză specialitatea construcţii întocmit de către expert N.C. la data de 13.10.2017 edificat pe terenul curţi-construcţii în suprafaţă totală de 1294 mp, situat în T.25, P.821 şi P.822 conform titlului de proprietate nr.21595/09.09.1994.

- cota 1/1  din terenul  în suprafaţă totală de 1294 mp, compus din 902 mp (categorie vii T.25, P.821) şi 392 mp (categorie curţi-construcţii T.20 ,P.822), situat în intravilanul comunei … sat …  , conform titlului de proprietate nr. 21595/09.09.1994 emis, pe numele defunctului C.V. de către Comisia Judeţeană Prahova;

Din probele administrate în cauză, respectiv certificat de atestare fiscală și declarații ale martorilor C.M. și I.E., a mai reţinut instanţa,  faptul că  imobilul-construcţie situat în comuna … sat …, nr. …, jud. Prahova, compus din casă de locuit şi anexe gospodăreşti astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiză specialitatea construcţii întocmit de către expert N.C. la data de 13.10.2017 edificat pe terenul curţi-construcţii în suprafaţă totală de 1294 mp, situat în T.25, P.821 şi P.822 , a fost edificat de autorul C.V. împreună cu pârâta C.D., în timpul căsătoriei acestora și din veniturile proprii ale celor doi soți.

Prin urmare, a reţinut instanţa, diferența de cotă de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului construcție aparţine soţiei supravieţuitoare a autorului, respectiv pârâtei C.D., în calitatea sa de codevălmaş, adică titular al comunităţii.

Având în vedere dispoz. art.  651 C.p.c. („succesiunile se deschid prin moarte....”) instanţa a constatat deschisă succesiunea defunctului C.V., decedat la data de 03.05.2009, cu ultimul domiciliu în comuna … sat .. , judeţul ….

Conform argumentelor expuse anterior, instanţa a constatat faptul că au calitatea de mostenitori al defunctului C. V. :  C.D.  în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă succesorală de ¼ , reclamantul C.V. în calitate de fiu cu o cotă succesorală de 3/12 , pârâta C. V. în calitate de fiică cu o cotă succesorală de 3/12 şi Ş. C. în calitate de fiică postdecedată  la data de 01.07.2016, cu o cotă succesorală de 3/12.

De asemenea, instanţa a constatat faptul că pârâţii Ş.V.C. şi Ş.I. culeg împreună şi prin retransmitere cota succesorală de 3/12 a autoarei Ş.C. în calitate de fiică postdecedată  la data de 01.07.2016 a defunctului C.V..

În baza art.  984 N.C.p.c., instanţa a admis în principiu acţiunea formulată de reclamantul C.V. domiciliat …., în contradictoriu cu pârâţii C.D., domiciliată …., Ş.V.C., domiciliată în …., Ş.I., domiciliat în … şi C.V., domiciliată în …

S.a dispus efectuarea expertizei judiciare specialitatea topografie pentru identificarea terenurilor bunuri succesorale şi formarea loturilor.

S-a fixat termen pentru judecata fondului la data de 17.01.2018 şi s-a dispus citarea părţilor.

Întocmit,

Judecător Dinu Mădălina