Stabilire cote moştenitori

Sentinţă civilă 3264 din 11.04.2011


 Dosar nr. 1657/318/2011operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 3264/2011

Sedinta publica de la 11 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul ... si pe pârâtii ..., ...., ..., având ca obiect  stabilire cote mostenitori. La apelul nominal facut în sedinta publica  a raspuns reclamantul si pârâtele ..... si ...., lipsa fiind pârâtul .....

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depusa la  dosar în data de 04.04.2011 din partea Obstii de .....prin care se comunica relatiile solicitate de catre instanta( filele 67-91), se mai constata depuse la dosare din partea pârâtelor în data de 06.04.2011, în doua exemplare, completare la întâmpinarea depusa la termenul de judecata din 28.03.2011, la care ataseaza în copie cererea pârâtelor înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu în data de 12.12.2008, întâmpinare, note de sedinta si concluzii depuse în dosarul nr. 16460/318/2008  al Judecatoriei Tg-Jiu de catre comisia locala Bumbesti-Jiu, concluzii scrise depuse în dosarul nr. 346/318/2009 al Judecatoriei Tg-Jiu, adresa nr.6806/16.07.2009, s.c nr. 4361/12 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 346/318/2009; se mai constata depusa la dosar în data de 11.04.2011 adresa nr. 4208/08.04.2011 emisa de primaria orasului Bumbesti-Jiu la care se ataseaza HCJ nr. 2812/2000 cu anexa 54 în copie certificata, proces verbal din 03.08.2001, reclamantul depune la dosar chitanta 135/07.04.2011 în cuantum de 181 reprezentând diferenta taxa judiciara de timbru, se comunica reclamantului un exemplar de pe completarea la întâmpinarea depusa la dosar de pârâte, pârâtele depun  la dosar în copie contestatie împotriva hotarârii 2812/2000, 2952/2001, anexa 54 si anexa 39/2006, cererea înregistrata sub nr. 57/19.09.2005, nota de prezentare 5412/01.06.2006 a comisiei locale Bumbesti-Jiu, s.c nr. 3275/30.05.20006, decizia nr. 1 din 01 iulie 1924,cererea pârâtei  ....  de anulare  partiala a HCJ nr. 2812/2000 , cererea pârâtei .... de anulare partiala a HCJ nr. 4066/9.VI.2006 anexa nr.39, s.c nr. 341/22 ianuarie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 16461/318/2008, s.c nr. 4361/12 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul , s.c nr. 10130/19 decembrie 2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 5311/318/2008, se ia un interogatoriu comun partilor ce a fost atasat la dosarul cauzei dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata , s-a acordatul cuvântul pe fond.

Reclamantul solicita admiterea actiunii ,asa cum a fost precizata, cu cheltuieli de judecata, precizând ca autoarea a murit ca fiind .... , dar i se zicea si ..., ca numitul ... a decedat în 06.12.1995.

Pârâtele sunt de acord cu stabilirea cotelor de mostenitori, legale, ca nu mai stiu unde sa se adreseze cu privire la suprafetele trecute în hotarârile comisiei judetene.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu sub nr. 1657/318/2011, reclamantul pe reclamantul ... a chemat în judecata pe pârâtii ...., ....., ...., solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune cu stabilirea cotelor-parti cuvenite fiecaruia în cadrul Obstii de Padure .... de la autorii comuni ai partilor si anume: .... pozitia 1, anexa 54 din HCJ Gorj 2812/2000, .... pozitia 1, anexa 39din HCJ Gorj 4066/2006, .... pozitia 2 anexa 54 din HCJ 2812/2000, .... pozitia 2 anexa 39 din HCJ 4066/2006, .... poz. 90 si 91 anexa 54 din HCJ Gorj 2812/2000.

În fapt arata ca partile au calitatea de coindivizari de la autorii comuni mentionati mai sus, ca terenurile forestiere provin de la bunica partilor ...(....) si fratele sau ....., ca reclamantul si ... sunt frati si au calitatea de mostenitori legali ai parintilor .... nascuta ...si .... , ca pârâtele sunt surori si au calitatea de mostenitoare legale ale lui ..... Se mai arata ca bunica partilor a fost casatorita  de doua ori, iar din prima casatorie facând parte ...  tatal pârâtelor , iar din cea de-a doua casatorie face parte mama sa ... casatorita cu .... ca suprafetele de teren au fost validate prin HCJ 2812/2000 în favoarea lui reclamantului ,..... si .... ,tatal lor , care este decedat din anul 2007, ca ulterior , în baza legii 247/2005 prin HCJ 4066/2006 au fost validate si pârâtele la pozitia 1 si 2 anexa 39 cu diferenta de suprafata nereconstituita în baza legii 1/200, iar apoi s-a emis s.c nr. 6307/28.09.2007 au fost introduse în indiviziune cu familia ..... la poz. 1,2,90 si 91 anexa 54 a HCJ Gorj 2812/2000, ca întrucât partile nu s-au putut întelege pe cale amiabila , pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu mai este înregistrat un litigiu sub nr. 11291/318/2010 initiat de pârâte . Reclamantul solicita stabilirea  cotelor-parti , asa cum s-a mentionat în cererea de chemare în judecata , aratând ca .... ...(...)  a decedat în anul 1928, indicând mostenitorii acesteia si cotele .

În drept îsi întemeiaza cererea pe Codul Civil , Codul Familiei, Legea 319/1944, legile fondului funciar Legea 169/1997, Legea 1/2000, legea 247/2005 si regulamentele de aplicare .

În dovedire depune  în copie adresa 2621/02.04.2008 emisa de primaria Orasului Bumbesti-Jiu, s.c nr. 6307/28 septembrie 2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1978.3/318/2006, certificat de grefa din dosarul nr. 1978.3/318/2006, HCJ nr. 2812/25.08.2000, cu anexa 54, HCJ nr. 4066/09.06.2006 cu anexa 39, comunicare din dosarul nr. 1978.3/318/2006,  încheierea nr. 1738/15.10.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1978.3/318/2006, adresa 10549/06.11.2009, HCJ 5305/25.05.2009, act dotal, acte de stare civila.

Pârâtul .... depune întâmpinare la actiune prin care solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, aratând ca în fiecare an au probleme cu privire la acordarea de dividende , solicitând judecarea cauzei si în lipsa, atasând în copie certificat de nastere.

Reclamantul depune precizare la actiune prin care arata ca partile se afla într-o stare de indiviziune fortata în baza legilor fondului funciar , iar actiunea de fata are ca scop partajarea în vederea distribuirii dividendelor  în baza dreptului comun . În dovedire depune certificatul de deces al lui  ...., chitanta privind taxa de timbru de 19 lei.

Pârâtele .... si ... depune întâmpinare( filele 42-43) prin care solicita admiterea cotelor pe jumatate la poz.din anexa 54, respingerea pretentiilor pentru poz.din anexa 39, rectificarea poz.90 cu suprafata de 12 ha în loc de 10 ha, iar în subsidiar poz.91 din anexa 54cu 12 ha sa le revina integral lor fiind pe numele de ...., proprietatea din partea primului sot adica bunicul lor care decedase când a fost împartita obstea cu respingerea cheltuielilor de judecata. În dovedire depune la dosar s.c nr. 4144/07.06.2007, încheierea nr. 1539/03.12.2007  de investire c formula executorie a s.c nr. 4144/07.06.2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1705/318/2007 , întâmpinarea depusa de reclamant în dosarul nr. 1705/318/2007 al Judecatoriei Tg-Jiu, recursul declarat de reclamant si pârâtul .... împotriva s.c 4144/07.06.2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1705/318/2007, decizia nr. 2657/22 octombrie 2007 prin care se respinge recursul împotriva s.c nr. 4144/07.06.2007,s.c nr. 630/2007, s.c nr. 49/09.06.2000 a Judecatoriei Tg-Jiu din dosarul nr.  36/PJ/2000.

La termenul de judecata din 08.03.2011 reclamantul îsi precizeaza actiunea în sensul ca solicita doar stabilirea cotelor parti si nu o iesire din indiviziune efectiva.Pârâtele depun la dosar completare la întâmpinare ( fila 93-94) la care ataseaza în copie  cererea pârâtelor înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu în data de 12.12.2008, întâmpinare, note de sedinta si concluzii depuse în dosarul nr. 16460/318/2008 al Judecatoriei Tg-Jiu de catre comisia locala Bumbesti-Jiu, concluzii scrise depuse în dosarul nr. 346/318/2009 al Judecatoriei Tg-Jiu, adresa nr.6806/16.07.2009, s.c nr. 4361/12 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 346/318/2009.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv, adresa emisa de Obstea .... prin care se comunica instantei înscrisurile prin care înteleg sa faca dovada ca anexa 54 a HCJ 2812/2000 ce cuprinde 97 autori si S=1056,12 ha este cea valabila, respectiv  adresa nr. 2927/18.04.2002, HCJ nr. 2812/25.08.2000, HCJ nr. 2952/24.09.2001, tabel cu suprafetele ce se predau la Obstea ...(...), anexa la procesul verbal de punere în posesie, procesul verbal de punere în posesie 6419/26.11.2001, titlul de proprietate 1000/06.09.2002, s.c nr. 7327/29.08.2002, s.c nr. 7653/26.11.2004, proces verbal încheiat în 03.08.2001, s.p nr. 215218.10.2009, decizia nr. 27/25.01.20010 a Tribunalului Gorj, anexa 39 la HCJ nr. 4066/2006, act dotal, adresa nr. 4208/08.04.2011 emisa de primaria orasului Bumbesti-Jiu la care se ataseaza HCJ nr. 2812/2000 cu anexa 54 în copie certificata, proces verbal din 03.08.2001, proba cu  interogatoriul partilor.

Reclamantul depune la dosar chitanta 135/07.04.2011 în cuantum de 181 reprezentând diferenta taxa judiciara de timbru, pârâtele depun  la dosar în copie contestatie împotriva hotarârilor 2812/2000, 2952/2001, anexa 54 si anexa 39/2006, cererea înregistrata sub nr. 57/19.09.2005, nota de prezentare 5412/01.06.2006 a comisiei locale Bumbesti-Jiu, s.c nr. 3275/30.05.20006, decizia nr. 1 din 01 iulie 1924,cererea pârâtei  ....  de anulare  partiala a HCJ nr. 2812/2000 , cererea pârâtei si .... de anulare partiala a HCJ nr. 4066/9.VI.2006 anexa nr.39, s.c nr. 341/22 ianuarie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 16461/318/2008, s.c nr. 4361/12 iunie 2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul , s.c nr. 10130/19 decembrie 2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 5311/318/2008.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Autorii partilor ....(fosta ... zisa ....) si .... au fost frati.

... a fost casatorita initial cu ..., de pe urma caruia a rezultat fiul .... , ce a avut doua fiice, pârâtele. Autoarea a divortat si s-a recasatorit cu ... cu care a avut o fiica, ....care, în urma casatoriei cu .... a avut doi fii, reclamantul si pârâtul.

.... a decedat la 06.06.1928, cu ultim domiciliul în comuna ... Gorj. Nu este reala sustinerea reclamantului, în sensul ca de pe urma acesteia culege cota sotul supravietuitor ...., deoarece aceasta a decedat înainte de aparitia Legii 319/1944, lege ce a reglementat dreptul de mostenire al sotului supravietuitor. Astfel, au vocatie succesorala dupa autoarea comuna .... (fosta ....zisa ...) decedata la data de 06.06.1928 cu ultim domiciliu în comuna ...., judetul Gorj, în calitate de descendenti cu cota legala de 1/2 fiecare, ....., fiica postdecedata a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de reclamantul ...... si pârâtul .... în calitate de fii si ..., fiu postdecedat a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de pârâtele ..... si ..... în calitate de fiice.

Cu putere de lucru judecat, prin s.c 4144/2007 (fila 44) dividendele acordate mostenitorilor celor doi soti ai autoarei si mostenitorilor fratelui autoarei ....., s-au împartit în mod egal, astfel încât se va constata ca au vocatie succesorala dupa autorul .... în calitate de colateral privilegiat cu cota legala de 1/1 culeasa prin reprezentare succesorala de catre .... (fosta ... zisa ...), a carei cota legala este culeasa de  descendenti cu cota legala de 1/2 fiecare,  ......, fiica postdecedata a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de reclamantul .... si pârâtul ... în calitate de fii si ..., fiu postdecedat a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de pârâtele ... si ......... în calitate de fiice.

Dupa acesti autori au ramas mai multe terenuri cu vegetatie forestiera ce au intrat în proprietatea Obstii pentru care s-au facut cereri de înscriere de catre parti.

Initial s-a emis HCJ 2812/2000 unde în anexa 54 pozitia 1 înscrierea în Obste s-a cerut de ...dupa autoarea ......, la pozitia 2 dupa autor ........ s-a înscris ........, la pozitia 90 dupa autoarea ......... s-a înscris ..........., iar la pozitia 91 dupa autoarea ... s-a înscris .... tatal reclamantului si pârâtului.

Prin HCJ 4066/2006 în anexa 39 pozitia 1 dupa autor ....., cerere de înscriere au facut doar pârâtele, iar la pozitia 2 dupa autor ........aceleasi pârâte au facut cerere de înscriere.

Prin s.c nr.7327/2002 au fost obligate comisiile locale si judetene sa elibereze titlu de proprietate pentru 1446,7 ha teren în favoarea Obstii de Padure (.....) ..., motiv pentru care s-a eliberat titlu de proprietate nr.1000/06.09.2002 . Desi comisia locala  a solicitat nulitatea HCJ 2812/2000 si 2952/2001 prin s.c nr. 7653/2004, s-a respins irevocabil aceasta actiune.

În 19.09.2005 Obstea solicita reconstituirea dreptului de proprietate  pentru  suprafata de 3553,3 ha padure, iar prin s.c 3275/2006, irevocabila prin nerecurare a fost obligata comisia locala sa întocmeasca documentatia privind solutionarea cererii de reconstituire si sa o înainteze comisiei judetene.

Pârâtele au fost nemultumite de faptul ca nu au fost trecute pe anexele din HCJ 2812/2000 si 4066/2006 astfel, în baza s.c 6307/2007, irevocabila, se dispune înscrierea acestora în anexa 54 a HCJ 2812/2000 în calitate de mostenitoare ale autorilor ....( pozitia 1 si 91), ..... (pozitia 2), ........ (pozitia 90) si ....... ( pozitia 74).

Aceleasi pârâte contesta cele doua hotarâri amintite mai sus pe considerentul ca ar trebui sa fie trecuta o anumita suprafata de teren, însa prin s.c 4361/2009, aceasta plângere se respinge ca tardiv formulata.

Urmare a acestor înscrieri, fie direct potrivit cererilor, fie în baza unor hotarâri judecatoresti, între parti intervin neîntelegeri cu privire la dividendele acordate de Obste.

Se retine ca prin s.c nr.4144/2007 instanta transeaza ca dividendele datorate mostenitorilor dupa cei doi soti ai autoarei, cât si dupa fratele acestei autoare, trebuie sa fie împartite în mod egal, respectiv, în doua jumatati egale.

Prin prezenta actiune reclamantul solicita stabilirea cotelor legale pentru anumite pozitii din HCJ. În baza art.26 din Legea 1/2000 în cazul în care forma asociativa a fost în devalmasie, fara specificarea cotei parti, pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste în cote parti egale în limitele prevazute la alineatul  2 cu precizarea ca se restituie numai trenurile pentru care s-au formulat cereri. Având în vedere ca partile s-au judecat pentru trecerea pe tabele anexa ale hotarârilor comisiilor judetene, instanta constata ca o astfel de cerere este admisibila.

La pozitia 1 din anexa 54 a HCJ 2812/2000 s-a înscris ....prin cerere directa, iar prin s.c 6307/2007 sunt trecute si pârâtele, astfel încât  se va constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 1 din anexa 54 , reclamantului .... îi revine cota de 1/2 iar pârâtelor .... si ... împreuna cota de 1/2.

La pozitia 2 din anexa 54 a HCJ 2812/2000 s-a înscris .... prin cerere directa, iar prin s.c 6307/2007 sunt trecute si pârâtele, astfel încât  se va constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 2 din anexa 54 , reclamantului ... îi revine cota de 1/2 iar pârâtelor .. si ... împreuna cota de 1/2.

La pozitia 90 din anexa 54 a HCJ 2812/2000 s-a înscris ... prin cerere directa, iar prin s.c 6307/2007 sunt trecute si pârâtele, astfel încât  se va constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 90 din anexa 54 , pârâtului ... îi revine cota de 1/2 iar pârâtelor ....  si .... împreuna cota de 1/2.

 La pozitia 91 din anexa 54 a HCJ 2812/2000 s-a înscris ...-tatal reclamantului si pârâtului prin cerere directa, iar prin s.c 6307/2007 sunt trecute si pârâtele, astfel încât  se va constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 91 din anexa 54 , reclamantului ... si pârâtului ...., împreuna le revine cota de 1/2 culeasa de la autorul comun ... , decedat la data formularii actiunii, iar pârâtelor ... si ....împreuna cota de 1/2.

Se va constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 4066/2006, pozitiile 1 si 2 din anexa 39 pârâtelor ... si ... le revine împreuna cota de 1/1 ca unice solicitante, celelalte parti neformulând cerere de înscriere în Obste.

Desi prin întâmpinare , pârâtele solicita rectificarea suprafetei de teren din anexele 54 si 39 din HCJ 2812/2000 si 4066/2006, nu formuleaza o cerere reconventionala, însa instanta aminteste partilor ca acest drept de proprietate nu s-a reconstituit în persoana partilor , ci  pe numele Obstii , astfel încât o cerere de acest fel nu se poate judeca decât în termenul legal cu Comisia Locala, Comisia Judeteana si Obste în functie de hotarârile deja pronuntate, nefiind posibila judecarea unei astfel de cereri în contradictoriu cu reclamantul, chiar daca este presedintele Obstii.

 Fata de cele aratate mai sus, instanta va admite în parte actiunea, cu precizarea ulterioara si , tinând cont ca pârâtii au fost de acord cu stabilirea cotelor, care nu pot fi decât cele legale,în baza art. 274 si urm. C.p.c, se va respinge capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte actiunea cu precizarea ulterioara formulata de reclamantul ..., cu domiciliul în ........... în  contradictoriu cu pârâtii ......., cu domiciliul în .... ,...cu domiciliul în .....  si ..cu  domiciliul în ....

Constata ca au vocatie succesorala dupa autoarea comuna ... (fosta .... zisa ..) decedata la data de 06.06.1928 cu ultim domiciliu în comuna ..., în calitate de descendenti cu cota legala de 1/2 fiecare, ...., fiica postdecedata a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de reclamantul .....si pârâtul ... în calitate de fii si ..., fiu postdecedat a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de pârâtele ... si ...în calitate de fiice.

 Constata ca au vocatie succesorala dupa autorul .... în calitate de colateral privilegiat cu cota legala de 1/1 culeasa prin reprezentare succesorala de catre .....fosta ....zisa ...), a carei cota legala este culeasa de  descendenti cu cota legala de 1/2 fiecare,  ..., fiica postdecedata a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de reclamantul .... si pârâtul ... în calitate de fii si ..., fiu postdecedat a carei cota de 1/2 este culeasa prin retransmitere succesorala de pârâtele .... si .... în calitate de fiice.

Constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 1 din anexa 54 , reclamantului ... îi revine cota de 1/2 iar pârâtelor ... si ....împreuna cota de 1/2.

Constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 2 din anexa 54 , reclamantului ... îi revine cota de 1/2 iar pârâtelor ....si ... împreuna cota de 1/2.

Constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 90 din anexa 54 , pârâtului ... îi revine cota de 1/2 iar pârâtelor ... si .... împreuna cota de 1/2.

Constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 2812/2000, pozitia 91 din anexa 54 , reclamantului ... si pârâtului ..., împreuna le revine cota de 1/2 culeasa de la autorul comun ... iar pârâtelor .... si ... împreuna cota de 1/2.

Constata ca din suprafata reconstituita prin HCJ 4066/2006, pozitiile 1 si 2 din anexa 39 pârâtelor .... si .... le revine împreuna cota de 1/1 ca unice solicitante.

Respinge capatul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  din  11 Aprilie 2011.

PRESEDINTE , GREFIER,

Red. L.C./tehn. MS/ 26 Aprilie 2011/06 ex.