Sentinta civila

Sentinţă civilă 1267 din 22.11.2011


Dosar nr. 1126/239/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

Şedinţa publică de la 22 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE L. V.

Grefier L. I.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1267/2011

Pe rol fiind judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamant A. E. şi pe pârât R.V. I. având ca obiect partaj bunuri comune

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat T. pentru reclamantă, avocat C. pentru pârât.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită în conformitate cu disp.art.87 şi urm.Cod procedură civilă.

- prin serviciul registratură s-a depus cerere de către expert C. O. care solicită achitarea diferenţei de onorariu.

Instanţa constată că diferenţa de onorariu neachitată de către pârât în contul acestui expert este de 100 lei şi 200 lei în contul expertului M. G.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat constatând cererea în stare de judecată acordă cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Avocat T. având cuvântul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, partajarea comunităţii de bunuri dobândită de către părţi în timpul căsătoriei, atribuirea imobilului casă, anexe gospodăreşti şi terenului aferent respectiv lotul nr.1 din raportul de expertiză expert G. C.  reclamantei  iar lotul nr.2 din raportul de expertiză pârâtului.Cu privire la bunurile mobile solicită atribuirea celor care se află în posesia pârâtului acestuia, iar celelalte bunuri să fie atribuite reclamantei cu compensarea cheltuielilor de judecată.

Avocat T. solicită respingerea cererii reconvenţionale ca nedovedită.

Avocat C. solicită atribuirea imobilului casă, anexe gospodăreşti şi terenul aferent, respectiv lotul nr.1 din raportul de expertiză reclamantei, lotul nr.2 pârâtului cu obligarea reclamantei la plata sultei aferente către pârât.

Cu privire la bunurile mobile reclamanta solicită să se aibă în vedere bunurile mobile indicate prin întâmpinare, atribuirea către pârât a bunurilor ce le are în posesie şi egalizarea valorică a acestor bunuri cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În temeiul art. 150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.05.2011 sub nr. 1126/239/2011, reclamanta A. E. a chemat în judecată pe pârâtul R. V. I., solicitând partajarea bunurilor comune dobândite de ei în timpul căsătoriei şi ieşirea din indiviziune prin formarea şi atribuirea efectivă a loturilor care li se cuvin în calitate de codevălmaşi, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1015 din 15.11.2010 căsătoria dintre ei a fost desfăcuta iar minorul rezultat din căsătorie i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, motiv pentru care se impune partajarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei şi anume: un imobil casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 11368 mp. situat în intravilanul satului C., comuna C., judeţul Iaşi cumpărat prin contractul autentificat sub nr. 1692/2003 la BNP E. B., grajd şi temelie de casă edificate pe terenul cumpărat şi următoarele bunuri mobile: un cal vândut de pârât în anul 2010 cu suma de 1600 lei, o vacă vândută de pârât în 2010 cu suma de 1800 lei, un viţel vândut de pârât în 2010 cu suma de 800 lei, bani pe care şi i-a însuşit, drujba Ruris - 1600 lei, frigider Arctic - 900 lei, aragaz Zanussi - 550 lei, butelie aragaz - 150 lei, maşină spălat - 400 lei, mobilă dormitor (pat, şifonier, masă, scaune), TV color - 400 lei, materiale de construcţie - 40 grinzi, 60 căpriori, 60 coli tablă.

A precizat reclamanta că materialele de construcţie au fost transportate de pârât la domiciliul părinţilor lui.

Reclamanta a evaluat provizoriu masa de împărţit la suma de 20.000 lei şi a arătat că fiecare dintre ei are o cota de 1/2.

A solicitat reclamanta atribuirea în natură a imobilului casă de locuit şi a unei părţi din teren, având în vedere că i-a fost încredinţat minorul spre creştere şi educare, urmând că pârâtul să primească o parte din terenul intravilan şi, în compensare pentru partea sa de casă, să păstreze contravaloarea bunurilor înstrăinate.

Cererea a fost motivata în drept pe dispoziţiile art. 6731-14 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii, legal timbrate, reclamanta a depus înscrisuri: sentinţa civilă nr. 1015/2010 a Judecătoriei Hârlău, contract de vânzare-cumpărare, schiţe, titlu de proprietate.

Legal citat, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a arătat că masa de împărţit se compune din imobil casă de locuit şi grajd situate în sat C., comuna C., judeţul Iaşi, teren intravilan în suprafaţă de 11368 mp., temelie casă edificată pe acest teren şi următoarele bunuri mobile: drujbă în valoare de 1400 lei şi nu 1600 lei, frigider Arctic, aragaz Z., butelie aragaz, maşină spălat rufe, mobilă dormitor, TV color, 36 grinzi şi nu 40 buc., 50 căpriori din lemn şi nu 60 buc., 27 coli din azbest şi nu 60 buc., un cal vândut cu 1200 lei, o vacă vândută cu 1400 lei, un viţel vândut cu 800 lei şi suma de 1400 lei aflata în domiciliu.

Cât priveşte animalele înstrăinate, reclamanta a formulat şi plângere penală şi, aşa cum a arătat şi în faţa organelor de urmărire penală, a fost constrâns să le vândă deoarece reclamanta a plecat în Italia iar minorul a rămas în grija sa exclusivă, astfel că avea nevoie de bani pentru a putea întreţine minorul.

Materialele de construcţie au fost depozitate în gospodăria părinţilor lui deoarece ei nu aveau spaţiu suficient iar cât priveşte suma de 1400 lei, aceasta reprezintă bun comun şi a rămas în posesia reclamantei care a dat-o împrumut surorii sale.

Pârâtul a arătat că este de acord cu cota de 1/2 şi a solicitat să-i fie atribuită temelia de casa şi suprafaţa de 5684 mp. teren intravilan aferent acesteia iar dintre bunurile mobile doreşte să-i fie atribuite: drujba Rures, aragazul, butelia, maşina de spălat, şifonier, 2 scaune.

Întâmpinarea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 115, art. 274 şi art. 6731 Cod procedură civilă.

Pârâtul a formulat şi cerere reconvenţională prin care a solicitat partajarea sumei de 1400 lei dobândită în timpul căsătoriei, cu cheltuieli de judecată.

Cererea reconvenţională a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 119, art. 6731 Cod procedură civilă.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat părţilor probele cu înscrisuri, testimonială, interogatorii şi cu efectuarea expertizelor în specialităţile topografie, construcţii şi preţuitoare bunuri mobile.

Reclamanta a formulat întâmpinare la cererea reconvenţională şi a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată, arătând că au avut în casă suma de 1400 lei însă pârâtul a dat-o împrumut unui cumnat pentru a-l ajuta la construcţia casei, motiv pentru care el trebuie să facă demersurile pentru a aduce acest bun la masa de împărţit.

Afirmaţiile pârâtului referitoare la vânzarea animalelor nu corespund adevărului deoarece minorul a stat cu el doar trei luni, timp în care a fost îngrijit de părinţii şi sora ei după care a fost dus la aceasta din urmă. Calul şi vaca au fost vândute după ce ea a venit în ţară şi copilul era la ea iar banii obţinuţi pe animale pârâtul i-a folosit pentru tratament stomatologic.

Întâmpinarea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 115 - 118 Cod procedură civilă.

Au fost depuse rapoartele de expertiză în specialităţile topografie şi construcţii faţă de care părţile nu au formulat obiecţiuni.

Pârâtul a depus rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Au fost audiaţi martorii V. D. şi A. J., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate dosarului cauzei.

S-a depus raportul de expertiză privind evaluarea bunurilor mobile cu privire la care nu s-au formulat obiecţiuni.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine că părţile au fost soţi iar căsătoria dintre ei a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. 1015 din 15.11.2010 a Judecătoriei Hârlău, irevocabilă prin neapelare.

Ambele părţi au recunoscut că au dobândit în timpul căsătoriei bunurile imobile enumerate în acţiunea introductivă şi anume: casă de locuit, grajdul, suprafaţa de 11368 mp. teren şi o temelie de casă edificată pe acest teren, bunuri situate în sat C., comuna C., judeţul Iaşi precum şi următoarele bunuri mobile: drujba, frigider Arctic, aragaz Zanussi, butelie aragaz, mobilă dormitor, TV color şi anumite materiale de construcţie şi anume grinzi, căpriori şi coli de tablă, existând divergenţe în ceea ce priveşte cantităţile existente (în timp ce reclamanta a afirmat că există 40 grinzi, 60 căpriori şi 60 coli tablă, pârâtul a recunoscut existenţa doar a 36 grinzi, 50 căpriori şi 27 coli azbest).

Reclamanta a solicitat includerea în masa de împărţit şi a unor animale înstrăinate de pârât în timpul căsătoriei şi anume: vacă, viţel şi cal, pârâtul recunoscând existenţa acestora dar a precizat că au fost înstrăinate pentru a asigura cele necesare traiului minorului ce i-a fost lăsat în întreţinere pe perioada plecării reclamantei în străinătate.

Cât priveşte materialele de construcţie, instanţa va reţine în masa partajabilă următoarele: 36 grinzi, 50 căpriori din lemn şi 27 coli azbest, aşa cum au fost recunoscute de pârât prin întâmpinare deoarece martorii au precizat fie că nu au văzut materiale de construcţie în curtea părţilor (V. D.) fie că au văzut la părţi astfel de materiale care au fost duse în curtea părinţilor pârâtului, însă fără a arăta cantitatea acestora sau numărul (A. J).

Referitor la animalele care au fost înstrăinate de pârât - cal, vacă şi viţel, ambii martori au relatat că acestea au fost vândute în perioada în care reclamanta a fost plecată în străinătate iar copilul a rămas acasă împreună cu pârâtul, depoziţii care se coroborează cu cele reţinute în rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău din 14.09.2010 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva pârâtului pentru fapta de furt între soţi prev. de art. 210 Cod penal.

Potrivit practicii judiciare constante, se împart bunurile existente la data partajului, neputând fi incluse în masa de împărţit bunurile înstrăinate de soţi în timpul căsătoriei de comun acord său, în ceea ce priveşte bunurile mobile, în condiţiile art. 35 Cod familiei. Exercitând dreptul de dispoziţie asupra bunurilor comune, fiecare soţ acţionează atât în nume propriu cât şi ca reprezentant convenţional al celuilalt soţ.

În cauza de faţă, ar fi trebui ca reclamanta să probeze cheltuirea de către pârât a sumelor obţinute din vânzarea animalelor bun comun în afara sarcinilor căsătoriei şi să solicite o cotă de contribuţie majorată (ceea ce nu a făcut), ori pârâtul a făcut dovada că a cheltuit aceste sume pentru întreţinerea sa şi a copilului minor lăsat în grija lui pe perioada cât reclamanta a fost plecată în străinătate, motiv pentru care instanţa nu va include aceste sume sau animale în masa partajabilă deoarece acestea nu mai există în acest moment.

Cât priveşte suma de 1400 lei solicitată de pârât a fi adusă la masa de împărţit prin cererea reconvenţională, fiecare dintre părţi a afirmat că suma a fost dată cu împrumut de cealaltă parte (reclamanta a susţinut că pârâtul a dat-o unui cumnat în contul lucrărilor ce urmau a fi efectuate la casă în timp ce pârâtul a susţinut că a fost dată de reclamantă cu titlu de împrumut sorei acesteia). Niciunul dintre martori nu a făcut referire la existenţa acestei sume în patrimoniul soţilor, astfel încât instanţa nu o poate reţine că făcând parte din masa partajabilă, motiv pentru care va respinge cererea reconvenţională.

În temeiul art. 36 Cod familiei, instanţa va hotărî asupra împărţelii bunurilor comune ale soţilor iar în baza art. 6735 Cod procedură civilă, va stabili masa partajabilă, cotă-parte ce se cuvine fiecărui soţ devălmaş precum şi datoriile comune sau proprii ale soţilor.

Prin urmare, instanţa va constata că masa partajabilă se compune din următoarele bunuri: casă de locuit în suprafaţa de 58,80 mp. şi terenul în suprafaţa de 11.368 mp. intravilan C., comuna C, judeţul Iaşi, achiziţionate de soţi prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1642 din 16.09.2003 la BNP E. B., anexe gospodăreşti - coteţ păsări şi şura pentru animale edificate de soţi pe terenul bun comun precum şi următoarele bunuri mobile: drujbă Ruris, aragaz Zanussi, frigider Arctic, butelie aragaz, maşina spălat rufe, mobilă dormitor, TV color, 36 grinzi, 50 căpriori din lemn şi 27 coli azbest.

Având în vedere precizările ambelor părţi din acţiunea introductivă şi întâmpinare, va constata că fiecare dintre soţi are o cotă de 1/2 la dobândirea acestor bunuri.

Instanţa va avea în vedere valorile bunurilor mobile şi imobile stabilite prin expertizele de specialitate efectuate în cauză cu privire la care părţile nu au formulat obiecţiuni.

La formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama de principiile înscrise în art. 6739 Cod procedură civilă şi anume acordul părţilor, mărimea cotei fiecăruia, domiciliul părţilor precum şi de dispoziţiile art. 741 Cod civil care prevăd ca fiecare parte trebuie să primească, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de bunuri mobile şi imobile, de drepturi sau creanţe de aceeaşi valoare, evitându-se fărâmiţarea excesivă a proprietăţii şi folosirea optimă a bunurilor atribuite.

În acest context, instanţa va avea în vedere opţiunea părţilor exprimată în acţiune şi întâmpinare în sensul că imobilul casă de locuit şi o parte din terenul intravilan să fie atribuite reclamantei iar temelia de casă şi diferenţa de teren să fie atribuite pârâtului. Ţinând cont de acordul părţilor, expertul a realizat două loturi în natură care respectă opţiunea părţilor, astfel încât reclamanta va primi lotul 1 cuprinzând casă, grajdul, coteţul şi suprafaţă de 5684 mp. teren individualizat în planul de situaţie Anexa 2 la raportul de expertiză iar pârâtului i se va atribui lotul 2 cuprinzând fundaţia şi suprafaţa de 5684 mp. teren, lot individualizat în planul de situaţie Anexa 2 la raport.

Cât priveşte partajarea bunurilor mobile, instanţa va avea în vedere posesia exercitată de părţi asupra acestora şi va atribui pârâtului materialele de construcţie având în vedere că acestuia i-a fost atribuită fundaţia casei existente pe teren - 36 grinzi, căpriorii din lemn de brad şi tabla ondulată precum şi motoferăstrăul (drujba) în timp ce celelalte bunuri mobile vor fi atribuite reclamantei, având în vedere că acestea sunt bunuri de folosinţă casnică necesare traiului zilnic dar şi creşterii şi îngrijirii minorului - aragaz, butelie, frigider, maşină spălat, mobilă dormitor, apreciind că reclamanta şi minorul au mai mare nevoie de aceste bunuri.

În temeiul art. 6735 alin. 2 Cod procedură civilă, reclamanta va fi obligată la plata sultei către pârât pentru egalizarea valorică a loturilor, în sumă de 3933,5 lei.

În temeiul art. 277 Cod procedură civilă, instanţa va compensa parţial cheltuielile de judecată avansate de părţi şi va obliga pârâtul să achite reclamantei cu acest titlu suma de 1430,5 lei reprezentând taxa timbru, timbru judiciar, onorariu avocat şi onorarii experţi.

Va da în debit pe pârât cu suma de 300 lei reprezentând diferenţe onorarii experţi astfel: 200 lei în contul expertului G. C. şi 100 lei în contul expertei C. O, sens în care un exemplar de pe hotărâre se va comunica experţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte acţiunea promovată de reclamanta A. E. cu domiciliul în sat C., comuna C., judeţul Iaşi în contradictoriu cu pârâtul R. V. I. cu domiciliul în sat C., comuna C., judeţul I.

Respinge cererea reconvenţională promovată de pârâtul R. V. I. în contradictoriu cu reclamanta A. E., ca neîntemeiată.

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, în cote de 1/2 fiecare,următoarele bunuri:

- un imobil casă de locuit şi anexe gospodăreşti situat în sat C., comuna C., judeţul Iaşi în valoare de 13.245 lei.

- suprafaţa de 11368 mp. teren intravilan C. în valoare de 27.283 lei.

- fundaţie de casă edificată pe teren în valoare de 5670,75 lei, precum şi următoarele bunuri mobile:

- frigider alb 230 l. - 510 lei, aragaz cu 4 ochiuri - 455 lei, butelie aragaz - 180 lei, maşină spălat rufe - 360 lei, mobilă dormitor compusă din: pat recamier bej - 326 lei, dormeză - 133 lei, şifonier cu 3 uşi - 420 lei, 4 taburete - 224 lei, 2 mese din lemn - 96 lei, TV color - 100 lei, motoferestrău - 630 lei, 36 grinzi lemn de brad - 693 lei, 27 căpriori - 243 lei, 50 buc. tablă ondulată - 945 lei.

Dispune sistarea stării de devălmăşie şi în consecinţă:

Atribuie reclamantei A. E. următoarele bunuri:

- lotul 1compus din: una casă de locuit - C1, un grajd - C2, un coteţ - C3 şi suprafaţa de 5684 mp. teren intravilan şi extravilan C., comuna C., judeţul Iaşi situat în T.9, P.442/2, 444/1 intravilan şi T.42, P.795, 796/1 extravilan individualizată în planul de situaţie Anexa 2 la raportul de expertiză topografică şi delimitată de punctele 24, D, C, B, A, 12, 5, 4, 3, 37, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 25, în valoare de 26.886,5 lei.

- bunuri mobile: frigider alb 230 l, aragaz cu 4 ochiuri, butelie aragaz, maşină de spălat rufe, mobilă de dormitor compusă din recamier bej, dormeză, şifonier cu 3 uşi, 4 taburete, 2 mese din lemn, TV color, în valoare de 2804 lei.

Atribuie pârâtului R. V. I. următoarele bunuri:

- lotul 2 compus din fundaţie casă şi suprafaţa de 5684 mp. teren situată în intravilan şi extravilan sat C., comuna C, judeţul I, T.9, P.442/2, 444/2, 443/1 intravilan şi T.42, P.797, 796/2 extravilan individualizată în planul de situaţie Anexa 2 la raportul de expertiză topografică şi delimitată prin punctele D, 23, 60, 16, 15, 14, 49, 6, 5, A, B, C, în valoare de 19.312,25 lei.

- bunuri mobile: motoferăstrău, 36 grinzi lemn, 27 căpriori, 50 buc. tablă ondulată în valoare de 2511 lei.

Obligă reclamanta să plătească pârâtului suma de 3933,5 lei cu titlu de sultă.

Compensează parţial cheltuielile de judecată avansate de părţi şi va obliga pe pârât să plătească reclamantei suma de 1430,5 lei cu acest titlu reprezentând taxa timbru, timbru judiciar, onorariu avocat şi onorarii experţi.

Dă în debit pe pârât cu suma de 300 lei reprezentând diferenţe onorarii experţi astfel: 200 lei în contul expertului G. C. şi 100 lei în contul expertei C. O., sens în care un exemplar de pe hotărâre se va comunica experţilor.

Rapoartele de expertiză şi schiţele anexă întocmite de experţii G. C., C. O. şi M. G. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.11.2011.

Preşedinte, Grefier,