Partaj judiciar

Sentinţă civilă 149 din 07.07.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXX/193/2013

Şedinţa publică de la xx.xx.xxxx

Completul compus din:

PREŞEDINTE

GREFIER

SENTINŢA CIVILĂ NR.XXXX

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant Z. G. şi pe pârât Z. S. D., pârât T. F., pârât T. C., pârât Z. P. C. PRIN TUTORE Z. M., pârât T. F. PRIN TUTORE Z. M., pârât T. C. PRIN TUTORE Z. M., pârât Z. P. D.  PRIN TUTORE Z. M., având ca obiect partaj judiciar.

Dezbaterile asupra fondului  cauzei au avut în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată încheiere ce face parte integrantă din prezenta şi când instanţa având nevoie de mai mult timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, apoi pentru azi când,

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă :

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani în data de xx.xx.xxxx sub numărul XXXX/193/2013, reclamantul Z. G. a chemat în judecată pe pârâţii Z. S. D.,  T. F., T. C., Z. P. C. PRIN TUTORE Z. M., T. F. PRIN TUTORE Z. M., T. C. PRIN TUTORE Z. M., Z. P. D.  PRIN TUTORE Z. M. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună ieşirea din  indiviziune asupra următoarelor bunuri:

-imobil situat in comuna Trusesti, strada X nr. Y, judeţul Botoşani, compus din doua camere si dependinţe, cu o suprafaţa utila de 47,22 mp;

-anexa gospodăreasca construita din cărămida, acoperita cu azbociment, cu o încăpere si hol;

-teren in suprafaţa de 300 mp;

-teren in suprafaţa de 66.600 mp situat in extravilanul satului si comnei Trusesti, judeţul Botoşani.

ramase urmare decesului defunctului autor Z. S., conform certificatului de moştenitor nr. XX din xx.xx.xxxx, bunuri ce li se cuvin in calitate de copartasi.

În acest sens a solicitat stabilirea masei bunurilor de împărţit , prin individualizarea, atribuirea si predarea efectiva a bunurilor ce i se cuvin reclamantului, astfel:

-atribuirea către Z. G. a camerei de zi in suprafaţa de 14,06 mp, a holului in suprafaţa de 6, 11 mp, cămara in suprafaţa de 1,42 mp, a holului in suprafaţa de 2, 33 mp si a bucătăriei in suprafaţa de 11,09 mp, asa cum rezulta din schiţa anexata si numitului Z. S. D. a dormitorului in suprafaţa de 12,97 mp si anexa gospodăreasca construita din cărămida, acoperita cu azbociment, cu o incapere si hol ce fac parte integranta din imobil situat in comuna Trusesti, strada X nr. Y, judeţul Botoşani;

-atribuirea către Z. G. a suprafeţei de 1ha si 43 ari teren arabil sola XX, pc.XXX/XX si 600 mp pasune in sola XX, pc. XXX/XX, din terenul in suprafaţa de 66.600 mp situat in extravilanul satului si comunei Trusesti, judeţul Botoşani.

-atribuirea către Z. G. a suprafeţei de 150 mp, din terenul in suprafaţa de 300 mp, in speţa, partea de la şoseaua principala si 150 mp către Z. S. D., partea care se invecineaza cu concesiunea deţinuta de reclamant din data de xx.xx.xxxx.

În motivare, se arată că in urma decesului autoarei Z. S., a fost intocmit certificatul de moştenitor nr. XX din xx.xx.xxxx, in care a fost stabilita masa succesorala astfel : imobil situat in comuna Trusesti, strada X nr. Y, judeţul Botoşani, compus din doua camere si dependinţe, cu o suprafaţa utila de 47,22 mp; anexa gospodăreasca construita din cărămida, acoperita cu azbociment, cu o incapere si hol; teren in suprafaţa de 300 mp; teren in suprafaţa de 66.600 mp situat in extravilanul satului si comunei Trusesti. judeţul Botoşani.

Se mai arată că pârâtul Z. S. D., a precizat ca nu doreşte nici o parte din moştenirea, ceea ce l-a determinat sa aduc imbunatariri şi sa facă investiţii, in imobilul din comuna Trusesti.

Astfel, in baie a pus gresie, faianţa, a pus geam termopan, in concret a făcut investiţii care se ridica la suma de 6.000 lei. In bucătărie a efectuat racordul de apa de la fântâna, pentru consum casnic, efectuând investiţii de 1000 lei.

Menţionează reclamantul că dupa decesul autoarei Z. S., pârâtul Z. S. D., nu a renunţat la moştenire asa cum verbal a afirmat, dar mai mult doreşte ca moştenirea sa se realizeze in sensul ca fiecare dintre părti sa detina  din moştenire.

În drept a invocat dispoziţiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila si pe dispoziţiile art. 119, 728, 738, 751, 848 Cod civil, art. 598 si urm. Cod procedura civila, art. 673 indice 1, 673 indice 13 Cod procedura  civila, pe dispoziţiile Legii nr. 603/1943, Legii nr. 36/1951).

În dovedire a depus în copie, înscrisuri (filele 5-11ds., vol. I).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 7392 lei şi timbru judiciar de 5 lei  (fila 43 ds.).

Pârâtul, Z. S. D., legal citat, a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională  prin care a solicitat admiterea în parte a cererii de partaj şi admiterea cererii reconvenţionale, în sensul că este de  acord cu partajarea bunurilor, dar partajul să se facă în cote de 1/2 din bunuri şi nu în varianta solicitată de reclamant.

De asemenea a solicitat ca la partajarea bunurilor să-i fie atribuită magazia de aproximativ 16 mp construită de pârât din scândură fară autorizaţie, anexa gospodărească din cărămidă şi camera din perete cu anexa gospodărească, 1/2 din suprafaţa de 300 m.p. teren aferent construcţiilor şi 1/2 din casa, precum şi 1/2 din cota indiviză de 1/6 din suprafaţa de 66.600 m.p. dobândită de tatăl pârâtului şi al reclamantului Z. C. şi 1/2din via în suprafaţă de 16 ari, plantată în p.c XXX/XX.

În  motivare se arată că după decesul părinţilor, reclamantul şi pârâtul au îngrijit casa şi au cultivat terenul din câmp, sens în care am plantat împreună pe terenul moştenit de tatăl acestora de la mama acestuia Z. E. 16 ari de vie.

În ceea ce priveşte modalitatea de partaj a casei, anexei gospodăreşti şi a terenului aferent a arătat  faptul că este de acord cu partajarea acestora dar nu în varianta solicitată de reclamant, adică pârâtului  să i se cuvină un dormitor în suprafaţă de 12,97 mp şi anexa gospodărească,  iar restul casei să i se cuvină reclamantului. Casa poate fi împărţită în cota de 1/2, iar anexa gospodărească solicită să-i fie mie atribuită, precum şi camera din casă perete comun cu anexa. A mai solicitat ca la partajarea bunurilor imobile să-i fie atribuită magazia din scândură în suprafaţa de 16 m.p. construită de pârât fără autorizaţie, fără a avea alte pretenţii la partajarea construcţiilor edificate de reclamant.

Arată pârâtul cu privire la terenul aferent construcţiilor în suprafaţă de 300 m.p. că  solicită să fie partajat în cote de 1/2 astfel încât terenul pe care este construită magazia să-i fie atribuit pârâtului.

In ceea ce priveşte cota indiviză de 1/6 din suprafaţa de 66.600 mp. teren dobândit de tatăl acestora prin moştenire de la bunica lor Z. E., solicită partajarea acestuia în cote de 1/2 şi nu cum doreşte reclamantul ca întreaga suprafaţă să i se cuvină lui.

De asemenea, solicită şi partajarea în cote de 1/2 a suprafeţei de 16 ari vie plantată de părţi, situată în parcela cadastrală nr.XXX/XX,  ce face parte din cota moştenită de autorul părţilor.

La data de  xx.xx.xxxx, reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a arătat că ăţi menţine cererea iniţială.

Pentru justa soluţionare a cauzei s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile aflate la dosar, proba cu declaraţiile  testimoniale ale martorilor S. N. (fila 68 ds., vol. I), C. D. (fila 69 ds., vol. I) B. M. (fila 70 ds., vol I), B. C. (fila 71 ds., vol. I), raportul de expertiză de specialitate întocmit în cauză de către expert tehnic M. G. C. (filele 93-102 ds., vol. I), proba cu raportul de expertiză tehnică judiciară de specialitate întocmit de expert tehnic judiciar D. D. (filele 103-126 ds., vol.I), respectiv proba cu raportul de expertiză tehnică judiciară de specialitate întocmit de expert contabil D. C. (filele 192-281 ds., vol. I).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

În fapt, la data de xx.xx.xxxx, respectiv la data de xx.xx.xxxx a intervenit decesul autorilor părţilor, respectiv Z. S. şi Z. C., mama  şi tatăl reclamantului Z. G. şi al pârâtului Z. D. S., conform certificatului de moştenitor nr. XX/xx.xx.xxxx (fila 10 ds.), iar la data de xx.xx.xxxx a intervenit decesul autoarei părţilor,  respectiv Z. E., bunica paternă a reclamantului Z. G. şi a pârâtului Z. D. S., precum şi străbunica paternă a pârâţilor, T. F., Z. P. C., T. C.,  Z. P. D. şi Z. G., conform certificatului de moştenitor nr. 186/xx.xx.xxxx (fila 9 ds.).

Reclamantul Z. G. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Z. D. S., ieşirea din indiviziune asupra masei de împărţit aflată în indiviziune, asupra masei succesorale rămase de pe urma defuncţilor Z. C. şi  Z. S., iar în contradictoriu cu pârâţii, Z. D. S., T. F., Z. P. C., T. C.,  Z. P. D. şi Z. G., ieşirea din indiviziune asupra masei de împărţit aflată în indiviziune, asupra masei succesorale rămase de pe urma defunctei.

Instanţa reţine astfel că, în ce priveşte ieşirea din indiviziune asupra masei succesorale rămasă în urma defuncţilor Z. C. şi  Z. S., părţile coindivizare sunt reclamantul, Z. G. în calitate de fiu, cu o cotă de ½ din masa succesorală şi pârâtul Z. D. S. în calitate de fiu, cu o cotă de ½ din masa succesorală, masa de împărţit fiind compusă din procentul de 0,33% respectiv în valoare de 146,20 lei din valoarea imobilului locuinţă, situat în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de 48,66 m.p., în valoare totală de de 44304 lei, anexă gospodărească, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, teren în suprafaţă de 300 m.p. aferent celor două imobile cu o valoare de 5902 lei şi împrejmuirea aferentă terenului în valoare de 2631 lei, conform raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (filele 105-126 ds.) şi a raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic judiciar D. C. (filele 192-281 des.) rapoarte care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa constată că reclamantul a invocat un drept de creanţă asupra imobilului locuinţă, situat în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de 48,66 m.p., în valoare totală de de 44304 lei, drept de creanţă creanţă rezultat din achitarea ratelor aferente contractului de achiziţionare a imobilului de către defuncţi cu nr. XXXX/xx.xx.xxxx în valoare actualizată la data pronunţării, de 37428,01 lei, precum şi un drept de creanţă asupra îmbunătăţirile aduse locuinţei, în cuantum de 15,18%, în valoare de 6727 lei.

Instanţa va admite cererea reclamantului şi va constata că reclamantul, Z. G. are un drept de creanţă, asupra casei care compune masa de împărţit, rămasă în urma defuncţilor, Z. C. şi Z. S., în cuantum de 84,48% din valoarea acestui imobil, fără a include în preţul casei, valoarea anexei gospodăreşti, drept de creanţă rezultat din achitarea ratelor aferente contractului de achiziţionare a imobilului de către defuncţi cu nr. XXXX/xx.xx.xxxx în valoare actualizată la data pronunţării, de 37428,01 lei, precum şi un drept de creanţă asupra îmbunătăţirile aduse locuinţei, în cuantum de 15,18%, în valoare de 6727 lei, pentru următoarele motive de fapt şi de drept.

La data de xx.xx.xxxx, Z. C. şi S. au contractat, plătind un avans  în cuantum de 15,52% din valoarea totală a preţului contractului în baza contractului de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx imobilul locuinţă, situat în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de 48,66 m.p., în valoare actualizată  totală de 44304 lei, potrivit expertizei S., iar prin actul adiţional la acest contract, prin art. 6 s-a stipulat că, ratele prevăzute la pct. 2 în valoare de 882 lei lunar se vor reţine de la Z. G., care avea la acea dată, relaţii contractuale de muncă cu Cooperativa de consum Truşeşti, începând cu luna decembrie 1991 şi până în anul 1999 luna septembrie.

Mai reţine instanţa că, reclamantul prin declaraţia dată în xx.xx.xxxx (fila 165 ds. vol. I) în favoarea vânzătoarei imobilului S. R.A. Botoşani a garantat rambursarea împrumutului acordat în baza contractului de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx, înţelegând să i se reţină de la început ratele şi dobânzile lunare scadente, din retribuţia sa, până la achitarea integrală a creditului, lucru care s-a şi întâmplat potrivit expertizei D., până în luna august 1995.

După această dată, reclamantul potrivit adresei cu nr. XXXX/xx.xx.xxxx a A.N.A.F. Botoşani (fila 42 ds. vol. II) şi a adresei nr. X/xx.xx.xxxx (fila 47 ds.. vol. II) Cooperativei de Consum Truşeşti, jud.  Botoşani, a fost angajat cu contract de muncă în perioada 1995-01.01.1996, iar în perioada 01.01.1996-03.1997 a lucrat în locaţie de gestiune, unde şi-a achitat utilităţile, împrejurare pe care instanţa o coroborează cu datele furnizate de organele fiscale competente, conform cărora, veniturile realizate din exercitarea unei activităţi economice în mod independent pe anul 1997 a avut un venit brut de 100000 lei.

Instanţa arată că, reclamantul a făcut dovada că a achitat valoarea preţului imobilului care face obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx, prin reţinerea pe statul de plată, cât şi din veniturile obţinute în calitate de întreprinzător economic independent, în activitatea de ceasornicar, care fac justificată plata sumelor de bani, achitate cu chitanţele din luna aprilie 1996 (1000+8820 lei) şi februarie 1997 (36508+2050 lei) de către reclamant, în condiţiile în care acesta a plătit constant ratele creditului, pe de o parte şi avea posibilităţi financiare potrivit declaraţiilor de impunere fiscală, să acopere sumele de bani plătite cu chitanţele nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, XXXXX/xx.xx.xxxx, nr. XXXX/xx.xx.xxxx şi nr. XXXX/xx.xx.xxxx (fila 163 ds. vol. I), faţă de tatăl acestuia, Z. C. care avea un venit din pensie de 1421 lei (fila 284 ds. vol. I) valoare cu care nu putea, cel puţin prin calcul matematic să achite valori mai mari precum cele indicate mai sus şi ţinând cont că până în anul 1996 reclamantul a fost cel care a s-a îngrijit, de obligaţiile contractului, de a achita preţul imobilului în litigiu.

În ce priveşte dreptul creanţă asupra îmbunătăţirile aduse locuinţei, în cuantum de 15,18%, în valoare de 6727 lei, raportată la valoarea totală a casei de 44304 lei, acestea au fost identificate de către expertul tehnic S. D.,  potrivit anexei nr. 2 la raportul de expertiză (fila 119 ds. vol.I), raport însuşit în această privinţă de către ambele părţi şi necontestate de niciuna dintre ele.

 Odată stabilită, valoarea creanţei totale, existente asupra masei de împărţit de pe urma defunctului, Z. C. decedat la data de xx.xx.xxxx, şi a defunctei Z. S., decedată la data de xx.xx.xxxx, instanţa va da curs operaţiunii de scădere (deducere) din valoarea casei, a valorii acestei creanţe, iar practic ceea ce rămâne în urma acestei operaţiuni, reprezintă partea de moştenire ramasă în urma defuncţilor şi care echivalează cu avansul plătit de către aceştia din urmă la încheierea contractului, reprezentând 15,52% din valoarea totală a preţului contractului, din care instanţa a mai scăzut valoarea de 15,18%, rămânând în final o valoare de 146,20 lei, din valoarea totală de 44304 lei, ceea ce reprezintă procentul de 0,33%.

Reţine instanţa că defuncţii au mai construit în timpul căsătoriei, o anexă gospodărească locuibilă, fără autorizaţie, situată în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, identificată în Anexa nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 123 ds. şi fila 111 ds.).

Mai reţine instanţa că potrivit Ordinului Prefecturii Judeţului Botoşani nr. XX/xx.xx.xxxx s-a atribuit în proprietatea defuncţilor şi face parte din masa de împărţit, terenul în suprafaţă de 300 m.p. aferent imobilelor casă şi anexă descrise mai sus.

Faţă de aspectele descrise, instanţa va constata că masa de bunuri în litigiu include, imobilele indicate în debutul prezentelor considerente, masă judiciară de împărţit fiind compusă din bunurile imobiliare indicate mai sus.

Pentru formarea loturilor şi identificarea suprafeţelor de teren înscrise în certificatului de moştenitor nr. XX/xx.xx.xxxx, instanţa a dispus proba cu raportul de expertiză tehnică judiciară de specialitate în construcţii civile întocmit de expert tehnic judiciar S. D. (filele 105-126 ds.) şi a raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic judiciar D. C. (filele 192-281 ds.) rapoarte care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În următoarea etapă, instanţa va trebuie să stabilească întinderea cotei-părţi  a fiecăruia dintre soţi, etapă prealabilă şi necesară pentru a da curs cererii reclamantului de a dispune ieşirea din indiviziune urmând ca după această operaţiune juridică să lichideze  starea de indiviziune prin individualizarea materială a părţii din imobilele care vor fi atribuite separat reclamantei şi pârâţilor.

În acest sens instanţa va avea în vedere, dispoziţiile certificatului de moştenitor nr. XX/xx.xx.xxxx care prevăd cotele înscrise în acel certificat, respectiv reclamantul, Z. G. în calitate de fiu, cu o cotă de ½ din masa succesorală şi pârâtul Z. D. S. în calitate de fiu, cu o cotă de ½ din masa succesorală.

În privinţa individualizării în materialitatea sa a fiecărei părţi din imobilul apartament, care să corespundă cotei-părţi ideale egale ale fiecărui coproprietar în devălmăşie, instanţa a administrat proba cu raportul de expertiză în specialitatea construcţii S. D. (filele 105-126 ds.) şi a raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic judiciar D. C. (filele 192-281 ds.) care au stabilit  o stare de fapt şi de drept, pe care instanţa constată că răspunde cel mai bine necesităţilor practice ale părţilor.

În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 728 Cod civil, nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv, principala modalitate de realizare a partajului, conform dispoziţiilor 6735 C.pr.civ., este partajul în natură prin formarea de loturi şi atribuirea acestora coproprietarilor.

Instanţa observă că, potrivit raportului de expertiză dispus în cauză, că partajarea în natură poate fi comod efectuată, numai în privinţa terenului, iar asupra casei, datorită naturii imobilului arătat şi descris, construcţia acesteia fiind o unitate locativă unifamilială, varianta de partajare cea mai eficientă în acest din urmă imobil, fiind reglementată de dispoziţiile din Codul procedură civilă arătate, prin atribuirea întregului acestuia unuia dintre copărtaşi şi prin stabilirea în sarcina celuilalt a obligaţiei de plată a unei sulte care va avea rol de egalizare a loturilor astfel formate, după scăderea datoriilor moştenirii către creditorul acesteia, reclamantul din prezenta cauză.

Constatând, aşadar, existenţa în speţă a unei stări de coproprietate, între reclamantul Z. G. şi pârâtul Z. D. S., din succesiunea patrimoniului defuncţilor , Z. C. decedat la data de xx.xx.xxxx, şi a defunctei Z. S., decedată la data de xx.xx.xxxx, instanţa urmează a admite în parte acţiunea şi cererea reconvenţională şi a dispune încetarea stării de coproprietate, cu formarea şi atribuirea de loturi, potrivit criteriilor oferite de art. 6739 şi art. 673 10 Cod procedură civilă, respectiv mărimea cotei cuvenite fiecăreia dintre părţi, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia acestora.

Având stabilită masa de împărţit, precum şi cotele care se cuvin părţilor, instanţa în temeiul art. 357 Noul cod civil raportat la art. 6731 C.pr.civ. va dispune lichidarea stării de indiviziune în sensul că atribuie, în natură, astfel:

1. Reclamantului Z. G., după deducerea dreptului său de creanţă în cuantum de 84,48% asupra valorii locuinţei precum şi a dreptului său de creanţă asupra îmbunătăţilor, în valoare de 6727 lei aduse acesteia:

- locuinţa situată în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, compusă din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de 48,66 m.p., în valoare totală de de 44304 lei, identificată în Anexa nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 123 ds. şi fila 111 ds.);

- terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 133,51 m.p., în valoare de 2627 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 112 ds.), încadrat în ”Lot I”, precum şi împrejmuirea aferentă terenului în lungime de 26,20 m.l. în valoare de 1800 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 11 ds.), încadrat în ”Lot I”.

2. Pârâtului Z. D. S.:

- anexa locuibilă situată în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, identificată în Anexa nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 123 ds. şi fila 111 ds.);

- terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 166,49 m.p., în valoare de 3275 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 112 ds.), încadrat în ”Lot II”, precum şi împrejmuirea aferentă terenului în lungime de 12,10 m.l. în valoare de 831 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 111 ds.), încadrat în ”Lot II”.

Pentru egalizarea loturilor, obligă pârâtul Z. D. S. să plătească reclamantului, Z. G. suma de 9343 lei cu titlu de sultă.

În atribuirea bunului, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 6733  şi art. 6739 Cod procedură civilă, în acord cu situaţia de fapt, potrivit căreia reclamantul  a preluat în posesie bunul imobil şi locuieşte în acesta.

În această modalitate de împărţire instanţa are în vedere valoarea totală a masei de împărţit de 27831,2 lei, reprezentând procentul de 0,33% respectiv în valoare de 146,20 lei din valoarea imobilului locuinţă, situat în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, în valoare totală de 44304 lei, anexă gospodărească, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, teren în suprafaţă de 300 m.p. aferent celor două imobile cu o valoare de 5902 lei şi împrejmuirea aferentă terenului în valoare de 2631 lei, conform raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (filele 111-112 ds., varianta I propusă de expert pentru partajare).

Având în vedere că părţile au cote egale de ½ din întreaga masă succesorală, reiese valoarea unui lot în cuantum de 13915,6 lei pe de o parte, iar pe de altă parte instanţa are în vedere că reclamantului i s-a atribuit în natură locuinţa (repspectiv şi cota de 0,33%) împreună cu terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 133,51 m.p., în valoare de 2627 lei şi împrejmuirea aferentă terenului în lungime de 26,20 m.l. în valoare de 1800 lei, iar pârâtului, în total suma de 4573,2, rămânând o diferenţă de 9343 lei, pe care trebuie s-o primească drept sultă de la pârâtul Z. S. D., a cărei valoarea a lotului este de 23258 lei, constând din anexa locuibilă situată în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 166,49 m.p., în valoare de 3275 lei şi împrejmuirea aferentă terenului în lungime de 12,10 m.l. în valoare de 831 lei.

Reţine instanţa că, potrivit suplimentului la raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză de expert tehnic judiciar S. D., (filele 170-172 ds. vol. I) că părţile pentru folosinţa şi utilitatea practică a celor două unităţi locative ( casă şi anexă) trebuie să efectueze un partaj fizic al locuinţei, pentru separarea podului, a instalaţiei electrice şi a racordului cu apă canal astfel încât instanţa va dispune în sarcina ambelor părţi, suportarea cheltuielilor pentru separarea podului, a instalaţiei electrice şi a racordului cu apă canal, pentru fiecare unitate locativă (locuinţă şi anexă locuibilă) în proporţie de ½ fiecare.

Totodată reţine instanţa că, potrivit certificatului de moştenitor nr. XXX/xx.xx.xxxx părţile coindivizare sunt reclamantul Z. G., în calitate de nepot de fiu, cu o cotă de 1/8, pârâtul Z. S. D., în calitate de nepot de fiu, cu o cotă de 1/8, pârâta T. C., în calitate de nepoată de fiică, cu o cotă de 1/8,  pârâtul T. F., în calitate de nepot de fiică, cu o cotă de 1/8, pârâtul, Z. P. C., în calitate de strănepot de fiu cu o cotă de 1/12, pârâtul, Z. P. D., în calitate de strănepot de fiu cu o cote de 1/12,  pârâtul, Z. G. în calitate de strănepot de fiu, cu o cotă de 1/12 şi reclamantul Z. G. şi soţia acestuia Z. L. cu o cotă de ¼ dobândită prin contractul de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx, de la Z. M., care a moştenit-o pe defuncta Z. E. în calitate de fiu, cu o cotă de ¼, iar masa de împărţit fiind compusă din suprafaţa de 66600 m.p. situată în extravilanul comunei Truşeşti, judeţul Botoşani, înscrisă în Titlul de proprietate nr. XXXXX/xx.xx.xxxx conform raportului de expertiză efectuat de către expert tehnic judiciar M. C. G. (filele 94-102 ds.) şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru formarea loturilor şi identificarea suprafeţelor de teren înscrise în certificatului de moştenitor nr. XXX/xx.xx.xxxx, instanţa a dispus proba cu raportul de expertiză tehnică judiciară de specialitate topografie întocmit de expert tehnic judiciar M. C. G. (filele 94-102 ds.).

 Pentru identitate de raţiune juridică, operaţiunilor efectuate şi analizate de către instanţă la lichidarea stării de indiviziune din succesiunea patrimoniului defuncţilor, Z. C. şi Z. S., instanţa le va da aplicare şi în cazul lichidării masei de împărţit rămasă în urma defunctei Z. E., astfel încât, având stabilită masa de împărţit, precum şi cotele care se cuvin părţilor, instanţa în temeiul art. 357 Noul cod civil raportat la art. 6731 C.pr.civ. va dispune lichidarea stării de indiviziune în sensul că atribuie, în natură, astfel:

1.Reclamantului Z. G.:

- suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 4162,50 lei identificată prin culoarea galben în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.)din care: 4500 m.p. în p.c. nr. XXX/XX A, 3425 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X;

2. Reclamantului Z. G. şi soţiei acestuia Z. L. în indiviziune,  în baza contractului de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx:

- suprafaţa de 16650 m.p. în valoare de 7080 lei, identificată prin culoare maro deschis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 1420 m.p. în p.c. nr. XXXX/XX X, 2900 în p.c. nr. XXX/XX X, 3675 m.p. în p.c. nr. XXX/XXA, 1975 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 1400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXXX/XXX X, 300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 1400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 600 m.p. în p.c. nr. XXX/XXP, 100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 2100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X;

3. Pârâtului Z. S. D.:

- suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 3887,50 lei, identificată prin culoare albastru deschis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 1100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 6125 m.p. în p.c. nr. XXX/XXA, 1100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X;

4. Pârâtului T. F.:

-suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 2701,25 lei, identificată prin culoare verde deschis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 2480 m.p. în p.c. nr. XXXX/XX X, 2000 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 945 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 2200 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 500 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 120 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

5. Pârâtei T. C.:

- suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 2701,25 lei, identificată prin culoare violet în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 3600 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 2700 m.p în p.c. nr. XXXX/XXX X, 450 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 1255 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 140 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 120 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 60 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

6. Pârâtului Z. G.:

- suprafaţa de 5550 m.p. în valoare de 2542,50 lei, identificată prin culoare albastru închis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 4300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 950 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 220 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

7. Pârâtului Z. P. C.:

- suprafaţa de 5550 m.p. în valoare de 2775 lei, identificată prin culoare verde închis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 4300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 950 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 220 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

8. Pârâtului Z. P. D.:

- suprafaţa de 5550 m.p. în valoare de 2775 lei, identificată prin culoare maro închis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 4300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 950 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 220 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

Constată  că în această modalitate de împărţire, părţile nu datorează sulte pentru egalizarea loturilor, aşa cum a arătat expertul M. G. C., care prin raportul de expertiză a specificat că nu se impune plata de sulte, cu motivarea că, loturile sunt sensibil egale ca valoare.

Totodată, arată instanţa că, în varianta de partajare cu  nr. II propusă de expert şi aleasă de instanţă, are în vedere împrejurarea că, aceasta răspunde cel mai bine realităţii descrise de martori cu privire la folosinţa şi cheltuielile de utilizare a imobilelor teren, inclusiv a viei plantate de către părţi şi corespunde întocmai cu procentul de cotă indiviză de ½ asupra acesteia, atât reclamantului cât şi pârâtului Z. S. D..

Instanţa arată că, s-au făcut cheltuieli de judecată de către reclamant cât şi de către pârât în cote egale constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu experţi, astfel încât va compesa toate aceste cheltuieli, iar după compensare constată că pârâtul Z. D. S. a efectuat suplimentar cheltuieli în cuantum de 1200 lei cu onorariul pentru avocat, motiv pentru care va obliga reclamantul, Z. G. să plătească pârâtului, Z. D. S., suma de 600 lei constând în cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, potrivit cotei fiecărei părţi de ½.

În ce priveşte cheltuielile de judecată invocate de către pârâtul Z. S. D., referitoare la cheltuielile efectuate cu transportul de la Iaşi la Botoşani şi indemnizaţia de la locul de muncă, corespunzătoare zilelor când s-au desfăşurat şedinţele de judecată, instanţa le va respinge cu motivarea că, nu sunt fondate, atât timp cât natura unei acţiuni în instanţa având ca obiect partajul bunurilor comune, implică interesul tuturor părţilor coindivizare în realizarea acestuia, astfel încât pârâtul a efectuat aceste cheltuieli care sunt în interesul său şi căruia îi profită, potrivit cotei sale de ½.

Instanţa mai constată că, reclamantul şi pârâtul a afectuat cheltuieli cu suportarea taxei judiciare de timbru şi efectuarea expertizei tehnice în specialitatea topografie, pentru partajarea terenului din Titlul de proprietate nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, cheltuieli care au profitat şi pârâţilor T. F., Z. P. C., T. C.,  Z. P. D. şi Z. G., astfel încât proporţional, cu cota lor pentru fiecare în parte, cât şi cu beneficiilor obţinute în urma lichidării stării de indiviziune va obliga pe pârâţii T. F., Z. P. C., T. C.,  Z. P. D. şi Z. G. în solidar, să plătească atât reclamantului, Z. G. cât şi pârâtului Z. D. S., pentru fiecare în parte, suma de 410,75 lei, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu expert M. G. C., potrivit cotei fiecărei părţi de 1/6.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E 

Admite în parte acţiunea având ca obiect ieşire din indiviziune succesorală, formulată de reclamantul Z. G., cu domiciliul în sat Truşeşti, comuna Truşeşti, jud. Botoşani în contradictoriu cu pârâţii, Z. S. D., cu domiciliul în Iaşi, str. X nr. Y, bl. Z, sc.T, et. U, ap. V, jud. Iaşi,  T. F., cu domiciliul în Truşeşti, str. X nr. Y, jud. Botoşani,  Z. P. C.,  cu domiciliul în Botoşani, str. X nr. Y, sc.Z, ap. T, jud. Botoşani, T. C., cu domiciliul în Botoşani, str. X nr. Y, jud. Botoşani, Z. P. D., cu domiciliul în Botoşani, str. X nr. Y, sc.Z, ap. T, jud. Botoşani şi Z. G..

Admite în parte cererea reconvenţională, formulată de către pârâtul reclamant Z. S. D., în contradictoriu cu reclamantul pârât Z. G..

Constată că părţile se află în indiviziune, asupra masei succesorale rămase în urma defunctului, Z. C. decedat la data de xx.xx.xxxx, şi a defunctei Z. S., decedată la data de xx.xx.xxxx, reclamantul, Z. G. în calitate de fiu, cu o cotă de ½ din masa succesorală şi pârâtul Z. D. S. în calitate de fiu, cu o cotă de ½ din masa succesorală.

Constată că părţile se află în indiviziune, asupra masei succesorale rămase de pe urma defunctei Z. E., decedată la data de xx.xx.xxxx, reclamantul Z. G., în calitate de nepot de fiu, cu o cotă de 1/8, pârâtul Z. S. D., în calitate de nepot de fiu, cu o cotă de 1/8, pârâta T. C., în calitate de nepoată de fiică, cu o cotă de 1/8,  pârâtul T. F., în calitate de nepot de fiică, cu o cotă de 1/8, pârâtul, Z. P. C., în calitate de strănepot de fiu cu o cotă de 1/12, pârâtul, Z. P. D., în calitate de strănepot de fiu cu o cote de 1/12,  pârâtul, Z. G. în calitate de strănepot de fiu, cu o cotă de 1/12 şi reclamantul Z. G. şi soţia acestuia Z. L. cu o cotă de ¼ dobândită prin contractul de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx.

Constată că reclamantul, Z. G. are un drept de creanţă, asupra casei care compune masa de împărţit, rămasă în urma defuncţilor, Z. C. şi Z. S., în cuantum de 84,48% din valoarea acestui imobil, fără a include în preţul casei, valoarea anexei gospodăreşti, drept de creanţă rezultat din achitarea ratelor aferente contractului de achiziţionare a imobilului de către defuncţi cu nr. XXXX/xx.xx.xxxx în valoare actualizată la data pronunţării, de 37428,01 lei, precum şi un drept de creanţă asupra îmbunătăţirile aduse locuinţei, în cuantum de 15,18%, în valoare de 6727 lei.

Constată că masa de împărţit de urma defunctului, Z. C. decedat la data de xx.xx.xxxx, şi a defunctei Z. S., decedată la data de xx.xx.xxxx  constă în procentul de 0,33% respectiv în valoare de 146,20 lei din valoarea imobilului locuinţă, situat în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, compus din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de 48,66 m.p., în valoare totală de de 44304 lei, anexă gospodărească, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, teren în suprafaţă de 300 m.p. aferent celor două imobile cu o valoare de 5902 lei şi împrejmuirea aferentă terenului în valoare de 2631 lei, conform raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (filele 105-126 ds.) şi a raportului de expertiză întocmit de către expert tehnic judiciar D. C. (filele 192-281 des.) rapoarte care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune succesorală, creeată în urma defuncţilor Z. C. şi Z. S., în sensul că atribuie, în natură:

1. Reclamantului Z. G., după deducerea dreptului său de creanţă în cuantum de 84,48% asupra valorii locuinţei precum şi a dreptului său de creanţă asupra îmbunătăţilor, în valoare de 6727 lei aduse acesteia:

- locuinţa situată în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, compusă din două camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de 48,66 m.p., în valoare totală de de 44304 lei, identificată în Anexa nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 123 ds. şi fila 111 ds.);

- terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 133,51 m.p., în valoare de 2627 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 112 ds.), încadrat în ”Lot I”, precum şi împrejmuirea aferentă terenului în lungime de 26,20 m.l. în valoare de 1800 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 11 ds.), încadrat în ”Lot I”.

2. Pârâtului Z. D. S.:

- anexa locuibilă situată în comuna Truşeşti, strada X, nr. Y, judeţul Botoşani, construită din cărămidă, acoperită cu azbociment, cu o încăpere şi hol, în valoare de 19152 lei, identificată în Anexa nr. 4 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 123 ds. şi fila 111 ds.);

- terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 166,49 m.p., în valoare de 3275 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 112 ds.), încadrat în ”Lot II”, precum şi împrejmuirea aferentă terenului în lungime de 12,10 m.l. în valoare de 831 lei, identificat în Anexa nr. 5 la raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic S. D. (fila 124 ds. şi fila 111 ds.), încadrat în ”Lot II”.

Pentru egalizarea loturilor, obligă pârâtul Z. D. S. să plătească reclamantului, Z. G. suma de 9343 lei cu titlu de sultă.

Dispune în sarcina ambelor părţi, suportarea cheltuielilor pentru separarea podului, a instalaţiei electrice şi a racordului cu apă canal, pentru fiecare unitate locativă (locuinţă şi anexă locuibilă) în proporţie de ½ fiecare.

Constată că masa de împărţit rămasă în urma defunctei Z. E., decedată la data de xx.xx.xxxx, este compusă din suprafaţa de 66600 m.p. situată în extravilanul comunei Truşeşti, judeţul Botoşani, înscrisă în Titlul de proprietate nr. XXXXX/xx.xx.xxxx conform raportului de expertiză efectuat de către expert tehnic judiciar M. C. G. (filele 94-102 ds.) şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune succesorală, creeată în urma defunctei Z. E., în sensul că atribuie, în natură, în conformitate cu varianta nr. 2 din raportul de expertiză întocmit de către expert tehnic judiciar M. G. C. (filele 98-99 ds.) identificată prin anexa nr. 3 din acelaşi raport (fila 102 ds.) astfel:

2.Reclamantului Z. G.:

- suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 4162,50 lei identificată prin culoarea galben în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.)din care: 4500 m.p. în p.c. nr. XXX/XX A, 3425 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X;

2. Reclamantului Z. G. şi soţiei acestuia Z. L. în indiviziune,  în baza contractului de vânzare cumpărare nr. XXXX/xx.xx.xxxx:

- suprafaţa de 16650 m.p. în valoare de 7080 lei, identificată prin culoare maro deschis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 1420 m.p. în p.c. nr. XXXX/XX X, 2900 în p.c. nr. XXX/XX X, 3675 m.p. în p.c. nr. XXX/XXA, 1975 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 1400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXXX/XXX X, 300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 1400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 400 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 600 m.p. în p.c. nr. XXX/XXP, 100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 2100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X;

3. Pârâtului Z. S. D.:

- suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 3887,50 lei, identificată prin culoare albastru deschis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 1100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X, 6125 m.p. în p.c. nr. XXX/XXA, 1100 m.p. în p.c. nr. XXX/XX X;

4. Pârâtului T. F.:

-suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 2701,25 lei, identificată prin culoare verde deschis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 2480 m.p. în p.c. nr. XXXX/XX X, 2000 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 945 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 2200 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 500 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 120 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

5. Pârâtei T. C.:

- suprafaţa de 8325 m.p. în valoare de 2701,25 lei, identificată prin culoare violet în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 3600 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 2700 m.p în p.c. nr. XXXX/XXX X, 450 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 1255 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 140 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 120 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 60 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

6. Pârâtului Z. G.:

- suprafaţa de 5550 m.p. în valoare de 2542,50 lei, identificată prin culoare albastru închis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 4300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 950 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 220 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

7. Pârâtului Z. P. C.:

- suprafaţa de 5550 m.p. în valoare de 2775 lei, identificată prin culoare verde închis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 4300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 950 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 220 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

8. Pârâtului Z. P. D.:

- suprafaţa de 5550 m.p. în valoare de 2775 lei, identificată prin culoare maro închis în Anexa nr. 3 la raportul de expertiză (fila 102 ds.) din care: 4300 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 950 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 220 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X, 80 m.p. în p.c. nr. XXXX/XXX X;

Constată  că în această modalitate de împărţire, părţile nu datorează sulte pentru egalizarea loturilor.

Respinge restul pretenţiilor reclamantului pârât ca neîntemiate.

Respinge restul pretenţiilor pârâtului reclamant, ca neîntemaite.

Obligă reclamantul pârât, Z. G. să plătească pârâtului reclamant, Z. D. S., după compensarea cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu experţi, suma de 600 lei constând în cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat, potrivit cotei fiecărei părţi de ½.

Obligă pârâţii T. F., Z. P. C., T. C.,  Z. P. D. şi Z. G. în solidar, să plătească reclamantului pârât, Z. G. suma de 410,75 lei, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu expert M. G. C., potrivit cotei fiecărei părţi de 1/6.

Obligă pârâţii T. F., Z. P. C., T. C.,  Z. P. D. şi Z. G. în solidar, să plătească pârâtului reclamant Z. S. D. suma de 410,75 lei, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu expert M. G. C., potrivit cotei fiecărei părţi de 1/6.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Botoşani.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

 PREŞEDINTE,GREFIER,

Domenii speta