Partaj

Sentinţă civilă 3272 din 05.12.2011


JUDECĂTORIA MUN. M0INESTI JUDEŢUL BACĂU JUDECĂTOR DANIEL DARIE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 327275,12.2011

Constată că prin acţiunea  inregistrată pe rolul  acestei  instanţe la

3.03.201 sub nr. 2615/260/2011, reclamantul L.V. cu domiciliul in ----- a

chemat in judecată pe pârâţii: L.S., L.S. şi L. R. toţi cu acelaşi domiciliu, solicitând partajarea bunurilor rămase de pe urma defunctei Lazăr Ioana.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin încheierea de admitere in principiu din 22.09.2011, s-au stabilit calităţile pârtilor, masa succesorală si cotele legale pentru fiecare parte.

Peste termenul de modificare a acţiunii, reclamantul a solicitat majorarea petitului cu incă un bun succesoral, instanţa respingând această cerere întrucât cauza se afla deja intr-un stadiu procesual in care instrumentarea unui nou probatoriu pentru stabilirea masei succesorale fusese depăşit.

Eaţă de masa succesorală constatată in incheirea din 22.09,2011, instanţa la cererea reclamantului a dispus o expertiză construcţii efectuată de d-na expert Metelescu Măria ce a stabilit valoarea casei in discuţie si a făcut o singură propunere de lotizare raportat la poziţia pârtilor si faptul că această casă a fost edificată de reclamantasi defuncta soţie in timpul vieţii.

Instanţa aprecaiză si faţă de poziţia pârâţilor care nu au solicitat in mod expres o atribuire in fîzic a unei părţi din locuinţă, că propunerea expertului este cea mai bună propunere si singura ce se putea face in situaţia de faţă intrucât reclamantul nu are altă locuinţă in care să trăiască.

Expertiza a fost comunicată pârâţilor si nu a fost contestată de către aceastia.

In această situaţie, instanţa urmează să admită acţiunea, să partajeze bunurile succesorale constate in [AP din 22.09.2011 conform expertizei Metelescu, respectiv să dispună in lotul reclamantului V-i din casa in litigiu iar pârâţii să fie compensaţi conform cotelor lor succesorale prin sulte băneşti, raportat la prevederile art. 673 si urm. din C. p. civ. Va lua cat ca nu s- au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta