Partaj Succesoral

Sentinţă civilă 1966 din 10.06.2010


DOSAR NR. 2107/254/2009 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 10.06.2010

PREŞEDINTE : C.T.

GREFIER : S.T.

Pe rol, soluţionarea acţiunii civile având ca obiect succesiune formulată de reclamanta G.L.M. în contradictoriu cu pârâtul D.N..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă apărătorul reclamantei, avocat G.U.R. în baza delegaţiei depuse la dosar, lipsă fiind reclamanta şi pârâtul.

Procedura este legal îndeplinită.

Acţiunea este legal timbrată cu suma totală de 3289 lei taxă judiciară de timbru conform celor trei chitanţe depuse la dosar şi timbru judiciar în valoare de 0,50 lei, anulate de instanţă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa constată că s-a depus la dosarul cauzei de către pârât Anexa 24 de pe urma defunctului - precum şi o copie a certificatului de atestare fiscală nr. 3700 din data de 11.06.2009 emisă de Consiliul Local -, judeţul -.

Apărătorul reclamantei depune la dosarul cauzei chitanţa nr. 0608 – 035 din data de 08.06.2010 prin care face dovada achitării diferenţei de taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.770 lei aferentă valorii imobilului astfel cum a fost stabilită prin raportul de expertiză şi solicită instanţei, în temeiul disp. art. 138 C. pr. civ. în completarea probatoriului, încuviinţarea probei cu încă un martor pentru a dovedi faptul că pârâtul, de la data de 05.10.2008 de când a decedat -, nu a acceptat succesiunea şi nu şi-a exercitat dreptul de moştenitor.

Deliberând asupra cererii formulate de apărătorul reclamantei de încuviinţare a probei testimoniale şi apreciind că cererea este neîntemeiată întrucât disp. art. 138 C. pr. civ. nu sunt incidente în cauză, instanţa respinge cererea.

Apărătorul reclamantei precizează că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanţa acordă cuvântul pentru dezbateri pe fond.

Apărătorul reclamantei solicită instanţei admiterea acţiunii astfel cum a fost modificată, apreciind că din probele administrate în cauză s-a făcut dovada faptului că reclamanta este unicul moştenitor iar pârâtul nu a acceptat succesiunea în termenul legal şi nu şi-a exercitat dreptul de proprietate. Solicită obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Instanţa declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA:

Având nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 17.06.2010.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 10.06.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

C.T. S.E.

INSTANŢA:

Având nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 24.06.2010.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 17.06.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

C.T. S.E.

INSTANŢA:

Având nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 01.07.2010.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 24.06.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

C.T. S.E.

DOSAR NR. 2107/254/2009 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1966/C

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 01.07.2010

PREŞEDINTE : C.T.

GREFIER : S.E.

Pe rol, soluţionarea acţiunii civile având ca obiect succesiune formulată de reclamanta G.L.M. în contradictoriu cu pârâtul D.N..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 10.06.2010 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 17.06.2010 şi, pentru acelaşi motiv, la data de 24.06.2010 şi la data de 01.07.2010, dată la care s-a pronunţat.

INSTANŢA:

Asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 2107/254 din data de 20.07.2009 reclamanta G.L.M. i-a chemat în judecată pe pârâţii M.F. şi D.N. pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului D.V., decedat la 05.10.2008, se compune din dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în mun. -, str. -, bl. -, et. -, ap. -, jud. -, din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1,92 ha situat în extravilanul satului -, comuna -, jud. - şi din dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2 din terenul în suprafaţă de 7 ha situat în extravilanul comunei -, jud. -, să constate că ea este unica moştenitoare acceptantă a succesiunii defunctului D.V. şi să dispună obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că D.V.  a decedat la data de 05.10.2008, având ultimul domiciliu în -, şi, înaintea decesului său, s-a prezentat în faţa notarului şi a semnat testamentul autentificat sub nr. 4729 din data de 08.08.2005 de BNP -, prin care a dispus ca întreaga sa avere mobilă şi imobilă care se va găsi în patrimoniul său la data decesului să îi revină ei, înţelegând astfel să îi exheredeze indirect pe moştenitorii pârâţi.

Reclamanta a mai arătat că, la data decesului lui D.V, l-a anunţat pe pârâtul D.N., însă acesta nu a dorit să participe la funeraliile defunctului, şi, dat fiind că niciunul dintre cei doi pârâţi nu a înţeles să accepte în vreun fel moştenirea lăsată de defunct, a promovat prezenta acţiune.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 111 din Codul de procedură civilă.

Cererii i-au fost anexate, în copie, titlurile de proprietate nr. 037268/12833 din 19.01.2002 şi nr. 037260/12833 din data de 18.01.2002 emise de Comisia judeţeană - pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, certificatul de moştenitor nr. 30 din 20.04.2004 eliberat de BNP Asociaţi -, contractul de vânzare – cumpărare nr. 1138 din data de 23.10.1991, chitanţe, înştiinţare de plată, decizie de impunere, facturi, hotărârea nr. 11 din 15.10.1947 a Judecătoriei -, certificat de atestare fiscală, certificatul de deces al defunctului D.V. şi testamentul autentificat sub nr. 4729 din 08.08.2005 de BNP -.

Pârâta M.F. nu a depus întâmpinare.

Pârâtul D.N. nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar un memoriu (fila 61) prin care a arătat că doreşte să clarifice succesiunea de pe urma defunctului D.V. întrucât se consideră îndreptăţit la aceasta din moment ce este fiul adoptiv al defunctului, acesta din urmă i-a spus, în timpul vieţii, să împartă apartamentul cu sora sa vitregă, M.F., a făcut personal demersuri pentru recunoaşterea dreptului de proprietate asupra terenurilor din judeţul - şi nu a putut participa la înmormântarea defunctului deoarece era foarte bolnav, dar a fost înlocuit de cei doi fii ai săi.

Totodată, pârâtul a depus la dosar anexa nr. 24 de pe urma defunctului D.V. (fila 89) şi adresa nr. 3700 din data de 11.06.2009 eliberată de Consiliul local - (fila 90).

La termenul de judecată din 04.03.2010, reclamanta, prin apărător, a precizat verbal că îşi modifică acţiunea sub aspectul cadrului procesual şi solicită să se judece doar în contradictoriu cu pârâtul D.N., cererea fiind admisă de instanţă.

În susţinerea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul pârâtului D.N. şi a probei testimoniale cu I.E., probe care, fiind pertinente şi utile, au fost admise de instanţă; pentru administrarea probei cu înscrisuri, reclamanta a mai depus la dosar, în copie, certificate de stare civilă.

Din oficiu, în baza rolului activ reglementat de dispoziţiile art. 129 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa a dispus administrarea probei cu expertiza tehnică imobiliară având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a apartamentului din -; de asemenea, a solicitat Primăriei municipiului - anexa nr. 24 de pe urma defunctului D.V. (fila 57) şi relaţii cu privire la redenumirea unor străzi din această localitate (fila 32).

În şedinţa publică din data de 15.04.2010, instanţa a administrat proba cu interogatoriul pârâtului (fila 70) şi a procedat la audierea martorului I.E. (fila 69), iar, la data de 17.05.2010, s-a depus la dosar raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert S.O. (filele 77 – 80), părţile neavând de formulat obiecţiuni la acesta.

Analizând acţiunea dedusă judecăţii, astfel cum a fost modificată, prin prisma probelor administrate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

Prin hotărârea nr. 11 din 15.10.1947 a Judecătoriei de pace mixtă - (fila 20), D.V. şi soţia sa de la acea dată, D.T., l-au adoptat pe pârâtul D.N., care a dobândit, astfel, calitatea de fiu al defunctului D.V.; ulterior, la data de 27.01.1952, acesta din urmă s-a căsătorit cu numita V.M., care avea, la rândul său, un copil dintr-o altă căsătorie, respectiv pe numita M.M.F., potrivit certificatelor depuse la dosar (filele 39 şi 40).

La data de 16.08.1985 a intervenit decesul numitei D.M., soţia lui D.V., iar, la data de 05.10.2008 a decedat şi D.V., astfel cum reiese din certificatele de deces depuse la dosar (filele 41 şi 23).

În timpul vieţii sale, defunctul D.V. a dobândit, în temeiul contractului de vânzare – cumpărare nr. 1138 din data de 23.10.1991 încheiat cu -, dreptul de proprietate asupra unui apartament situat în mun. -, str. -, bl. -, et. -, ap. -, jud. -, valoarea acestuia fiind de 83.320 lei, potrivit raportului de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert S-O.

De asemenea, defunctul D.V. a dobândit şi dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1,92 ha situat în extravilanul satului -, comuna -, jud. -, în baza titlului de proprietate nr. 037260/12833 din data de 18.01.2002 emis de Comisia judeţeană - pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2 din terenul în suprafaţă de 7 ha situat în extravilanul comunei -, jud. -, astfel cum reiese din examinarea coroborată a titlului de proprietate nr. 037268/12833 din data de 19.01.2002 emis de Comisia judeţeană - pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în care s-a menţionat că beneficiarii dreptului de proprietate sunt D.V., D.I. şi D.C., şi a certificatului de moştenitor nr. 30 din 20.04.2004 eliberat de BNP -, care atestă că moştenitorii defunctei D.I. sunt fraţii săi, D.V. şi D.C..

Prin testamentul autentificat sub nr. 4729 din data de 08.08.2005 de BNP -, defunctul D.V. a dispus ca, la încetarea sa din viaţă, toate bunurile mobile şi imobile care se vor găsi în patrimoniul său să revină reclamantei, pe care a instituit-o legatar universal.

Din declaraţia martorului I.E. reiese că pârâtul nu a locuit cu defunctul D.V şi că, după decesul acestuia din urmă, reclamanta a schimbat uşa locuinţei, astfel că nici o persoană nu a mai locuit acolo.

Pârâtul nu a dovedit că a făcut acte de acceptare, expresă sau tacită, a moştenirii defunctului D.V., iar, la interogatoriu, a precizat că nu a participat la înmormântarea tatălui său dar că s-au ocupat de aceasta copiii săi şi nora, fără a face dovada susţinerilor sale.

Potrivit dispoziţiilor art. 651 din Codul civil „succesiunile se deschid prin moarte”, astfel că data deschiderii succesiunii coincide cu momentul morţii celui care lasă moştenirea, iar stabilirea acestui moment este importantă întrucât în funcţie de acest element se determină bunurile care compun masa partajabilă, valoarea acestora, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală, persoanele chemate la moştenire, capacitatea lor succesorală, drepturile care li se cuvin, incidenţa instituţiei reprezentării succesorale, etc.

În cauză, succesiunea defunctului D.V. s-a deschis la data de 05.10.2008, când a intervenit decesul său, iar, la acea dată, în patrimoniul acestuia se regăseau dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în mun. -, str. -, bl.-, et. -, ap. -, jud. -, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1,92 ha situat în extravilanul satului -, comuna -, jud. - şi dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2 din terenul în suprafaţă de 7 ha situat în extravilanul comunei -, jud. -, cealaltă cotă de 1/2 aparţinând fratelui său, D.C..

Cât priveşte calitatea de moştenitori a părţilor, instanţa reţine că, potrivit art. 700 alin. (1) din Codul civil „dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii”, iar alineatul al doilea al aceluiaşi articol prevede că „în cazul când moştenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul său, din motive de forţă majoră, instanţa judecătorească, la cererea moştenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârşit împiedicarea”.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor legale anterior menţionate se desprinde concluzia că termenul de şase luni de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală se calculează de la data deschiderii succesiunii chiar şi în ipoteza în care un moştenitor nu a avut cunoştinţă de moartea celui care lasă moştenirea şi, numai în măsura în care, din motive de forţă majoră, nu şi-a putut exercita dreptul, acesta poate cere instanţei prelungirea termenului de prescripţie cu cel mult şase luni.

Stabilirea de către legiuitor a unui termen de prescripţie atât de scurt, calculat, în toate cazurile, de la data deschiderii succesiunii, se explică, pe de o parte, prin necesitatea lichidării rapide a cauzelor succesorale prin determinarea drepturilor cuvenite moştenitorilor, iar, pe de altă parte, prin faptul că vocaţia succesorală legală aparţine, în principiu, rudelor defunctului şi, eventual, soţului rămas în viaţă, adică persoane apropiate defunctului din punct de vedere afectiv, care au posibilitatea reală să afle despre decesul celui care lasă moştenirea.

Or, în cauza dedusă judecăţii, instanţa reţine că decesul defunctului D.V. a survenit la data de 05.10.2008, reclamanta G.L.M. are calitatea de legatar universal în temeiul testamentului autentificat sub nr. 4729 din data de 08.08.2005 de BNP -, în vreme ce pârâtul D.N. nu a efectuat, în decurs de şase luni de la deschiderea succesiunii, acte de acceptare, expresă sau tacită, a succesiunii defunctului său tată şi nici nu a invocat ori dovedit cauze de forţă majoră care să îl împiedice, în mod obiectiv, să-şi exercite dreptul de opţiune succesorală, astfel că dreptul s-a prescris, consecinţa fiind înlăturarea sa de la moştenire.

Din această perspectivă, instanţa constată că cererea prin care pârâtul D.N. a solicitat Consiliului local - titlurile de proprietate prin care autorul său a dobândit dreptul de proprietate asupra unor terenuri a fost depusă la instituţia menţionată la data de 22.05.2009, după expirarea termenului de 6 luni prevăzut de art. 700 alin. (1) din Codul civil, astfel că nu mai este necesar să verifice dacă, în concret, o astfel de solicitare are natura unui act de acceptare tacită a moştenirii.

Totodată, în acelaşi context, instanţa reţine că numita M.M.F. (fiica dintr-o căsătorie anterioară a soţiei defunctului) nu are vocaţie succesorală la moştenirea lui D.V., neavând calitatea de descendentă a acestuia, şi nu poate veni la moştenire nici prin retransmiterea succesiunii defunctei sale mame câtă vreme toate bunurile care intră în masa partajabilă au fost dobândite de către defunct după decesul soţiei sale, D.M. (survenit la data de 16.08.1985), cu atât mai mult cu cât decesul acesteia a avut loc anterior decesului defunctului.

De asemenea, inadvertenţele existente între cele două sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale a defunctului D.V., în sensul că, într-una dintre acestea (fila 37), este menţionată reclamanta G.L.M. ca fiind unicul moştenitor al defunctului, iar, în cealaltă (fila 89), apare pârâtul ca având această calitate, nu prezintă relevanţă faţă de modul de eliberare a unui astfel de înscris (exclusiv pe baza cererii făcute de pretinsul moştenitor al unei persoane şi a înscrisurilor prezentate de acesta), dar, mai ales, faţă de argumentele de fapt şi de drept anterior expuse, din care reiese că dreptul de opţiune succesorală a pârâtului D.N. s-a prescris, fiind străin de moştenirea defunctului D.V., şi că unicul moştenitor al acestuia este reclamanta G.L.M., în baza testamentului autentificat sub nr. 4729 din 08.08.2005 de BNP -.

Cât priveşte cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, instanţa constată că, potrivit dispoziţiilor art. 274 alin. (1) din Codul de procedură civilă, „partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată”.

Din analiza acestei dispoziţii legale rezultă că partea care pierde procesul urmează să suporte şi cheltuielile făcute de partea care a câştigat, deoarece se află în culpă procesuală, prin atitudinea sa în proces determinând aceste cheltuieli; or, în cauză, constatarea calităţii reclamantei de unic moştenitor al defunctului D.V. nu se datorează culpei procesuale a pârâtului, ci exclusiv îndeplinirii unor condiţii prevăzute de lege cu privire la neacceptarea în termen a moştenirii de către pârât, astfel că cererea de obligare a acestuia la plata cheltuielilor de judecată este neîntemeiată şi va fi respinsă.

Pentru toate considerentele expuse, instanţa va admite acţiunea, astfel cum a fost modificată, va constata că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului D.V., decedat la data de 05.10.2008, se compune din dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în mun. -, str. -, bl.-, et. -, ap. -, jud. -, din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1,92 ha situat în extravilanul satului -, comuna -, jud. -, şi din dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2 din terenul în suprafaţă de 7 ha situat în extravilanul comunei -, jud. -, va constata că reclamanta G.L.M. este unicul moştenitor al defunctului D.V. şi va respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă modificată formulată de reclamanta G.L.M., , în contradictoriu cu pârâtul D.N..

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului D.V., decedat la data de 05.10.2008, se compune din dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în mun. -, str. -, bl.-, et. -, ap.-, jud. -, din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1,92 ha situat în extravilanul satului -, comuna -, jud. -, şi din dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1/2 din terenul în suprafaţă de 7 ha situat în extravilanul comunei -, jud. -.

Constată că reclamanta G.L.M. este unicul moştenitor al defunctului D.V..

Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.07.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

C.T. S.E.

Tehnoredactat jud. CT/11.12.2010 

4 ex.

Domenii speta