Partaj succesoral

Decizie 711 din 27.09.2011


Pronunţând încheierea din 12.06.2009 Judecătoria Bacău a admis în principiu acţiunea formulată de reclamantul R.A. în contradictoriu cu pârâţii R.T., R.S., R.M., R.I.,  Z.A., C.M., Ş.C.M., R.G., R.V.şi R.I., a constatat că la data de 4.05.1985 a decedat R.N., iar la data de 21.12.1995 a decedat R.S., părţile fiind moştenitorii acestora, cu următoarele cote succesorale:

1.Reclamantul R.A., fiu, cota de 1/7 din succesiune;

2.Pârâtul R.T.(moştenitor al lui R.S., fiu decedat al celor doi de cujus), cota de 1/7 din succesiune;

3.Pârâţii R.S., R.M., R.I. şi Z.A. (moştenitori ai lui R.I., fiu decedat al celor doi de cujus) având toţi, în indiviziune, cota de 1/7 din succesiune;

4.Pârâta C.M., fiică, cota de 1/7 din succesiune;

5.Pârâtele Ş.C.M. şi R.G.(moştenitoare ale lui R.N., fiu decedat al celor doi de cujus), având ambele, în indiviziune, cota de 1/7 din succesiune;

6.Pârâtul R.V., fiu, cota de 1/7 din succesiune;

7.Pârâtul R.I., fiu, cota de 1/7 din succesiune;

A constatat, de asemenea, judecătoria că masa succesorală se compune din:

1.o casă situată în comuna R., jud.Bacău;

2.suprafaţa de 5 ha 4054mp.teren,cuprins în Titlul de proprietate nr.162340/ 14.04.2004 eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud.Bacău şi a dispus efectuarea a două expertize:una evaluări construcţii civile, având ca obiective, identificarea casei şi evaluarea acesteia; o expertiză topocadastrală având ca obiective identificarea şi evaluarea terenurilor, solicitând experţilor să facă şi propuneri de lotizare a bunurilor.

Pentru a pronunţa această încheiere, a reţinut prima instanţă că:

„Din actele de stare civilă de la dosar rezultă că la data de 04.05.1985 a decedat R.N., iar la data de 21.12.1995 a decedat R.S., părţile având calitatea de moştenitori ai acestora.

Potrivit art.669 din Codul civil, „Copiii sau descendenţii lor succed tatălui, mamei, moşilor, moaşelor*) şi oricărui alt ascendent, fără deosebire de sex şi chiar de ar fi născuţi din deosebite căsătorii. Ei succed în părţi egale când se găsesc toţi în gR.l dintâi şi sunt chemaţi după propriul lor drept; ei succed pe tulpină când sunt chemaţi toţi sau unul din ei prin reprezentare.”,articolul 664 definind reprezentarea ca o ficţiune a legii, care are de efect de a pune pe reprezentanţi în locul, în gR.l şi în dreptul reprezentantului., în conformitate

Astfel, având în vedere şi dispoziţiile art.665 şi următoarele din Codul civil,  instanţa constată că părţile au următoarele cote succesorale: reclamantul R.A., fiu, cota de 1/7; pârâtul R.T., moştenitor al lui R.S., fiu decedat al celor doi de cujus, cota de 1/7; pârâţii R.S., R.M., R.I. şi Z.A., toţi moştenitori ai lui R.I., fiu decedat al celor doi de cujus, în indiviziune cota de 1/7; pârâta C.M., fiică a defuncţilor, cota de 1/7; pârâtele Ş.C.M. şi R.G., moştenitoare ale lui R.N., fiu decedat al celor doi de cujus, în indiviziune cota de 1/7;, pârâtul R.V., fiu, cota de 1/7 şi pârâtul R.I., tot fiu al defuncţilor, cota de 1/7.

Înscrisurile de la dosar dovedesc faptul că masa succesorală de partajat se compune din suprafaţa de 5ha 4054 mp de teren cuprins în Titlul de proprietate nr.162340/2004, precum şi dintr-o casă situată în com.R., jud.Bacău”.

Prin încheierea din 18.11.2009 Judecătoria Bacău a admis cererea de suplimentare a încheierii din 12.06.2009  şi, admiţând cererea de raport, a dispus aducerea la masa succesorală următoarele bunuri imobile:

terenuri în suprafaţă de 31.686,00 mp, situate în intravilanul şi extravilanul comunei R., jud. Bacău, şi înscrise în T.P. nr. 161510 emis la data de 08.12.1995 de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău;

terenuri în suprafaţă de 15.800,00 mp, situate în extravilanul comunei R., jud. Bacău, şi înscrise în T.P. nr. 300325 emis la data de 08.11.2000 de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău.

Totodată, instanţa a dispus completarea obiectivelor expertizei topo-cadastrale în sensul de a se identifica, evalua şi formula propuneri de lotizare şi cu privire la terenurile aduse la masa succesorală.

Pentru a pronunţa această încheiere, a reţinut judecătoria că:

„Prin precizarea la cererea de chemare în judecată formulată la data de 20.02.2008 şi aflată la fila 119 dosar, reclamantul-pârât R.A. a solicitat obligarea pârâţilor la raportarea la masa de partaj şi terenurilor indicate în titlurile de proprietate T.P. nr. 161510/08.12.1995 emis de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău, pe numele lui R. N. I. (fila 120 dosar) şi T.P. nr. 300325/08.11.2000 emis de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău, pe numele lui R. N. I. (fila 121 dosar).

Prin întâmpinarea formulată la aceste precizări şi înregistrată sub nr. 2763/25.03.2008, pârâtul-reclamant R. N. I. a arătat că deţine teren în suprafaţa de 1,58 ha, conform T.P. nr. 300325/08.11.2000, neopunându-se la cererea de raportare formulată de către reclamantul-pârât R.A..

De asemenea, pârâtul-reclamant R. L., moştenitor al defunctului R. N. I., a recunoscut prin întâmpinarea formulată şi înregistrată sub nr. 2763/14.05.2008 tatălui său i-a fost donat de către tatăl său, bunicul pârâtului, R. N., teren arabil în suprafaţa de 4 ha, conform T.P. nr. 161510/08.12.1995, neopunându-se la cererea de raportare formulată de către reclamantul-pârât R.A..

Prezentă personal la termenul de judecată de la data de 16.05.2008, pârâta-reclamantă Z.A., moştenitoare a defunctului R. N. I., a declarat că este de acord cu solicit[rile formulate de către pârâţii C.M., R.I., şi R.V., neopunându-se la cererea de raportare formulată de către reclamantul-pârât R.A..

Pârâta-reclamantă R.I., moştenitoare a defunctului R. N. I., a declarat la termenul de judecată de la data de 20.06.2008 că este de acord, cu cererea formulată de către reclamant, la interogatoriu administrat acesteia, răspunzând că nu ştie dacă moştenitorii R. N. I. şi R. N. I. au primit zestre de la părinţii lor, bunicii pârâtei, întrucât nu s-a dezbătut succesiunea. De asemenea, această pârâtă  nu s-a opus la cererea de raportare formulată de către reclamant.

Pârâta-reclamantă C.M. a recunoscut la interogatoriu care i-a fost  administrat la termenul de judecată de la data de 20.06.2008, că moştenitorii R. N. I. şi R. N. I. au primit zestre de la părinţii lor, respectiv 3,1686 ha R. N. I. şi 1,58 ha R. N. I..

Având în vedere toate aceste considerente şi văzând dispoziţiile Art. 6737 alin. (1) C.proc.civ., instanţa va admite cererea de suplimentare a încheierii din 12.06.2009 pronunţate de către Judecătoria Bacău în prezentul dosar, privind admiterea în principiu a cererii principale, va admite cererea de raport, aducând la masa succesorală bunuri imobile indicate şi va dispune completarea obiectivelor expertizei topo-cadastrale în sensul de a se identifica, evalua şi formula propuneri de lotizare şi cu privire la terenurile aduse la masa succesorală prin prezenta încheiere”.

În fine, prin sentinţa civilă nr. 3614/14.04.2010, Judecătoria Bacău a constatat că din masa succesorală a celor doi de cujus nu fac parte construcţia casă şi anexele situate în comuna R., jud.Bacău.

A admis în parte, în fond, cererea de partaj  formulată de către reclamantul R.A. domiciliat în comuna R., sat R., jud.Bacău în contradictoriu cu pârâţii R.M. domiciliată în comuna R., jud.Bacău-la familia R. L., Z.A. domiciliată în Bacău, şi în comuna R., jud.Bacău, R. L. domiciliat în comuna R., jud.Bacău, C.M. domiciliată în Bacău, R.I. domiciliat în jud.Vrancea, R.V.domiciliat în Bucureşti, , R.I. domiciliată în Bacău, R.G. domiciliată în Bacău, Ş.M.C. domiciliată în Bacău, şi R.T. prin procurator C.M. domiciliată în Bacău şi cererile reconvenţionale formulate de către pârâţi.

A dispus partajarea imobilelor terenuri situate în intravilanul şi extravilanul comunei R., jud. Bacău, în suprafaţă totală de 101.540,00 mp, şi anume a:

54.054,00 mp teren situat în intravilanul şi extravilanul comunei R., jud. Bacău, şi înscrise în T.P. nr. 162340 emis la data de 14.04.2004 de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău;

31.686,00 mp teren situat în intravilanul şi extravilanul comunei R., jud. Bacău, şi înscrise în T.P. nr. 161510 emis la data de 08.12.1995 de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău;

15.800,00 mp teren situat în extravilanul comunei R., jud. Bacău, şi înscrise în T.P. nr. 300325 emis la data de 08.11.2000 de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. Bacău.

A constatat că masa de partajat are valoarea totală de 57.227,80 lei.

A omologat în parte raportul de expertiză tehnică, specialitatea topo-cadastru, parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în cauză de către expert M.M.  şi aflat la filele 451-454 dosar, şi, în consecinţă:

A atribuit lotul 1 reclamantului-pârât R.A., respectiv terenurile în suprafaţă de totală de 16276 mp incluse în T.P. nr. 162340/14.04.2004 sus-menţionat, în valoare totală de 8832,40 lei, şi anume:

1.14780 mp teren, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 102 şi P 7884/1 şi având următoarele vecinătăţi: la N – Rezervă Primărie; la E – N. DC; la S – S. M.; la V - DE, teren în valoare de 2390 lei;

1.21400 mp, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 102 P 7887/5 şi având următoarele vecinătăţi: la N – S.Ş.; la E – F. Gh.; la S - S. M.; la V - S. M., teren în valoare de 700 lei;

1.39600 mp, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 84 P 7450/1/10 şi având următoarele vecinătăţi: la N – C.G.; la E - DE; la S – P. I.; la V - CCN, teren în valoare de 4800 lei;

1.4496 mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii/arabil, identificat prin nr. T 28, parte a P 658 şi 659 şi având următoarele vecinătăţi: la N – drum stradal; la E – proprietatea comună a numiţilor C.M., R.T., R.M., R. L., R.I., Z.A., Ş.M.C., R.G., R.I. şi R.V.; la S – R. N./D. E; la V – S. I. şi F.C., teren în valoare de 942,40 lei.

A atribuit lotul 2 pârâtei-reclamante C.M., respectiv terenurile în suprafaţă de totală de 14350 mp incluse în T.P. nr. 162340/14.04.2004 sus-menţionat, în valoare totală de 7175 lei, şi anume:

2.110500 mp, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 84 P 7441/54 şi având următoarele vecinătăţi: la N – R. Z.; la E – DC 6916; la S - moştenitorii defunctului R.S.; la V – DE 7440, teren în valoare de 5250 lei;

2.23850 mp, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 102 P 7915/1 şi având următoarele vecinătăţi: la N – S.C.; la E - DE; la S - DE; la V – T.I., teren în valoare de 1925 lei;

A atribuit lotul 3 moştenitorilor defunctului R.S., pârâtul-reclamant R.T., respectiv terenul în suprafaţă de 10500 mp inclus în T.P. nr. 162340/14.04.2004 sus-menţionat, identificat prin nr. T 84 P 7441/54 şi având următoarele vecinătăţi: la N - C.M.; la E - DC 6916; la S – I.C.V.; la V - DE 7440, teren în valoare de 5250 lei.

A atribui lotul 4 moştenitorilor defunctului R.I., pârâţii-reclamanţi R.M., R. L., R.I., Z.A., respectiv terenurile în suprafaţă de totală de 31.686,00 mp incluse în T.P. nr. 161510/08.12.1995 sus-menţionat, în valoare totală de 22112 lei.

A atribuit lotul 5 moştenitorilor defunctului R.N., pârâtele-reclamante Ş.M.C. şi R.G., respectiv terenurile în suprafaţă de totală de 8432 mp incluse în T.P. nr. 162340/14.04.2004 sus-menţionat, în valoare totală de 4216 lei, şi anume:

5.16132 mp, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 97 P 7450/9/1/1 şi având următoarele vecinătăţi: la N – B. HG; la E - DE; la S – Rez. C. Local; la V - DE, teren în valoare de 3066 lei;

5.22300 mp, având categoria de folosinţă arabil, identificat prin nr. T 102 P 7911/2 şi având următoarele vecinătăţi: la N – G. F.; la E – Hotar P.; la S – S.N.; la V - DE, teren în valoare de 1150 lei;

A atribuit lotul 6 pârâtului-reclamant R.I., respectiv terenurile în suprafaţă de totală de 15.800,00 mp incluse în T.P. nr. 300325/08.11.2000 sus-menţionat, în valoare totală de 7900 lei.

A atribuit lotul 7 pârâtului-reclamant R.V., respectiv terenul în suprafaţă de 4000 mp inclus în T.P. nr. 162340/14.04.2004 sus-menţionat, având categoria de folosinţă păşune, identificat prin nr. T 80 P 7367/1 şi având următoarele vecinătăţi: la N – G. E; la E - rezerva; la S – T. P.; la V - P., teren în valoare de 800 lei:

A atribuit tuturor pârâţilor-reclamanţi, în coproprietate, suprafaţa de teren de 496 mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii/arabil, identificat prin nr. T 28, parte a P 658 şi 659 şi având următoarele vecinătăţi: la N - drum stradal; la E – C. R.; la S - R. N./D. E; la V - R.A., teren în valoare de 942,40 lei.

A obligat reclamantului-pârât R.A. să plătească cu titlu de sultă pârâtei-reclamante C.M. suma de 657 lei.

A obligat pârâţii-reclamanţi R.M., R. L., R.I., Z.A. să plătească cu titlu de sultă, proporţional cu cota-parte ce le reveni în calitate de moştenitori ai defunctului R.I., următoarele sume:

186,33 lei pârâtei-reclamante C.M.;

2768,33 lei pârâtului-reclamant R.T., în calitate de moştenitor al defunctului R.S.;

3802,33 lei pârâtelor-reclamante Ş.M.C. şi R.G., proporţional cu cota-parte ce le revine în calitate de moştenitoare ale defunctului R.N.;

118,33 lei pârâtului-reclamant R.I.;

7218,33 lei pârâtului-reclamant R.V..

A obligat pârâţii-reclamanţi C.M., R.I., R.T. şi R.V. să plătească reclamantului-pârât R.A. câte 374,18 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

A obligat pârâţii-reclamanţi R.M., R. L., R.I., Z.A. să plătească, proporţional cu cota-parte ce le reveni în calitate de moştenitori ai defunctului R.I., reclamantului-pârât R.A. suma de 374,18 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

A obligat pârâtele-reclamante Ş.M.C. şi R.G. să plătească, proporţional cu cota-parte ce le revine în calitate de moştenitoare ale defunctului R.N., reclamantului-pârât R.A. suma de 374,18 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

A respins cererea de partaj a construcţiei şi a anexelor situate în comuna R., jud.Bacău, ca neîntemeiată.

 A dispus rectificarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul încheierilor pronunţate la data 12.06.2009 şi 18.11.2009 de către Judecătoria Bacău în dosarul nr. Dosar nr. 2763/180/2007, în sensul că, în tot cuprinsul acestor încheieri, acolo unde este cazul, se va rectifica prenumele pârâtului reclamant R.T. (din T., cum din eroare a fost menţionat), prenumele pârâtului reclamant R. L. (din S., cum din eroare a fost menţionat), numele şi prenumele pârâtei-reclamante Ş.M.C. (din Ş., respectiv C.M., cum din eroare au fost menţionate).

Pentru a pronunţa această hotărâre, a reţinut judecătoria că:

„Potrivit Art.728 alin (1) din Codul civil:

„Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau prohibiţii contrarii.”

Potrivit Art. 741 din Codul civil:

„La formarea şi compunerea părţilor, trebuie să se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare.

Se va evita însă, cât va sta prin putinţă, îmbucătăţirea peste măsură a eritajelor şi diviziunea exploataţiunilor.”

Potrivit Art. 742 din Codul civil:

„Inegalitatea părţilor date în natură se compensează prin bani.”

Cu privire la partajarea terenurilor reţinute la masa succesorală, instanţa va avea în vedere la formarea loturilor voinţa defuncţilor care au înzestrat pe doi dintre fiii lor, respectiv R. N. I. (decedat în prezent) şi pârâtul R. N. I. (urmând a atribui în loturile acestora terenurile respective), faptul că doar reclamantul locuieşte în casa bătrânească (urmând a atribui în lotul acestuia terenul aferent), că numai o parte dintre părţi se pot ocupa efectiv de cultivarea terenului. De asemenea, la formarea loturilor se vor avea în vedere dispoziţiile Art. 741 C.civ. sus-citate.

Cu privire la construcţia casă şi anexele situate în comuna R., jud.Bacău, în lipsa unor înscrisuri care să ateste dreptul de proprietate al defuncţilor asupra acestora şi în lipsa unei solicitări în cadrul procesual de faţă privind constatarea unui astfel de drept (cu precizarea că părţile au posibilitatea să suplimenteze ulterior masa succesorală, după obţinerea unui titlu valabil), instanţa urmează a reveni asupra încheierii de admitere în principiu pronunţată la data de 12.06.2009, nereţinând acest bun la masa succesorală şi, pe cale de consecinţă, va respinge cererea de constatare a componenţei masei succesorale, respectiv a celei de partaj cu privire la aceste imobile.

Având în vedere erorile materiale strecurate în cuprinsul încheierilor pronunţate la data 12.06.2009 şi 18.11.2009 de către Judecătoria Bacău în dosarul nr. Dosar nr. 2763/180/2007, în temeiul Art. 281 C.proc.civ., va dispune rectificarea, în tot cuprinsul acestor încheieri, acolo unde este cazul, a prenumelui pârâtului reclamant R.T. (din T., cum din eroare a fost menţionat), a prenumelui pârâtului reclamant R. L. (din S., cum din eroare a fost menţionat), precum şi a numelui şi prenumelui pârâtei-reclamante Ş.M.C. (din Ş., respectiv C.M., cum din eroare au fost menţionate).

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de către reclamant, în temeiul Art. 274 C.proc.civ., va obliga pârâţii la plata acestora către reclamant, proporţional cu cota indiviză”.

Împotriva încheierii din 18.11.2009 şi a sentinţei civile nr. 3614/14.04.2010 au declarat recurs în termen, motivat prin chiar declaraţia de recurs, legal timbrat (f.26bis), d-na A.Z. şi d-na I. R., solicitând, în temeiul art.312 alin.3 şi 4 Cpc reţinerea cauzei spre rejudecarea în fond.

În motivarea recursului, s-a arăta, în esenţă, că încheierea de admitere în principiu astfel cum a fost suplimentată este pronunţată cu încălcarea greşită a legii, motiv de casare prevăzut de art.304 pct.9 cpc, întrucât, dat fiind caracterul patrimonial şi personal al acţiunii în executarea raportului donaţiilor, aceasta poate fi introdusă în termenul general de prescripţie de 3 ani, potrivit art.3 din Decretul nr.167/1958, fiind fără relevanţă că raportul se solicită separat sau în cadrul procesului de ieşire din indiviziune. Prin urmare, având în vedere data la care a survenit decesul ascendentului comun al părţilor – 6.04.1985, termenul în care putea fi exercitat dreptul de a cerere executarea raportului s-a prescris începând cu data de 6.04.1988, nefiind făcută dovada vreunui motiv de suspendare ori de întrerupere a cursului prescripţiei.

De asemenea, arată recurentele, prima instanţă a încălcat dispoziţiile art.6735 alin.2 Cpc, nesocotind voinţa manifestă a părţilor, prin atribuirea exclusiv către recurente a imobilelor evidenţiate în titlul de proprietate nr.161510 emis pe numele lui R.I., menţinând o stare de indiviziune inadmisibilă şi obligându-le pe acestea la plata unor sulte în valoare de 13.000 lei, disproporţionate în raport de valoarea reală a bunurilor, a căror preţuire trebuia apreciată în funcţie de datele existente la momentul deschiderii succesiunii, având în vedere modalitatea de raport aleasă de instanţă şi anume raport prin luare mai puţin.

În finalul motivelor de recurs, au arătat recurentele că la data de 26.01.2009 a survenit decesul mamei lor, R.M., astfel încât hotărârea s-a pronunţat faţă de o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

La dosarul de recurs, au fost depuse în fotocopie certificatul de deces pentru R.M. şi certificatele de naştere pentru  R.I., R. A. şi R. L. (f.34-37).

Examinând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul constată recursul ca fiind întemeiat sub următoarele aspecte:

Raportul donaţiilor este obligaţia pe care o au între ei, unii faţă de alţii, descendenţii şi soţul supravieţuitor ai defunctului care vin efectiv şi împreună la moştenire, acceptând-o fie şi sub beneficiu de inventar, de a readuce la moştenire bunurile pe care le-au primit cu titlu de donaţie de la cel care lasă moştenirea, afară de cazul când donatorul a dispus scutirea de raport a donaţiei (art.751 Cc şi art.3 din L.319/1944).

Acţiunea în executarea raportului este o acţiune personală (nu reală) cu caracter patrimonial, prescriptibilă în termenul general de prescripţie de 3 ani, socotiţi în situaţia de faţă nu de la data deschiderii succesiunii, ci de la data emiterii titlului de proprietate nr.16150, adică din 1995, chiar dacă s-a formulat în cadrul acţiunii de ieşire din indiviziune care este imprescriptibilă, potrivit art.728 Cc (în acest sens fiind şi practica judiciară încă din 1972 – deciziile fostului Tribunal suprem nr.740,1085,1649).

Prin urmare, se constată că atât încheierea din 18.11.2009 cât şi sentinţa civilă nr.3614/14.04.2010 pronunţată ca o consecinţă a acestei încheieri sunt nelegale, soluţia corectă fiind aceea de respingere a cererii de raportare a donaţiei constând în terenurile cuprinse în titlul de proprietate nr.161510/1995, ca fiind prescris dreptul la acţiune.

Întemeiat este şi motivul de recurs ce o vizează pe defuncta R.M., decedată la 26.01.2009 (f.34) cu precizarea că, faţă de dispoziţiile art.7 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice, incidentă în cauză este excepţia lipsei capacităţii de folosinţă şi nu cea a lipsei calităţii procesuale pasive a defunctei.

Motivul de recurs referitor la menţinerea stării de indiviziune pentru moştenitorii defunctului R.I. este, însă, neîntemeiat, în condiţiile în care prima instanţă nu a fost învestită cu o cerere expresă, timbrată în mod corespunzător, de dezbatere a succesiunii acestui defunct.

În consecinţă, în temeiul art.312 alin.4 cpc, Tribunalul va admite recursul, va admite excepţiile prescripţiei extinctive a dreptului la acţiunea în raportul donaţiei şi a lipsei capacităţii de folosinţă a intimatei-pârâte R.M., va modifica în parte încheierea din 18.11.2009 în sensul scoaterii din masa de partaj a terenului cuprins în titlul de proprietate nr.161510/1995 şi casând în mod corespunzător sentinţa civilă nr.3614/14.04.2010, va reţine cauza spre rejudecare pentru întocmirea unei noi variante de lotizare.