Contestatie la executare

Sentinţă civilă 222 din 07.02.2018


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Caracal în data de 21.09.2017, sub nr. de dosar  ....../207/2017, contestatoarea B.G. a formulat în contradictoriu cu intimatul C.P.(Gulf) LTD, contestatie la executare împotriva înştiinţării din data de 18.08.2017 prin care i s-a adus la cunoştinţă de înfiinţarea popririi în cadrul dosarului de executare nr. 772/2017 din data 08.09.2017 şi a executării silite însăşi pornită la cererea creditorului în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr. 523008 din 01.02.2008, executare silită încuviinţată prin încheierea 1691 din data de 06.09.2017, solicitând admiterea  contestaţiei, anularea tuturor actelor de executare efectuate in cauză ('înştiinţarea  din data de 12.09.2017), restituirea taxei judiciare de timbru, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În fapt, prin adresa de executare mobiliara din 18.08.2017 şi comunicată la data de 12.09.2017 a BEJ I. D. T. în dosar nr.772/2017, contestatoarea a luat la cunoştinţă de faptul că s-a dispus executarea silita mobiliara, până la concurenţa sumei de 2,202.7,8 lei  cu titlu de debit şi cheltuieli, la solicitarea creditorului C. P. (Gulf) LTD în baza titlului executoriu- contract nr. 523008 din 01.02.2008 cu C.E. B. (Romania) S.A.

Contestatoarea a precizat ca a încheiat contractul privind cardul de credit in anul 2008, iar ultima data cand l-a folosit, a fost in anul 2009.

 Prin încheierea nr. 1691/06.09.2017 a fost admisă cererea petentului BEJ I.D.T., privind creditorul C. P. (GULF) LTD.

Pe cale de excepţie,  contestatoarea  a  invocat prescripţia dreptului de a cere executarea silită, întrucât contractul a fost incheiat la data de 01.02.2008.

Dat fiind faptul că, perioada de timp dintre data incheierii contractului si momentul introducerii cererii de executare silită este mult mai mare de 3 ani, solicită instantei admiterea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, aspect ce va rezulta din cuprinsul dosarului de executare.

Se mai arata faptul că prescripţia dreptului de a obţine executarea silită nu poate fi invocată decât pe calea contestaţiei la executare întrucât efectul prescripţiei constă în pierderea puterii executorii a titlului, iar, în consecinţă o astfel de chestiune vizează însăşi declanşarea executării silite, lipsind-o de temei.

Pentru aceste considerente apreciează că actele de executare emise până în acest moment de BEJ I.D.T. sunt întocmite şi efectuate cu încălcarea legii, fapt ce nu poate fi sancţionat altfel decât cu anularea acestora.

In temeiul dispoziţiilor art.204 CPCiv., îşi rezervă dreptul de a completa cererea vizând contestaţia la executare după studierea dosarului de executare 772/2017 al Bej I.D.T..

In drept, invocă dispoziţiile art.712-720 CPCiv.

In susţinerea contestaţiei, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si ataşarea dosarului executional 772/2017  al BEJ I.D.T.

La dosar s-au depus inscrisuri: acte emise de Biroul Executorului Judecătoresc I.D.T. in dosarul executional 772/2017  : somaţie,  încheierea nr. 772/08.09.2017,  încheierea nr. 1691/06.09.2017 pronunţata de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …../207/2017,  contract de credit nr. 523008 din 01.02.2008,  act de identitate şi împuternicire avocatiala.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru  ( fila 6).

Ulterior, contestatoarea a mai depus la dosar chitanţe de plată,  extrase de  cont bancar.

La data de 06.11.2017, intimatul C. P. (Gulf) LTD a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei formulate de debitor ca nefondată şi menţinerea in întregime a actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 772/2017 aflat pe rolul BEJ I.D.T. .

În fapt, se arata ca în ceea ce priveşte data declarării scadentei anticipate a întregului debit, partile contractante au stabilit foarte clar, astfel cum rezulta din art. XIII lit. a) din contractul de credit mai sus amintit, faptul ca: „...Banca va considera creditul ca fiind exigibil anticipat, fara nicio notificare sau formalitate prealabila in oricare din următoarele situaţii: - In cazul in care Deţinătorul de card principal nu efectuează nicio alimentare a contului cu suma minim datorata, pe o perioada de trei luni consecutive; Deţinătorul de card nu-si îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin prezentul Contract sau si le îndeplineşte in mod necorespunzator.".

In aceste condiţii, C.E.B.(Romania) S.A., conform contractului de credit nr. 523008/01.02.2008 pentru emiterea cardului internaţional de credit in lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice, a emis extrasul de cont din data de 30.04.2014, ce avea data scadenta in 14.05.2014.

Dat fiind faptul ca de la scadenta, debitorul nu a mai achitat nicio suma de bani, creditul a fost declarat scadent anticipat, conform art. XIII lit. a) din contractul de credit, la data de 14.08.2014.

Referitor la excepţia prescripţiei extinctive, se învederează instantei faptul ca a fost încheiat cu contestatoarea un contract pentru emiterea cârdului internaţional de credit in lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice si nu un contract de credit cu ramburasarea soldului in rate succesive.

Se arata ca, suma de bani pusa la dispoziţie prin intermediul cardului de credit, reprezintă un împrumut, aflat permanent la dispoziţia clientului. Suma maxima care poate fi obţinută cu ajutorul cardului este numita de banei - limita de credit. Aceasta scade pe măsura ce banii sunt utilizati si se reîntregeşte odată cu rambursarea.

Cardul de credit este alimentat de către bancă, punând la dispoziţia posesorului de card o limită de credit. Pentru valoarea utilizată din limita de credit, titularul cardului are obligaţia de a rambursa, la Scadenţă, o  suma minimă, reprezentând un procent din suma folosită cât şi dobânda aferentă, conform conditiilor prevăzute în contractul de card de credit. Cardul de credit este reîncărcabil, datorită faptului că sumele rambursate pot fi reutilizate ulterior rambursării.

Prin natura sa, cardul de credit este, insa, un produs destinat facilitării plaţilor la comercianţi si, mai tin, utilizării in scopul retragerii de numerar de la bancomate, fiind un produs cu totul diferit, fata de un împrumut bancar standard, pentru nevoi personale, cu plata ratelor conform unui grafic de rambursare stabilit inca de la semnarea contractului.

Aşadar, având in vedere specificaţiile acestui produs bancar, este impobisibl de cunoscut la momentul incheierii contractului, cand un client va face plaţi cu cardul, sau cand un client va dori sa retragă bani de pe acest card, motiv pentru care nu poate exista un grafic de rambursare, iar debitorul este obligat sa restituie o suma minima, la scadenta, proporţionala tragerilor pe care le-a efectuat de pe respectivul card de credit (asa cum reiese din art. 7, lit. m - din contractele de credit pentru emiterea cardului internaţional de credit in lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice, mai sus amintite).

De asemenea, având in vedere faptul ca acest contract, din 01.02.2008, a fost incheiat pentru o perioada de 2 ani, iar la capitolul intitulat „Durata Contractului" este prevăzut foarte clar faptul ca „acesta ce va prelungi automat pentru perioade egale cu cea iniţiala, in cazul in care banca nu primeşte din paartea debitorului o notificare scrisa", prin care debitorul isi manifesta dorinţa de a nu reînnoi acest card, si tinand cont de faptul ca d-na. B. G., nu a făcut dovada faptului ca a notificat banca in condiţiile stabilite prin contract, pentru a opera încetarea contractului dintre parti, prezentul contract de credit s-a prelungit automat pentru cate o perioada de 2 ani, rămânând astfel in vigoare, pana la momentul declarării scadentei anticipate.

In aceste condiţii, C.E.B.(România) S.A., conform contractului de credit nr. 523008/01.02.2008 pentru emiterea cardului internaţional de credit in lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice, a emis extrasul de cont din data de 30.04.2014, ce avea data scadenta in 14.05.2014.

Astfel, in desluşirea excepţiei prescripţiei extinctive invocata de contestatoare, considera ca argumentele aduse de aceasta nu pot fi luate in considerare, intrucat in speţa de fata, fiind vorba despre recuperarea unei creanţe rezultând dintr-un contract pentru emiterea a cardului de credit, nu a existat grafic de rambursare prestabilit (acest lucru fiind de altfel imposibil), atâta timp cat debitorul era dator sa restituie o suma minima, la scadenta, proporţionala tragerilor pe care le-a efectuat le pe respectivul card de credit (asa cum reiese din art. 7, lit. m) din contracte.

Datoria, in cuantum de 1093,43 RON, devenise scadenta in 14.08.2014, conform art. XIII lit.a) din contractul de credit nr. 523008 semnat de parti, iar cererea de executare silita, a fost formulata in data de 20.07.2017.

Având in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 706 alin. (2) Noul Cod. Proc. Civ, termenul de prescripţie incepe sa curgă de la data cand se naşte dreptul de a obţine executarea silita, iar in speţa de fata, termenul incepe sa curgă de la scadenţa, respectiv 14.08.2014.

Astfel, cererea de executare silita din data de 20.07.2017, a fost formulata de creditoare  in termenul general de 3 ani prevăzut de art. 706 alin. (1) Noul Cod Proc. Civ.

Nu poate fi, aşadar, admisa excepţia prescripţiei extinctive invocata de către contestatoare, atâta timp cat termenul legal de prescripţie de 3 ani, nu a fost implinit, motiv pentru a solicitat respingerea excepţiei, ca fiind lipsita de temei legal.

 Pe fondul cauzei, arăta că  in data de 01.02.2008, intre C.E.B.(România) SA, in calitate de creditor si  B. G., in calitate de imprumutat, a fost încheiat contractul nr. 523008 pentru emiterea unui card de credit in lei pentru persoane fizice CARDAVANTAJ. Prin cererea creditoarei înregistrata cu nr. 37367 din 20.07.2017, aceasta a solicitat BEJ I.D.T., executarea silita prin toate formele prevăzute de lege impotriva împrumutatului B. G., pentru suma de 1.631,62 RON reprezentând  debit principal, dobânzi, penalităţi si comision, plus cheltuielile de executare.

Ulterior, prin Contractul Cadru de Cesiune din data de 12.08.2009 s-au stabilit condiţiile in care urmau sa se cesioneze anumite creanţe deţinute de C.E.B.(ROMÂNIA) SA către societatea cesionara C. P. (Gulf) Ltd, reprezentata pe teritoriul României de către S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC SRL, în calitate de agent de colectare. Cu alte cuvinte, prin acest contract a fost stabilit doar cadrul general in care urmau sa fie încheiate contractele de cesiune de creanţe ulterioare.

La aceeaşi data, intre S.C. Colectare Recuperare Creanţe CRC SRL (in calitate de mandatar) si C. P. (Gulf) Ltd (in calitate de mandant) a fost semnat contractul de colectare, in temeiul căruia mandatarul era împuternicit sa reprezinte interesele mandantului pe teritoriul României, in legătura cu Date creanţele cesionate in baza Contractului cadru de cesiune.

Aceleaşi prerogative (inclusiv dreptul de reprezentare in instanţa) i-au fost acordate agentului de colectare si prin intermediul Procurii autentificate sub nr. 2400 din data de 30.09.2014 de BNP Confides.

Prin contractul de cesiune nr. 20 din 29.05.2014, încheiat in baza Contractului Cadru de cesiune din data de 12.08.2009, C.E.B.(România) SA in calitate de cedent, a cesionat mai multe creanţe identificate in Appendixul nr. 1 (Lista Creanţelor Cesionate) către societatea cesionara C. P. (Gulf) Ltd., printre care si creanţa in discuţie, astfel incat, in prezent societatea  are calitatea de creditor al contestatorului B. G..

Totodată, intimata a solicitat respingerea capătului de cerere cu privire la obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru ca fiind nefondat, intrucat in temeiul art 45 alin.l O.U.G. 80/2013 ,,Taxele judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau oportionai la cererea petiţionarului..." .

 Intimata a solicitat instantei să  analizeze daca, in conformitate cu prevederile 715 alin. (1) Pct. 3 Cod Proc. Civ., a fost respectat termenul imperativ de 15 zile, in care cotestatorul avea posibilitatea sa formuleze prezenta contestaţie, in caz contrar solicita respingerea  contestaţiei ca fiind tardiv formulata.

Fata de toate cele menţionate mai sus, a solicitat respingerea contestaţiei, pe cale de excepţie ca fiind netimbrata, iar pe fondul cauzei, ca fiind nefondata si totodată, menţinerea in întregime a actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 72/2017 aflat pe rolul BEJ I.D.T..

In drept, se invocă  dispoziţiile art. 205  C. Proc. Civ., precum si pe celelalte dispozitii legale invocate in prezenta întâmpinare.

Intimata a solicitat proba cu înscrisuri, ataşând cerere pentru emiterea unui card  de credit in lei pentru persoane fizice Cardavantaj nr. 523008/01.02.2008, contract de cesiune,  cerere de executare silită, extras de cont,  delegatie, practica judiciară.

La solicitarea instanţei a fost inaintat in copie dosarul executional nr.772/2017 al BEJ I.D.T..

În conformitate cu dispoziţiile art. 248 Cpc, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Instanţa  va  respinge excepţia netimbrării acţiunii,  invocata de catre intimat, întrucât contestatorul a depus la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru  conf chitanţei  emise de Serviciul Fiscal al Primăriei Mun. Caracal, aflata la  fila 6 dosar .

Analizând actele şi lucrările dosarului, privind excepţia prescripţiei dreptului de a  solicita executarea  silită a  contractului  de credit nr.523008/01.02.2008,  instanţa reţine următoarele:

La data de 01.02.2008, intre C.E.B.(România) SA, in calitate de creditor si contestatoarea B. G., in calitate de imprumutat, a fost încheiat contractul nr. 523008 pentru emiterea unui card de credit in lei pentru persoane fizice CARDAVANTAJ.  Prin contractul de cesiune nr. 20 din 29.05.2014, încheiat in baza Contractului Cadru de cesiune din data de 12.08.2009, C.E.B.(România) SA in calitate de cedent, a cesionat mai multe creanţe către societatea cesionara C. P. (Gulf) Ltd., printre care si creanţa datorată de debitoare, astfel incat, in prezent societatea  are calitatea de creditor al contestatoarei B. G..

Prin cererea creditoarei înregistrata cu nr. 37367 din 20.07.2017, aceasta a solicitat BEJ I.D.T., executarea silita prin toate formele prevăzute de lege pentru suma de 1.631,62 RON reprezentând debit principal, dobânzi, penalităţi si comision, plus cheltuielile de executare.

Prin încheierea nr. 1691/06.09.2017 pronunţata de Judecătoria Caracal în dosarul nr. …../207/2017, a fost admisă cererea de încuviinţare executare silită înaintată de  BEJ  I.D.T., pentru creditoarea SC C. P. ( GULF) LTD împotriva debitorului B.G., fiind încuviinţată executarea silită a titlului executoriu  constând în contractul de credit nr. 523008 din data de 01.02.2008 iar creditorul a fost autorizat să treacă la executarea silită a debitorului pentru recuperarea creanţei în sumă de 1.631,62 lei stabilită in titlul executoriu, la care se adaugă cheltuieli de executare, în toate formele prevăzute de lege.

În ceea ce priveste invocarea de catre contestatoare a excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, întrucât contractul a fost incheiat la data de 01.02.2008, instanţa reţine disp. art. 706 Cpc, care prevad ca dreptul de a obţine executarea silită se prescrie in termen de 3 ani daca legea nu prevede altfel.

 Instanţa  reţine că  dovada ultimei plăţi din creanţa de  1631, 62 lei a fost achitată de catre contestatoare la data de 12.03.2010 ( fila 23 dosar).

Conform art. 6 din Decretul nr. 167/1958, dreptul de a solicita executarea silită în  temeiul oricărui titlu executoriu, se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, dispoziţie prev şi de art. 706 C.pr.civ.

Conform art. 7 din Decret, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cerere executarea silită şi întrucât creditul a devenit exigibil anticipat, de la această dată s-a născut dreptul la acţiune în favoarea creditoarei, care pe lângă drepturile conferite de titlul executoriu, are şi obligaţia de a sesiza organele competente, de a nu sta în pasivitate.

De asemenea, potrivit art. 706 alin. 2 Cpc, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Instanţa urmează să constate faptul că ultima plată a creanţei către intimată a fost efectuată la data de 12.03.2010, conform chitanţei ( fila 23 dosar), iar încheierea de încuviinţare a executării silite a fost pronunţată pe data de 06.09.2017, cu încălcarea termenului de 3 ani prevăzut de art. 706 alin. 1 Cpc, fapt pentru care va fi admisă  excepţia prescripţiei dreptului de a  solicita executarea  silită a  contractului  de credit nr.523008/01.02.2008.

Prin urmare, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de contestatoare şi va anula  formele  de executare silită în  dosarul de  executare nr.772/2017 al BEJ I.D.T..

În baza art. 453 Cpc, instanţa urmează să oblige intimatul la plata sumei de 160 lei cheltuieli de judecată către contestatoare.

Postat 26.02.2018