Contestaţie la executare completare dispozitiv

Decizie 436 din 17.05.2017


Dosar nr. ....................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL DOLJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

DECIZIE Nr. ...........................

Şedinţa publică de la 17 Mai 2017

Completul compus din:

.....

Pe rol, judecarea apelurilor formulate de apelanta-contestatoare ...............împotriva sentinței civile nr. ..................., încheierii din data de .................. şi a sentinței nr. ................. pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. ................., în contradictoriu cu intimații ....................., având ca obiect contestație la executare completare dispozitiv.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns apelanta .................personal şi asistată de avocat ............... pentru, care depune delegaţie de substituire şi intimata .................prin consilier juridic .................. care depune împuternicire, lipsă fiind intimatul .................

Procedura de citare este  legal îndeplinită.

INSTANŢA

Deliberând asupra apelului:

Constată că prin sentinţa civilă nr. ....................... Judecătoria Craiova a respins excepţia tardivităţii formulării contestaţiei.

A respins contestaţia la executare privind pe contestatoarea ............................. în contradictoriu cu intimata ................................

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că potrivit dispozitiilor art. 715(1) pct.3 C.p.c. „contestatia la executare se poate face in termen de 15 zile de la data când debitorul care contesta executarea insasi a primit somaţia ori de la data la care a luat cunostiinta de primul act de executare, in cazul in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

Instanta a respins excepţia tardivitatii introducerii contestatiei  la executare invocată de creditoare, întrucât prezenta contestatie a fost introdusa  în termenul de 15 zile prevăzut de art. 715 c.p.c, faţă de data de 08.07.2015, la care a fost dată incheierea contestată, în dosarul .......................

Cu privire la faptul invocat  de către debitoare precum că, executarea silită imobiliară s-a desfăşurat pentru alte bunuri decât cele prevăzute în titlu executoriu, instanţa a reţinut că  acest motiv de contestaţie  este neîntemeiat, întrucât din actele de executare nu rezultă urmărirea unor garanţii suplimentare.

S-a arătat că prin cererea de executare silita înregistrata la B.E.J. Balaci Titi, creditorul urmaritor ................. a solicitat  urmărirea silita în temeiul titlului executoriu Contract de Împrumut nr.13434/2013 şi Contract de împrumut cu garanție imobiliară nr......................, pentru suma de 124080 lei.

S-a reţinut că pentru realizarea acestei creanțe, executorul judecătoresc a emis, la data de 19.01.2015 o somație imobiliară prin care a pus în vedere debitoarei ca în termenul de 15 zile, sa achite  împrumutul restant  şi cheltuielile de executare, în caz contrar urmând a se trece la vânzarea prin licitatie publica a imobilului proprietatea acesteia format din teren intravilan în suprafaţă de 765 mp din acte şi 779 mp din măsurători împreună cu construcția C1 cu destinația de locuință cu o suprafață de 93 mp cu nr. cadastral  22719.

S-a arătat că prin încheierea din data de 08.07.2015 executorul judecătoresc a îndreptat din oficiu erorile materiale din somația de plată şi procesul verbal de situaţie nr.................... in sensul că a cuprins la urmărirea silită etajul şi mansarda aferente construcţiei C1, anexa din bolţari şi un puţ forat.

Instanţa a mai arătat că potrivit art. 813(1) c.pr.civ. ,,Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în întregimea lor.

(2) Se pot urmări în mod separat construcţiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje sau pe apartamente, precum şi orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declară imobile.

(3) Sunt supuse urmăririi silite, odată cu imobilul înscris în cartea funciară, şi orice alte lucrări autonome sau adăugate, potrivit Codului civil, chiar dacă acestea din urmă nu sunt înscrise în cartea funciară la data începerii urmăririi.

S-a mai arătat că în drept, potrivit art. 814 (1) c.pr.civ. ,, Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil, precum şi asupra fructelor şi veniturilor acestuia.

2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul".

S-a mai arătat că raportat la dispoziţiile legale reţinute anterior, actele de executare efectuate în cauză sunt îndeplinite cu respectarea prevederilor legale, în sensul respectării titlului executoriu şi astfel, lucrările adăugate (etajul şi mansarda aferente construcţiei C1, anexa din bolţari şi un puţ forat) şi accesoriile în cauză, întrucât sunt parte integrantă a imobilului aparţinând debitoarei pot face obiectul executării silite a creditoarei, care va prelua imobilul în întregime, în starea în care se găseşte.

Instanţa a reţinut, cât priveşte  suma datorată, aceasta reprezintă obligaţia de plată a ratelor  născută în virtutea contractului de împrumut şi rezultă din graficul de rambursare şi din extrasele de cont în care este menţionat soldul debitor, nefiind dovedită achitarea acesteia şi in această situaţie, creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, în conformitate cu dispoziţiile art. 663 C.pr.civ..

S-a arătat că susţinerile contestatoarei referitoare la modul de evaluare a imobilului sunt de asemenea neîntemeiate şi examinând actele de executare, instanţa constatând că imobilul supus urmăririi a fost evaluat de expert la valoarea actuală de circulaţie, potrivit dispozitiilor art. 758 alin. 3 C.p.civ., acesta fiind unicul reper de stabilire a pretului  de vânzare.

Faţă de considerentele expuse instanţa a respins contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Constată că prin sentinţa civilă nr............./09.11.2016 Judecătoria Craiova a respins cererea de completare dispozitiv formulată de contestatoarea ........................ în contradictoriu cu intimata ........................

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut că din dispozitivul sentinţei civile nr. 5780/20.04.2016 rezultă  că instanţa a respins contestaţia la executare  prin care s-a solicitat anularea tuturor actelor de executare, având în vedere contestaţia în întregul său.

S-a arătat că soluţia de respingere a contestaţiei la executare a vizat întreaga contestaţie sub toate capetele de cerere, cu argumentele aferente, raportat la motivele invocate de către contestatoare şi astfel, în motivarea cererii s-a invocat faptul că s-au executat alte bunuri decât cele prevăzute în titlul executoriu, creanţa nu este certă lichidă şi exigibilă iar evaluarea imobiliară nu respectă cerinţele legale, în considerentele sentinţei fiind analizată temeinicia actelor de executare în raport de motivele arătate.

Faţă de aceste considerente a fost respinsă cererea de completare a hotărârii ca neîntemeiată.

Împotriva sentinței civile nr. 126/09.11.2016 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. .........................a formulat apel contestatoarea ....................... solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, judecarea cauzei în fond iar pe fond admiterea cererii aşa cum a fost formulată şi precizată.

În motivare a arătat că Sentinţa civila nr. ................ din ................ pronunţata de Judecătoria Craiova in dosarul nr. ........................ este lovita de nulitate deoarece instanţa de fond nu a motivat in niciun fel respingerea cererii de completare dispozitiv, ci s-a rezumat a copia motivarea din sentinţa civilă nr. ................. pronunţata de Judecătoria Craiova în data de .............................

S-a arătat că in fapt, prin cererea formulata a solicitat instanţei sa dispună:

-anularea actelor si formelor de executare dispuse in dosarul nr ................. al Bej ..................

-anularea încheierii din data de 08.07.2015.

-anularea somaţiei nr ................/E/2014 din 19.01.2015 îndreptată prin încheierea din

-anularea procesului verbal de situaţie nr ................../2014 din 17.03.2015 îndreptat prin încheierea din data de 08.07.2015.

-anularea raportului de evaluare întocmit in dosar si a suplimentului sau raportului refăcut.

-anularea procesului verbal de licitaţie din data de 25.11.2015.

-suspendarea executării silite dispuse in dosarul nr ......../E2014 al Bej .................... in conformitate cu dispoziţiile art. 718 alin 7 din C pr civ ( capăt de cerere la care a renunțat datorita evacuării noastre din imobil).

Apelanta a menţionat faptul că prin Sentinţa civila nr. ..................... /20.04.2016 Judecătoria Craiova a respins cererea subsemnatei motivat de următoarele argumente:

- din actele de executare nu rezulta urmărirea unor garanţii suplimentare astfel ca motivul de contestație potrivit căruia au fost executate alte bunuri decât cele prevăzute in titlu executoriu este neîntemeiat.

-lucrările adăugate si accesoriile in cauza se pot urmări silit deoarece creditoarea va prelua imobilul in întregime, invocând in motivare dispoziţiile art 813 CPC.

-creanţa este certa, lichida si exigibila reprezentând suma de plata a ratelor in virtutea unui contract de împrumut.

-evaluarea a fost corecta, expertul stabilind aceasta valoare la valoarea actuală de circulaţie.

Apelanta a arătat faptul că instanța de fond nu s-a pronunțat pe următoarele capete de cerere:

-anularea somaţiei nr ............/E/2014 din 19.01.2015 indreptata prin încheierea din 08.07.2015

-anularea procesului verbal de situaţie nr ............./E/2014 din 17.03.2015 îndreptat prin incheierea din data de 08.07.2015.

-anularea raportului de evaluare întocmit in dosar si a suplimentului sau raportului refăcut.

De asemenea a precizat că deşi a solicitat şi prin completarea de dispozitiv instanţei, să se pronunţe cu privire la obiectul cererii deduse judecăţii, instanţa de fond nu s-a pronunţat, considerând că acestea au fost analizate prin sentinţa a cărei completare a solicitat-o.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 466 şi urm C.pr.civ.

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 13.04.2016 şi a sentinţei civile nr. 5780/20.04.2016 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. ............../215/2015 a formulat apel contestatoarea  ................., solicitând admiterea apelului, anularea sentinţei apelate, trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea efectuării probatoriului.

Apelanta a arătat că în fapt, prin cererea formulata a solicitat instanţei sa dispună:

-anularea actelor si formelor de executare dispuse in dosarul nr 133/E/2014 al Bej Balaci Titi,

-anularea încheierii din data de 08.07.2015,

-anularea somaţiei nr ............/E/2014 din 19.01.2015 indreptata prin încheierea din 08.072015.

-anularea procesului verbal de situaţie nr ............../E/2014 din 17.03.2015 îndreptat prin încheierea din data de 08.07.2015.

-anularea raportului de evaluare întocmit in dosar si a suplimentului sau raportului refăcut.

-anularea procesului verbal de licitaţie din data de 25.11.2015.

-suspendarea executării silite dispuse in dosarul nr ............/E/2014 al Bej ...................., in conformitate cu dispoziţiile art, 718 alin 7 din C pr civ ( capat de cerere la care am renunţai datorita evacuării noastre din imobil).

Apelanta a precizat că prin Sentinţa civila nr. ....................... /20.04.2016 Judecătoria Craiova a respins cererea motivat de următoarele argumente:

-din actele de executare nu rezulta urmărirea unor garanţii suplimentare astfel ca motivul de contestaţie potrivit căruia au fost executate alte bunuri decât cele prevăzute in titlu executoriu este neîntemeiat.

-lucrările adăugate si accesoriile in cauza se pot urmări silit deoarece creditoarea va prelua imobilul in intregime, invocând in motivare dispoziţiile art 813 C P C.

-creanţa este certa, lichida si exigibila reprezentând suma de plata a ratelor in virtutea unui contract de Împrumut.

- evaluarea a fost corecta, expertul stabilind aceasta valoare la valoarea actuala de circulaţie,

S-a mai arătat de către apelantă faptul că instanța de fond a pronunțată o hotărâre nelegala, fara a se pronunţa pe următoarele capete de cerere:

-anularea somaţiei nr ............./E/2014 din 19.01.2015 îndreptată prin încheierea din 08.07.2015

-anularea procesului verbal de situaţie nr .............../2014 din 17.03.2015 îndreptat prin încheierea din data de 08.07.2015.

-anularea raportului de evaluare întocmit in dosar si a suplimentului sau raportului refăcut.

-anularea procesului verbal de licitaţie din data de 25.11.2015.

Apelanta a învederat că instanţa de fond a pronunţat o hotarare nelegala deoarece a interpretat in mod greşit dispoziţiile art. 813 alin 1 C Pr civ reţinând greşit ca in baza acestor dispoziţii executorul judecătoresc poate extinde urmărirea silita si asupra unor bunuri asupra carora nu a fost dispusa încuviinţarea silita de către instanță., actele de executare întocmite de acesta fiind efectuate cu încălcarea dispoziţiilor art 625 C Pr civ, art 665

S-a menţionat de către apelantă faptul că potrivit dispoziţiilor art. 625 din C Pr civ : Executarea silită se face cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate şi având in vedere ca executorul judecătoresc nu a primit încuviințarea pentru executarea întregului imobil dar a supus executării si alte bunuri asupra cărora nu a fost dispusa încuviințarea silită de către instanță, acesta a greșit iar instanța in mod nelegal a considerat actele de executare silita ca fiind legale.

Apelanta a precizat că de asemenea potrivit dispozițiilor art. 665 din C.pr civ:

(1) în termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1) şi dovada taxei de timbru.

(3) încheierea va cuprinde, în afara mențiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta, şi autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a obligației cuprinse în titlul executoriu.

S-a mai învederat faptul că prin încheierea ................/ 04.07.2014 a Judecătoriei Craiova s-a încuviințat executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. ............../19.07.2013 şi contractul de împrumut de bani cu garanție imobiliară autentificat prin încheierea nr. ................../19.07.2013 si autorizat creditorul Casa de Ajutor Reciproc Arias ................ să treacă la executarea silită a subsemnatei pentru recuperarea sumei de 124 090,48 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare

Apelanta a precizat că prin încheierea din data de 08.07.2015 executorul judecătoresc Balaci Titi a efectuat din oficiu o îndreptare eroare materiala în somaţia din 19.01.2015 si in procesul verbal de situaţie din data de 17.03.2015 in sensul ca imobilul urmărit se compune din teren intravilan si construcţie CI cu regim parter in suprafaţa de 93 mp la care se adaugă etaj, mansarda, anexe din boltari si put forat care nu sunt cuprinse in documentația cadastrala, nici in contractul de garanţie nr. ............... din 19 07 2013 si nici in cererea de încuviințare a executării.

A mai arătat apelanta faptul că ulterior acestei încheieri, fără o evaluare a acestor imobile: etaj, mansarda, anexe, put care nu sunt cuprinse in contractul de garanție si nu au carte funciara deoarece nu exista autorizaţie de construcţie pentru acestea, executorul judecătoresc a executat si aceste bunuri, respectiv a vândut la licitaţie si aceste bunuri imobile şi având in vedere faptul ca executorul nu a luat încuviințarea executării silite pentru întregul bun scos la li citaţie este evident ca nu sunt aplicabile dispoziţiile art 813 alin 1 C.pr.civ.

S-a menţionat faptul că actele si formele de executare silita săvârșite in dosarul .............../E/2014 sunt lovite de nulitate absoluta deoarece executorul judecătoresc a executat bunuri care nu au făcut parte din garanția pe care a asigurat-o contractului de împrumut nr. .............../19.07.2013 şi mai mult executorul judecătoresc nu a încuviinţat executarea silită cu privire la aceste bunuri.

Apelanta a precizat că potrivit procesului-verbal de licitație încheiat la data de 25.11.2015 din dosarul executional nr. .........../E/2013 al Biroului Executorului Judecătoresc Balaci Titi acesta a executat silit prin vânzare la licitaţie publica imobilul situat in Craiova si înscris in C.F. ................ Craiova nr. cadastral 22719, in favoarea adjudecatarilor Anton Domnita si Mustafa Cristinel la preţul de de 175443,75 lei.

S-a arătat că în speță executorul a început procedura de vânzare a imobilului înscris in C.F. ................ Craiova nr, cadastral 22719 cu nerespectarea dispoziţiilor legale privind vânzarea la licitaţie si pentru o suma mult mai mare decât cea garantata, respectiv 100.000 lei si pentru o suma mult mai mare decât cea pentru care a luat încuviinţarea executării silite ( a luat încuviințare pentru recuperarea sumei de 124 090,48 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare in suma de 9009,60 lei, iar prin procesul-verbal de licitaţie încheiat la data de 25.11.2015 a stabilit creanţa creditoarei ca fiind in suma de 160.378,10 lei la care se adaugă cheltuielile de executare).

Apelanta a învederat că potrivit dispoziţiilor art. 629 alin (1) C Pr civ: „ Veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă, potrivit legii, sunt urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor” şi cum imobilul cuprins in garanţie era îndestulător pentru creanţa creditoarei este evident ca executorul a încălcat dispoziţiile art 629 C Pr civ.

S-a menţionat că în  mod greşit instanţa de fond a retinut ca motivul de contestaţie potrivit căruia au fost executate alte bunuri decât cele prevăzute in titlu executoriu este neîntemeiat deoarece din actele de executare nu rezulta urmărirea unor garanţii suplimentare, aceasta motivare este străină de prezenta cauza deoarece nu a  garantat suplimentar cu etajul, mansarda si nici anexele, bunuri imobile pe care executorul si-a permis sa le scoata la licitaţie si pe care le-a vândut, deşi nu era necesar a fi vândute pentru acoperirea creanţei pentru care a luat încuviinţarea silita

Apelanta a precizat că instanţa a greşit atunci când a respins criticile aduse raportului de evaluare încălcând dispozițiile legale privind evaluarea imobilului în funcţie de preţul pieţei, la instanţa de fond a precizat ca nu exista evaluare având in vedere ca nu a primit convocare din partea vreunui expert si nici raportul de evaluare efectuat in cauza pentru a-mi putea expune punctul de vedere cu privire la acesta şi potrivit art. 835 C. pr. civ, executorul este obligat sa identifice si sa evalueze bunul la valoarea de circulaţie, efectuând un raport de evaluare, sens in care expertul va convoca părţile.

A arătat apelanta că având in vedere ca nu a fost convocata in vederea efectuării evaluării, a solicitat anularea raportului de evaluare efectuat in dosarul de executare, cu atât mai mult cu cat după efectuarea de către executor a îndreptării erorii materiale nu s-a efectuat un alt raport de evaluare.

In ceea ce privește evaluarea imobilului teren intravilan in suprafață de 767 mp din acte si 779 mp din măsurători si construcție in suprafață totala construita( parter, etaj, mansarda ) de 300 mp la suma de 233.925 lei, apelanta a considerat ca aceasta este mai mult decât derizorie, neefectuându-se o evaluare corecta, la valoarea de piață.

A mai învederat apelanta faptul că instanţa a greşit atunci când a considerat ca este vorba despre o creanță certa, lichida si exigibila încălcând dispozițiile legale cuprinse in art 662 din C.pr.civ

Apelanta a precizat că obligația asumata in calitate de garant expres prevăzută in contract, a fost aceea ca in caz de neachitare a creditului garantat in suma de 100.000, ............... .............. se va putea îndestula cu sumele obținute prin executarea silita a bunului imobil ipotecat prin prezentul act de garanție - imobil teren si construcție in suprafață de 97 mp iar executorul a început executarea silita pentru o suma de 147.940,90 lei din care 139 730,90 lei contravaloare împrumut si dobândă si 9009,60 lei cheltuieli de executare, ori suma de 139 730,90 lei nu este o suma certa, lichida si exigibila pentru a putea fi pusa in executare in situaţia in care a continuat sa achite ratele scadente si nu este suma pentru care a luat încuviinţarea.

La dosarul cauzei intimata ............... a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelurilor formulate de apelantă ca fiind neîntemeiate sub aspectul motivelor invocate si, în consecință, menţinerea sentinţei civile nr. .........../09.11.2016 si sentinţei civile nr. 5780/20.04.2016 pronunțate de către Judecătoria Craiova in dosarul nr. ............../215/2015 ca fiind temeinice si legale.

În motivare a arătat faptul că în ceea ce priveşte apelul declarat împotriva Sentinţei civile nr. 126/09.11.2016, la data de 17.07.2015 apelanta - reclamanta ............. a sesizat instanţa de judecata cu o cerere al cărei obiect l-a constituit anularea actelor de executare întocmite de către ............ in cadrul dosarului execuțional nr. ............/E/2014.

Intimata a arătat că apelanta reclamanta a contestat anularea încheierii din data de 08.07.2015 recunoscând, in cadrul aceleiași cereri, faptul ca este debitoare a C.................ca urmare a contractării unui împrumut in suma de 100.000 lei, conform Contractului de împrumut nr. ..................../19.07.2013.

De asemenea a menţionat că apelanta- reclamanta a mai arătat faptul ca împrumutul acordat, a fost garantat imobiliar prin Contractul de împrumut de bani cu garanție imobiliar autentificat la ............... sub nr. ............./19.07.2013 şi ulterior introducerii cererii in instanță, la data de 09.12.2015, apelanta reclamanta a formulat o cerere modificatoare prin care a solicitat anularea următoarelor acte de executare: încheierea din data de 08.07.2015, somaţia nr. ........./E/2014 îndreptată prin încheierea din data de 08.07.2015, probul verbal de situaţie nr. ........../E/2014 din data de 17.03.2015 îndreptat prin încheierea din data de 08.07.2015, raportul de evaluare si procesul verbal de licitaţie din data de 25.11.2015.

Totodată intimata a învederat că la data de 01.02.2016 apelanta reclamanta a formulat o noua cerere modificatoare a contestaţiei la executare solicitand anularea încheierii privind cheltuielile suplimentare din data de 27.01.2016 si anularea încheierii privind stabilirea din oficiu a creanţei totale datorate la zi, din data de 27.01.2016.

Intimata a mai învederat că, întrucât cele doua cereri de modificare a obiectului cererii introductive de instanță au fost depuse de apelanta- reclamanta dupa prima zi de înfățișare prin încheierea de şedinţa din data de 02.03.2016 instanța a dispus decăderea acesteia din dreptul de a preciza si, deci, completa contestația la executare inițială şi in acest sens, instanţa in mod cu totul legal a disjuns soluţionarea celor doua cereri modificatoare, cereri care, în prezent, fac obiectul dosarului procesual ................. aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, dosar in cadrul căruia instanța a dispus suspendarea judecării celor doua cereri pana la soluţionarea apelului formulat in cadrul dosarului procesual nr. .................

Astfel, avand in vedere aspectele mai sus enunţate, intimata a precizat că nu înţelege demersul apelantei- reclamante in ceea ce priveşte înregistrarea pe rolul Judecatoariei Craiova a cererii de completare a Sentinţei civile nr. ..............., in condițiile in care obiectul acestei cereri este identic cu cel al cererii modificatoare formulate la data de 09.12.2015 disjunsa de cererea inițială si care in prezent face obiectul dosarului procesual nr. ................., respectiv:

-anularea încheierii din data de 08.07.2015;

-anularea somaţiei nr. .................... din 19.01.2015 îndreptată prin încheierea din data de 08.07.2015;

-anularea procesului - verbal de situaţie nr. ................. din 17.03.2015 îndreptat prin încheierea din data de 08.07.2015;

-anularea raportului de evaluare întocmit in dosar si a suplimentului sau raportului refăcut;

-anularea procesului- verbal de licitaţie din data de 25.11.2015;

-suspendarea executării silite dispuse in dosarul nr. ..................

Intimata a precizat că rezulta in mod cert faptul ca reclamanta a solicitat anularea acestor acte prin doua cereri separate (cerere modificatoare- dosar nr. 7407/215/2016 si cerere de completare- dosar nr. ...................), ori, in condiţiile in care instanța de fond a disjuns soluţionarea cererii modificatoarea de cererea introductiva de instanță, formularea ulterioara a unei cereri de completare a sentinţei pronunţate in dosarul nr. ................., avand un obiect identic cu cel al cererii modificatoare disjunse o consideram nelegala si lipsita de orice temei juridic.

În ceea ce priveşte apelul declarat împotriva Sentinţei civile nr. .................. pronunțată in dosarul nr. ..................... intimata a solicitat respingerea acestuia ca fiind neîntemeiat si nedovedit si, in consecinţa, menţinerea sentinţei civile anterior menționată ca fiind temeinica si legala având in vedere faptul ca instanța de fond a făcut, in mod justificat, aplicarea prevederilor art. 813 alin. Cod proc. Civ si a constatat legalitatea actelor de executare efectuate in cadrul dosarului execuțional nr. ...........

Intimata a precizat că lucrările adăugate, respectiv etajul, mansarda aferente construcţiei C1, anexa din bolțari si putul forat, precum si celelalte accesorii sunt parte integranta a imobilului aparținând debitoarei si pot face obiectul executării silite, motiv pentru care criticile aduse de catre apelanta prin raportare la prevederile art 625 si 665 Cod proc Civ sunt total nefondate, lucrările asupra cărora apelanta reclamantă contestă executarea silită au fost efectuate după încheierea contractelor de împrumut şi obţinerea efectivă a împrumutului, însă având în vedere că apelanta a înregistrat întârzieri nejustificate la restituirea împrumutului, executarea silită s-a extins,  prin efectul legii asupra întregului imobil, vânzarea şi valorificarea lor neputând fi făcută în mod separat.

Întâmpinarea a fost motivată pe dispoziţiile art. 205-208 C.pr.civ.

Analizând sentința apelată, prin prisma motivelor de apel, şi a art.477 și urm.C.pr.civ.,  Tribunalul reține următoarele: 

 Cu privire la apelul formulat împotriva Sentinței civile nr. 5780/20.04.2016 a judecătoriei Craiova, tribunalul constată următoarele:

În ce privește motivele de apel, relative la faptul că instanța de fond a interpretat în mod greșit dispoz. art. 813 alin.1 C.pr.civ, extinzând executarea silită și asupra unor bunuri asupra cărora nu a fost încuviințată executarea silită de către instanță, se apreciază că acesta este nefondat.

Prin Încheierea nr. ............... pronunțată de Judecătoria Craiova a fost încuviințată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractatul de împrumut nr. ............... și contractul de împrumut de bani cu garanție imobiliară aut. sub nr. 034/19.07.2013. A fost autorizat creditorul CAR Aris CFR SA să treacă la executarea silită a debitorului Vîlcu Natalia pentru recuperarea sumei de 124.090,48 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare.

În temeiul art. 813 C.pr.civ. , executorul judecătoresc a realizat executarea silită și asupra etajului și mansardei imobilului din Craiova, str. Prutului, nr. 17 , jud. Dolj, cu destinația de locuință, anexă din bolțari și puț forat, ca lucrări adăugate, necuprinse în documentația cadastrală. 

Potrivit art. 813 C.pr.civ. ,,Urmărirea imobilelor înscrise în cartea funciară se face pe imobile în întregimea lor.

(2) Se pot urmări în mod separat construcțiile ce formează o proprietate distinctă de sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje sau pe apartamente, precum şi orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declară imobile.

(3) Sunt supuse urmăririi silite, odată cu imobilul înscris în cartea funciară, şi orice alte lucrări autonome sau adăugate, potrivit Codului civil, chiar dacă acestea din urmă nu sunt înscrise în cartea funciară la data începerii urmăririi.”.

Prin urmare, dispozițiile legale menționate conferă dreptul executorului judecătoresc de a urmări și executa silit , odată cu imobilul înscris în CF și orice alte lucrări autonome sau adăugate, chiar neintabulate.

Celelalte critici aduse sentinței apelate se privesc a fi fondate. Astfel, s-a criticat faptul că instanța de fond nu s-a pronunțat cu privire la capetele de cerere relative la: anularea somației nr ................. din 19.01.2015; anularea raportului de evaluare întocmit în dosar si a suplimentului sau raportului refăcut; anularea procesului verbal de licitație din data de 25.11.2015. În realitate, se are în vedere faptul că instanța de fond, respingând contestația la executare , nu a motivat respingerea acestor capete de cerere.

În ce privește Somația nr. ............ din 19.01.2015, emisă în dosarul ................... al BEJ .............., aceasta va fi anulată în privința cuantumului creanței asupra căreia poartă executarea silită.

Așa cum s-a arătat mai sus, executarea silită a fost încuviințată de către Judecătoria Craiova cu privire la suma de  124.090,48 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare (Încheierea nr. 12581/04.07.2014). Somația nr. ........... din 19.01.2015 a fost emisă pentru suma de totală de 147.940,50 lei, din care 9009,6 lei cheltuieli de executare și ținându-se cont de faptul că a mai fost achitat din debit suma de 500 lei.

Contrar celor încuviințate de către instanța de executare, contestatoarea a ajuns să fie executată, la data emiterii acestei somații, pentru suma de 139.430,90 lei, deși executarea silită a fost încuviințată pentru o altă sumă (124.090,48 lei, plus cheltuieli de executare).

În ce privește raportul de evaluare din martie 2015, la filele 173- 174 există depuse convocare și dovada de transmitere a acesteia către apelantă. Astfel, acesta a fost convocată, în calitate de debitoare, ”pentru permiterea accesului în imobil, în vederea efectuării inspecției necesare întocmirii raportului de evaluare, pentru stabilirea valorii de piață a bunului imobil” din Craiova, str. Prutului, nr. 17 jud. Dolj. Această convocare a fost transmisă apelantei la data de 19 martie 2015, fără ca acesta să-i dea curs, așa cum rezultă din raportul de expertiză inițial.

Ulterior, în octombrie 2015, a fost întocmit un raport de evaluare completare, cu privire la imobilul anexă din Craiova, str. Prutului, nr. 17 jud. Dolj, fără însă ca apelanta, în calitate de debitoare, să fie convocată. Ca atare, în raport. de dispoz. art.174 alin.1, văzând și dispoz. art. 175 alin.2 și art. 335 alin. 1 C.pr.civ., va fi anulat suplimentul la raportul de expertiză de evaluare întocmit la data de 12 octombrie 2015 în dosarul execuțional .........../E/2014 al ....................

Procesul verbal de licitație din 25.11.2015 în dosarul execuțional ............/E/2014 al BEJ .............., va fi anulat pentru următoarele considerente:

La data de 25.11.2015 s-a vândut la licitație imobilul din Craiova, str. Prutului, nr. 17 jud. Dolj, în întregime, inclusiv construcțiile neintabulate, pornindu-se de la prețul stabilit prin raportul de evaluare și raportul de evaluare completare din octombrie 2015 și pentru o creanță în cuantum de 150.378,10 lei și un supliment de cheltuieli de executare.

Or, așa cum s-a menționat mai sus, executarea silită a fost încuviințată de către Judecătoria Craiova pentru o creanță în cuantum de 124.090,48 lei, la care se adaugă cheltuieli de executare, iar executarea silită s-a realizat pentru o creanță mult mai mare, stabilită de executorul judecătoresc în urma unor simple adrese emise de creditoare, iar raportul de evaluare completare este lovit de nulitate absolută.

Ca atare, se impune anularea și a procesului verbal de licitație din 25.11.2015 în dosarul execuțional .........................

Așa fiind, în raport de dispoz. art. 480 alin.2 și art. 720 C.pr.civ., se va admite apelul formulat împotriva Sentinței civile nr. ..................... a Judecătoriei Craiova, se va schimba sentința apelată, în sensul că se va admite în parte contestația la executare, modificată la data de 09.12.2015; va fi anulată Somația nr. .................. din 19.01.2015 în privința cuantumului creanței asupra căreia poartă executarea silită în dosarul ............. al BEJ ..............; va fi anulat suplimentul la raportul de expertiză de evaluare întocmit la data de 12 octombrie 2015 în dosarul execuțional ............. al BEJ .............., precum și procesul verbal de licitație din 25.11.2015 în dosarul execuțional 133/E/2014 al BEJ ................

În ce privește apelul formulat împotriva Sentinței civile nr. 126/............... a Judecătoriei Craiova, acesta va fi respins pentru următoarele considerente:

Prin sentința apelată a fost respinsă cererea de completare a dispozitivului sentinței nr.  ........... a Judecătoriei Craiova;  apelanta – contestatoare a arătat că  instanța de fond nu s-a pronunțat cu privire la anumite capete de  cerere, respectiv :anularea somației nr ............. din 19.01.2015 îndreptata prin încheierea din 08.07.2015; anularea procesului verbal de situație nr 133/E/2014 din 17.03.2015 îndreptat prin încheierea din data de 08.07.2015; anularea raportului de evaluare întocmit în dosar și a suplimentului sau raportului refăcut.

Potrivit art. 444 alin.1 C.pr. civ, se poate cere completarea unei hotărâri, în situația în care instanța a omis să se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu, ori asupra unei cereri conexe sau incidentale; în speță, însă, instanța de fond a respins contestația la executare în integralitate, iar eventualele nemulțumiri legate de modul în care a fost motivată sentința cu privire la respingerea capetelor de cere, obiect al contestației la executare,  nu pot fi valorificate pe calea prev. de art. 444 C.pr.civ, ci pe calea apelului.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. va fi obligată intimata la 500 lei cheltuieli de judecată către apelantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul formulat împotriva Sentinţei civile nr. ................. a Judecătoriei Craiova, de apelanta-contestatoare ................. în contradictoriu cu intimații ...................., având ca obiect contestație la executare-completare dispozitiv .

Admite apelul formulat împotriva Sentinţei civile nr. ................... a Judecătoriei Craiova, de apelanta-contestatoare ...................... şi cu domiciliul procesual ales ..................... în contradictoriu cu intimații ................. BEJ ...................... având ca obiect contestație la executare.

Schimbă Sentinţa nr. ................ a Judecătoriei Craiova în sensul că admite în parte contestația la executare, modificată la data de 09.12.2015.

Anulează Somaţia nr. .................în privința cuantumului creanței asupra căreia poartă executarea silită în dosarul .................... al BEJ Balaci Titi.

Anulează suplimentul la raportul de expertiză de evaluare întocmit la data de 12 octombrie 2015 în dosarul execuțional .............. al BEJ ................

Anulează procesul verbal de licitație din 25.11.2015 în dosarul execuțional 133/E/2014 al BEJ ....................

Obligă intimata la 500 lei cheltuieli de judecată către apelantă.

Definitivă.