Contestaţie la executare. cale de atac greşit indicată - consecinţe.

Decizie 1 din 06.01.2014


Prin sentinţa civilă nr. 3605/30.IX.2013 Judecătoria Alexandria a admis contestaţia la executare şi plângerea la contravenţie formulată de contestatoarea  P.C în contradictoriu cu CNADNR şi a anulat formele de executare emise pentru tariful de despăgubire, taxa de utilizare a drumurilor publice.

Instanţa de fond a reţinut că procesul – verbal  de contravenţie a fost comunicat  contestatoarei exclusiv  prin afişare, contrar deciziei nr. 10 /2013 a ÎCCJ prin care s –a statuat că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I  raportat  la art. 14  alin. 1, art. 28 şi art. 31 alin. 1 din OGR 2/ 2001  modalitatea de comunicare a procesului – verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată prin afişare la  domiciliu sau sediul contravenientului, este  subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de  primire.

Astfel s –a reţinut că plângerea contravenţională a fost formulată în termen legal.

Având în vedere faptul că s –a  început executarea silită în baza unui titlu executoriu nedefinitiv împotriva căruia contestatoarea a formulat plângere contravenţională, s –a procedat la anularea formelor de executare emise în dosarul executorului judecătoresc.

Împotriva sentinţei intimata CNADNR a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi susţinându-se că în mod eronat s –a considerat că  debitoarea deţinea rovinietă valabilă la data constatării contravenţiei cu mijloace  electronice, transferul acesteia fiind făcut ulterior.

La data de 10 .01.2014 Tribunalul a invocat  din oficiu excepţia inadmisibilităţii căii de atac  exercitată reţinând că, faţă de dispoziţiile  art. 457 NCPC, în cazul în care instanţa, în cuprinsul hotărârii judecătoreşti pronunţate,  a indicat greşit calea de atac ce ar trebui exercitată în cauză  iar  partea încrezându-se în menţiunile instanţei a exercitat-o pe aceasta  şi nu pe cea legal prevăzută, calea de atac se va respinge ca inadmisibilă.

Cum în cauză, Judecătoria Alexandria a indicat calea de atac ca fiind recursul – în termen de 15 zile de la comunicare şi nu apelul astfel cum rezultă din interpretarea coroborată a disp. art. 483 cu disp. art. 466 NCPC, instanţa a admis excepţia şi a respins recursul ca inadmisibil.