Anulare acte de executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

Sentinţă civilă 2302 din 17.09.2015


Prin cererea adresată Judecătoriei Orşova şi înregistrata sub nr. X la data de 20.05.2015 contestatoarea M.S.C. prin care solicită anularea formelor  de executare  comunicate la  07.05.2015 întocmite în dosarul execuţional nr. X/EX/2012 al BEJ  N.I..

 În motivare a arătat că la data de 7 mai 2015 i se înmânează personal de factorul poştal din comuna Sviniţa, fără plic, o somaţie de plată emisă de BEJ N.I. în dosarul nr. X/EX/2012 din data de 4 mai 2015 cu menţiunea „revenire” în care i se pune în vedere să achite  suma de 25.716,12 lei  cu titlu de debit restant  constând în credit  şi dobânzi calculat până la data de 14 aprilie 2015 şi cu suma de 914 lei cheltuieli  de executare, sumă ce trebuia achitată în contul  de consemnări al B.P. SA Sucursala  Dolj  Craiova  la stăruinţa  creditorului B.P.  SA Sucursala Agenţia Centrală din Bucureşti.

Mai arată că se pretinde că suma o datorează în baza contractului de credit 4243210224257018 din 6 ianuarie. Totodată se pretinde că somaţia  de plată poartă dedesubt termenul de revenire.

Precizează că  această adresă, somaţie de plată, incompletă, şi total nelămuritoare  este obligată  să-şi exercite dreptul  de contestaţie  la executare sesizând în baza art.713 C.pr.civilă la Judecătoria Orşova. De asemenea arată că  din câte reţine la 6 ianuarie 2009 s-a încheiat cu B.P.  SA, sucursala Centrală un contract de credit pentru emiterea cardului de lei pentru suma de 4500 lei.În discuţia cu reprezentanţii băncii, arată că,  s-a stabilit o dobândă lunară la rata de 15 lei şi plata unei sume la sfârşitul anului  de 30 lei pentru întreţinerea cardului.Mai arată că în momentul în care contractul  a început să funcţioneze, surprinzător a fost obligată la plata sumei de 150 lei pe care i-a achitat  timp de doi ani şi o lună până când a constatat că achitase deja debitul  în întregime , precum şi dobânda  stabilită cu banca.Arată că timp de 4 ani de zile, mai exact din februarie 2011, nu a fost atenţionată cu absolut nimic în legătură cu  derularea acestui contract şi dacă există nereguli sau sume restante de plată.

În dovedire a depus somaţia de plată – revenire, copie CI.

Prin serviciul registratură intimata a depus întâmpinare la 15.06.2015 prin care a solicitat respingerea contestaţiei  ca neîntemeiată şi  precizează că in acesta speţa, fata de dispoziţiile art. 24 NCPC, se aplica dispoziţiile VCPC, având in vedere momentul la care a început executarea silita.

Mai arată  că înţelege sa invoce excepţia tardivităţii introducerii acţiunii, având in vedere faptul că, contestatorul a formulat contestaţia împotriva executării silite însăşi, situaţie in care termenul se socoteşte de la data când debitorul a primit somaţia. Pe cale de consecinţa, având in vedere termenul pentru promovarea contestaţiei la executare de 15 zile, prevăzut de disp. art. 401 CPC, solicită admiterea excepţiei invocate si  respingerea contestaţiei ca tardiv introdusă.Arată că, cu privire la nedumeririle debitorului contestator legate de cuantumul creanţei, contestat de debitoarea M.S.C., in calitate de titular in contractul de emitere a cârdului de credit nr. 4243210224257018/ 06/01/2009 înţelege sa facă următoarele precizări:Banca a procedat la declanşarea exigibila anticipata a creditului la data de 08/11/2011, la aceasta data a început si procesul de executare silita. Suma executata la data declanşării procesului de executare silita a fost de 6,281.93 RON. Menţionează faptul ca nu s-au recuperat sume la credit in cadrul procesului de executare. La suma totala in valoare de 26,232.85 RON se adaugă dobânzi si comisioane conform clauzelor contractuale.Totodată la aceasta suma se vor adaugă cheltuielile de executare avansate de creditoare in valoare de 262.00 RON si de asemenea, alte cheltuieli ocazionate in procesul de executare silita efectuate de către Biroul Executorului Judecătoresc N.I..In ceea ce priveşte caracterul cert lichid si exigibil al creanţei ce o are de recuperat de la debitorul lor, învederează, dispoziţiile CPC de la art. 373' CPC, ale art. 3712, cat si ale art. 379, acestea coroborate cu disp. art. 120 din OUG 99 din 2006, din care rezulta fără echivoc faptul ca o creanţa ce rezulta dintr-un titlu executoriu îndeplineşte caracterul cert.

In drept şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115 si urm.C.pr.civ.

Prin serviciul registratură la 18.06.2015 a fost depus în copie dosarul de executare nr.X/EX/2012 al BEJ N.I. (filele 18-48).

Contestatoarea a depus la 02.07.2015 răspuns la întâmpinare prin care solicită a nu se lua în considerare întâmpinarea intimatei.

La 03.08.2015 contestatoarea a formulat cerere de scutire  de la plata taxei de timbru, cerere ce a fost respinsă prin încheierea din 10.08.2015.

Împotriva acestei încheieri, contestatoarea a  formulat cerere de reexaminare, care a fost admisă de instanţă prin încheierea din 09.09.2015.

Cu privire excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, invocată de contestatoare,

Potrivit art. 248 alin. 1 Cod de procedură civilă nou, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Potrivit art. 706 Cod pr civilă „Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în 3 ani dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale termenul de prescripţie este de 10 ani.”

Constatând că în intervalul de timp  2012-iulie 2015 executorul judecătoresc a efectuat o serie de acte de executare silită, respectiv a emis în mod repetat somații către debitoare în vederea achitării debitului, ce au fost comunicate acesteia, instanţa reţine că nu a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi nici o cauză de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripţie, motiv pentru care va respinge excepţia ca nefondată.

Cu privire la fondul cauzei:

Potrivit art. 712 alin.1 Cod pr.civilă:  „ Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.”

Prin cererea pendinte contestatoarea  a solicitat anularea somaţiei de plată (revenire) emisă de executorul judecătoresc la 04.05.2015 şi comunicată la 07.05.2015 în dosarul de executare nr. X/EX/2012 al BEJ N.I.(f.36-37).

Analizând actele dosarului de executare  nr. X/EX/2012 al BEJ N.I., instanţa constată prin încheierea din 23.11.2011 dată de Judecătoria Orşova în dosarul nr. X a fost încuviinţată executarea silită a titlului executori-cerere emitere card de credit, contract de credit nr. 4243210224257018/06.01.2009 privind pe debitoarea M.S.C.

Prin încheierea nr. X/EX/2012 din 20.07.2012 au fost stabilite cheltuielile de executare, cuantumul acestora fiind de 914,70 lei, iar la data de 19.12.2012 a fost emisă somaţia  de plată privind debitul de 11.156 lei şi cheltuieli de executare de 914,70 lei, ce au fost comunicate contestatoarei, care a semnat de primire la 21.12.2012.

În data de 23.05.2013 a fost emisă o nouă somaţia  de plată privind debitul de 13.532 lei şi cheltuieli de executare de 914,70 lei, ce au fost comunicate contestatoarei, la 24.05.2012, semnând de primire M.V. (f.29)- rudă cu destinatara.

În data de 15.12.2013 a fost emisă o nouă somaţia  de plată -revenire privind debitul de 17.528 lei şi cheltuieli de executare de 914,70 lei, ce au fost comunicată mamei contestatoarei (f.31).

În data de 05.05.2014 a fost emisă o nouă somaţia  de plată - revenire privind debitul de 21.666,06 lei şi cheltuieli de executare de 914,70 lei, ce au fost comunicată mamei contestatoarei (f.31).

În data de 04.11.2014 a fost emisă o nouă somaţia  de plată – revenire ce au fost comunicată mamei contestatoarei (f.35).

În data de 04.05.2015 a fost emisă o nouă somaţia  de plată - revenire privind debitul de 25.716,12 lei şi cheltuieli de executare de 914 lei, ce au fost comunicată mamei contestatoarei (f.7 și 38).

Deși contestatoarea invocă faptul că debitul fusese achitat în întregime și după opinia sa și dobânda stabilită cu banca, nemaiexistând astfel un contract valabil între părți, nu a făcut dovada acestor susțineri, iar din înscrisurile de depuse de intimată aceasta face dovada existenței debitului (f.13/15).

Având în vedere celelalte motive invocate de contestatoare în susținerea contestației, respectiv faptul că timp de 4 ani de zile de la încheierea contractului de credit nu a fost atenționată în legătură cu derularea creditului și a sumelor restante, precum și faptul că a fost plecat în Austria, iar la domiciliul din țară locuiește mama sa care nu a primit nici un fel de înștiințare de la bancă sau de la executor, în raport de actele de executare întocmite de executorul judecătoresc, instanța constată că starea de fapt expusă de contestatoare nu este reală.

Pe de-o parte din anul 2012 s-au efectuat cu regularitate acte de executare silită în dosarul nr.X/EX/2012 al BEJ N.I., emițându-se somații către debitoare, iar pe de altă parte unele dintre acestea au fost primite de aceasta, iar altele de mama sa-persoana găsită la domiciliul indicat în contractul de creditare.

Examinând actul de executare contestat, respectiv somația emisă la 04.05.2015 instanța reține că aceasta corespunde exigențelor legale și  nu se impune anularea sa.

În raport de considerentele mai sus expuse  va respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea M.S.C. domiciliată în X şi cu domiciliul procesual ales la cabinet av. X  în contradictoriu cu intimata  B.P. SA Sucursala Agenţia Centrală cu sediul în X,  ca nefondată.

Faţă de manifestarea de voinţă a intimatei, instanţa va lua act că aceasta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Având în vedere soluția dispusă în raport de dispozițiile art. 19 din O.U.G. 51/2008, suma de 1.000 lei, reprezentând ajutor judiciar acordat contestatoarei M.S.C. sub forma scutirii de la plata taxei de timbru judiciar, prin încheierea din 09.09.2015 pronunţată de Judecătoria Orşova, va rămâne în sarcina statului

Văzând şi prev. art. 718 alin.1 Cod procedură civilă,