Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1072 din 21.06.2010


Prin Sentinta civila nr. 1661 din 07.10.2009, pronuntata de Judecatoria Bals, având ca obiect partaj succesoral, în loturile nr.1 si 2 ale intimatilor au fost atribuite suprafetele de câte 663 mp teren situat în intravilanul Com. Bobicesti, sat Bechet, în T 49 P 8/1, iar contestatoarei i-a fost atribuit în lotul nr.4 – suprafata totala de 3243 mp, teren situat în intravilanul Com. Bobicesti, sat Bechet care cuprinde T 49 P 5, 6, 7 si un rest din P 8/1.

În temeiul acestui titlu executoriu (sentinta fiind învestita cu formula executorie conform încheierii din 31.03.2010 – dosar nr.834/184/2010), intimatii au declansat procedura executarii silite asupra contestatoarei, încuviintata de Judecatoria Bals prin Încheierea de la 23.04.2010, pronuntata în dosarul 1028/184/2010 (fila 13 din dosarul de executare).

Subsecvent, a fost emisa, în baza art. 387 C.pr.civ, somatia nr.75/E/2010 de la 26.04.2010 (fila 15 din dosarul de executare), comunicata contestatoarei - debitoare la 28.04.2010, conform dovezii aflate la fila 16 din dosarul de executare.

Prin promovarea prezentei contestatii la executare, contestatoarea – debitoare  urmareste desfiintarea procedurii executionale pe considerentul ca în cadrul executarii silite, în mod eronat s-a atribuit în loturile intimatilor via care potrivit titlului de proprietate nr.47738/49 se afla în T 49 P 7 în suprafata de 824 mp si care i-a fost atribuita în lotul sau potrivit sentintei civile nr. 1661 din 07.10.2009, în timp ce intimatilor le-au fost atribuite în loturile lor câte 663 mp teren arabil si nu plantat cu vie în T 49 P 8/1 conform TP nr.47738/49.

Instanta constata ca pretentiile contestatoarei sunt neîntemeiate.

Astfel, contestatia la executare este conceputa ca un mijloc procesual de cenzurare a legalitatii procedurii executionale, sub aspectul actelor si formelor de executare îndeplinite în vederea realizarii dispozitiilor titlului executoriu.

În masura în care, titlul executoriu este reprezentat de o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, cum este si cazul în speta, este de neconceput ca prin intermediul contestatiei la executare sa se invoce aspecte de nelegalitate ori de netemeinicie ale titlului executoriu, o alta interpretare echivalând cu încalcarea autoritatii de lucru judecat de care beneficiaza aceasta hotarâre judecatoreasca.

Examinând argumentele invocate de contestatoare, rezulta ca prin intermediul acestora se reitereaza în cadrul procesual de fata, aspecte ce privesc fondul raportului juridic definitiv transat, prin pronuntarea titlului executoriu, contestatoarea având dreptul la exercitarea cailor de atac împotriva sentintei respective, drept de care însa nu a uzat.

Astfel, conform raportului de expertiza tehnica nr.783/14.05.2009, întocmit în cadrul dosarului de fond – nr.675/184/2009 – înainte de casare – Cap. –Desfasurarea expertizei (fila 21 din dosarul de executare) rezulta ca suprafata de 1326 mp, aflati în T 49, P 8/1, atribuita în loturile intimatilor, este ocupata cu vie (1199 mp) si arabil (127 mp).

De asemenea, din obiectiunile formulate de contestatoare la raportul de expertiza mentionat anterior – pct.4 (fila 69 din dosarul de fond atasat nr.675/184/2009) coroborat cu raspunsul nr.6 la suplimentul raportului de expertiza (fila 25 – verso –dos. executare), rezulta ca aceasta a plantat vie pe suprafata de 1326 mp (663 +663) ce a fost atribuita conform titlului executoriu în loturile intimatilor si a solicitat totodata ca suprafata respectiva sa-i fie atribuita în lotul sau.

În consecinta, instanta constata ca, desi conform titlului de proprietate nr.47738/49/21.07.2003, s-a reconstituit pe numele defunctului H I. I, în T 49 P 8/1 o suprafata de 1505 mp teren intravilan – categoria de folosinta – arabil, contestatoarea însasi a schimbat de-a lungul timpului destinatia acestui teren, din arabil în vie, potrivit afirmatiilor sale sustinute de constatarile personale facute pe teren de catre d-l expert Varzaru Marin.

Pe de alta parte, faptul ca, potrivit titlului executoriu, suprafata de 1326 mp din T 49 P 8/1 din care 1199 mp – plantata cu vie, nu a fost atribuita în lotul contestatoarei, nu este de natura sa conduca la concluzia ca de fapt aceasta suprafata ar reprezenta P 7 din T 49, de 824 mp – vie conform tp., atribuita în lotul contestatoarei, asa cum aceasta încearca sa sustina.

Constatând ca prin sent. civ. nr.1661/07.10.2009, instanta nu i-a atribuit suprafata de 1505 mp situata în T 49 P 8/1 pe care a plantat-o cu vie si pe care a solicitat-o prin obiectiunile la raportul de expertiza (f. ..), contestatoarea avea posibilitatea sa atace sentinta respectiva cu recurs, ceea ce însa nu s-a întâmplat.

Pentru aceste considerente, câta vreme nu a fost demonstrata nici o cauza de nelegalitate care sa afecteze procedura executarii silite supusa examinarii în acest litigiu, în baza art. 399 C.pr.civ, instanta va respinge contestatia la executare ca neîntemeiata.

În baza art. 403 alin.1 C.pr.civ, va respinge cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa fara obiect.

În baza art. 274 alin.1 si alin.3 C.pr.civ, instanta va obliga contestatoarea sa plateasca intimatilor suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariul avocatial, conform chitantei nr. 20653268/21.06.2010 (fila 28). Instanta a procedat la micsorarea onorariului avocatial de la suma de 800 lei la 500 lei, având în vedere munca depusa de avocat – formulare întâmpinare si termen dezbateri, precum si complexitatea redusa a cauzei.

Data publicarii pe site: 22 martie 2011