Recurs. Anulare dispoziţie emisă de primar privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece

Decizie 1069 din 10.05.2017


Recurs. Anulare dispoziţie emisă de primar privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece 

- art. 14 alin. 3 şi 4 din O.U.G. nr. 70/2011

- art. 6 alin. 1 lit. d) din O.U.G. nr. 70/2011

- art. 5 alin. 3 şi 4 din H.G. nr.  920/2011

În mod judicios a respins prima instanţă ca neîntemeiată acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul Municipiul ..., prin primar, prin Administraţia Socială Comunitară ... (...).

În fapt, la data de 19 noiembrie 2013, reclamanta ... a depus la Administraţia Socială Comunitară ... - Serviciul Social, o cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială însoţită de documentele justificative, cerere prelucrată în programul informatic sub nr. .../19 noiembrie 2013, prin care s-a solicitat acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

În baza acestei cereri, reclamanta a beneficiat, conform Dispoziţiei Primarului municipiului ... nr. .../02 decembrie 2013 şi nr. .../06 februarie 2014 de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

Prin Adresa nr. .../16 noiembrie 2016 transmisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţul ..., înregistrată la autoritatea pârâtă cu nr. .../17 noiembrie 2015,  au fost transmise măsurile Camerei de Conturi ..., stabilite prin Decizia nr. .../23 aprilie 2015 privind efectuarea de plăţi necuvenite reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014.

În Anexa nr.16/b - reprezentând Situaţia privind membri ai familiilor beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014, care nu au declarat faptul că în anul 2013 au deţinut depozite bancare cu o valoare de peste 3000 lei, la poziţia nr.52, figurează înscrisă în listă fiica reclamantei, cu acelaşi nume - ..., având CNP ..., motiv pentru care a fost emisă Dispoziţiei Primarului Municipiului ... nr. .../46 din 10 martie 2016 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

Potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, completată şi modificată, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Potrivit art.14 alin.(3) - (4) din O.U.G. nr. 70/2011, la completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere - în cazul reclamantei, la pct. 77 - depozite bancare.

Art. 6 alin.(1) lit. d) din O.U.G. nr. 70/2001 defineşte familia ca fiind - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau în relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

De asemenea, potrivit art.5 alin.(3) şi (4) din H.G. nr.920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, completată şi modificată, în cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, inclusiv capitolul Depozite bancare: pct.1 - Depozite bancare cu valoare peste 3000 lei.

În mod corect, la stabilirea dreptului pentru ajutorul de încălzire au fost luate în considerare veniturile şi bunurile deţinute de fiica reclamantei, ..., având CNP ..., membru în cererea cu nr. .../19 noiembrie 2013 înregistrată de reclamanta la ... pentru acordarea ajutorului de încălzire, având acelaşi domiciliu înscris în actele de identitate, fiind luată în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere pentru locuinţa de domiciliu.

Prin urmare, corect s-a constatat faptul că reclamanta şi fiica sa, cu acelaşi nume, în perioada în care au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei, au deţinut depozite bancare, stare de fapt care nu a fost declarată în formularul Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, la pct. 77 - depozite bancare, motiv pentru care acţiunea formulată în cauză este neîntemeiată, reclamanta neîncadrându-se în condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Decizia nr. 1069/10.05.2017

Prin Sentinţa nr. 2248/CA din 29.11.2016 Tribunalul ... a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul Municipiul ..., prin primar, prin Administraţia Socială Comunitară ... (...), ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că, la data de 19 noiembrie 2013, reclamanta ... a depus la Administraţia Socială Comunitară ... - Serviciul Social, o cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială însoţită de documentele justificative, cerere prelucrată în programul informatic sub nr. .../19 noiembrie 2013, prin care s-a solicitat acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

În baza acestei cereri, reclamanta a beneficiat, conform Dispoziţiei Primarului municipiului ... nr. .../02 decembrie 2013 şi nr. .../06 februarie 2014 de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

Prin Adresa nr. .../16 noiembrie 2016 transmisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţul ..., înregistrată la autoritatea pârâtă cu nr. .../17 noiembrie 2015,  au fost transmise măsurile Camerei de Conturi ..., stabilite prin Decizia nr. .../23 aprilie 2015 privind efectuarea de plăţi necuvenite reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014.

În Anexa nr.16/b - reprezentând Situaţia privind membri ai familiilor beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014, care nu au declarat faptul că în anul 2013 au deţinut depozite bancare cu o valoare de peste 3000 lei, la poziţia nr.52, figurează înscrisă în listă fiica reclamantei, cu acelaşi nume - ..., având CNP ..., fapt care a condus la emiterea Dispoziţiei Primarului municipiului ... nr. .../46 din 10 martie 2016 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, completată şi modificată, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Potrivit art.14 alin.(3) - (4) din O.U.G. nr. 70/2011, la completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere - în cazul reclamantei, la pct. 77 - depozite bancare.

Art. 6 alin.(1) lit. d) din O.U.G. nr. 70/2001 defineşte familia ca fiind - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau în relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

De asemenea, conform art.5 alin.(3) şi (4) din H.G. nr.920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, completată şi modificată, în cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, inclusiv capitolul Depozite bancare: pct.1 - Depozite bancare cu valoare peste 3000 lei.

La stabilirea dreptului pentru ajutorul de încălzire se iau în considerare veniturile şi bunurile deţinute de membrii care sunt trecuţi în cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului, în cazul reclamantei, şi bunurile deţinute de fiica acesteia, ..., având CNP ..., membru în cererea cu nr. .../19 noiembrie 2013 înregistrată de reclamanta la ... pentru acordarea ajutorului de încălzire.

Reclamanta ... şi fiica acesteia cu acelaşi nume formează o familie, având acelaşi domiciliu înscris în actele de identitate, fiind luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere pentru locuinţa de domiciliu, fapt certificat şi de Asociaţia de proprietari ... pe Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, însoţită de documentele justificative, cu nr. .../19 noiembrie 2013 prin care reclamanta a solicitat acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

Prin urmare, s-a reţinut că în mod corect s-a constatat faptul că reclamanta împreună cu fiica sa, cu acelaşi nume, în perioada în care au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei, au deţinut depozite bancare, stare de fapt care nu a fost declarată în formularul Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, la pct. 77 - depozite bancare, motiv pentru care Tribunalul a constatat acţiunea ca fiind neîntemeiată.

Probatoriul administrat în faţa instanţei a confirmat situaţia de fapt şi de drept constatată şi de autoritatea emitentă, şi anume că reclamanta nu se încadra în condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, astfel încât în mod corect s-a emis decizia de revocare a acestui ajutor, potrivit dispoziţiilor legale invocate.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, în temeiul art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, instanţa de fond a respins acţiunea ca neîntemeiată. 

Împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de fond, a declarat recurs recurenta-reclamantă ..., solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi, pe cale de consecinţă, admiterea acţiunii în sensul anulării ca nelegală, nefondată şi netemeinică a Dispoziţiei Primarului Municipiului ... nr. .../46/10.03.2016, emisă în baza referatului nr. .../10.03.2016, al ... ..., cu cheltuieli de judecată.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că sentinţa atacată este nelegală şi nefondată, întrucât în mod eronat s-a reţinut că reclamanta ar deţine economii, depozite la bancă; în realitate, acest depozit este deţinut de fiica sa, ..., aceasta având un nume identic cu al recurentei. Mai mult decât atât, fiica recurentei nu locuieşte decât ocazional cu aceasta.

Mai arată recurenta că este pensionară, văduvă, cu o pensie foarte mică, astfel încât măsura luata de către Primărie îi afectează dreptul la o existenţă decentă.

În considerentele sentinţei atacate, se reţine că reclamanta şi fiica sa, cu acelaşi nume, în perioada în care a beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei a deţinut depozite bancare. Or, astfel cum a arătat, nu recurenta a deţinut depozite bancare, ci fiica sa, având acelaşi nume cu al recurentei.

Prin măsura luată de către Primărie i s-au prejudiciat în mod grav drepturile de beneficiar al ajutorului de încălzire a locuinţei, astfel încât consideră că se impune admiterea recursului astfel cum a fost formulat şi motivat.

În drept, a invocat prevederile art. 488 pct.8 Cod de procedură civilă.

Prin întâmpinare, intimatul Municipiul ... prin Primar, prin Administraţia Socială Comunitară ..., a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca temeinică şi legală.

În esenţă, arată intimatul că recurenta contestă Dispoziţia Primarului municipiului ... nr. .../46 din 10.03.2016 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014, solicitând anularea acesteia, motivat de faptul că nu a deţinut economii la bancă în cuantum de 3000, acestea fiind deţinute de fiica sa, cu acelaşi nume.

Cu privire la acest aspect, a precizat că tocmai acesta a fost şi motivul pentru care s-a emis Dispoziţia Primarului mun. ... nr. .../46 din 10.03.2016 - contestată, reţinându-se existenţa depozitului bancar deţinut de fiica recurentei, cu acelaşi nume, astfel cum rezultă din adresa nr. .../16.11.2016 transmisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ..., prin care se comunică măsurile Camerei de Conturi ..., stabilite prin Decizia nr. .../23.04.2015 privind efectuarea de plăţi necuvenite reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014.

Susţinerile din recurs sunt neîntemeiate, faţă de prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, completată şi modificată, conform cărora: „Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia. în vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale”.

Totodată, art. 14 alin. (3-4) din O.U.G. nr. 70/2011 prevede următoarele: "La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere", în cazul reclamantei, la pct. 77 - depozite bancare.

Art. 5 alin. (3, 4) din HG 920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, completată şi modificată, prevede următoarele: „În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”.

Lista menţionată este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul Depozite bancare, pct. 1: Depozite bancare cu valoare peste 3000 lei.

La stabilirea dreptului pentru ajutorul de încălzire, se iau în considerare veniturile şi bunurile deţinute de membrii care sunt trecuţi în cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului, în cazul recurentei şi bunurile deţinute de fiica acesteia, ..., având CNP: .... membră în cererea cu nr. .../19.11.2013. înregistrată de recurentă la ... pentru acordarea ajutorului de încălzire.

O.U.G. nr. 70/2001 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată prevede la art. 6 alin. 1) lit. d) următoarele: definiţia "familie" - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Apreciază că în mod corect s-a reţinut prin sentinţa recurată faptul că recurenta şi fiica acesteia, cu acelaşi nume, formează o familie, având acelaşi domiciliu înscris în actele de identitate, fiind luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere pentru locuinţa de domiciliu, fapt certificat şi de Asociaţia de proprietari "..." pe Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, însoţită de documentele justificative, cu nr. .../19.11.2013, prin care recurenta a solicitat acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

Concluzionând, recurenta şi fiica sa, cu acelaşi nume, în perioada în care au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei au deţinut depozite bancare, stare de fapt care nu a fost declarată în formularul Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, la pct. 77 - Depozite bancare.

Astfel, apreciază că în mod întemeiat s-a reţinut că probatoriul administrat în faţa instanţei a confirmat situaţia de fapt şi de drept constatată şi de autoritatea emitentă, şi anume că reclamanta nu se încadra în condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, astfel încât în mod corect s-a emis decizia de revocare a acestui ajutor, potrivit dispoziţiilor legale invocate.

Pentru motivele mai sus expuse, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, menţinerea sentinţei instanţei de fond ca legală şi temeinică şi, în consecinţă, respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În drept a invocat dispoziţiile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, H.G nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011.

Instanţa de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a dispoziţiilor legale incidente şi a actelor şi lucrărilor dosarului, a constatat următoarele:

În mod judicios a respins prima instanţă ca neîntemeiată acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul Municipiul ..., prin primar, prin Administraţia Socială Comunitară ... (...).

În fapt, la data de 19 noiembrie 2013, reclamanta ... a depus la Administraţia Socială Comunitară ... - Serviciul Social, o cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială însoţită de documentele justificative, cerere prelucrată în programul informatic sub nr. .../19 noiembrie 2013, prin care s-a solicitat acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei.

În baza acestei cereri, reclamanta a beneficiat, conform Dispoziţiei Primarului municipiului ... nr. .../02 decembrie 2013 şi nr. .../06 februarie 2014 de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

Prin Adresa nr. .../16 noiembrie 2016 transmisă de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială judeţul ..., înregistrată la autoritatea pârâtă cu nr. .../17 noiembrie 2015,  au fost transmise măsurile Camerei de Conturi ..., stabilite prin Decizia nr. .../23 aprilie 2015 privind efectuarea de plăţi necuvenite reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014.

În Anexa nr.16/b - reprezentând Situaţia privind membri ai familiilor beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pentru sezonul rece 2013 - 2014, care nu au declarat faptul că în anul 2013 au deţinut depozite bancare cu o valoare de peste 3000 lei, la poziţia nr.52, figurează înscrisă în listă fiica reclamantei, cu acelaşi nume - ..., având CNP ..., motiv pentru care a fost emisă Dispoziţiei Primarului Municipiului ... nr. .../46 din 10 martie 2016 privind recuperarea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014.

Potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, completată şi modificată, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, precum şi acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de aceştia, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale.

Potrivit art.14 alin.(3) - (4) din O.U.G. nr. 70/2011, la completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere - în cazul reclamantei, la pct. 77 - depozite bancare.

Art. 6 alin.(1) lit. d) din O.U.G. nr. 70/2001 defineşte familia ca fiind - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau în relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

De asemenea, potrivit art.5 alin.(3) şi (4) din H.G. nr.920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, completată şi modificată, în cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, inclusiv capitolul Depozite bancare: pct.1 - Depozite bancare cu valoare peste 3000 lei.

În mod corect, la stabilirea dreptului pentru ajutorul de încălzire au fost luate în considerare veniturile şi bunurile deţinute de fiica reclamantei, ..., având CNP ..., membru în cererea cu nr. .../19 noiembrie 2013 înregistrată de reclamanta la ... pentru acordarea ajutorului de încălzire, având acelaşi domiciliu înscris în actele de identitate, fiind luată în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere pentru locuinţa de domiciliu.

Prin urmare, corect s-a constatat faptul că reclamanta şi fiica sa, cu acelaşi nume, în perioada în care au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei, au deţinut depozite bancare, stare de fapt care nu a fost declarată în formularul Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, la pct. 77 - depozite bancare, motiv pentru care acţiunea formulată în cauză este neîntemeiată, reclamanta neîncadrându-se în condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Pentru aceste motive, Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă ... împotriva Sentinţei nr. 2248/CA din 29.11.2016 pronunţată de Tribunalul ..., pe care a menţinut-o în totul.