Grănițuire/Revendicare

Sentinţă civilă 663 din 29.05.2013


R O M Â N I A Operator de date cu caracter personal nr.3188

JUDECĂTORIA GHERLA

JUDEŢUL CLUJ

DOSAR NR. .../.../2013

SENTINŢA  Nr. 663/2013

Şedinţa publică de la 29 Mai 2013

Instanţa formată din:

PREŞEDINTE : R. V. T.

GREFIER : D. R. F.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanta P. R. U. G.-C. Ţ. în contradictoriu cu pârâţii P. O. Ţ., COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR A COMUNEI ... , COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ... , având ca obiect fond funciar .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă  pentru reclamantă av. P.  F. , pentru pârâta P. O. T. se prezintă av. M.  R. cu delegaţie de substituire la dosar( f. 48), lipsă fiind restul părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Instanţa constată că la dosar s-au depus în data de 14.05.2013 prin serviciul registratură note de şedinţă formulate de pârâta P. O. Ţ., pe care instanţa le comunică reprezentantei reclamantei.

Reprezentanta pârâtei  P. O. Ţ. arată că cererea reclamantei nu respectă  condiţiile prevăzute de lege întrucât nu se face referire la valoarea obiectului cererii conf. art. 112 pct. 3 C.pr.civ., motiv pentru care solicită să se facă aplicarea art. 133 C.pr.civ. şi să se dispună anularea cererii. Apreciază că valoarea imobilului depăşeşte suma de 500.000 de lei motiv pentru care susţine excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Gherla cu privire la petitele 1 şi 3 din acţiunea reclamantei şi solicită declinarea soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Cluj.

Reprezentanta reclamantei precizează că la punctul nr. 1 din acţiune numărul încheierii de CF este  ... din 06.07.1965 şi că obiectul cererii este clar prevăzut în acţiune, astfel încat nu sunt aplicabile prev. art. 133 C.pr.civ. Arată că apreciază valoarea imobilului la 150.000 de lei şi că acţiunea este de competenţa judecătoriei.

Instanţa respinge solicitarea de anulare a cererii întrucât art. 133 C.pr.civ. prevede anularea cererii în cazul în care aceasta nu cuprinde obiectul,  nu şi în cazul în care nu este precizată valoarea obiectului cererii şi acordă cuvântul pe excepţia de necompetenţă materială.

Reprezentanta reclamantei  susţine că valoarea nu este de 500.000 de lei şi competenţa de soluţionare aparţine judecătoriei. Arată că în cauză s-a emis un titlu de proprietate pentru pârâtă, motiv pentru care anularea acestuia este de competenţa judecătoriei.

Reprezentanta pârâtei P. O. Ţ.  precizează că Tribunalul Cluj este competent să soluţioneze prezenta cauză şi invocă dispoziţiile Decretului Lege nr. 126/1990 modificat prin O.G. nr. 64/2004 care a fost aprobată prin Legea nr. 182/2005. Arată că în cazul în care se trece peste această prevedere legală, cauza este de competenţa tribunalului raportat la prev. art. 2 lit. b C.pr.civ. deoarece valoarea bisericii cu toate obiectele ei depăşeşte suma de 500.000 lei, iar dacă se contestă acest fapt solicită efectuarea unei expertize de evaluare.

Instanţa reţine cauza în pronunţare pe excepţia invocată prin întâmpinare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra exceptiei necompetentei materiale a Judecatoriei Gherla, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 18.02.2013 pe rolul acestei instanţe, sub nr. de mai sus, reclamanta P. R. U. G. - C. Ţ. a solicitat în contradictoriu cu pârâtele  P. O. Ţ., COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR A COMUNEI  ... şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ... :

-rectificarea situaţiei de carte funciară prin anularea încheierii de întăbulare nr.  şi restabilirea situaţiei de carte funciară anterioară;

-constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. ... şi a procesului verbal de punere în posesie corespunzător, în sensul radierii din aceste acte a terenului intravilan în suprafaţă de 4400 mp înscris în tarlaua ... parcelele ..., ... şi ...;

-obligarea pârâtei de ordin 1 să-i recunoască dreptul de proprietate şi să-i predea în posesie biserica şi terenul aferent situat în ... şi înscris în CF  ...

-obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că B. G.-C.  a fost proprietara tabulară a ... şi terenului intravilan din ... cu nr. topo 79, 80 şi 81, fiind întăbulară în CF ... A susţinut că ulterior, prin încheierea de carte funciară nr. ..., fără niciun titlu valabil, în temeiul Decretului nr. 358/1948, s-a înscris dreptul de proprietate asupra acestor imobile în favoarea pârâtei de ordin 1, imobilele fiind transcrise în CF ...

A mai susţinut că pârâta ocupă terenul şi construcţiile arătate fără niciun titlu valabil. A arătat că se invocă faptul trecerii ope legis prin efectul Decretului Lege 358/1948 şi a Decretului 177/1948, în prezent abrogate, a bunurilor B. G.-C. în proprietatea B. O., omitându-se un fapt esenţial şi anume că procedura prevăzută de Decretul 177/1948 nu a fost aplicată în practică şi deci nu s-a operat nicio trecere a acestor imobile.

A mai arătat că prin încălcarea prev. Legii 18/1991, pârâtei P. O. Ţ. i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului intrevilan în suprafaţă de 4400 mp înscris în tarlaua ... parcelele ...,  ...  şi ... emiţându-se titlul de proprietate nr.  ... A susţinut că nicăieri în România nu au fost cooperativizate terenurile aferente bisericilor, cimitirele, curtea şi grădina din jurul acestora, fiind vizate exclusiv terenurile agricole.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 563 C.Civil, art. 480 C.Civil din 1864, art. 274 C.pr.civ., art. 34 din Decretul Lege nr. 115/1938.

În probaţiune s-a solicitat proba cu interogatoriu pârâţilor, proba cu martori, CF ... , CF ..., dosarul de fond funciar al pârâtei, expertiză tehnică judiciară topografică, titlul de proprietate nr.  ...

S-au depus copie de pe CF ..., CF ..., titlul de proprietate nr.  ...

Pârâta COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR A COMUNEI ... a depus întâmpinare la data de 03.04.2013 prin care a arătat că prin încheierea civilă nr.  ... pronunţată în 02.12.2010 a Judecătoriei Gherla, reclamanta a acceptat ca, pentru terenul înscris în CF  ... să i se atribuie teren pe un alt amplasament. A mai arătat că  titlul de proprietate nr.  ... s-a emis în baza cererii depuse de P. O. Ţ. la Legea 18/1991, documentele anexate dovedind faptul că era proprietara terenului din CF ...

În probaţiune a depus înscrisurile care au stat la baza emiteri titlului de proprietate nr.  ... (f.14-20).

Pârâta P. O.Ţ. a depus întâmpinare la data de 18.04.2013 prin care a invocat necompetenţa materială a Judecătoriei Gherla cu privire la petitele nr. 1 şi 3 din acţiune, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În privinţa excepţiei a arătat că reclamanta a solicitat revendicarea bisericii din ...  şi terenul aferent, înscris în CF ..., solicitând şi retificarea înscrisurilor în cartea funciară cu privire la aceste imobile. A susţinut că o astfel de acţiune este de competenţa în primă instanţă a tribunalului, conf. art. 3 din Decretul Lege 126/1990 cu modificările ulterioare. A mai arătat că necompetenţa Judecătoriei Gherla decurge şi din împrejurarea că valoarea bunurilor revendicate depăşeşte valoarea de 500.000 lei, astfel că sunt aplicabile prev. art. 2 pct. 1 lit. b C.pr.civ. din 1865.

În drept a invocat prev. art. 115, 274 din Vechiul C.pr.civ, art. 3 din Decretul Lege 126/1990, art. 1,2,5,13,27 şi 31 din Legea 489/2006, art. 29,53 şi 44 din Constituţia României.

În probaţiune a depus înscrisuri (f.27-31) şi a solicitat proba testimonială, interogatoriul reclamantei, expertiză de evaluare a obiectelor şi valorii bisericii.

La data de 14.05.2013 pârâta P. O. Ţ.  a depus note de şedinţă prin care a arătat că îşi menţine excepţiile, apărările şi argumentele cuprinse în întîmpinare, relevând că acţiunea reclamantei este neîntemeiată şi pentru considerentele cuprinse în întâmpinarea pârâtei COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR A COMUNEI ....

 Analizând cu prioritate, potrivit art. 137 alin. 1 C.pr.civ., excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Gherla, instanţa reţine următoarele: 

Reclamanta, prin petitele nr. 1 şi 3 a solicitat revendicarea bisericii din ... şi terenul aferent, înscris în CF ... , solicitând şi retificarea înscrisurilor în cartea funciară cu privire la aceste imobile. Prin petitul 2 a solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.  ... şi a procesului verbal de punere în posesie corespunzător, în sensul radierii din aceste acte a terenului intravilan în suprafaţă de 4400 mp înscris în tarlaua 117 parcelele 7,8 şi 9.

Conform art. 137 C.p.c. „Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii. Exceptiile nu vor putea fi unite cu fondul decat daca pentru judecarea lor este nevoie sa se administreze dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii.”

In cauza s-a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Gherla, exceptie de ordine publica potrivit art. 159 C.p.c.

Potrivit art. 3 din Legea 126/1990, privind unele masuri referitoare la B. R. U. cu R. (g.-c.),” Situatia juridica a lacasurilor de cult si a caselor parohiale care au apartinut Bisericii Romane Unite cu Roma (greco-catolica) si au fost preluate de Biserica Ortodoxa Romana se va stabili de catre o comisie mixta, formata din reprezentanti clericali ai celor doua culte religioase, tinind seama de dorinta credinciosilor din comunitatile care detin aceste bunuri.

Partea interesata va convoca cealalta parte, comunicandu-i in scris pretentiile sale si punandu-i la dispozitie dovezile pe care se sprijina aceste pretentii. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire sau prin inmanarea scrisorilor sub semnatura de primire. Data convocarii comisiei mixte nu se va fixa mai devreme de 30 de zile de la data primirii actelor. Comisia va fi constituita din cate trei reprezentanti ai fiecarui cult. Daca la termenul stabilit pentru convocarea comisiei aceasta nu se intruneste sau daca nu se ajunge la nici un rezultat in cadrul comisiei ori decizia nemultumeste una dintre parti, partea interesata are deschisa calea actiunii in justitie, potrivit dreptului comun.

Solutionarea acestor actiuni este de competenta tribunalelor.”

Reclamanta, P.  R. U. G.-C. ... a solicitat în principal revendicarea bisericii din ..., de la pârâta P. O. Ţ., acţiune care este de competenţa în primă instanţă a tribunalului, conf. art. 3 din Legea 126/1990.

Chiar dacă s-a solicitat şi constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr.  .... şi a procesului verbal de punere în posesie corespunzător, în sensul radierii din aceste acte a terenului intravilan în suprafaţă de 4400 mp înscris în tarlaua ... parcelele  ..., ... şi ... , cerere de competenţa judecătoriei, această se va soluţiona de instanţa superioară, adică tribunalul, conf. art. 17 C.pr.civ., care este competent să soluţioneze petitul 1 şi 3 din acţiune, deoarece reclamanta urmăreşte în principal recunoaşterea dreptului de proprietate şi predarea în posesie a bisericii şi a terenului aferent situat în  ... şi înscris în CF ...

Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art. 158, 159 C.p.c si a art. 3 din Legea 126/1990 instanta va admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Gherla si va declina competenta in favoarea Tribunalului Cluj.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Gherla invocată de pârâta P. O. R. Ţ. şi în consecinţă:

Declină competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanta P. R. U. G.-C. Ţ., cu sediul în ... , nr. ... , com. ..., jud.  ... în contradictoriu cu P . O.  Ţ. , cu sediul procesual ales la av. A. B. din ... , str.  ... nr.  ... , jud. ... , COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR A COMUNEI  ... şi COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ... , în favoarea Tribunalului Cluj.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 29.05.2013.

JUDECĂTOR GREFIER

R. V. T. D.  R.  F.

Red.Dact/R.V.T./D.R.F./2 ex/05.06.2013