Partaj

Sentinţă civilă 3656 din 14.04.2015


Dosar nr. .../.../2008

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3656/2015

Şedinţa publică din 14.04.2015

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE: A. P.

GREFIER: I. C.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii K. S., R. H. G. şi K. E. E. în contradictoriu cu pârâţii A. I., A. M., A. L., A. G., B. V., B. M. P., având ca obiect succesiune.

La apelul nominal facut in cauză se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal indeplinită.

S-a facut referatul cauzei după care, se constată ca dezbaterea pe fond a avut loc in şedinta publică din 03.03.2015, când părţile prezente au pus concluzii pe fondul cauzei, conform încheierii de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 11.11.2008 pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca, reclamanţii K. S., R. H. – G., K. E. E. au chemat în judecată pe pârâţii A. I. A. M. , A. L., A. G. solicitând instanţei următoarele: să constate că din masa succesorală rămasa după defuncta A. M., proprietar tabular sub ... , face parte cota de 32/128 parte din întreg imobilul construcţie + teren întabulate în CF ... , nr topo ... , iar moştenitorii defunctei sunt pârâtul A. I., în calitate de soţ supravietuitor, pârâtul A. M. şi defunctul A. R.; să constate că din masa succesorală rămasa după defunctul A. R., face parte si cota de 12/128 parte din imobilul construcţie + teren întabulate în CF ..., nr topo ... , iar moştenitorii acestuia sunt pârâta A. L., în calitate de soţie supravieţuitoare si pârâta A. G., în calitate de fiica; să dispună rectificarea imobilului construcţii din CF..., nr topo ... , conform descrierii actuale, cf. Raportului de expertiza tehnica judiciara în construcţii ce se va efectua în cauza şi care va face parte integranta din prezenta hotărâre; să dispuna sistarea stării de indiviziune dintre părti asupra imobilului înscris în CF ..., nr topo ..., în natura, conform folosintei actuale, prin formarea a două loturi, unul în favoarea reclamantelor format din ½ parte din teren si construcţie şi unul pârâtilor format din ½ parte din teren si construcţie, raportat la cotele de proprietate ale fiecăruia, cf. Raportului de expertiza tehnica judiciara topografica ce se va efectua în cauza şi care va face parte integranta din prezenta hotărâre; să se dispună întabularea în CF nou a dreptului de proprietate al reclamanţilor si pârâţilor, cu titlu de cumpărare şi moştenire, ca bun propriu, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantele au arătat că sunt proprietarele tabulare ale cotei de ½ parte din imobilul construcţie + teren întabulate în CF ..., nr topo ... , iar coproprietarii celeilalte cote de ½ sunt pârâtul A. I. si A.  M. , decedata. Din punct de vedere faptic, pe teren sunt 2 construcţii, dintre care una este folosita de reclamanţi si una dintre pârâţi, construcţia folosită de către reclamante fiind extinsa de către reclamanta K. S. si defunctul K. M. Urmare a loturilor nou formate, lotul pârâţilor va avea acces la str. ..., pe o suprafată de teren proprietatea acestora.

Pârâţii A. I., A. M., A.  L. , A. G.  au depus întâmpinare/cerere reconvenţionala, prin care au arătta că sunt de acord cu rectificarea descrierii imobilelor construcţii , precum şi iesirea din indiviziune, însă, conform modalităţii prezentate în cererea reconvenţională.  Pârâţii au solicitat respingerea cererilor privind succesiunea dupa defuncta A. M. , având în vedere că succesiunea după aceasta a fost dezbătuta fiind eliberat certificatul de moştenitor nr. .../12.11.2008 de către BNP A. M.

Prin cererea reconvenţionala, pârâţii au solicitat sistarea stării de indiviziune dintre părti asupra imobilului înscris în CF ..., nr topo ..., în natura, conform folosintei actuale, prin formarea a două loturi, unul în favoarea reclamantelor format din trenul îngrădit de soţii K. M. si S., cu aproximativ 30 de ani în urma, şi construcţia etajata si extinsa de acestia, iar al doilea lot, în favoarea pârâtilor, compus din restul terenului cu iesire la str. ... si construcţia transformata de pârâti cf. Autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. ..., întabularea în CF nou a dreptului de proprietate al pârâţilor, respectiv cota de 40/64 pentru A. I., cota de 12/64 pentru A.  M., cota de 3/64 pentru A. L. şi cota de 9/64 pentru A. G. În subsidiar, pârâţii au solicitat, ca în măsura în care, în urma partajului, terenul pârâţilor nu va avea iesire la calea publica, stabilirea si înscrierea in cartea funciara a unui drept de servitute de trecere pietonală asupra terenului ce va fi atribuit reclamanţilor, având dimensiunile, configuraţia şi amplasamentul terenului care în prezent, reprezinta calea de acces la construcţia pârâţilor, pe lângă gardul edificat de pârâta K. S. si soţul acesteia, cu cheltuieli de judecată, în măsura opunerii la admiterea cererii reconvenţionale.

 În motivarea cererii reconvenţionale, pârâţii au arătat că imobilele construcţii evidentiate in CF ... nu mai corespund descrierii din aceasta carte funciar, în prezente existând 2 corpuri de clădire si nu 2, unul din corpuri fiind rezultatul modificării partii din construcţia iniţilă pe care o foloseau reclamanta si sotul acesteia, decedat, iar celălalt este rezultatul modificărilor aduse de pârâtul A. I. si soţia acestuia, părtii de construcţie pe care o folosea, cf. autorizaţiei pentru executare de lucrări nr. .... La scurt timp dupa ce au cumpărat cota de ½ din imobil, soţii K. au edificat un gard, realizând astfel un partaj faptic asupra terenului asupra căruia erau coproprietari, gard evidentiat în planul de situaţie întocmit in anul 1990. Gardul a fost edificat astfel încât a lăsat o cale de acces pietonal din str.  ... spre corpurile de clădire folosite de familia A., astfel în se impune păstrarea acestei căi de acces. Nu este adevărat că pârâtul ar detine un teren pe str. ..., distanţa cea mai scurt spre drumul public fiind pe actualul acces pietonal, astfel cum se va stabili si prin expertiza ce se va efectua în cauza. De altfel, toate utilităţile (apa canal, curent electric, gaz) sunt aduse la imobilul pârâţilor dinspre str. ... Folosinţa actuală a imobilelor este cea descrisa mai sus, partajul terenurilor urmând a se face conform partajului faptic realizat prin edificarea gradului de către reclamanta, pârâţii fiind de acord cu egalizarea loturi prin plata sultei pentru diferenta de teren până la cota de ½. În măsura în care, în urma partajului, terenul pârâţilor nu va avea iesire la calea publica, stabilirea si înscrierea in cartea funciara a unui drept de servitute de trecere pietonală asupra terenului ce va fi atribuit reclamanţilor, având dimensiunile, configuraţia şi amplasamentul terenului care în prezent, reprezinta calea de acces la construcţia pârâţilor, desi pârâţii nu opteaza pentru aceasta varianta, întrucât nu doresc să treaca prin curtea reclamantelor.

În drept, au fost invocate disp. art. 728, 616 c.civ. şi art. 673 ind 4 c.pr.civ. 

Prin precizarea depusă la data de 25.02.2008 (f. 36) pârâţii şi-au precizat petitul 1, în sensul în care au solicitat formarea a două loturi cu rămânerea în indiviziune a bransamentelor, conductelor si cablurilor pentru utilităţi conform folosintei actuale.

Reclamantele au depus extindere si precizare de actiune la data de 05.02.2013 (f. 418, vol II) faţă de pârâţii B.  V.  si B. M.  P., solicitând instanţie stabilirea liniei de hotar dintre imobilul teren de 420 mp (rectificat conform precizărilor de actiune anterioare) din CF ..., nr topo ... şi imobilul teren în suprafaţă de 477 mp, din CF ..., nr. topo ..., aparţinând pârâţilor din extinderea de actiune.

În motivare, s-a arătat că în urma expertizei topografice a rezultat o suprafaţă de teren de 16 mp, se suprapune în regim de CF cu imobilul vecin cu nr topo ... , teren care include si o parte a construcţiei corpului III. Având în vedere ridicarea construcţiei corp II de către pârâţii A., fara stirea reclamanţilor, pe topograficul vecin, s-a solicitat ca la iesirea din indiviziune să nu se tina cont de acesata suprafaţă de 16 mp, ci iesirea din indiviziune să se realizeze confirm dobândirii, respectiv ½ parte din imobilul cu nr topo ...

Pârâţii B.  V. si B.  M. P. au depus întâmpinare (f. 421, vol II) arătând că sunt de acord cu cererea de grănituire, pentru a se stabili situaţia reala a limitelor de proprietate.

În motivare, pârâţii au arătat că suprafaţa reala a proprietăţii acestora nu este diminuata de construcţia familiei A., terenul având aceeasi configuraţie ca la data dobândirii acestuia, limita de proprietate dintre nr topo  ... nefiind o linie dreapta.

După modificări, completări si precizări succesive al actiunii principale reclamantele au solicitat în cadrul concluziilor orale următoarele :

 - să se constate că din masa succesorală rămasă după defunctul A.  R. (fiu decedat) face parte cota de 12/128 parte din întreg din imobilul construcţii + teren intabulate in c.f. ..., nr. topo.  ... şi că moştenitori ai acestuia sunt pârâta A. L. (soţie supravieţuitoare) împreună cu parata A. G. (fiica);

- să se dispună rectificarea imobilului teren înscris in c.f. nr.  ... (nr. c.f. vechi ... ), nr. topo. ... , de la suprafaţa de 403 mp cât este în prezent, la suprafaţa reală de 404 mp. conform propunerilor din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V. F., raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii;

- sa se dispuna rectificarea imobilelor construcţii din c.f. nr. ... (nr. c.f. vechi ... ), nr. topo. ... , conform descrierii actuale din Răspuns la obiecţiunile formulate de părţi efectuat in cauza de către expert E. G. pentru termenul de judecata din 02.10.2012, raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii;

- să se dispuna rectificarea imobilului teren înscris in c.f nr. ... (nr. c.f. vechi ... ) ..., nr. topo. ... , de la suprafaţa de 478 mp cât este în prezent, la suprafaţa reală de 511  mp. conform propunerilor din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V. F., raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii

- să se dispuna dezmembrarea suprafeţei de teren din c.f. ... (nr. c.f. vechi ...), nr. topo.  ... în două parcele, una de 495 mp pe nr. topo. nou  ... şi una de 16 mp pe nr. topo. nou  ... conform propunerilor din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V. F., raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii;

- să se dispuna alipirea suprafeţei de 16 mp de pe nr. topo. nou  ... la imobilul" teren cu construcţii de 404 mp de pe nr. topo.  ... (astfel cum au solicitat anterior a fi rectificat) din c.f. ... (nr. c.f. vechi ...) ..., proprietatea reclamantelor şi a pârâţilor A. din acţiunea introductivă, conform propunerilor din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V. F., raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii;

- să se dispună stabilirea liniei de hotar dintre imobilul teren de 420 mp (rectificat conform solicitărilor anterioare şi alipit prin prezenta) din c.f. ... (nr. c.f. vechi ...) ..., nr. topo. nou  ... proprietatea reclamantelor şi a pârâţilor A. din acţiunea introductivă şi imobilul teren in suprafaţa de 495 mp (astfel cum va fi dezmembrat) din c.f. ... (nr. c.f. vechi ...), nr. topo. ... pe  aliniamentul  62 -  59,  conform propunerilor din Răspunsul la obiecţiunile la  obiectivele suplimentare  şi  răspuns la obiecţiunile formulate  la obiecţiunile suplimentare la raportul de expertiza tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V. F., raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii;

- să se dispună sistarea stării de indiviziune asupra imobilelor din c.f. nr. ... ( nr. c.f. vechi ...). nr. topo. nou  ... în natură, conform folosinţei actuale, prin formarea a doua loturi distincte: un lot în favoarea reclamantelor K. S. in cota de 10/16 parte, R. H. – G., în cota de 3/16 parte si K. E. –E. in

cota de 3/16 parte format din teren pe nr. topo. nou  ... in suprafaţa de 202 mp cu construcţia formata din: casa pe fundaţii din beton, pereţi din cărămida si piatra, planşee din beton armat, având şarpanta din lemn si învelitoare din ţigla cu doua nivele funcţionale parter si etaj, compuse din: la parter: camera, bucătărie, antreu, casa scării, garaj, cămara, Wc - in suprafaţa de 68,52 mp, terasa închisa 6,21 mp si beci 7,75 mp; la etaj: hol scara, 3 camere, baie, debara in suprafaţa de 69,16 mp,terasa fata in suprafaţa de 2,01 mp si terasa spate de 8,44 mp, total suprafaţa utilă 137,68 mp şi aria construită de 98,19 mp, porţile care se află pe teritoriul cadastral al imobilului şi un lot în favoarea pârâţilor A. I. in cota de 40/64 parte, A. M. in cota de 12/64 parte, A. L.  in cota de 3/64, parte si A. G.  in cota de 9/64 parte, format din teren pe nr. topo. nou  ... in suprafaţa de 218 mp şi construcţia formata din: casa cu doua apartamente separate pe fundaţii din beton, pereţi din cărămida eficienta, sâmburi si centuri din beton armat, planşeul si şarpanta din lemn cu învelitoare din ţigla cu un singur nivel parter, din care: Ap. 11/A- se compune din: doua camere, hol, bucătărie, baie, sas, suprafaţa utila este de 58,93 mp, Ap. II/B- se compune din: cameră, bucătărie, hol, baie, cămară, suprafaţa utila de 44,41 mp, terasa acoperita de 19,63 mp si pivniţa de 13,25 mp, total suprafaţa utilă 103,34 mp şi aria construită de 149,79 mp, conform VARIANTEI I din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V. F. , raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii;

- sa se dispună  instituirea unei servituţi de trecere pietonala peste lotul aservit cu nr. topo. nou  ... atribuit reclamantelor, in favoarea fondului dominant cu nr. topo. nou  ... atribuit paraţilor A. pe o lungime de 19,69 m si o lăţime de 1,18 m, intre punctele A-B-E-D, conform propunerilor din Răspunsul la obiecţiunile la obiectivele suplimentare şi răspuns la obiecţiunile formulate la obiecţiunile suplimentare la raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de către expert V.  F. , raport ce va face parte integrantă din dispozitivul hotărârii, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantele au arătat, în esenţă că, demersul judiciar promovat a fost generat de conduita pârâţilor, care au permis accesul multor altor terţe persoane care locuiesc pe str. ... să iasă în str. ... traversând imobilele pârâţilor (str. ... nr.  ... şi str. ... nr. ...), desi  pârâţii pârâţii au dobândit şi terenul situat" administrativ pe str.  ..., nr. ...,  care este în continuarea imobilului în litigiu, în sensul că de pe str.  ..., nr. ..., dacă se traversează pe lungime imobilul, în continuare este imobilul de pe str. ..., nr. ... Întrucât imobilul în litigiu este relativ îngust, această traversare a proprietăţii noastre şi crearea efectivă a unei alei pentru locuitorii străzii ... a creat un disconfort sporit reclamantelor prin zgomot şi murdărie, pârâţii ignorând rugămintea acestora de a închide proprietatea, aşa cum este şi firesc. Raportat la cotele părţi de proprietate, reclamantele au solicitat ieşirea din indiviziune asupra terenului conform variantei propuse de către exp. V. F. prin care se creează două loturi egale, astfel cum au şi dobândit la momentul cumpărării, iar pentru că lotul pârâţilor A. va deveni înfundat, să se creeze servitute de trecere pietonală în favoarea acestora. Niciuna dintre cele două solicitări nu poate fi acceptată, imobilul fiind partajabil în natură şi o altă variantă de cât cea solicitată ar adânci conflictul şi disconfortul acestora  în propria locuinţă. Pentru solicitarea de respingere a ieşirii din indiviziune asupra terenului, pârâţii au depus în probaţiune Adresa nr. ... prin care pe de o parte se recomandă păstrarea frontului la stradă (care corespunde variantei solicitate de reclamante), iar pe de altă parte arătăm faptul că scopul ieşirii din indiviziune nu este construcţia de noi imobile, ci partajarea celor existente, care este posibilă. Pentru solicitarea ca servitutea de trecere să fie în lotul lor, pârâţii invocă existenţa unui gărduleţ de cea 30 cm ce separă acea ieşire a pârâţilor la drumul public, însă ridicarea acestuia a fost necesară tocmai pentru a reduce disconfortul reclamantelor, întregul imobil având o lăţime mică, în caz contrar ar fi însemnat ca pârâţii şi mai ales toate celelalte persoane care trec de pe str. ... spre str. ... să treacă pe sub geamul acestora. Pârâţii au ieşire la drumul public şi prin imobilul de pe str. ... nr. ..., imobil pe care, aşa cum au recunoscut la interogatoriu, deţin în proprietate un garaj, având deci accesul cu autoturismul.

Pârâţii au formulat concluzii pe fond în sensul în care solicita respingerea cererii privind includerea în masa succesorală rămasă după defunctul A. R. a cotei de 12/128 parte din imobilul teren şi construcţii înscris în CF ..., nr. top. ...  şi stabilirea ca moştenitori a soţiei supravieţuitoare A. L. şi fiicei A. G. , având în vedere existenţa Certificatului de moştenitor nr. .../2009 eliberat de notarul public L. O. I., aflat în copie în Raportul de expertiza tehnică judiciară depus la dosar la 27.09.2011 întocmit de doamna expert V. F. Nu se opun solicitării de rectificare a suprafeţei terenului înscris în CF nr. ... (nr. CF vechi  ... ), nr. top. ... , însă solicită rectificarea de la 403 mp cât este în prezent la 420 mp, aşa cum este evidenţiată în Planul de situaţie din Raportul de expertiză tehnică judiciară depus la dosar la 27.09.2011, între punctele 13-15-49-59-62-64-13, fără operaţiunile de dezlipire a unei suprafeţe de 16 mp din terenul înscris în CF ... (nr. vechi ...) ... cu nr. top.  ... şi alipire a acesteia la terenul înscris în CF nr. ... (nr. CF vechi ...), nr. top. ... Nu se opun cererii privind rectificarea descrierii imobilelor construcţii, conform situaţiei actuale, stabilite de expert E. G. în Răspunsul la obiecţiunile formulate de părţi depus pentru termenul din 02.10.2012. Sunt de acord cu stabilirea liniei de hotar dintre imobilul teren în suprafaţă de 420 mp înscris în CF nr. ... (nr. CF vechi ...), nr. top. ... şi terenul înscris în CF ... (nr. vechi ...) ... cu nr. top.  ... pe aliniamentul 62-59, conform Răspunsului la obiectivele suplimentare şi Răspuns la obiecţiunile formulate la obiecţiunile suplimentare la Raportul de expertiză tehnică judiciară depus la dosar la 24.06.2014. Solicită respingerea cererilor privind dezmembrarea unei suprafeţe de 16 mp din terenul înscris în CF  ... (nr. vechi ...)  ... cu nr. top. ... , proprietatea familiei B., şi alipirea ei la terenul, proprietatea acestora şi a pârâtelor, înscris în CF nr. ... (nr. CF vechi ...), nr. top. ...  precum şi rectificare a suprafeţei terenului pârâţilor B. înscris în CF  ... (nr. vechi ...) ... cu nr. top.  ... de la 478 mp la 511 mp.

În ceea ce priveste cererea reconvenţionala au solicitat, în principal, sistarea stării de indiviziune asupra imobilului înscris în CF nr. ..., nr. P.top. ... , conform Variantei III -

conform obiectivului suplimentar obiecţiunea 2.1 din Răspunsul la obiecţiunile la obiectivele suplimentare şi răspuns  la obiecţiunile formulate la obiecţiunile suplimentare la Raportul de expertiză tehnică judiciară înregistrat la 19.01.2015, respectiv să se păstreze starea de indiviziune asupra terenului cu nr. top. ... , urmând a sista indiviziunea asupra construcţiilor prin atribuirea către pârâţi a corpului II cu descrierea actuală conform tabelului de mişcare parcelară şi nr. top. nou ... , şi intabularea dreptului de proprietate asupra construcţiei conform descrierii actuale din raportul de expertiză, iar în subsidiar, să se dispuna sistarea stării de indiviziune asupra imobilului înscris în CF nr. ..., nr. top. ... , conform Variantei II fără dezmembrarea suprafeţei de 16 mp din Răspunsul la obiectivele suplimentare şi răspuns la obiecţiunile formulate la obiecţiunile suplimentare la Raportul de expertiză tehnică judiciară înregistrat la 24.06.2014, respectiv atribuirea imobilului cu nr. top. nou  ... teren în suprafaţă de 242 mp şi construcţie conform descrierii din tabelul de mişcare parcelară, cu plata de sulta conform expertizei tehnice judiciare şi intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului cu descrierea conform tabelului de mişcare parcelară. Pârâţii au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial în sumă de 2000 lei (conform copiilor certificate ale chitanţelor, anexate), onorariul achitat de noi expertului E. G. şi suma de 780 lei achitată expertei V. F. ce a fost pusă în sarcina reclamantelor prin încheierea de şedinţă 18.03.2014 şi achitată de pârâţi (după cum s-a consemnat în încheierea din 24.06.2014) pentru a nu bloca judecata, în urma refuzului reclamantelor de a o achita.

 Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat pentru reclamante - proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâţilor (f. 99 -114), proba testimonială cu martorii G. M. şi C. E. (f. 147, 148) C. E., proba cu expertiza tehnica judiciara în constructii şi proba cu expertiza tehnica judiciara topografica, iar pentru pârâţi - proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul reclamantelor (f. 115 – 123, 140), proba testimoniala cu martorii D. E. si K. R. (f. 150 - 151).

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanţa reţine următoarele:

Conform extrasului de CF (f. 257 – 259, vol. I) imobilul înscris in CF..., nr topo ... , situat în ..., str. ..., nr. ..., este compus din teren în suprafaţa de 403 mp (112 stjp) şi 3 corpuri de clădire, respectiv Corp I - casa din caramida, pe fundaţii din beton, acoperita cu tigla, având 2 camere, 1 bucatărie şi 1 camara de alimente, Corp II – casa din pământ fara fundatii, cu 1 camera, acoperita cu tigla şi Corp III – casa din cărămida, pe fundatii din piatra, acoperita cu tigla, având 1 camera, 1 bucatărie, 1 camara de alimente, un antreu, proprietari tabulari fiind reclamantele K. S., cu cota de 2/32 parte, R. H. G. cu cota de 3/32 parte, K. E. E., cu cota de 3/32 parte, în total 8/32 parte, cu titlu de moştenire, bun propriu, precum şi defunctii A. M. si A. I., cu cota de 8/16 parte (cota de 3/16, cota de 4/16, cota de 1/16).

Conform certificatului de moştenitor nr. 1509/12.11.2008 (f. 32, vol I) emis de BNP A. „M.”, dupa defuncta A. M., decedata la data 06.11.1997, în masa succesorala rămasa dupa aceasta se include si cota de ½ parte din cota de 3/16, cota de ½ parte din cota de 4/16 si cota de ½ parte din cota de 8/32 parte, din imobilul înscris în CF ... , nr topo ... , moştenitori fiind pârâtii A. I., cu cota de 2/8 parte şi A. M. , cu cota de 3/8 parte, precum şi defunctul A. R. A. , cu cota de 3/8 parte.

Conform certificatului de moştenitor nr.  ... (f. 268, vol I) emis de BNP L. O.  I. , în masa succesorala rămasa dupa defunctul A. R. A. , decedat la data de 03.03.2000, se include si cota de 3/8 parte din cota de ½ parte din cota de 3/16, din cota de ½ parte din cota de 4/16 si din cota de ½ parte din cota de 8/32 parte, din imobilul înscris în CF ... , nr topo ... , moştenitori fiind pârâtele A. L. , cu cota de ¼ parte şi A. G., cu cota de ¾ parte. Succesiunea fiind dezbătuta dupa defunctul A. R. , constatarea pe cale judiciara a masei succesorale şi a moştenitorilor acestora este lipsita de obiectul, capătul de cerere formulat de către reclamanţi pe acest aspect, urmând a fi respinsa ca rămas fara obiect.

Conform raportului de expertiza topografica întocmit de către expert tehnic judiciar V. F. (f. 216 - 231), imobilul situat în ..., str. ..., nr. ... are suprafaţa real măsurata de 420 mp, între punctele de contur 13-14-15-28-33-47-48-49-61-59-62-64 – 65-52-54-66-22-13, suprafaţa care nu este în concordanta cu cea înscrisa in CF, de 403 mp, rezultând o suprafaţa în plus de 17 mp. Expertul a propus rectificarea suprafeţei imobilul cu nr topo ... , de la suprafaţa de 403 mp, la suprafaţa de 420 mp.

Din investigatiile ulterioare efectuate de către expert (f. 412 , vol II) a rezultat că, în partea de S-V a imobilului în litigiu, acesta se suprapune în regim de CF cu imobilul cu nr, topo ... , pe o suprafaţa de 16 mp, ce include atât de teren, cât si o parte din constructia Corpului III.  Aceasta constatare a determinat extinderea de actiune a reclamantelor faţă de pârâţii B. V.si B. M. P., în vederea stabilirii liniei de hotar dintre imobilele înscrise in CF nr. ..., nr topo ... şi CF ... , nr topo  ... şi solicitarea reclamantelor de a se dispune dezmembrarea suprafetei de suprapunere de 16 mp, din CF ..., nr. Topo ...

 Instanţa nu va dispune rectificarea suprafeţei de teren în sensul solicitat de către reclamante, respectiv de la suprafaţa de 403 mp la suprafaţa de 404 mp, cu dezmembrarea suprafetei de suprapunere de 16 mp, din CF ... , nr. Topo  ...  şi alipirea acesteia la imobilul cu nr topo ... , întrucât nu exista un act translativ de proprietate asupra acestei suprafete de 16 mp către defunctii A.  care sa justifice dezmembrarea. Dezmembrarea suprafeţei de 16 mp constituie o operatiune juridica fără suport în operatiuni translative de proprietate către pârâtii A. , acestia cumpărând cotele mai sus menţionate din terenul în suprafaţa de 403 mp. Mai mult, pârâţii B. V. si B. M.  P. au arătat, prin întâmpinare, că au cumpărat o suprafaţa de teren de 477 mp, înscris în CF nr. ..., nr topo ... , cu ocazia măsurătorilor constatându-se că terenul cumpărat este, ca si suprafaţa, cel înscris în cartea funciara, terenul pe care se afla edificat construcţia extinsa pârâţilor A. nefiind inclus la măsurătoare. Linia de demarcatie dintre terenul pârâţilor B. si a pârâţilor A., identificata de expert ca fiind pe aliniamentul punctelor 59-62-64-13, nu a fost niciodata contestata, pârâţii B. folosind exact cât au cumpărat si pe amplasamentul cumpărat. Este adevărat că, de regula, linia de granita dintre doua imobile terenuri este dreapta, însă nu este exclusa o linie frânta, dispoziţiile art. 27 din Ordinul 634/2006, în prezent Ordinul 700/2014, prevăzând posibilitatea modificarii formei parcelei. Ori, în cazul de faţă,  având în vedere forma si modul de edificare a construcţiilor existente pe teren, stabilirea liniei de granita între terenul înscris în CF nr. ..., nr topo  ...  cu suprafaţa reala, măsurata de 420 mp şi terenul înscris în CF ..., nr cu nr topo ... , pe aliniamentul 59-62-64-13, este în concordanţă cu situaţia de fapt, acceptata şi agreata de parti o perioada considerabila de timp.

Prin urmare, instanţa, în prealabil, va dispune rectificarea imobilului teren înscris în CF nr.  ... (nr CF vechi ...) nr topo ... , de la suprafaţa de 403 mp la suprafaţa de 420 mp, cf. Raportului de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V.  F. din data de 27.09.2011, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Pentru considerentele mai sus arătate, instanţa va respinge capetele de cerere având ca obiect dezmembrare, rectificare şi alipire a suprafeţei de 16 mp, teren înscris în CF nr. ... (nr vechi ...), nr topo ... , la terenul teren înscris în CF nr.  ... (nr CF vechi ... ) nr topo  ... ca neîntemeiate.

În ceea ce priveste construcţii edificate pe teren, conform expertizei în construcţii efectuate de expert E.  G. , corpurile de clădiri actuale sunt diferite faţă de cele înscrise in CF, fiind amplasate la fel, dar fiind supuse unor ample transformări în timp ()reconstruiri, supraetajări). În fapt, exista 2 corpuri de clădire, Corpul I, amplasat la stradă si care apartine reclamantilor, compus din : casa de fundatii pe beton, cu două nivele funcţionale parte si etaj, compuse din: la parter – camera, bucătări, antreu, casa scării, garaj, camara, WC – în suprafaţa de 68,52 mp, terasa închisă 6, 21 mp şi beci 7,75 mp, la etaj - hol scara, 3 camere, baie, debara, în suprafaţa de 69,16 mp, terasa fata în suprafaţa de 2.01 mp şi terasa spate de 8,44 mp, total suprafaţa utila de 137,68 mp şi aria construita de 98,19 mp şi Corpul II, amplasat în curte si in care au fost comasate cele 2 corpuri de clădire anterioare, apartinân pârâţilor, compus din casa cu două apartamente, respectiv Ap. II/A, compus din: 2 camere, hol, bucătărie, baie, sa, suprafaţa utila de 58,93 mp şi Ap. II/B compus din : camera, bucătărie, hol, baie, cămara, suprafaţa utila de 44,41 mp, terasa acoperita de 19,63 mp şi pivniţă de 13,25 mp, total suprafaţa utila de 103,34 mp şi aria construita de 147,79 mp.

Faţă de situaţia constatată de expertul în construcţii la fata locului şi având în vedere că atât reclamanţii si pârâţii au solicitat modificarea suprefetei construcţiei reflectate tabular, în temeiul art. 33 alin 3  din Legea nr. 7/1996 instanţa va dispune rectificarea imobilelor construcţii înscrise în CF nr. ..., nr. topo ..., conform descrierii actuale din Raportul de expertiza  în construcţii,  întocmit de expert E. G.  – răspuns obiectiuni din data de 01.10.2012  şi anexe, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Având în vedere suprafata de teren rectificata si situaţia corpurilor de construcţie actualizata şi retinând considerentele mai sus expuse, instanţa va stabili linia de hotar dintre imobilul teren înscris în CF nr. nr. ... (nr CF vechi ...) nr topo  ... în suprafaţa de 420 mp, rectificat şi imobilul teren înscris în CF  ... (nr vechi ... ) cu nr topo ... , pe aliniamentul 62-59, conform Raportului de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V. F. – raspuns la obiective suplimentare din data de 24.06.2014, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

În ceea ce priveste sistarea stării de indiviziune asupra terenului, instanţa constată că părtile au avut o poziţie procesuală contrara în ceea ce priveste varianta optima de partaj, argumentaţia acestora vizând în special partajarea terenului în vederea asigurării folosintei optime a constructiilor edificate de către acestea, raportat la situaţia de la faţa locului locului şi la o folosinţa perpetuata în timp. Astfel, pârâţii au susţinut faptul că reclamantele au construit un gard de separare a terenurilor folosite efective, fara acordul pârâţilor, fiind lăsată o cale de acces pietonal din str. ... spre corpurile de clădire folosite de familia A., în timp ce reclamantele au sustinut că pârâţii au permis accesul unor terte persoane care locuiesc pe str. ..., spre str. ..., peste terenul acestora, fapt generator de disconfort pentru reclamantele şi conflicte cu pârâţii, aceasta fiind, de altfel, justificarea edificării gardului. Reclamantele au mai arătat că pârâţii au iesire la drumul public, spre Str. ..., achiziţionând un teren pe str. ..., lotul acestora nefiind înfundat. Faţă de variantele propuse de expert, reclamantele au opinat cu ocazia concluziilor pe fond pentru varianta I de partaj si servitute, iar pârâţii A., pentru varianta III.

În ceea ce priveste variantele de partaj şi servitute, instanţa va exclude, în primul rând, varianta III, agreata de pârţi, varianta ce presupune rămânerea terenului în indiviziune şi partajarea doar a construcţiilor, raportat la folosinţa faptică. Astfel, potrivit art. 728 c.civ. nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, iar prezentul demers judiciar a fost promovat de către reclamante tocmai din cauza divergentelor existente cu privire la folosinta faptica a terenului si accesul pârâţilor spre teren. Din probele testimoniale administrate în cauza, cu referire la martorii C. E. (f. 148) rezulta că imobilul detinut de pârâţi a fost închiriat, chiriaşii si persoanele venite în vizita folosind calea de acces spre str. ..., spre disconfortul reclamantelor.

 Din punct de vedere tehnic, expertul a justificat aceasta varianta de partaj prin regulile locale de urbanism, arătând că Regulamentul de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Mun. ... impune pentru imobile precum cel din str. ... un front stradal minim între 12- 14 mp, ori, frontul stradal pentru imobilul în litigiu, în suprafaţa de 420 mp, frontul stradal este de 10.24 mp.  Acest argument nu poate fi retinut, întrucât domeniul de aplicare al Regulamentului General de Urbanism este cel prevăzut de art. 2 din HG nr. 525/1996 conform căruia Regulamentul general de urbanism se aplica în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan, cea ce înseamna că se aplica la autorizarea executării construcţiilor, deci a construcţiilor noi, nu si a constructiilor existente, cum este cazul de faţă.

Cât priveste varianta II  de partaj, cu atribuirea către pârâţi a terenului în suprafaţa de 243 mp, iar pentru reclamante 177 mp, cu includerea în terenul pârâţilor a căii de acces spre str. ... (plan de situaţie f. 277, vol I), instanţa reţine din raspunsul pârâtului Ardelean Ioan la interogatoriu (f. 100, întrebarea 6), precum şi declaraţia martorei D. E. (f. 150) că acesta a achiziţionat un teren pe str. ..., nr. 34, pe care il foloseşte pentru accesul auto, spre garaj, din extrasul de CF (f. 8, vol III) rezultând că pârâtul este coproprietar asupra unei suprafete de teren de 806 mp, cu cota de 4/16 parte, situata pe str. ..., nr. 34, astfel încât, includerea în lotul său si a căii de acces spre str. ..., nu se justifica. De asemenea, conform planului de situaţie, anexat raportului de expertiza, rezulta că suprafaţa reprezentând calea de acces efectiva nu deserveste cale de acces nu are folosintei imobilului construcţie.

Varianta I de partaj, cu instituirea unui servituţi de trecere pietonală peste lotul aservit cu nr topo nou  ... (apartinând reclamantelor) în favoarea fondului dominant cu nr topo nou  ... (aparţinând pârâţilor), pe o lungime de 22,15 m şi lăţime de 1,18 m, între punctele A-B-C-D, conform Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V. F., din data de 27.09.2011, ar asigura accesul pârâţilor spre str. ..., conform unei folosintei faptice stabilita în timp. Mai mult, varianta I de partaj, cu servitute, ar asigura si loturi egale valoric, raportat la suprafaţa efectiv atribuita, dar si servitutea instituita, de natura să diminueze, în mod egal, valoarea celor 2 loturi.

 Prin urmare, faţă de dispoziţiile art. 728 c.civ. si ţinând cont de considerentele mai sus expuse, instanţa va dispune  sistarea stării de indiviziune dintre părti asupra terenului înscris în CF nr. ... (nr CF vechi ...) nr topo ... , în suprafaţa de 420 mp şi asupra construcţiilor existente pe acesta, în două loturi distincte, conform variantei I din Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V. F., din data de 27.09.2011, după cum urmeaza: lotul I în favoarea reclamantelor, respectiv K. S. – cu cota de 10/16 parte, R. H. – G. – cu cota de 3/16 parte, K. E. E. – cu cota de 3/16 parte, compus din teren în suprafaţa de 210 mp, cu nr topo nou 8867/1, cu construcţie constând în corp I de clădire, compus din : casa de fundatii pe beton, cu două nivele funcţionale parte si etaj, compuse din: la parter – camera, bucătărie, antreu, casa scării, garaj, camara, WC – în suprafaţa de 68,52 mp, terasa închisă 6, 21 mp şi beci 7,75 mp, la etaj .- hol scara, 3 camere, baie, debara, în suprafaţa de 69,16 mp, terasa fata în suprafaţa de 2.01 mp şi terasa spate de 8,44 mp, total suprafaţa utila de 137,68 mp şi aria construita de 98,19 mp; lotul II în favoarea pârâţilor A. I. – cu cota de 40/64 parte, A. M. – cu cota de 12/64 parte, A. L. – cu cota de 3/64 parte, A. G. – cu cota de 9/64 parte, compus din teren în suprafaţa de 210 mp, cu nr topo nou 8867/2, cu construcţie constând în corp II de clădire, compus din casa cu două apartamente, respectiv Ap. II/A, compus din: 2 camere, hol, bucătărie, baie, sa, suprafaţa utila de 58,93 mp şi Ap. II/B compus din : camera, bucătărie, hol, baie, cămara, suprafaţa utila de 44,41 mp, terasa acoperita de 19,63 mp şi pivniţă de 13,25 mp, total suprafaţa utila de 103,34 mp şi aria construita de 147,79 mp.

 Totodată, va dispune instituirea unui servituţi de trecere pietonală peste lotul aservit cu nr topo nou 8867/1 în favoarea fondului dominant cu nr topo nou 8867/2, pe o lungime de 22,15 m şi lăţime de 1,18 m, între punctele A-B-C-D, conform Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V. F. , din data de 27.09.2011, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Faţă de considerentele mai sus expuse, rezulta că actiunea reclamantelor, astfel cum a fost completata, extinsa si precizată, va fi admisa în parte, iar cererea reconvenţionala completata, extinsa si precizată, formulata  de pârâţii reclamanţi – reconvenţionali A. I., A. M., A. L., A. G. va fi admisa în parte.

Cât priveste cheltuielile de judecată, faţă de dispoziţiile art. 276 c.pr.civ si retinând că argumentele si apărările invocate de către părti au fost, partial admise sau înlăturate, va compensa  cheltuielile de judecată ale reclamanţilor si pârâţilor A. (onorarii de avocat şi onorariul expertului în construcţii, achitat în cota de ½ de ambele părti şi onorariul expertului topografic  - achitat în cota de ½ de ambele părti, inclusiv onorariul suplimentar de 1560 de lei, ce a servit realizării unor variante de partaj ce nu au fost însuşite în integralitate de instanţă)

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite în parte cererea, completata, extinsa si precizată, formulata  de reclamantii K. S. , R. H. – G., K. E. E., toţi cu domiciliul ales in ..., str. ... , nr. ..., jud. ..., împotriva pârâţilor A. I., A.  M. , ambii cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., ap. ... , jud. ..., A. L., A. G., ambele cu domiciliul în..., str. ..., nr.  ... , sc.  ... , ap. ... , jud. ... , şi în contradictoriu cu B. V., B. M. P., ambii cu domiciliul în ...., str. ... , nr. ... , jud. ...,  şi C. B. SA, cu sediul în ... , sector  ... , Calea ... , nr. ...

Admite în parte cererea reconvenţionala completata, extinsa si precizată, formulata  de pârâţii reclamanţi – reconvenţionali A.  I. , A. M. , A. L., A. G. şi în consecinţă:

 Respinge cererea reclamanţilor de constatare masa succesorală şi calitate de moştenitor după defunctul A. R. A., decedat la data de 03.03.2000, ca rămas fara obiect.

Dispune rectificarea imobilului teren înscris în CF nr.  ... (nr CF vechi ...) nr topo ... , de la suprafaţa de 403 mp la suprafaţa de 420 mp, cf. Raportului de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V.  F. din data de 27.09.2011, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Dispune rectificarea imobilelor construcţii înscrise în CF nr. ... , nr. topo ... , conform descrierii actuale din Raportul de expertiza  în construcţii,  întocmit de expert E. G. – răspuns obiectiuni din data de 01.10.2012  şi anexe, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Stabileste linia de hotar dintre imobilul teren înscris în CF nr. nr.  ... (nr CF vechi ...) nr topo ..., în suprafaţa de 420 mp, rectificat şi imobilul teren înscris în CF  ... ( nr vechi ... ) cu nr topo ...,  pe aliniamentul 62- 59, conform Raportului de expertiza tehnica judiciara topografica  întocmit de expert V. F. – raspuns la obiective suplimentare din data de 24.06.2014, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Respinge capetele de cerere având ca obiect dezmembrare, rectificare şi alipire a suprafeţei de 16 mp, teren înscris în CF nr.  ... (nr vechi ...), nr topo ... , la terenul teren înscris în CF nr. ... (nr CF vechi ...) nr topo ... , ca neîntemeiate.

Dispune sistarea stării de indiviziune dintre părti asupra terenului înscris în CF nr. ... (nr CF vechi ...) nr topo ..., în suprafaţa de 420 mp şi asupra construcţiilor existente pe acesta, în două loturi distincte, conform variantei I din Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V. F., din data de 27.09.2011, după cum urmeaza:

-lotul I în favoarea reclamantelor, respectiv K. S. – cu cota de 10/16 parte, R. H. – G. – cu cota de 3/16 parte, K. E. E. – cu cota de 3/16 parte, compus din teren în suprafaţa de 210 mp, cu nr topo nou ... , cu construcţie constând în corp I de clădire, compus din : casa de fundatii pe beton, cu două nivele funcţionale parte si etaj, compuse din: la parter – camera, bucătărie, antreu, casa scării, garaj, camara, WC – în suprafaţa de 68,52 mp, terasa închisă 6, 21 mp şi beci 7,75 mp, la etaj .- hol scara, 3 camere, baie, debara, în suprafaţa de 69,16 mp, terasa fata în suprafaţa de 2.01 mp şi terasa spate de 8,44 mp, total suprafaţa utila de 137,68 mp şi aria construita de 98,19 mp.

-lotul II în favoarea pârâţilor A.  I.  – cu cota de 40/64 parte, A. M.  – cu cota de 12/64 parte, A.  L.  – cu cota de 3/64 parte, A.  G.  – cu cota de 9/64 parte, compus din teren în suprafaţa de 210 mp, cu nr topo nou ... , cu construcţie constând în corp II de clădire, compus din casa cu două apartamente, respectiv Ap. II/A, compus din: 2 camere, hol, bucătărie, baie, sa, suprafaţa utila de 58,93 mp şi Ap. II/B compus din : camera, bucătărie, hol, baie, cămara, suprafaţa utila de 44,41 mp, terasa acoperita de 19,63 mp şi pivniţă de 13,25 mp, total suprafaţa utila de 103,34 mp şi aria construita de 147,79 mp.

Dispune instituirea unui servituţi de trecere pietonală peste lotul aservit cu nr topo nou  ... în favoarea fondului dominant cu nr topo nou ... , pe o lungime de 22,15 m şi lăţime de 1,18 m, între punctele A-B-C-D, conform Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica întocmit de expert V. F., din data de 27.09.2011, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Compenseaza cheltuielile de judecată ale reclamanţilor si pârâţilor A.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.04.2015.

JUDECĂTOR, GREFIER,

A. P.   I.  C.

Red./tehn. PA

27.09.2015

Domenii speta