Încuviinţare executare silită

Sentinţă civilă 650 din 16.12.2016


Pe rol se află soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite formulată de BEJ C. V. , cu sediul în mun. P. N., str. …, nr. .., et. …, jud. N., la cererea creditoarei … BANK SA SUCURSALA P. N., cu sediul social în mun. P. N., str. …, nr. .., bl. .., …, CUI  … împotriva debitorului I. P., CNP …, cu domiciliul în sat G., com. G., jud. N..

Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în conformitate cu art. 666 alin. 2 Cod procedură civilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 529 Cod procedură civilă instanţa din oficiu a verificat competenţa şi s-a declarat competentă general, material şi teritorial pentru soluţionarea cauzei, în conformitate cu prevederile art. 94 pct. 4, art. 651 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă.

Faţă de actele dosarului, instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 09.12.2016, sub numărul .../188/2016, BEJ C.V. a solicitat încuviinţarea executării silite prin toate modalităţile de executare a debitorului I.P. în baza titlurilor executorii constând în contractul de fideiusiune nr. 880/13.01.2010 şi contractul de fideiusiune nr. 3477/03.01.2013, garanţii ale contractului de credit  nr.203/17.01.2007, modificat si completat prin actele adiţionale nr. 1/30.08.2007, nr. 2/15.01.2008, nr. 3/15.01.2009, nr. 4/13.01.2010, nr. 5/17.01.2011, nr. 6/19.09.2011, nr. 7/17.01.2012 şi nr. 8/03.01.2013 şi ale contractului de credit nr. 386/04.06.2008, modificat si completat prin actele adiţionale nr. 1/19.09.2011 şi  nr. 2/03.01.2013, ambele încheiate între ... BANK SA Sucursala P.N.Neamţ şi SC PR…  SRL (fosta SC PR… PROD COM SRL) în temeiul cărora debitorul datorează suma de 65.473,43 lei, reprezentând credit nerambursat şi accesorii, calculate până la data de 02.12.2016 şi care se vor calcula în continuare până la chitarea integrală a creditului.

În motivarea cererii, s-a arătat că prin cererea creditoarei depusă la BEJ C.V., în data de 05.12.2016 s-a solicitat înregistrarea cererii de executare silită şi deschiderea dosarului de executare împotriva debitorului I.P., urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia prin toate modalităţile de executare, în temeiul titlurilor executorii sus-menţionate.

Prin încheierea din data de 05.12.2016, BEJ C.V., a admis cererea creditoarei, a dispus înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare silită nr. 2091/2016, întrucât s-a apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de lege pentru declanşarea executării silite împotriva debitorului.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 666 şi 813 din Codul de procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 40 lei, în conformitate cu art. 10 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2013.

La dosarul cauzei s-au anexat, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, cererea formulată de către creditoare, titlurile executorii, încheierea din data de 05.12.2016 prin care s-a admis înregistrarea cererii şi s-a dispus deschiderea dosarului de executare silită, precum şi dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prezenta cerere de încuviinţare a executării silite se întemeiază pe conţinutul unui titlu executoriu, în sensul pe care îl conferă acestuia dispoziţiile art. 632 din Codul de procedură civilă, text normativ ce stabileşte atât fundamentul pe care acesta îl constituie în procedura executării silite, cât şi diversele forme sub care se poate regăsi în susţinerea creanţei pretinse. Astfel, prevederile legale anterior menţionate dispun în sensul că titlurile executorii pot fi reprezentate de ”hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 76/2012, ”dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate, ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formulă executorie”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 120 din OUG nr. 99/2006 „contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii”.

Sub aspectul condiţiei prezentării unui titlu executoriu apt să conducă la aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite în conţinutul său, instanţa constată că sunt respectate cerinţele legale edictate în acest sens.

În considerarea dispoziţiilor art. 628 din Codul de procedură civilă, instanţa reţine că cererea ce formează obiectul analizei se înscrie în categoria obligaţiilor susceptibile de executare silită, aducerea la îndeplinire prin forţa coercitivă a statului a obligaţiei aflate în sarcina debitorului putându-se realiza în modalităţile prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile art. 663 din Codul de procedură civilă, creanţa certificată de conţinutul titlului executoriu trebuie să îndeplinească condiţiile lichidităţii, exigibilităţii şi certitudinii, astfel cum aceste calităţi sunt definite în cuprinsul textului invocat, elemente în absenţa cărora procedarea la executare silită nu este posibilă. Raportat la acest aspect, în cauza de faţă, creanţa a cărei executare revine debitorului este individualizată în acord cu dispoziţiile legale în acest sens, instanţa reţinând că aceasta corespunde cerinţelor stabilite cu finalitatea menţionată.

În considerarea celor anterior expuse, instanţa va admite cererea, încuviinţând executarea silită prin toate modalităţile de executare a debitorului I.P., autorizând creditoarea să procedeze la executarea silită a obligaţiilor cuprinse în titlurile executorii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de BEJ C.V., cu sediul în mun. P. N., str. …, nr. .., et. ., jud. N., la cererea creditoarei ... BANK SA SUCURSALA P.N.PIATRA NEAMT, cu sediul social în mun. P. N., str. …, nr. .., bl. .., …, CUI …, împotriva debitorului I.P., CNP …, cu domiciliul în sat G., com. G., jud. N..

Încuviinţează executarea silită prin toate modalităţile de executare a debitorului I.P., în baza titlurilor executorii constând în contractul de fideiusiune nr. 880/13.01.2010 şi contractul de fideiusiune nr. 3477/03.01.2013, garanţii ale contractului de credit  nr.203/17.01.2007, modificat si completat prin actele adiţionale nr. 1/30.08.2007, nr. 2/15.01.2008, nr. 3/15.01.2009, nr. 4/13.01.2010, nr. 5/17.01.2011, nr. 6/19.09.2011, nr. 7/17.01.2012 şi nr. 8/03.01.2013 şi ale contractului de credit nr. 386/04.06.2008, modificat si completat prin actele adiţionale nr. 1/19.09.2011 şi  nr. 2/03.01.2013, ambele încheiate între ... BANK SA Sucursala P.N.Neamţ şi SC PR… SRL (fosta SC PR… PROD COM SRL) în temeiul cărora debitorul datorează suma de 65.473,43 lei, reprezentând credit nerambursat şi accesorii, calculate până la data de 02.12.2016 şi care se vor calcula în continuare până la chitarea integrală a creditului, la care se adaugă cheltuielile de executare.

Autorizează creditoarea să treacă la executarea silită a obligaţiei prevăzută în titlurile executorii.

Fără cale de atac.

Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.12.2016.

„Noi, Preşedintele României,

Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlurile executorii constând în contractul de fideiusiune nr. 880/13.01.2010 şi contractul de fideiusiune nr. 3477/03.01.2013, garanţii ale contractului de credit  nr.203/17.01.2007, modificat si completat prin actele adiţionale nr. 1/30.08.2007, nr. 2/15.01.2008, nr. 3/15.01.2009, nr. 4/13.01.2010, nr. 5/17.01.2011, nr. 6/19.09.2011, nr. 7/17.01.2012 şi nr. 8/03.01.2013 şi ale contractului de credit nr. 386/04.06.2008, modificat si completat prin actele adiţionale nr. 1/19.09.2011 şi  nr. 2/03.01.2013, ambele încheiate între ... BANK SA Sucursala P.N.Neamţ şi SC PR… SRL (fosta SC PR… PROD COM SRL), pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii.”