Executare silita, prescrierea dreptului de a cere executarea silita, prestatii succesive

Sentinţă civilă - din 12.09.2014


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU,JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR. …

SENTINŢA CIVILĂ NR. …/2014

Şedinţa publică din data de 12 septembrie 2014

Preşedinte : …

Grefier : …

S-a luat în examinare contestaţia la executare  precizată, formulată de către contestatorul Ionaş Marius împotriva intimaţilor  BEJ G.M.-M. şi SC”E. K. R.”SRL, având ca obiect anularea formelor de executare silită din dosar execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul B.E.J.G. M. M., întoarcerea executării silite.

La apelul nominal se prezintă contestatorul I. M., legitimat prin CI, seria …, nr. …/19.04.2005 eliberat de Municipiul Arad, CNP …, lipsă fiind intimaţii.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că au sosit relaţiile solicitate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, din care rezultă că la data de 21.03.2014 a fost instituită popirea dispusă în dosarul execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul BEJ „G. M.-M.” şi până în prezent s-a reţinut suma de 1900 lei din veniturile contestatorului.

Pentru termenul de azi, contestatorul a depus la dosar un înscris prin care solicită admiterea contestaţiei la executare, întoarcerii executării silite deoarece poprirea a fost nelegală, invocând excepţia prescripţiei  dreptului de a cere executarea silită, întrucât în termenul legal de 3 ani nu s-a pus în executare creanţa, în drept invocând prev.art.405 alin.2 c.pr.civilă. Prin acelaşi înscris, solicită să se dispună restituirea sumelor poprire pe veniturile salariale până la finalizarea cauzei de către spital, cu cheltuieli de judecată, constând în restituirea taxelor judiciare de timbru în valoare de 1617,44 lei.

Contestatorul a depus la dosar la data de 12 septembrie 2014, dovada plăţii taxei judiciare de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, respectiv în cuantum de 50 lei.

A solicitat şi cheltuieli de judecată,  restituirea sumelor pentru combustibil consumat pe ruta Arad-Ineu, Ineu-Arad, cu ocazia prezentării la instanţă (depuneri întâmpinări, prezentări proces).

Contestatorul susţine înscrisul depus la dosar pentru termenul de azi, precum şi considerentele contestaţiei la executare, iar faţă de înscrisurile aflate la dosar, arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Instanţa, constatând că nu mai sunt alte cereri, probele de la dosar fiind concludente şi suficiente soluţionării cererii contestatorului, declară încheiată cercetarea procesului şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Contestatorul solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată şi

precizată, anularea formelor de executare silită din dosarul execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul B.E.J.G. M. M. deoarece este prescris dreptul de a cere executarea silită, sens în care solicită şi întoarcerea executării silite, deoarece poprirea a fost nelegală, respectiv a se restitui sumele poprite  din veniturile salariale până la finalizarea cauzei de către terţul poprit.

 Solicită şi acordarea cheltuielilor de judecată, taxă judiciară de timbru şi contravaloarea  deplasării cu ruta Arad-Ineu, Ineu-Arad, cu ocazia prezentării la instanţă.

 De asemenea, solicită restituirea taxelor judiciare de timbru în valoare de 1667,44 lei.

Contestaţia la executare este legal timbrată cu suma de 1667,40 lei potrivit art.10 alin.2 şi alin.4, din OUG nr.80/2013.

J U D E C A T A,

Constată că pe calea contestaţiei la executare, înregistrată la această instanţă la data de 17 martie 2014, precizată la data de 31 martie 2014, filele 14-17 dosar, contestatorul I. M., domiciliat în …, CNP …, a solicitat în contradictoriu cu intimaţii E.K. R. SRL cu sediul în …, cu sediul procesual ales în …, şi B.E.J.G. M. M., cu sediul în …, să se dispună anularea Încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită din data de 30.01.2014 emisă de BEJ „G. M.-M.”, în dosar execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul BEJ „G. M.-M.”.

A solicitat anularea executării silite însăşi în dosar execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul BEJ „G.M.-M.”, anularea tuturor popirilor din dosar execuţional menţionat, precum şi întoarcerea executării silite în sensul restituirii sumelor reţinute prin poprire.

Cu cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru şi cheltuieli ocazionate cu deplasarea la instanţă.

La termenul de judecată din 19 august, contestatorul a solicitat şi restituirea taxei judiciare de timbru.

În fapt, contestatorul arătă că, în baza contractului de credit nr.18844437/515 din data de 13.06.2006, a fost finanţat de către Societatea BRD cu suma de 23.000 Ron, cu titlu de împrumut şi refinanţare.

Contestatorul arată că, de la data încheierii contractului a respectat toate obligaţiile contractuale până în luna iunie 2009, când datorită unor probleme personale, financiare şi medicale, a fost în imposibilitate de a achita lunar suma stabilită prin contractul de credit.

În data de 13.03.2014, a fost înştiinţat de către BEJ „G. M.-M.”, că s-a solicitat executarea silită împotriva sa de către creditorul SC „E. K. R.”SRL, urmând ca după îndeplinirea tuturor formalităţilor să se înceapă procedura de executare silită.

Conform prevederilor art.705 NCPC, contestatorul arată că este prescris dreptul de a obţine executarea silită, deoarece SC „E. K. R.”SRL nu a trecut la executare în termen de 3 ani, respectiv din luna iunie 2009 până în data de 30.01.2014 nu s-a procedat la efectuarea executării silite.

Prin înscrisul depus la filele 14-17 dosar, în urma precizării contestaţie la executare, arată că, în baza Contractului de credit cu nr.18844437/515/13.06.2006 şi a cererii de acordare descoperire autorizată de cont-convenţii salarii 09.03.2007, a fost finanţat de către SC BRD cu suma de 23.000 Ron cu titlu de împrumut-refinanţare şi suma de 5.504 lei reprezentând descoperire autorizată de cont-convenţii salarii.

În cursul anului 2009, a primit prin poştă notificarea cu nr.15.383/04.06.2009 prin care BRD Direcţia Recuperare Creanţe Reţea Pol Contencios Regiune Centru-Nord-Vest-Serviciul Contencios grup Timişoara, i-a comunicat că are o datorie restantă faţă de bancă în valoare de 8.256,22 Ron, rezultată din nerespectarea clauzelor contractuale stipulate în cuprinsul Contractului de credit cu nr.1844437/515/13.06.2006 şi a cererii de acordare descoperire autorizată de cont-convenţii salarii 09.03.2007, respectiv ca în termen de 3 zile de la data primirii notificării, să achite datoria faţă de creditor.

Tot prin aceiaşi notificare, contestatorul arată că i s-a pus în vedere ca în cazul în care în termenul precizat nu trece la achitarea sumei restante, banca este în drept să declare scadentă anticipat şi plătibilă imediat întreaga sumă a creditului acordat, fiind obligat la restituirea întregului credit, cu dobânzi, comisioane, speze şi alte sume aferente.

În urma notificării, contestatorul, cu bună-credinţă a efectuat o plată în data de 11 iunie 2009, aşa cum rezultă din dovada de depunere numerar nr.0906111333200003 în sumă de 300 Ron, cont, moment după care nu a mai efectuat alte plăţi, aşa cum reiese şi din Rapoartele Biroului de Credit emise de către Biroul de Credit în data de 16.12.2011 şi 12.04.2013 (Biroul de Credit funcţionând conform Deciziei nr.105/2007 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter Personal, participând instituţiile de credit, cu informaţii privind plata creditelor) şi a ultimului act de depunere numerar la BRD .

Solicită deci a se observa data actualizării şi data ultimei sume plătite prezente în rapoartele Biroului de credit, respectiv să se constatate că s-a prescris dreptul de a cere executarea silită, conform prevederilor art.706 NCPC (ultima plată efectuată de contestator a fost în data de 11.06.2009, respectiv 01.04.2009, prescripţia intervenind în 3 ani).

Analizând cuprinsul şi elementele notificării, prin care însăşi banca îi pune în vedere contestatorului declararea scadentă anticipată a creditului în cazul neachitării datoriei restante în termen de 3 zile, acesta era în drept să aplice demersurile legale în scopul recuperării creanţei bancare intervenind un contract de Cesiune de Creanţe nr.1/04.02.2010 cu SC E. K.R. SRL.

Contestatorul arată că în data de 13.03.2014 , după aproape 5 ani de la ultima plată, a fost înştiinţat de către BEJ G. M.-M. că s-a solicitat executarea silită împotriva sa de către creditorul SC E. K. R. SRL.

În drept s-au invocat disp.art.711 alin.1, art.705, art.706 c.pr.civilă.

Intimata BEJ G. M.-M. a depus întâmpinare, fila 64 dosar, prin care arată că nu are calitate procesual pasivă în cauză, faţă de prevederile art.716 pct.2 c.pr.civilă, art.2 alin.1 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art.5-6 din acelaşi act normativ, organul de executare nu poate avea calitatea de intimat.În subsidiar, învederează că în dosarul execuţional nr.65/2014, cheltuielile de executare precum şi onorariul executorului judecătoresc s-a stabilit în conformitate cu prev.art.669 c.pr.civilă, Ordinului M.J. respectiv prevederile Legii nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti, precum şi cu creanţa datorată.

Intimata E. K. R. SRL a depus întâmpinare la fila 65-66 dosar, solicitând respingerea contestaţiei la executare.

În susţinerea poziţiei, intimata arată că la data de 13.06.2006 s-a încheiat contractul de credit nr.1844437/515 între contestatorul I. M., în calitate de împrumutat şi BRD-Groupe Societe generale SA, în calitate de bancă, prin care debitorului i s-a acordat suma de 23.000 Ron pe o perioadă de 120 luni,  respectiv până la data de 13.06.2016, cu o dobândă fixă de 9,90% pe an.

Urmare a faptului că debitorul nu a achitat creditul în termenul stabilit în contract, B.R.D. SA a cesionat creanţa reprezentând credit, dobândă şi comisioane aferente, rezultate din contractul de credit, în vederea recuperării creanţei către SC E. K. R. SRL.

Conform raportului de credit, se poate constata că la CONT 3, care se referă la creditul de nevoi personale acordată în data de 13.06.2006, categoria de întârziere este G,adică un cont dat la colectare, iar la CONT 1, care se referă la card de debit cu overdraft acordat în data de 12.05.2007, categoria de întârziere este L, adică un cont scos în afara bilanţului.

Având în vedere raportul de la Biroul de credite, figurând valoarea lunară programată conform Graficului de rambursare până la data expirării contractului, adică până la 13.06.2016.

Intimata consideră că data la care creditul din contractul nr.1844437/515 a devenit exigibil este data cesiunii, fiind primul act din care reiese fără echivoc voinţa băncii de a-şi exercita dreptul de declarare a scadenţei anticipate.

În subsidiar, solicită a se observa că, titlul executoriu îl reprezintă contractul de credit ce conţine obligaţii cu executare succesive, iar potrivit art.2526 N.cod civil „când este vorba de prestaţii succesive, prescripţia începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestaţie devine exigibilă”.

La fel, art.12 din Decretul nr.167/1958 arată că „în cazul când un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se sting printr-o prescripţie deosebită”.

Intimata arată că potrivit desfăşurătorului, prima prestaţie pentru care, ipotetic, s-ar fi împlinit termenul de 3 ani, este data de  27.01.2011, iar ultima prestaţie este din data de 13.06.2016.

Prin răspunsul la întâmpinarea intimatei, f.71-74 dosar, contestatorul arată că titlul executoriu, respectiv contractul de credit nr.1844437/515/13.06.2006 nu mai are putere executorie deoarece este prescris, creditul a fost declarat scadent anticipat de către BRD, altfel nu se putea cesiona în anul 2009.

Contestatorul mai arată că intimata BEJ G. M.-M. prin întâmpinarea depusă la dosar, susţine că după ultima plată efectuată în luna iunie 2009 către BRD Groupe Societe Generale, s-au efectuat o serie de demersuri care au întrerupt termenul de prescripţie, deşi intimata cesionară nu le invocă deoarece nu s-a procedat la aceste demersuri care ar fi întrerupt termenul de prescripţie.

Singurul demers făcut este încheierea contractului de cesiune nr.1/04.02.2010 cu SC E.K. R. SRL care în tot acest timp a rămas în pasivitate totală neîntreprinzând nici o acţiune în a recupera creanţa până în ianuarie 2014.

Prin urmare, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată şi precizată.

În probaţiune, s-a administrat proba cu înscrisuri fiind depuse la dosar următoarele: copie Încheiere de stabilire a cheltuielilor de executare silită f.3,20, copie somaţie f.4,19 copie contract de credit f.5,21 copie confirmare de primire f.6-7, 38,76, completare acţiune f.14-17, chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru f.18, 99, notificare f.24, chitanţă plata rată f.25, raport de credit f.26-29, situaţia înscrierii la biroul de credit f.30, detalii conturi f.31-34, copie Încheiere nr.132/2014 pronunţată în dosar nr. …/246/2014 al Judecătoriei Ineu f.35-37, copie dosar execuţional nr.65/2014 al BEJ „G. M.-M.” f.45-64, întâmpinare f.64,65-66, răspuns la întâmpinare f.71-74, copie adresa nr.218/21.05.2014 emisă de BRD Agenţia Zarand Arad f.75, adresa nr.19701/03.09.2014 emisă de Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă Arad f.93-95, note de şedinţă f.97-98 dosar.

Din coroborarea probelor de la dosar, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin contractul de credit nr.1844437/515 din 13.06.2006 fila 5 dosar, contestatorul I. M. a beneficiat de acordarea unui credit de 23.000 lei de la creditorul BRD – Groupe Societe Generale SA, prin Agenţia Zărand Arad, rambursabil în rate, pe o perioadă de 120 de luni, fila 54,55 dosar.

Prin cererea depusă la data de 30.01.2014, intimata SC E. K. R. SRL, în calitate de cesionar al creanţei, potrivit Contractului de cesiune de creanţă  nr.1 din 04.02.2010 încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale SA a  solicitat Biroului Executor Judecătoresc G. M. M. încuviinţarea executării silite privind pe contestatorul I. M., pentru recuperarea debitului în cuantum de 29.388,06 RON, fiind format dosar execuţional nr.65/Ex/2014, fila 46 dosar.

Prin încheierea civilă nr. …2014 pronunţată în dosar nr. …/246/2014 al Judecătoriei Ineu, f.35-37 dosar  a fost încuviinţată executarea silită din dosar execuţional nr.65/2014 al BEJ G. M. M., în vederea recuperării creanţei în sumă de 29.388,06 lei reprezentând credit neachitat, dobândă, comisioane aferente şi dobânda legală, în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de Credit nr.1844437/515, din 13.06.2006.

La data de 11 martie 2014, intimata BEJ G.  M. M. a emis somaţia prevăzută de art.731 alin.1 c.pr.civ., contestatorul fiind somat să procedeze la achitarea creanţei de 33.748,06 lei, reprezentată de: 29.388,06 lei debit restant, 20 lei taxă de timbru şi 4.340 lei onorariu şi cheltuieli de executare silită, fila 4 dosar.

În urma încuviinţării executării silite, intimata BEJ G.  M. M. a solicitat înfiinţarea popririi veniturilor salariale ale contestatorului, fiind reţinută cu acest titlu suma de 1900 lei, aşa cum rezultă din adresa nr.19701/03.09.2014 a terţului poprit Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, fila 93 dosar.

Împotriva actelor de executare silită emise în dosar nr.65/2014 al BEJ G. M. M., în termen legal contestatorul a formulat contestaţie la executare solicitând anularea actelor de executare precum şi a încheierii de încuviinţare a executării respectiv încheierea civilă nr. …/2014 pronunţată în dosar nr. …/246/2014 al Judecătoriei Ineu, invocându-se intervenţia prescrierii dreptului de a cere executarea silită, cu consecinţa întoarcerii executării silite a sumelor executate prin poprire.

 Potrivit prevederilor art.705 C.pr.civ.,, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.,,

Art.706 C.pr.civ.,, Prescripţia nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. Prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat.,,

Art. 707 C.pr.civ.,,Cursul prescripţiei se suspendă: 1. în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a obţine obligarea pârâtului;2. pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de alt organ jurisdicţional competent;3. cât timp debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu au putut fi valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire; 4. în alte cazuri prevăzute de lege.

După încetarea suspendării, prescripţia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

Prescripţia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor.

Art. 708 C.pr.civ.,,Cursul prescripţiei se întrerupe: 1. pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice alt mod, a datoriei; 2. pe data depunerii cererii de executare, însoţită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent; 3. pe data depunerii cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite de alţi creditori; 4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare; 5. pe data depunerii cererii de reluare a executării; 6. în alte cazuri prevăzute de lege.

După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripţie.

Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunţat la ea.

De asemenea, referitor la prescripţie sunt aplicabile şi prevederile art.6,7 respectiv art.12 din Decretul Lege nr.167/1958 în virtutea prevederilor art. 6 alin.4 din Noul c.civil,,Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar în raporturile dintre organizaţiile socialiste, de un an.

Prescripţia începe sa curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.

Când un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie deosebită.,, 

În fine, sunt aplicabile şi prevederile art.711 c.pr.civilă, potrivit cărora ,, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.,,

Art.712 c.pr.civilă reglementează condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei la executare, astfel:,, Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.,,

Astfel instanţa reţine că, contractul de credit ce constituie titlul executoriu a fost încheiat la data de 13.06.2006, pe o perioadă de 120 luni, contestatorul efectuând ultima plată la data de 11 .06.2009, filele 26-34 dosar, dată la care acesta figura cu creanţă totală restantă de 23130,54 lei, din care credit restant 19533,68 lei, 3164,37 lei dobândă restante, şi 432,49 lei comisioane restante, fila 48 dosar.

Conform condiţiilor generale de creditare aferente contractului de credit cu nr.1844437/515/13.06.2006, fila 49-50 dosar, mai precis pct. 6.1 „Rambursarea creditului” s-a stipulat că, rambursarea creditului şi plata dobânzilor se va face lunar, conform graficului de rambursare anexă la contract, iar la pct.6.8 s-a stipulat că : „În cazul în care destinaţia creditului nu este respectată, banca poate declara exigibilitatea anticipată a tuturor sumelor datorate de către împrumutat” iar pct.6.9 : „Dacă împrumutatul nu plăteşte la scadenţă, ratele şi dobânzile aferente creditului acordat sau nu respecte vreuna din clauzele şi obligaţiile prevăzute in contract, creditul poate fi declarat scadent anticipat, banca fiind in drept să solicite de îndată rambursarea acestuia si dobânzilor, si să procedeze la recuperarea creanţei prin orice mijloace”.

Susţinerile contestatorului cu privire la intervenţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită raportat la data încheierii contractului nu sunt fundamentate, în condiţiile în care a efectuat benevol, la data de 11.06.2009 o plată parţială.

În raport de dispoziţiile legale de mai sus, precum şi prevederile contractuale  de la pct.6.1, 6.9 din contractul cu nr. 1844437/515/13.06.2006, instanţa constată că a intervenit prescrierea dreptului de a cere executarea silită pentru pretenţiile aferente perioadei 11.06.2009-11.06.2012, termenul de 3 ani începând să curgă de la momentul efectuării de către debitor a ultimei plăţi.

Instanţa constată de asemenea că nu sunt întemeiate susţinerile creditoarei cu privire la faptul că prin cesiunea de creanţă, creditul a devenit exigibil pentru întreaga sumă restantă, deoarece contractul de cesiune nu a fost notificat debitorului, la dosarul cauzei nefiind depusă nici o dovadă în acest sens, termenul de 3 ani fiind împlinit la data de 11.06.2012, termen raportat la data efectuării benevole de către contestator a ultimei plăţi.

De asemenea, nu s-a făcut dovada că banca creditoare a declarat exigibil anticipat creditul, potrivit clauzelor contractuale mai sus menţionate, banca având facultatea de a exercita dreptul de a declara exigibil anticipat întreg creditul.

Prin urmare, potrivit disp.art.12 din Decretul-Lege nr.167/1958, conform cărora pentru prestaţiile succesive termenul de prescripţie curge în mod deosebit, în speţa de faţă la împlinirea termenului de achitare a ratelor lunare conform graficului de rambursare, anexă la acelaşi contract de credit, filele 54-55 dosar.

Având în vedere considerentele de mai sus, în drept prevederile art.705 art.706 ,art.711 şi următoarele c.pr.civilă, ale art.6,7, respectiv art.12 din Decretul-Lege nr.167/1958,  instanţa găseşte întemeiată în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul I.M. în contradictoriu cu intimaţii E. K. R. SRL şi B.E.J.G. M. M., respectiv în senul că  va constata intervenţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită  pentru recuperarea debitului aferent titlului executoriu reprezentat de contract de credit  nr.1844437/515/2006 pentru perioada 11.06.2009-11.06.2012, cu consecinţa anulării în parte a formelor de executare silită din dosarul execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul B.E.J.G. M. M., respectiv cu privire la recuperarea debitului aferent titlului executoriu reprezentat de contract de credit  nr.1844437/515/2006 pentru perioada 11.06.2009-11.06.2012, respectiv a se dispune continuarea executării silite pentru recuperarea creanţei rezultate din contractul de credit nr.1844437/515/2006, calculată din data de 12.06.2012, executare încuviinţată prin încheierea civilă nr. …/13.02.2014 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr. …/246/2014.

Cu privire la restul pretenţiilor, respectiv a capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite prin restituirea sumei de 1900 lei, reţinute ca urmare a înfiinţării proprii la terţul poprit Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, potrivit art. 722 c.pr.civilă,,În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului,, titlul executoriu nefiind desfiinţat şi de asemenea nici executarea silită pentru recuperarea creanţei rezultate din contractul de credit nr.1844437/515/2006, creanţă datorată începând cu data de 12.06.2012, instanţa constată că sunt neîntemeiate, urmând a le respinge.

Văzând şi prevederile art. 45 lit.f, din OUG nr.80/2013,  potrivit cărora

sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parţial sau proporţional, la cererea petiţionarului, atunci când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă,, având în vedere că s-a solicitat şi restituirea  taxei judiciare de timbru, iar contestaţia la executare a fost admisă în parte, în temeiul art. 45 lit.f, din OUG nr.80/2013, urmează a se dispune restituirea către contestator a sumei de 600 lei reprezentând taxă judiciară de timbru parţială.

În fine, văzând că s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept prevederile art.453 cod de procedură civilă, instanţa va obliga intimata E. K. R. SRL la 1000 lei cheltuieli de judecată parţiale către contestator, justificate prin taxă judiciară de timbru.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E,

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul I. M.,domiciliat în …, CNP …, în contradictoriu cu intimaţii E. K. R. SRL cu sediul în …, cu sediul procesual ales în …, şi B.E.J.G. M. M., cu sediul …, privind anularea formelor de executare silită din dosar execuţional nr.65/2014 aflat pe rolul B.E.J.G. M. M., şi în consecinţă:

-constată intervenţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită 

pentru recuperarea debitului aferent titlului executoriu reprezentat de contract de credit  nr.1844437/515/2006 pentru perioada 11.06.2009-11.06.2012,

-anulează în parte formele de executare silită din dosarul execuţional

nr.65/2014 aflat pe rolul B.E.J.G. M. M., respectiv cu privire la recuperarea debitului aferent titlului executoriu reprezentat de contract de credit  nr.1844437/515/2006 pentru perioada 11.06.2009-11.06.2012,

-dispune continuarea executării silite pentru recuperarea creanţei rezultate 

din contract de credit nr.1844437/515/2006, calculată din data de 12.06.2012, executare încuviinţată prin încheierea civilă nr.132/13.02.2014 pronunţată de Judecătoria Ineu în dosar nr.168/246/2014.

Respinge restul pretenţiilor.

În temeiul prevederilor art. 45 lit.f, din OUG nr.80/2013, dispune restituirea

sumei de 600 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, la rămânerea definitivă a hotărârii.

Obligă intimata E. K. R. SRL la 1000 lei cheltuieli de judecată parţiale către contestator.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. În caz de exercitare, apelul se depune la Judecătoria Ineu.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.09.2014

Preşedinte,  Grefier