Fond funciar

Decizie 523/R din 02.07.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. .../.../2009*

Cod operator de date cu caracter personal 3184

DECIZIA CIVILĂ Nr. 523/R/2014

Şedinţa publică de la 02 Iulie 2014

Instanţa este constituită din:

PREŞEDINTE O. – C. T.

Judecător C. – V. B.

Judecător O. R. G.

Grefier C. – G. H.

Pe rol este soluţionarea cauzei privind pe recurent SC R. V. SRL, prin lichidator judiciar SP E. I. şi pe intimat F. I. I., intimat P. E., intimat C. L. F. F. B., intimat Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor ... , intimat P. E. , având ca obiect recursul declarat împotriva Sentinţei civile nr. ... din data de 29 mai 2013, pronunţată în dosarul nr. .../... /2009*al Judecătoriei Râmnicu-Vâlcea, dosar având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, se prezintă pentru recurentă avocat O. Ş., care depune la dosar împuternicire avocaţială, lipsind intimaţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

La data de 1 iulie 2017 s-a depus prin registratura instanţei din partea recurentei note scrise însoţite de copia Deciziei Civile nr. ... pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. ... la data de 29.11.2013, decizie prin care s-a constatat nulitatea absolută a Titlului de proprietate nr. ... emis cu privire la un teren învecinat, eliberat în aceleaşi condiţii în care s-a emis şi titlul de proprietate ce face obiectul  prezentului dosar.

Reprezentantul recurentei depune la dosar, în copie certificată, documentaţia care a fost înmânată expertului  F. O., care a efectuat expertiza în dosarul nr. .../... /2009*. Arată că Titlul de proprietate menţionat a fost emis în aceleaşi împrejurări cu cel ce face obiectul prezentei cauze şi a fost cuprins de asemenea în suprafaţa de 14.825,53 mp, teren proprietatea societăţii R. V. SRL.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat şi excepţii de invocat, în temeiul art. 150 C.pr.civ., tribunalul declară închisă faza cercetării judecătoreşti şi acordă cuvântul în dezbaterea recursului. 

Reprezentantul recurentei, având cuvântul, solicită admiterea recursului

împotriva sentinţei civile nr. ... , pronunţata de Judecătoria Vâlcea în dosarul nr. .../.../2009*, aşa cum a fost formulat,  modificarea sentinţei atacate în sensul admiterii cererii de chemare în judecata şi constatarea nulităţii absolute a Titlului de proprietate nr. ... emis la data de 15.08.2006 de Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privată asupra Terenurilor ... pe numele pârâţilor F. I. I. şi P. E., pentru suprafaţa de 5900 mp, situat în comuna ... , tarla ..., parcela ... şi ... şi a Procesului verbal de punere în posesie nr. 714/01.06.2006, pentru suprafaţa de 5900 mp, situat în comuna ... , tarla ..., parcela ... şi ...

În opinia recurentei, sentinţa atacată a fost data cu aplicarea greşita a legii şi, astfel, s-a ajuns la pronunţarea acestei hotărâri nelegale deoarece nu a fost avuta în vedere situaţia juridica a terenului în litigiu.

Terenul în litigiu nu s-a mai aflat în proprietatea antecesorilor pârâţilor din anul 1959, data la care a intrat în C. conform cererii lui F. I. I. din data de 15.07.1959. Apoi a fost expropriat de la C. B. în anul 1976 şi a trecut în proprietatea statului, fiind cu aceeaşi situaţie juridica de la data de 10.01.1979 şi după aceasta data pana în anul 1990.

Terenul a făcut parte din G. Ş. V., iar din anul 1990 s-a aflat în patrimoniul societăţii R. SA, care avea în structura şi Ş. V.

În ceea ce priveşte titlul de proprietate al societăţii R. V. SRL, Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ..., întreaga suprafaţa de teren adică 14.825,53 mp a fost atestata ca fiind proprietatea societăţii R. SA, conform unei documentaţii vizate de O. V. Natura juridica a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate nr. ..., nr. ... din anul 1993, este aceea a unui act administrativ de autoritate, constitutiv de drepturi ce face dovada deplina a proprietăţii, pana la anulare. Dreptul de proprietate astfel dobândit a fost transcris în Registrul de transcripţiuni de la N. S. V. la data de 25.08.1993.

Proprietara terenului în suprafaţa de 14.825,53 mp, societatea R. SA, l-a vândut societăţii R. V. SRL, prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ..., fiind întabulat în favoarea cumpărătoarei încă din anul 2000. Dreptul de proprietate al societăţii R. V. SRL este dovedit cu înscrierea în Cartea Funciara, potrivit art. 30, 31 din Legea nr. 7/1996.

Deşi instanţa de fond a reţinut ca validarea pârâţilor s-a făcut în baza Legii nr. 18/1991, în mod greşit, nu a aplicat prevederile legale în vigoare la data validării, ci în mod nelegal, cu incalcarea principiului aplicării legii în timp, a aplicat retroactiv prevederile Legii 247/2005 în analiza validării efectuate în anul 1991, sub imperiul legii 18/1991. În acest sens, prin Legea 18/1991, se prevedea ca reconstituirea dreptului de proprietate, în condiţiile art. 8, se face de regula pe vechile amplasamente dacă acestea sunt libere.

Aceeaşi regula a fost menţinută şi prin Legea 1/2000. Ulterior, prin Legea 247/2005, s-a stabilit o alta regula la reconstituire, respectiv ca reconstituirea să se facă pe vechiul amplasament dacă nu a fost atribuit legal altor persoane.

Prin urmare, pornind de la legea în baza căreia s-a făcut validarea instanţa trebuia sa facă verificări cu respectarea legii în vigoare la data validării, lege care instituia condiţia ca terenurile să fie libere şi nicidecum condiţia reţinuta de instanţa ca terenurile să nu fie atribuite legal altor persoane.

În acest sens se constata ca terenul în litigiu nu era liber la data reconstituirii, fiind înscris în patrimoniul societăţii R. V. SRL şi fiind ocupat cu clădiri. Terenul era deţinut legal de societatea R. SA care, de asemenea, cu respectarea prevederilor legale, l-a înstrăinat către societatea R. V. SRL.

La emiterea a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate nr. ..., nr. ... din anul 1993, conform GH 834/1991, în favoarea societăţii R. SA, paratul F. I. I. a semnat procesul-verbal de vecinătăţi şi nu a contestat dreptul societăţii R. SA privind terenul în cauza.

În mod greşit, instanţa de fond a reţinut că, raportat la momentul punerii în posesie, se aplică prevederile art. 2 din Legea 1/2000. De asemenea în mod nelegal a reţinut că prevederile menţionate instituie regula atribuirii terenurilor pe vechile amplasamente dacă nu au fost atribuite legal altor persoane.

Câtă vreme reconstituirea s-a făcut în baza Legii 18/1991, punerea în posesie cât şi emiterea titlului trebuie verificate prin prisma prevederilor în vigoare la data validării întrucât punerea în posesie şi emiterea titlului constituie o materializare a reconstituirii şi între reconstituire, pe de o parte, proces-verbal de punere în posesie şi titlu, pe de altă parte, trebuie să existe conformitate.

Este real ca în prezent, prin art. 2 al. 1 din Legea 1/2000, se prevede regula reconstituirii terenurilor pe vechile amplasamente dacă nu au fost atribuite altor persoane, însă aceasta regulă a fost instituită prin Legea 247/2005, prin care s-a modificat art. 2 al. 1 din Legea 1/2000, modificare care nu poate fi avută în vedere, fiind ulterioara reconstituirii, ce a fost dispusă în anul 1991.

Nu se poate pune în discuţie incidenţa prevederilor art. 2 al. 1 din Legea Nr. 1/2000, nici sub aspectul punerii în posesie pentru că, prin textul menţionat se vizează expres reconstituirea şi nu punerea în posesie.

Instanţa în mod greşit a reţinut că nerespectarea de către Comisia Locala a procedurilor de punere în posesie nu atrage nulitatea actelor de reconstituire.

Comisia locală de fond funciar B. avea obligaţia imperativă ca, în prealabil punerii în posesie şi eliberării titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi, să facă în teren delimitările necesare pentru măsurători, să stabilească vecinătăţile pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi documentelor constatatoare prealabile. În situaţia în care nu s-au respectat procedurile imperative cerute de Legea nr. 18/1991, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate sunt viciate.

Nerespectarea regulilor de către comisia locala de fond funciar a creat aceasta situaţie de a  avea la acest moment doua titluri de proprietate pentru doi proprietari, nerespectare care este legiferata de instanţa de fond de fond acum, cu menţiunea ca nu era important să se stabilească în anul 2006 vecinătăţile, putându-se face din birou pe principiul ca simţurile funcţionarilor sunt mai tari decât instrumentele de măsura ale topometriştilor.

Instanţa de fond nu motivează cum a ajuns la concluzia că legiuitorul a avut în vedere la redactarea hotărâri ca sintagma au fost atribuite legal altor persoane se aplică numai la atribuirea terenurilor către terţi, în temeiul legilor fondului funciar.

Fără cheltuieli de judecată în nici una din fazele procesuale.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare asupra recursului.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. ... pronunţată în dosar nr. .../.../2009* al Judecătoriei Râmnicu-Vâlcea s-a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta S.C. R. V. S.R.L. ... - prin lichidator S.P. „E." I., în contradictoriu cu pârâţii F. I., P. E., Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor ... şi C. L. F. F. B, sub aspectul tuturor capetelor de cerere; a fost obligată reclamanta la plata către pârâţii F. I. şi P. E. a sumei de 2000 de lei, câte 1000 de lei către fiecare pârât, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond de fond a reţinut, în esenţă,  următoarele:

În anul 2000 reclamanta a cumpărat terenul în suprafaţă de 14.825,529 mp situat în intravilanul comunei ... , sat ..., judeţul ... , de la S.C. „R." S.A., prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ... de B.N.P. „I. H." din ... (filele 7 şi 8 şi schiţa anexă de la fila 9), terenul fiind înscris cu această ocazie în Cartea funciară nr. ..., nr. cadastral ... (fila 42) şi în rolul agricol deţinut la Primăria Comunei  ... (Adeverinţa nr. 254/25 noiembrie 2000 - fila 50).

Acest teren a fost dobândit de vânzătoarea S.C. „R." S.A. B. în anul 1993, în temeiul H.G. nr. 834/1991, potrivit certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria ... nr. .../26 iulie 1993 emis de către M. I., înscris în Registrul de inscripţiuni şi transcripţiuni sub nr. ... (filele 43 şi 44).

Cu ocazia emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate, a C. L. F. F. B emis procesul-verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 14.825,53 mp, fiind întocmite şi procesul-verbal de vecinătate (fila 49).

În anul 2006 a fost emis titlul de proprietate nr. 1624/2006 pe numele pârâţilor F. I. I. şi P. E. în calitate de moştenitori, pentru mai multe terenuri, printre care şi terenul cu suprafaţa de 5.900 mp, tarla ... , parcelele ... şi ... în pct. P. G.

Prin raportul de expertiză efectuat în cauză de expertul F. O. au fost identificate terenurile menţionate anterior şi s-a concluzionat că terenul pârâţilor cu suprafaţa de 5.900 mp a fost reconstituit pe vechiul amplasament şi se suprapune în totalitate cu terenul reclamantei, concluzii în legătură cu care niciuna dintre părţi nu a avut obiecţiuni ( fila 105 ).

Instanţa de fond a analizat valabilitatea titlului de proprietate nr. ... (şi a procesului-verbal de punere în posesie aferent, nr. 714/01 iunie 2006 (fila 30), raportat la dispoziţiile legale de la momentul validării şi punerii în posesie.

Instanţa de fond a reţinut că pârâţii F. I. I. ( decedat pe parcursul procesului ) şi P. E. sunt moştenitorii autorului F. G. I. şi ai autoarei F. G.

F. I. I. a deţinut R. propriu, iar în perioada 1959 - 1963 figura cu teren în suprafaţă de 0,9 ha (fila 27). Ca urmare a acestor menţiuni la R., pârâtului F. I. I. i-a fost eliberat în nume propriu Titlul de proprietate nr. ..., pentru suprafaţa de 0,9 ha, care nu face obiectul prezentului litigiu ( fila 363 ).

Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .../08 februarie 1936, transcris sub nr. ... (filele 36 şi 37), autoarea F. G. a cumpărat de la numitul F. M. G., terenul agricol în suprafaţă de 10.000 mp, situat pe raza satului ... , din comuna ... (actual ... ), în pct. „ ..." cu vecinii: N - moştenitorii defunctului N. M., E – N. J. şi I. P., S – V. D., V – C. C.

Potrivit evidenţei de rol agricol din anii 1959 - 1963, autorii figurau cu suprafaţa totală de 1,84 ha teren în comuna de reşedinţă, din care 0,75 ha teren arabil în pct. „...”,  aflat în perimetrul G.A.C. „V. R." (fila 35).

Autorii s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie cu suprafaţa de 1,84 ha teren arabil, printre care şi terenul cu suprafaţa de 0,75 ha în „...".

Prin H.C.J. nr. 60/1991 pârâţii au fost validaţi cu suprafaţa de 1,48 ha, din 1,85 ha solicitaţi (filele 111 şi 112).

Prin titlul de proprietate nr. ... s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele pârâţilor F. I. I. şi P. E. în calitate de moştenitori, pentru mai multe terenuri, printre care şi terenul cu suprafaţa de 3700 mp din punctul P. R., tarlaua ..., parcela ... şi terenul cu suprafaţa de 1066 mp din punctul S., tarlaua ..., parcela  ...

Pârâţii au fost validaţi prin H.C.J. nr. ..., pe anexa 3, pentru diferenţa de 0,11 ha teren agricol extravilan, după autorul F. G. I. (fila 125 - rejudecare ). Prin aceeaşi hotărâre s-a dispus corectarea titlul de proprietate nr. ... conform propunerilor comisiei locale consemnate în procesul verbal din 04.07.2006. Aşa cum rezultă din acest proces verbal depus la fila 126, s-a propus rectificarea titlului menţionat anterior în sensul schimbării amplasamentului terenului cu suprafaţa de 3700 mp din punctul P. R. care a fost reconstituit Parohiei ... şi scoaterii suprafeţei de, 1066 mp din punctul S., care nu se regăseşte în teren şi s-a propus punerea în posesie în pct. ... pentru suprafaţa de 4766 mp.

Ulterior, a fost emis Procesul-verbal nr. 714/01 iunie 2006 (fila 30), pentru suprafaţa totală de 18.492 mp teren, din care 5.900 mp, în pct. ... şi titlul de proprietate nr.  .../2006 contestate în prezenta cauză.

Astfel, instanţa de fond a reţinut că pârâţii au fost validaţi pentru terenul în litigiu în anul 1991 şi au fost puşi în posesie în anul 2006. Instanţa de fond a reţinut această concluzie având în vedere menţiunile din cuprinsul procesului verbal nr. 714/01 iunie 2006 contestat în prezenta cauză, din care rezultă că a fost emis în baza Hotărârii nr. 60/1991, faptul că prin această hotărâre s-a dispus validarea în mod generic, fără indicarea amplasamentului şi faptul că prin H.C.J. nr. ... , cu excepţia terenului de 0,11 ha, nu s-a realizat o altă validare, ci s-a propus doar punerea în posesie pe alt amplasament, pentru motivele consemnate în procesul verbal din 04.07.2006, conform paragrafelor anterioare.

Pe de altă parte, şi instanţa de fond de casare a reţinut această concluzie, dispunând şi faptul că nu se poate aplica un regim juridic unei parcele de teren şi alt regim parcelei învecinate, în condiţiile în care ambele au fost dovedite cu aceleaşi acte primare de proprietate, pentru acestea a operat validarea dreptului şi eliberarea titlului de proprietate, validare efectuată sub imperiul Legii nr. 18/1991.

Prin urmare, având în vedere momentul validării şi faptul că terenul în litigiu a fost reconstituit pârâţilor pe fostul amplasament, cererea reclamantei este neîntemeiată pentru toate temeiurile de drept invocate în cuprinsul cererii.

Astfel, prin raportare la momentul validării, respectiv 1991, au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 18/1991, care instituia regula reconstituirii dreptului de proprietate pe fostul amplasament ( art. 14).

De asemenea, la data emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria .... eliberat S.C. „R." S.A., pârâţii erau validaţi pentru terenul în litigiu, fiind îndreptăţiţi să primească terenul pe vechiul amplasament, astfel că certificatul de atestare a dreptului de proprietate nu este opozabil foştilor proprietari, în măsura în care vizează terenul aflat pe vechiul amplasament.

Cererea reclamantei este neîntemeiată şi prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. 2, 21 din Legea nr. 18/1991 şi ale art. 2 din Legea nr. 1/2000 în forma în vigoare la momentul punerii în posesie. Instanţa de fond are în vedere că existenţa certificatelor de atestare a dreptului de proprietate emise în favoarea unor societăţi comerciale nu constituie un impediment la restituirea terenurilor în temeiul legilor fondului funciar proprietarilor deposedaţi abuziv, raporturile dintre aceştia şi societatea comercială urmând regimul dreptului comun. Sintagma „au fost atribuite legal altor persoane" din cuprinsul dispoziţiilor legale menţionate anterior se referă la atribuirea terenurilor către terţi numai în temeiul legilor fondului funciar, concluzie care rezultă din interpretarea dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 1/2000. Jurisprudenţa este majoritară în acest sens.

De asemenea, existenta certificatului de atestare sau a unor construcţii ale reclamantei, cu atât mai mult că sunt edificate fără autorizaţie de construcţie, conform obiectivului al optulea al raportului de expertiză, nu este de natură să conducă la o altă soluţie, întrucât nu este inclusă în rândul excepţiilor reglementate de art. 4 şi 41 din Legea nr. 1/2000.

Cererea reclamantei este neîntemeiată şi prin raportare la celelalte temeiuri de drept invocate în cuprinsul cererii ( art. 27 alin. 1 , art. 27 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, art. 12 alin. I1 din Legea nr. 1/2000 ), chiar dacă s-ar reţine că nu s-a procedat la stabilirea vecinătăţilor, la recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini. Astfel, şi în situaţia întocmirii acestor acte, pârâţii persoane fizice ar fi fost îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, conform considerentelor ce preced, iar comisia de fond funciar ar fi fost îndreptăţită să dispună reconstituirea. Comisia locală a arătat în răspunsurile la interogatoriu că ea consideră că este corectă reconstituirea ( chiar şi în situaţia în care autoarea reclamantei deţinea certificat de atestare a dreptului de proprietate) având în vedere jurisprudenţa majoritară în acest sens, potrivit minutei CSM de la fila 110, astfel încât se deduce că ar fi dispus reconstituirea chiar dacă ar fi procedat la stabilirea vecinătăţilor.

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a respins ca neîntemeiată acţiunea reclamantei sub aspectul primelor două capete de cerere şi pe cale de consecinţă, a respins ca neîntemeiat şi capătul de cerere accesoriu, având ca obiect obligarea comisiei locale la plata daunelor cauzate prin emiterea titlului de proprietate în litigiu.

Având în vedere culpa procesuală a reclamantei şi căzând dispoziţiile art. 274 C.p.c, instanţa de fond a obligat reclamanta la plata către pârâţii F. I. şi P. E. a sumei de 2000 de lei, câte 1000 de lei către flecare pârât, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SC R. V. SRL, înregistrat iniţial pe rolul Tribunalului Vâlcea, solicitând instanţei de control judiciar admiterea recursului astfel cum este formulat şi modificarea în parte a sentinţei recurate în sensul admiterii în totalitate a acţiunii formulate de reclamantă şi constatării nulităţii absolute a titlului nr. ... , pentru întreaga suprafaţa, de 5.900 mp.

În opinia recurentei, sentinţa atacată a fost data cu aplicarea greşita a legii şi, astfel, s-a ajuns la pronunţarea acestei hotărâri nelegale deoarece nu a fost avuta în vedere situaţia juridica a terenului în litigiu.

Terenul în litigiu nu s-a mai aflat în proprietatea antecesorilor pârâţilor din anul 1959, data la care a intrat în C. conform cererii lui F. I. I. din data de 15.07.1959. Apoi a fost expropriat de la C. B. în anul 1976 şi a trecut în proprietatea statului, fiind cu aceeaşi situaţie juridica de la data de 10.01.1979 şi după aceasta data pana în anul 1990.

Terenul a făcut parte din G. Ş. V., iar din anul 1990 s-a aflat în patrimoniul societăţii R. SA, care avea în structura şi Ş. V.

În ceea ce priveşte titlul de proprietate al societăţii R. V. SRL, Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .../25.02.2000, întreaga suprafaţa de teren adică 14.825,53 mp a fost atestata ca fiind proprietatea societăţii R. SA, conform unei documentaţii vizate de O. V. Natura juridica a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate nr. ... nr. ... din anul 1993, este aceea a unui act administrativ de autoritate, constitutiv de drepturi ce face dovada deplina a proprietăţii, pana la anulare. Dreptul de proprietate astfel dobândit a fost transcris în Registrul de transcripţiuni de la N. S. V. la data de 25.08.1993.

Proprietara terenului în suprafaţa de 14.825,53 mp, societatea R. SA, l-a vândut societăţii R. V. SRL, prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. .../25.02.2000, fiind întabulat în favoarea cumpărătoarei încă din anul 2000. Dreptul de proprietate al societăţii R. V. SRL este dovedit cu înscrierea în Cartea Funciara, potrivit art. 30, 31 din Legea nr. 7/1996.

Deşi instanţa de fond a reţinut ca validarea pârâţilor s-a făcut în baza Legii nr. 18/1991, în mod greşit, nu a aplicat prevederile legale în vigoare la data validării, ci în mod nelegal, cu incalcarea principiului aplicării legii în timp, a aplicat retroactiv prevederile Legii 247/2005 în analiza validării efectuate în anul 1991, sub imperiul legii 18/1991. În acest sens, prin Legea 18/1991, se prevedea ca reconstituirea dreptului de proprietate, în condiţiile art. 8, se face de regula pe vechile amplasamente dacă acestea sunt libere.

Aceeaşi regula a fost menţinută şi prin Legea 1/2000. Ulterior, prin Legea 247/2005, s-a stabilit o alta regula la reconstituire, respectiv ca reconstituirea să se facă pe vechiul amplasament dacă nu a fost atribuit legal altor persoane.

Prin urmare, pornind de la legea în baza căreia s-a făcut validarea instanţa trebuia sa facă verificări cu respectarea legii în vigoare la data validării, lege care instituia condiţia ca terenurile să fie libere şi nicidecum condiţia reţinuta de instanţa ca terenurile să nu fie atribuite legal altor persoane.

În acest sens se constata ca terenul în litigiu nu era liber la data reconstituirii, fiind înscris în patrimoniul societăţii R. V. SRL şi fiind ocupat cu clădiri. Terenul era deţinut legal de societatea R. SA care, de asemenea, cu respectarea prevederilor legale, l-a înstrăinat către societatea R. V. SRL.

La emiterea a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate nr. ... nr. ... din anul 1993, conform GH 834/1991, în favoarea societăţii R. SA, paratul F. I. I. a semnat procesul-verbal de vecinătăţi şi nu a contestat dreptul societăţii R.  SA privind terenul în cauza.

În mod greşit, instanţa de fond a reţinut că, raportat la momentul punerii în posesie, se aplică prevederile art. 2 din Legea 1/2000. De asemenea în mod nelegal a reţinut că prevederile menţionate instituie regula atribuirii terenurilor pe vechile amplasamente dacă nu au fost atribuite legal altor persoane.

Câtă vreme reconstituirea s-a făcut în baza Legii 18/1991, punerea în posesie cât şi emiterea titlului trebuie verificate prin prisma prevederilor în vigoare la data validării întrucât punerea în posesie şi emiterea titlului constituie o materializare a reconstituirii şi între reconstituire, pe de o parte, proces-verbal de punere în posesie şi titlu, pe de altă parte, trebuie să existe conformitate.

Este real ca în prezent, prin art. 2 al. 1 din Legea 1/2000, se prevede regula reconstituirii terenurilor pe vechile amplasamente dacă nu au fost atribuite altor persoane, însă aceasta regulă a fost instituită prin Legea 247/2005, prin care s-a modificat art. 2 al. 1 din Legea 1/2000, modificare care nu poate fi avută în vedere, fiind ulterioara reconstituirii, ce a fost dispusă în anul 1991.

Nu se poate pune în discuţie incidenţa prevederilor art. 2 al. 1 din Legea Nr. 1/2000, nici sub aspectul punerii în posesie pentru că, prin textul menţionat se vizează expres reconstituirea şi nu punerea în posesie.

Instanţa în mod greşit a reţinut că nerespectarea de către C. L. a procedurilor de punere în posesie nu atrage nulitatea actelor de reconstituire.

C. L. F. F. B avea obligaţia imperativă ca, în prealabil punerii în posesie şi eliberării titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi, să facă în teren delimitările necesare pentru măsurători, să stabilească vecinătăţile pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi documentelor constatatoare prealabile. În situaţia în care nu s-au respectat procedurile imperative cerute de Legea nr. 18/1991, punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate sunt viciate.

Nerespectarea regulilor de către comisia locala de fond funciar a creat aceasta situaţie de a  avea la acest moment doua titluri de proprietate pentru doi proprietari, nerespectare care este legiferata de instanţa de fond de fond acum, cu menţiunea ca nu era important să se stabilească în anul 2006 vecinătăţile, putându-se face din birou pe principiul ca simţurile funcţionarilor sunt mai tari decât instrumentele de măsura ale topometriştilor.

Instanţa de fond nu motivează cum a ajuns la concluzia că legiuitorul a avut în vedere la redactarea hotărâri ca sintagma au fost atribuite legal altor persoane se aplică numai la atribuirea terenurilor către terţi, în temeiul legilor fondului funciar.

În drept, au fost invocate prevederile art. 304 C. proc. civ.

La data de 24.01.2014 s-au depus la dosar concluzii scrise din partea intimaţilor F. I. Şi P. E., solicitând instanţei respingerea recursului şi menţinerea sentinţei pronunţată de Judecătoria Râmnicu-Vâlcea, ca fiind legala şi temeinică, cu obligarea recurente-reclamante la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare intimaţii arată faptul că reconstituirea dreptului de proprietate s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, fiind persoane indreptatite la aceasta.

La momentul validării, al punerii în posesie, cât şi astăzi, terenul aferent titlului lor este liber.

Terenul în suprafaţa de 5900 mp, distribuit în doua parcele, respectiv 2870 mp şi 3030 mp, se aflat în continuarea gospodăriei lor (autorilor) iar potrivit actelor depuse la dosar a aparţinut în proprietate strămoşilor lor.

Astfel, potrivit înscrisurilor şi concluziilor rapoartelor de expertiza întocmite de exp. F. O. şi R. S., reconstituirea pentru teren în suprafaţa de 5900 mp, conform Titlului de proprietate nr. ... , tarla ... , parcela ... , s-a făcut pe vechiul amplasament.

La fila 67 dosar se afla depus Actul de vânzare cumpărare din 3 febr. 1936 din care rezulta de bunicii primesc în proprietate 10000 mp în punctul respectiv .

La fila 70 dosar se afla depusa Cererea de înscriere în C. a bunicului F. G. I., din anul 1959, prin care acesta se înscrie cu suprafaţa de 7500 mp, iar diferenţa de 2500 mp este aferenta gospodăriei pe care şi-a edificat-o în punctul respectiv .

Terenul la apariţia legilor fondului funciar a fost solicitat prin cererile aflate de filele 130 şi 131 dosar, şi anume în data de 6 martie 1991, se solicita reconstituirea pentru 0,75 mp în punctul ...

Tot potrivit înscrisurilor depuse la dosar, 1a data emiterii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. .../1993 emis către SC R. SĂ, vânzătoarea către SC R. SRL şi ei arau validaţi pentru terenul respectiv prin HCJ ..., fiind îndreptăţiţi la reconstituire.

Astfel, procedându-se la compararea titlurilor, se poate constata ca titlul lor de proprietate este preferabil şi mai bine caracterizat iar dreptul pe care-l constata provine încă din anul 1864.

Potrivit practicii în materie, se considera ca existenta certificatelor de atestare a dreptului de proprietate emise în favoarea unor societăţi comerciale nu constituie în sine un impediment la restituirea terenurilor în favoarea foştilor proprietari deposedaţi abuziv (cum este şi cazul nostru), întrucât statul trebuie să le recunoască acestora calitatea lor de proprietari.

Mai mult, acest teren, în totalitate nu afectează activitatea societăţii; magazia (C3 este dezafectata ) iar depozitul (C7 ) reprezintă o suprafaţa îngrădita cu plasa de sârma, deci terenul aferent titlului lor de proprietate este liber.

Arată intimaţii faptul că în opinia lor, faptul că deşi au trecut peste 20 de ani de la reconstituirea dreptului de proprietate, încă nu au intrat în posesia efectiva a acestui teren, dreptul de proprietate le este grav încălcat, procedându-se practic la o deposedare abuziva şi împroprietărirea unor persoane sau entităţi care nu au avut nimic de a face cu proprietatea strămoşilor lor.

Analizând  recursul prin prisma motivelor invocate, a actelor aflate la dosar si a dispoziţiilor legale incidente, tribunalul constata următoarele:

Instanţa de fond a reţinut că titlul de proprietate nr. .../15.08.2006 a fost emis in temeiul Hotărârii nr.  ... a C.J.S.D.P.T. V.

Aceasta înseamnă că reconstituirea dreptului de proprietate al pârâţilor s-a făcut in temeiul Legii 18/1991, astfel încât prin raportare la acest act normativ trebuie făcut analiza valabilităţii actului, chiar dacă procedura a fost finalizată in anul 2006, prin emiterea titlului de proprietate.

Or, potrivit disp. 8 alin 1  din Legea 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.

Aşadar, stabilirea dreptului de proprietate se face asupra terenurilor din patrimoniul cooperativei agricole de producţie.

Din actele aflate la dosar rezultă că terenul  în litigiu nu s-a mai aflat în proprietatea antecesorilor pârâţilor din anul 1959, data la care a intrat în C. conform cererii lui F. I. I. din data de 15.07.1959. Apoi a fost expropriat de la C. B. în anul 1976 şi a trecut în proprietatea statului, fiind cu aceeaşi situaţie juridica de la data de 10.01.1979 şi după aceasta data pana în anul 1990. Terenul a făcut parte din G. Ş. V., iar din anul 1990 s-a aflat în patrimoniul societăţii R. SA.

Potrivit raportului de expertiză întocmit de expert F. O., terenul in litigiu nu s-a aflat intre terenurile redate circuitului agricol de  SC R., ci era teren in incinta G. Ş. V .

Împrejurarea că terenul in litigiu se află in perimetrul terenurilor expropriate de stat de la C. B. şi in incinta Ş. R. V. , rezultă din Raportul de expertiza intocmit de expert K. S. (f. 159 dosar) .../.../2009) şi documentaţia ce a stat la baza emiterii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis pe seama SC R. SA.

Aşadar, la momentul intrării in vigoare a Legii 18/1991, terenul in litigiu nu făcea parte din patrimoniul cooperativei agricole de producţie, ci se afla  in patrimoniul R. SA iar la data  emiterii titlului de proprietate nu se afla la dispoziţia C. L. F. F. B, ci in proprietatea privată a unei societăţi comerciale.

Legea 18/1991 a prevăzut posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate numai cu privire la terenurile aflate in patrimoniul cooperativei la data intrării in vigoare a legii, cu privire la terenuri proprietate de stat aflate in folosinţa cooperativei şi la terenuri proprietate de stat aflate in administrarea  consiliilor locale( art. 8, art. 31 şi 36 din Legea 18/1991), nu a permis insă stabilirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente cu privire la terenuri proprietate de stat aflate in administrarea unor alte entităţi juridice decât consiliile locale, şi cu atât mai  puţin cu privire la terenuri care erau in proprietatea unei societăţi comerciale, fie ea şi cu capital de stat.

Titlul de proprietate  nr. ... emis de COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...  şi a Procesul-verbal de punere în posesie nr. 714 din 01.06.2006, emis de COMISIA LOCALĂ DE STABILIRE A DREPPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ..., fiind emise cu privire la terenuri ce nu intrau in sfera de aplicare a legii 18/1991, potrivit disp. art. III alin. 1) lit. a) din Legea 169/1997 şi art. 963 Cod civil sunt lovite de nulitate absolută parţială  cu privire la parcelele ... şi ...,Tarlaua  ... păşune în intravilan.

Faţă de considerentele reţinute mai sus, tribunalul apreciază că sentinţa atacată a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor legale, fiind incident in cauză motivul prev. de art. 304 pct. 9 Cod pr.civ.

In consecinţă, in temeiul disp. art. 312 alin 1,2,3 coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod pr.civ. , tribunalul va admite recursul declarat de reclamanta SC R. V. SRL prin lichidator S.P. "E." I. împotriva Sentinţei civile nr. ... din data de 29 mai 2013, pronunţată în dosarul nr. ... /... /2009*  al JUDECĂTORIEI RÂMNICU-VÂLCEA  pe care o va modifică în parte, în sensul că:

Va admite în parte acţiunea formulată de reclamanta  SC R. V. SRL,  prin lichidator S.P. E. I. împotriva pârâţilor F. I. I., P. E., COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...  şi COMISIA LOCALĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...

In temeiul art. III alin. 1 lit. a) din Legea 169/1997 şi art. 963 Cod civil, va constata nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. ... emis de COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ... şi, a Procesului-verbal de punere în posesie nr. 714 din 01.06.2006, emis de COMISIA LOCALĂ DE STABILIRE A DREPPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...,  cu privire la parcelele ... şi...,Tarlaua ... păşune, în intravilan.

Vor fi menţinute  dispoziţiile sentinţei referitoare la respingerea petitului de despăgubiri, cu privire la care  nu s-au formulat critici.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de reclamanta SC R. V. SRL prin lichidator S.P. "E." I. împotriva Sentinţei civile nr. ... din data de 29 mai 2013, pronunţată în dosarul nr.  .... / ... /2009*  al JUDECĂTORIEI RÂMNICU-VÂLCEA  pe care o modifică în parte, în sensul că:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta  SC R. V. SRL,  prin lichidator S.P. E. I. împotriva pârâţilor F. I. I., P. E., COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...  şi COMISIA LOCALĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...

Constată nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. ... emis de COMISIA JUDEŢEANĂ DE STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...  şi, a Procesului-verbal de punere în posesie nr. 714 din 01.06.2006, emis de COMISIA LOCALĂ DE STABILIRE A DREPPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR ...,  cu privire la parcelele ... şi ... ,Tarlaua  ... păşune, în intravilan.

Menţine dispoziţiile sentinţei referitoare la respingerea petitului de despăgubiri.

Decizia este irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 iulie 2014.

Președinte Judecător Judecător

O. C. T.   C. V. B.  O. R. G.

C.H. 16 Iulie 2014

Red.  C.B./ Tehnored.  C.H.

2 ex./ 31.10.2014

Judecător fond.  Judecătoria Râmnicu-Vâlcea