Fond funciar

Sentinţă civilă 2044 din 01.10.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TURDA

Operator de date cu caracter personal nr. 3186

Prezentul document conţine date cu caracter personal aflate sub incidenţa Legii nr. 677/2001

Dosar nr.  .../.../2012

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2044/2015

Şedinţa publică de la 01 Octombrie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. M. Ş.

Grefier Z. G.

Pe rol fiind judecarea cauzei  privind pe reclamant T. M. şi pe pârât P. A., pârât P.  G. , pârât COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ..., pârât COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ..., pârât  K. I., pârât B. M., pârât K. G., pârât C. I., pârât F. G., având ca obiect fond funciar

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 10.09.2015, care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Deliberand asupra prezentei cauze, instanta constata urmatoarele :

Prin actiunea formulata, astfel cum a fost extinsa si precizata, reclamanta T. M., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., in contradictoriu cu paratii P. A. (B.) si sotia P. G., ambii dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., K. I., dom.in com. ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., B. M., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., K. G., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., C. I., dom.in ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., F. G., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR COM. ... si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ..., a solicitat instantei ca prin hotararea pe care  va pronunta:

-1. Sa constate nulitatea absoluta partiala a Titlului de proprietate nr. ... eliberat in favoarea paratilor P. A. si K. G., pentru suprafata de 719 mp care se identifica in parte cu parcelele  ... si ... din tarla  ... , in suprafata totala de 2.900 mp.

-2. Sa dispuna rectificarea situatiei din CF nr. ... si din CF nr. ..., in sensul radierii dreptului de proprietate al paratilor P. A. si K. G. si a dreptului de superficie a paratei P. G. si revenirea la situatia de CF anterioara operarii sentintei civ.nr. ... pronuntata de Judecatoria Turda in dos.civ.nr. ... in baza incheierii de C.F.nr. ...

-3. Sa oblige parata Comisa Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate  ... sa reconstituie dreptul de proprietate al numitului C. N. si al paratilor  C. I. si F. G. asupra terenului in suprafata totala de 719 mp, situat pe raza com. ..., identificat din punctul de vedere al cartii funciare cu imobilul inscris in C.F. ..., sub A+4, cu nr.top. ... si sub A+5, cu nr.top. ...

-4. Sa oblige parata C.  L. pentru stabilirea dreptului de proprietate ... sa procedeze la punerea in posesie a subsemnatei reclamante T. M. si a paratilor C. I. si F. G. asupra terenului in suprafata totala de 719 mp situat pe raza com. ..., identificat din punctul de vedere al cartii funciare cu imobilul inscris in C.F. ..., sub A+4, cu nr.top. ... si sub A+5, cu nr.top.305, sub sanctiunea daunelor cominatorii de 500 Lei/zi de intarziere.

-5. Sa oblige parata C. L. pentru stabilirea dreptului de proprietate ... sa intocmeasca si sa inainteze paratei C. J. pentru stabilirea dreptului de proprietate ... documentatia tehnica in vedere eliberarii unui titlu de proprietate pentru terenul in suprafata totala de de 719 mp situat pe raza com. ..., identificat din punctul de vedere al cartii funciare cu imobilul inscris in C.F. ..., sub A+4, cu nr.top. ...  si sub A+5, cu nr.top. ... , in favoarea numitului C. N. si a paratilor C. I. si F. G., sub sanctiunea daunelor cominatorii de 500 Lei/zi de intarziere.

Se solicita obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata, numai in masura in care se vor opune admiterii prezentei actiuni civile.

In motivare se arata ca prin Titlul de proprietate nr. ... s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra parcelelor ... si ... din tarla ... , avand destinatia Curtii constructii si arabil, in suprafata de 2.900 mp, imobil situat din punct de vedere administrativ in intravilanul com. ..., in favoarea paratilor P. A. si K. G. Asa cum rezulta din sentinta civ.nr. ... pronuntata in dos.civ.nr. ... al Judecatoriei Turda parcelele  ... si ... din tarla ... reconstituite in proprietatea paratilor P. A. si K. G. se suprapun in parte cu imobilul inscris in C.F. ..., sub A+4, cu nr.top. ... si sub A+5, cu nr.top. ...

Se precizeaza ca, asa cum rezulta din continutul Cartii funciare ..., imobilele au reprezentat anterior cooperativizarii proprietatea antecesorului reclamantei, respectiv bunicul meu, numitul C.  I. G.

Reclamanta arata ca nu exista identitate de persoane intre numitul C. G. de la care pretinde paratul P. A. ca a cumparat tatal sau imobilul in litigiu si bunicul reclamantei, pe nume tot C. G. Bunicul reclamantei, proprietar al imobilelor inscrise sub A+4 si 5 in C.F. ... s-a numit C. G. si a fost fiul lui C. I. a lui M. si A. P., pe cand numitul C.  G., proprietar asupra imobilului inscris sub A+2  in C.F. ... a fost fiul lui C. N. si C. M. In atare conditii, C. N. G. nu a putut instraina tatalui paratului P. A. decat imobilul proprietatea sa si nicidecum imobilul proprietatea bunicului reclamantei, respectiv a numitului C. I. G.

Se arata apoi ca in registrul agricol pe anii 1956-1958 imobilul in litigiu a figurat inscris la pozitia bunicii C. S., intrucat bunicul C. G. a decedat pe data de 25 septembrie 1945, fiind cel denumit popular ,,R.,, in suprafata de 0,19 ari.

Se mai arata ca dupa aparitia L.18/1991, tatal reclamantei si fiul lui C. G. si al lui C.  S., numitul C. N. alaturi de paratii C. I. si F. G. a formulat cererea 1099/18 martie 1991 prin care a solicitat, alaturi si de alte terenuri, suprafata de 0,19 ha (0,19 + 0,19=0,38 ha). Pentru o suprafata de 0,19 ha s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea numitului C. N. si a paratilor C. I. si F. G.prin Titlul de proprietate nr. ..., fiind vorba de parcela ... din tarla ... Cealalta suprafata de 0,19 ari, ceea denumita popular R. se identifica in regim de Carte funciara cu imobilele inscrise in C.F. ..., sub A+4, cu nr.top. ... , sub A+5, cu nr.top. ... si sub A+10, cu nr.top.302. Asa cum rezulta din copia registrului agricol, in posesia reclamantei din cele 0,19 ari din zona denumita popular R., 0,5 ari se gasesc inscrisi la pozitia subsemnatei deschisa dupa decesul defunctului C.  N. (cei care se identifica cu imobilul inscris sub A+10 in C.F. ..., cu nr.top. ...

Se invedereaza ca potrivit dispozitiilor art.III alin1.din Legea nr.169/1997, ,,sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor fizice care nu erau indreptatite, potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri”.

Intrucat asa cum rezulta din inscrisurile depuse in probatiune imobilul a reprezentat proprietatea bunicului reclamantei, intrucat acesta a fost cooperativizat de la bunica reclamantei C. S., iar ulterior aparitiei L.18/1991, tatal reclamantei C. N. impreuna cu paratii C. I. si F. G. au formulat personal cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, reconstituirea dreptului de proprietate si eliberarea Titlului de proprietate in persoana paratului P. A. si a numitei K. G. apare a fi o operatiune neintemeiata si nelegala, urmand a fi sanctionata ca atare.

Certificatul de calitate de mostenitor nr. ..., atesta calitatea de unica succesoare a reclamantei T. M. dupa defunctul C. N., aspect care imi confera suplimentar calitate procesuala activa de a promova prezenta actiune civila.

In drept au fost invocate dispozitiile art.III din L.169/1997 si art.274 C.proc.civ.

In probatiune au fost depuse inscrisurile de la f.6-24 dos.

Paratii P. A. si sotia P. G. au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate paratilor prin prezentul proces

In motivare se arata ca in favoarea paratului P. A. si a numitei K. G., sora sa, s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata de 4 ha si 1900 m.p. pe teritoriul satului … potrivit Titlului de Proprietate … eliberat la data de 19 mai 1995,  terenuri printre care si parcelele … si … din tarlaua … avand destinatia de curti, constructii respectiv arabil intravilan, teren care formeaza obiectul litigiului din prezentul dosar. Astfel cum arata si reclamanta, prin sentinta civila nr. … pronuntata de catre Judecatoria Turda in dosar civil nr. … acest teren in suprafata de 2900 m.p. a fost intabulat in cartea funciara in urma unor operatiuni tehnice repectiv de partajare a acestui teren prin atribuire a intregului pe seama paratului pentru ca in final sa se inscrie si constructia edificata de catre parati asupra acestui teren in cartea funciara, ca bun comun cu titlu de drept de constructie proprie si a unui drept de superficie asupra terenului in favoarea paratei P. G. Se mai arata ca aceasta constructie care s-a inscris in cartea funciara  ... in favoarea subsemnatilor a fost edificata intre anii 1969-1971.

Cu privire la sustinerile reclamantei din motivarea actiunii sale, se arata ca paratului si surorii sale K. G. li s-a reconstituit dreptul de proprietate in calitate de mostenitori ai defunctului P. A., tatal lor care a cumparat in 1961 de la C. G. suprafata de 2900 mp teren cu constructia aferenta, potrivit contractului de vanzare-cumparare provizoriu din 20 ianuarie 1961. In urma incheierii acestui contract, tatal paratului a si intrat in posesia imobilului cumparat care este folosit in forma actuala de familia P. de mai bine de 50 de ani.

Se arata apoi ca, urmare a acestei operatiuni, din evidentele registrului agricol anii 1959-1963 se poate observa ca suprafata de 0,07 ha « curti si cladiri »  respectiv 0,23 ha « langa casa » s-a transcris in pozitia lui P. A., despre aceasta operatiune facundu-se o notare explicita in cuprinsul registrului agricol. De altfel, din 1971 aceasta suprafata de 30 de ari s-a transcris in pozitia paratilor astfel cum rezulta din extrasul din registrul agricol.

Se invedereaza ca terenul in litigiu a fost preluat de catre C. din patrimoniul tatalui paratului si nu din cel al promitentului vanzator C. G.

Se arata ca prin incheierea ante-contractului si inscrierea in registrul agricol a acestei suprafete de teren, s-a nascut dreptul la reconstituire in proprietatea paratului si a surorii sale a acestei suprafete de teren in calitate de mostenitori ai defunctului P. A., deci in calitate de persoane indreptatite la reconstituire, nefiind aplicabil art. III alin. 1 din Legea 169/97 intrucat astfel cum am aratat potrivit legii sunt lovite de nulitate actele de reconstituire in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite la astfel de reconstituiri ceea ce nu se aplica persoanelor care justifica calitatea de persoana indreptatita

Se apreciaza ca in speta este aplicabil si art.23 al Legii nr. 18/1991.

Se contestat faptul ca C. G. inscris in CF … este antecesorul reclamantei.

Fata de cele de mai sus se arata ca se impune respingerea petitului de constatare a nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate si in consecinta nu se justifica nici petitul de rectificare a cuprinsului celor doua carti funciare invocate respectiv petitul de obligare a celor doua comisii de fond funciar la reconstituire in favoarea reclamantei a dreptului de proprietate asupra terenului in litigiu.

In drept : art. 115 cod proc.civ., prevederile legii nr. 18/1991.

In probatiunea au fost atasae inscrisurile de la filele 42-49 dos.

In temeiul art. 167 CPC 1865, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul partilor, proba cu raportul de expertiza in specialitatea topografie intocmit de expert F. F., proba cu raportul de contraexpertiza in specialitatea topografie intocmit de expertii G. T., M. A. Z., D. A. N., proba cu declaratiile martorilor P.  N., A. N., T. V., N. A.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Terenul cu privire la care sunt formulate pretentiile reclamantei este inscris in TP nr. ... (f. 6 dos.), iar sub aspectul evidentelor de carte funciara este inscris in CF ..., nr. cad. ... , cu o suprafata totala de 2900 mp.

Este de remarcat ca actualmente terenul in cauza este inscris in CF ..., urmare a transcrierii in aceasta carte funciara a terenurilor care figurau initial in CF ..., nr. top. ... si in CF ..., cu nr. top. ... , la baza transcrierii aflandu-se Sentinta civila nr.  ... pronuntata in Dos.nr. ... al Judecatoriei Turda.

Reclamanta emite pretentii cu privire la terenul provenit din CF ..., in considerarea faptului ca proprietarul tabular inscris in aceasta carte funciara sub  ... este antecesorul reclamantei si in considerarea faptului ca acest proprietar tabular difera de persoana de la care au cumparat terenul in cauza titularii TP nr. ... Astfel, reclamanta face doua afirmatii si, intrucat cel care face o afirmatie in fata instantei trebuie sa o si dovedeasca, este in sarcina reclamantei sa faca dovada celor astfel sustinute in motivarea cererii de chemare in judecata (art. 1169 C.civ. 1864).

In ceea ce priveste faptul ca proprietarul tabular inscris in CF ... sub  ... cu numele C. G. nu este una si aceeasi persoana cu proprietarul tabular inscris in CF ... sub  ... cu numele C. G. minor, instanta apreciaza ca acest apect este sustinut sub aspect probatoriu de extrasele CF si celelalte inscrisuri existente la dosarul cauzei, dupa cum urmeaza: proprietarul tabular inscris in CF ... sub  ... cu numele C. G. era major la data de 28.03.1929, in CF ... nefiind notata minoritatea acestuia; proprietarul tabular inscris in CF ... sub  ... cu numele C. G. minor era minor in 29.04. 1933, iar radierea mentiunii privind minoritatea a survenit abia in 22 mai 1943.

Mai trebuie observat ca C. G. cu privire la care paratii sustin ca este cel care a instrainat terenul in 1961 este nascut in anul 1921, asa cum rezulta din mentiunile din fila de registru agricol (f. 44 verso dos.) si este fiul lui C. N. si A. A., asa cum rezulta du  adresa de la fila 234 dos., ceea ce, coroborat cu restul mentiunilor din  CF ..., permit a se stabili ca proprietarul tabular inscris in  CF ... este proprietarul care a instrainat prin actul din 1961 terenul in cauza.  Intr-adevar, daca acest C. G. este inscris sub ..., sub  ... figureaza mama sa A. id. A.

Continuand logica celor de mai sus, nu se poate concluziona decat ca proprietarul din CF ... de sub ... nu este cel care a incheiat actul de instrainare din 1961 de care se prevaleaza paratii. Acest aspect este indiscutabil dovedit in cauza.

Vazand apoi Sentinta civila nr. ... pronuntata in Dos.nr. ... al Judecatoriei Turda (f. 395-396 dos.), trebuie retinut ca s-a stabilit in putere de lucru judecat ca C. G. din CF ... este autorul numitului C. N. si ca intreg imobilul ce figura in CF ... in favoarea lui C. G. revine lui C. N. cu titlu de mostenire si iesire din indiviziune. Acest C. N. este tatal reclamantei, asa cum rezulta din actele de stare civila si certificatul de mostenitor de la filele 61-63, 132-134 dos.)

Fata de cele de mai sus, se poate retine ca reclamanta si-a dovedit practic ambele sustineri.

Dincolo insa de toate cele mai sus expuse, trebuie remarcat un aspect esential in solutionarea prezentei cauze – pronuntarea Sentintei civile nr. ... in Dos.nr. ... al Judecatoriei Turda s-a realizat in contradictoriu cu proprietarii tabulari atat din CF ..., cat si din CF ..., retinandu-se prin respectiva sentinta, in chiar dispozitivul sau: “C. G. (acelasi cu C. G.)” si punandu-se astfel semnul egalitatii intre cei doi proprietari de carte funciara cu privire la care s-a argument mai sus ca nu sunt una si aceeasi persoana (f.7-10 dos.).

Sentinta civila respectiva, ramasa irevocabila, a devenit opozabila partilor litigante si mostenitorilor acestora. Altfel spus, ea a devenit opozabila si a intrat in putere de lucru judecat pentru partea  “C. G. (acelasi cu C. G.)” si pentru mostenitorii acestuia, deci in mod inevitabil si pentru reclamanta care este  mostenitoarea lui C. N. care este mostenitorul lui C. G. din CF ...

Astfel fiind, reclamanta este tinuta in putere de lucru judecat de ceea ce s-a statuat prin  Sentinta civila nr. ... in Dos.nr.  ... atata timp cat nu o va desfiinta printr-una dintre caile de atac pe care legea i le pune la dispozitie, pentru ca, daca reclamanta este mostenitorarea lui C. G., antecesorul reclamantei cu numele C. G. a decedat in 1944 (f.60 dos.), iar cadrul procesual si modul de indeplinire al procedurii de citare in Dos.nr. ... stau sub semnul intrebarii inclusive prin raportare la o alta hotarare intrata in puterea de lucru judecat - Sentinta civila nr. ... pronuntata in Dos.nr. ... al Judecatoriei Turda.

Cum pana la data pronuntarii prezentei hotarari reclamanta nu a facut dovada desfiintarii in vreun fel a Sentintei civile nr. ... in Dos.nr. ..., si cum prezenta instanta nu poate nici cenzura, nici ignora ceea ce alta instanta a stabilit in putere de lucru judecat, in dosarul de fata nu se poate concluziona decat ca daca reclamanta este succesoarea lui C. G. din CF ..., atunci paratii din prezentul dosar si-au stabilit dreptul de proprietate asupra terenului in cauza  in contradcitoriu cu antecesorul ei si au obtinut un drept opozabil si reclamantei atata timp cat Sentinta civila nr. ... subzista si isi produce efectele.

Chiar daca nu ar exista piedica decurgand din puterea de lucru judecat a Sentintei civile nr. ..., pretentiile reclamantei tot nu ar fi in tot admisibile in prezenta cauza pentru considerentele ce se vor expune in continuare.

Din perspectiva datelor de carte funciara si  lucrarilor tehnice efectuate in cauza, instanta va acorda prevalenta raportului de contraexpertiza intrucat acesta este rezultatul muncii a trei experti, si va avea in vedere concluzia de la fila 327 dos. in sensul ca “suprafata de 1404 mp identificata in sistem vechi de carte funciara si inclusa in suprafata de 2900 mp a nr. cadastral 1837 este diferita de cea indicata de reclamanta. Suprafata indicata de reclamanta fiind de 241 mp conform limitelor indicate de aceasta”. Va avea apoi in vedere instanta cele aratate de experti in raspunsul la obiectiuni in sensul ca “pozitia numarului cadastral 1837 se suprapune partial peste numere topo ... si  ... fara a mai preciza in concret suprafetele cu care se suprapun” (. 373 dos.). In continuare, instanta va avea in vedere cele indicate de experti cu ocazia lamuririlor date instantei la termenul din  10.09.2015, cuprinse in incheierea de la respectivul termen de judecata: experta initial numita in cauza F. F. a georeferentiat un plan care nu se poate georeferentia,  urmare a faptului ca hartile avute in vedere sunt concretuale; din acest motiv nu se poate trage o concluzie ferma cu privire la suprapunerea terenurilor in cauza si nu se va putea ajunge de fiecare data la aceeasi concluzie; toti cei trei experti arata ca nu exista o suprapunere reala, faptica intre cele doua imobile –cel pretins de reclamanta si cel afalt in proprietatea paratilor, fiind doar o suprapunere scriptica.

 Se poate observa, urmarind succesiunea lucrarilor tehnice efectuate in cauza, ca diferentele dintre concluziile acestora, chiar cand concluziile apartin acelorasi experti, sunt semnificative urmare a faptului ca se intampina dificultati de transpunere in teren a unor harti concretuale.

Se poate observa ca ultima concluzie formulata in cauza  de cei trei experti la termenul de judecata din 10.09.2015 este in sensul ca terenul pretins de reclamanta si terenul in proprietatea paratilor nu se suprapun faptic, suprapunerea fiind cel mult scriptica. Aceasta din urma concluzie este si cea care se coroboreaza cu restul probelor administrate in cauza: reclamanta, raspunzand la interogatoriu, arata ca terenul pe car il pretinde nu este situat in dreptul proprietatii de la nr. 123, ci mai in spate si mai la dreapta, in dreptul proprietatii unui alt vecin (f. 111 dos.); martorul A. N. (f. 236 dos.) care este nepotul de frate al lui C. G. care a vandut terenul de la nr. 123 familiei P. arata ca terenul familiei P. se prezinta in aceeasi forma de cand a fost cumparat si ca este adevarat ca bunicul reclamantei avea teren in zona, dar la o anumita distanta de terenul dobandit de familia P.; martorul T. V. (f. 237 dos.) subliaza si el ca intre terenul familiei P. sic el al bunicului reclamantei exista o distant de 350-400 m, chiar daca erau situate in aceeassi zona; martorul N. A. arata si el ca intre cele doua terenuri exista o distanta care nu este nesemnificativa.

Pe cale de consecinta, instanta va retine ca intre cele doua terenuri nu exista suprapunere efectiva, astfel incat prin emiterea TP nr. ... – si nu prin ulterioare identificari in regim de carte funciara - nu se incalca vreun drept al reclamantei. Astfel, fata de disp. art. III din Legea nr. 169/1997, solicitarea de constatare a nulitatii partiale a acestui titlu de proprietate este neintemeiata si nici nu poate profita in vreun fel reclamantei.

In privinta rectificarii de carte funciara raportat la CF ... si CF ..., instanta apreciaza ca atata timp cat reclamanta nu desfiinteaza sentinta care a stat la baza transcriereilor respective, fata de disp art. 34 din legea nr. 7/1996, un asemenea petit nu poate fi admis. In mod cert, prezenta instanta nu poate inlatura efectele acelei sentinte deoarece nu se judeca o cale de atac care sa permita o astfel de solutie, iar in caz contrar s-ar incalca puterea de lucru judecat. Solutia cu privire la acest petit nu poate fi in momentul de fata decat de respingere.

Cat priveste obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din CF ..., aceasta solicitare este subordonata celor aratate la alineatul precedent drept pentru care solutia nu poate fi decat aceeasi – de respingere. Cu privire la aceste petite se mai ridica un impediment – terenul pretins acum de reclamanta a fost solicitat prin cererea de la f. 18 dos., cerere care a primit o solutie prin intocmirea si validarea anexei de la f.191 dos. Or, daca ar fi existat nemultumiri, ele trebuiau sa fie valorificate pe calea contestatiei impotriva hotararii comisiei locale de fond funciar si a comisiei judetene de fond funciar care sunt cai de atac obligatorii, nicidecum facultative.

Fata de toate cele de mai sus, instanta nu poate decat sa respinga actiunea formulata, extinsa si precizata, potrivit dispozitivului prezentei hotarari.

In temeiul art. 274 CPC 1865, vazand ca reclaamanta a cazut in pretentii si se afla in culpa procesuala,  instanta o va obliga la plata catre paratii P. A. si P. G. a sumei de 2880 lei – onorarii experti si a sumei de 900 lei onorariu avocatial – in total 3780 lei  reprezentand cheltuieli de judecata (f. 283-285, 353-358, 405 dos.).

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea actiunea formulata, astfel cum a fost extinsa si precizata de catre reclamanta T.  M., dom.in com. ... nr. ..., jud. ..., in contradictoriu cu paratii P. A. (B.) si sotia P. G., ambii dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., K. I., dom.in com. ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., B. M., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., K. G., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., C. I., dom.in ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., F. G., dom.in com. ..., nr. ..., jud. ..., COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR COM. ... si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR ...;

Obliga reclamanta la plata catre paratii  P. A. si P. G. a sumei de  3780 lei  reprezentand cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 1.10.2015.

Presedinte,  Grefier,

C. M. S. Z. G.

Red/dact CMS/CMS/11ex