Rectificarea înscrierilor din cartea funciară privind imobilele.

Sentinţă civilă 1628 din 04.10.2018


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. - /866/2017 la data de 05.102.107, reclamanţii B.D. si B.P. în  contradictoriu  cu  pârâţii  B.E.,B.A.,B.M.,B.S.X. si  OCPI , rectificarea înscrierilor din cartea funciară privind imobilele situate în com. Vânători, jud. Iaşi, cu nr. cad. 786 şi 787.

În motivarea acţiunii se arată că, în fapt, reclamanţii sunt proprietarii unei suprafeţe de 4185 mp teren cumpărat prin  contractul autentificat sub nr. 7571/02.12.1997, teren ce se învecinează în partea de est cu terenul înscris în titlul de proprietate nr. 162413/1994, emis pe numele B.D.M. , stăpânit în prezent de moştenitorii pârâţi.

Se arată că, urmare a demarării procedurii de intabulare s-a constatat că vecinii din partea de est a proprietăţii reclamanului şi-au intabulat greşit dreptul lor de proprietate, existând pe toată lungimea laturii respective o suprapunere virtuală a terenurilor.

În dovedire se solicită administrarea probei cu înscrisuri, interogatorii şi relaţii de la OCPI Iaşi.

În drept, se invocă prevederile art. 907 Cciv, art. 453 CPC.

Alăturat cererii se depun înscrisuri.

Cererea a fost taxată corespunzător.

Pârâții B.E.,B.A.,B.M. si B.S.X.  au formulat întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor B.E. si B.A. întrucât aceştia nu sunt titulari ai dreptului de proprietate asupra imobilului vecin cu cel al reclamanţilor.

Pe fondul cauzei, se arată că reclamanţii sunt de acord cu acţiunea reclamanţilor, recunoscând pretenţiile acestora.

Pârâta OCPI  a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii în contradictoriu cu aceasta pentru lipsa calităţii procesuale pasive, invocând disp. art. 32 din Legea nr. 7/1996. Pe fondul cauzei, invocând practica Înaltei Curţi şi prevederile  art. 24 din Ordinul ANCPI nr. 634/2006, art. 885 alin. 2 , art. 907 şi 908 Cciv, se solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Prin încheierea de şedinţă din 6.02.2018 instanţa a dispus în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI şi unit cu fondul cauzei excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor B.E. si B.A.

În cauză s-a procedat la administrarea probei cu înscrisuri şi expertiza tehnică topo-cadastrală, lucrarea fiind efectuată de expert H.G.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.01.1994 a fost emis sub nr. 162413 pe numele B.D.M. titlul de proprietate pentru suprafaţa de 4,0692 ha teren situat pe raza com. Valea Seacă, jud. Iaşi.

Prin contractul autentificat sub nr. 7571/02.12.1997 B.M. si B.C. vând reclamantului fiu B.D., căsătorit cu  B.P.,  casa de locuit şi terenul aferent în suprafaţă de 4185 mp situat în tarla 23, parcelele 1397, 1399, 1398 şi 1400, teren înscris în titlul de proprietate nr. 162413/1994.

Potrivit declaraţiei  autentificate sub nr. 2269/20.11.2017(fila 31 bis dosar), B.M.  căsătorit cu B.S. X., este proprietarul imobilului cu număr cadastral 786 şi 787  înscris în CF nr. 633 com. Valea Seacă, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 182/23.02.2009, proprietatea acestora fiind vecină cu cea a reclamanţilor. De altfel, aceştia au recunoscut acest aspect prin întâmpinarea formulată în cauză.

Privitor la pârâţii B.E. si B.A., nu se face în vreun fel dovada calităţii procesuale pasive a acetora, respectiv a dovezii calităţii acestora de proprietari ai vreunui teren învecinat celui deţinut de reclamanţi.

Prin urmare, raportat la aceşti doi pârâţi, dată fiind lipsa dovezii calităţii de proprietari urmează să se admită excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestora.

Pe fondul cauzei, instanţa are în vedere că, aşa cum rezultă din concluziile raportului de expertiză, există două proprietăţi, ale părţilor în cauză, care se suprapun parţial, suprapunere indicată de către expert ca fiind doar virtuală.

Instanţa are în vedere că acţiunea în rectificarea de carte funciară nu este o acţiune de sine stătătoare, chiar dacă este formulată pe cale principală, ci ea are caracter subsidiar, impunând soluţionarea prealabilă, pe cale amiabilă sau judiciară, a chestiunii de fond cu privire la care se solicită rectificarea.

Repoziționarea cadastrală, astfel cum a fost propusă de expertul desemnat în cauză,  este o soluție tehnică aplicabilă numai atunci când datorită erorii de măsurare,  O.C.P.I. constată suprapunerea virtuală care împiedică efectiv înscrierea.

În acest sens sunt disp. art. 27 din  Ordinul Directorului ANCPI nr. 634/2006, potrivit cărora acă două sau mai multe planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor recepţionate sau pentru care se solicită recepţia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciară în format digital, cu suprapunere totală sau parţială a suprafeţelor imobilelor, se va proceda după cum  este vorba de o suprapunere reală, care, potrivit alin. 2 se va soluţiona pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată, ori vorba despre o suprapunere virtuală, în acest din urmă caz rectificarea urmând a se face din oficiu de  consilierul de cadastru  fără acordul proprietarului, în situaţia în care operaţiunea de repoziţionare presupune rotaţia, translaţia, modificarea geometriei sau modificarea suprafeţei cu un procent de până la +/- 2% inclusiv din suprafaţa imobilului existent în baza de date (art. 27 alin. 1 lit. a ), ori cu acordul scris al proprietarului, în situaţia în care operaţiunea de repoziţionare presupune modificarea geometriei şi diminuarea suprafeţei cu un procent de peste 2%( art. 27 alin. 1 lit. a).

În cauza de faţă, având în vedere şi disp. art. 907 alin. 3 Cciv, există deja un acord al pârâţilor la rectificarea cărţii funciare, iar în acelaşi timp nu există vreo hotărâre judecătorească de admitere a vreunei acţiuni de fond în contradictoriu cu aceştia.

Rectificarea de carte funciară, ca acţiune în instanţă, poate fi utilizată numai pentru a îndrepta o eroare existentă în cartea funciară, eroare care nu priveşte dreptul de proprietate în esenţa lui. De asemenea nu se poate dispune rectificarea cărţii funciare, câtă vreme dreptul a fost dobândit şi înscris în cartea funciară în baza unui act a cărui valabilitate nu a fost contestată.

Atât drepturile reclamanţilor cât şi cele ale pârâţilor B.M. si B. S.X. au fost înscrise în baza unor contracte translative de proprietate necontestate, deci se pune problema care dintre părţi deţine dreptul asupra părţii de teren vizate de suprapunere, ori aceste aspecte nu se pot soluţiona prin raportare la vechile topografice ci numai în cadrul unei acţiuni care permite analizarea titlului fiecărei părţi, cum este de exemplu acțiunea în grăniţuire cu revendicare.

 Faţă de cele arătate, întrucât nu s-a confirmat în cauză existenţa unei suprapuneri reale de terenuri şi nici nu este solicitată rectificarea cărţii funciare ca urmare a constatării nulităţii absolute a titlului de proprietate al pârâţilor, instanţa constată acţiunea de faţă că este neîntemeiată în contradictoriu cu pârâţii  B.M. si B.S.X.

Faţă de cele arătate,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor B.E. si B.A.

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamanţiiB.D. si B.P. în contradictoriu cu pârâta OCPI , respectiv în contradictoriu cu pârâţii B.E. si B.A., ca fiind formulate împotriva unor persoane fără calitate procesuală.

Respinge ca neîntemeiată acţiunea având ca obiect rectificare carte funciară, formulată de reclamanţii B.D. si  B.P. în contradictoriu cu pârâţii  B.M. si B.S.X..

Cu drept de apel,depus la Judecătoria Paşcani, în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 03.10.2018.

Presedinte, Grefier,