Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 1025 din 11.07.2011


Dosar nr../246/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1025/2011

Constată că prin plângerea înregistrată la această instanţă la data de .. mai 2010, legal timbrată petenţii G.V. şi G.E.,  ambii domiciliaţi în I, str.A , bl.-, ap. -, judeţul A. în contradictoriu cu intimaţii T.M., domiciliată în localitatea C nr.--, judeţul A. şi B.E.J.G, cu sediul în I, str. R, nr.-, judeţul A., au solicitat anularea Încheierii de CF nr.--/2010, emisă de B.C.F.I, şi pe cale de consecinţă respingerea cererii de întabulare în cf, a intimatei T.M..

Cu cheltuieli de judecată.

În fapt au motivat că prin încheierea atacata s-a întabulat dreptul de proprietate  în favoarea intimatei T.M., asupra imobilului înscris în CF 3--- provenit din conversia CF -- I, în mod greşit .

Astfel, s-a dispus întabularea dreptului de proprietate al intimatei de ordin 1 în urma întocmirii actului de adjudecare din data de 15 aprilie 2010 în dosarul execuţional nr. --/2008 al BEJG, nefiind respectate prevederile art. 506 c.pr.civ., raportat la prevederile art. 401 al. 1 c.pr.civ.

Astfel, conform art. 516 c.pr.civ. se arată că : După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 515 şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare.

De asemenea, la art. 401 c.pr.civ. se prevede că: ,,Contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când:contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare;cel interesat a primit, după caz, comunicarea ori înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare. în cazurile în care nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.,,

În aceste condiţii, întabularea dreptului de proprietate al intimatei s-a făcut prin nerespectarea prevederilor legale, respectiv înainte de expirarea termenului de 15 zile pe care legea îl acordă pentru contestare, iar contestatorii au contestat atât procesul-verbal de tinere a licitaţiei, cât şi actul de adjudecare.

În drept şi-au întemeiat plângerea pe disp. art. 50 din Legea nr.7/1996 republicată.

Intimaţii nu s-au prezentat, nu au depus întâmpinare.

Pentru soluţionarea plângerii au fost depuse la dosar : înscrisuri, filele 4-13, 26-29 38 dosar şi a fost acvirat dosarul civil nr. --/246/2010 al Judecătoriei I.

Din examinarea plângerii şi coroborarea probatoriului administrat instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 23.03.2010, în dosar execuţional nr../2008 al BEJ G, s-a procedat la vânzarea imobilului înscris în CF 3--- cu nr.top.2--, prin adjudecare la licitaţie publică de către intimata T.M., iar la data de 15 aprilie 2010 a fost întocmit actul de adjudecare, potrivit prevederilor art.516 pct.8 c.pr.civ., fila 10 dosar.

Prin Încheierea CF nr.--/--04.2010, emisă de B.C.F.I,copie fila 8 dosar, a fost admisă cererea intimatei T.M., în sensul înscrierii în CF 3-- I, a actului de adjudecare la licitaţie publică.

În raport de temeiul de drept şi de fapt al plângerii de faţă se reţine că, potrivit art.517 , respectiv  518 c.pr.civ.,,După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 515 şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni: denumirea şi sediul organului de executare; numele şi calitatea executorului; numărul şi data procesului-verbal de licitaţie; numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului şi adjudecatarului; preţul la care s-a vândut şi modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate;. menţiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, ori, după caz, liber de aceste drepturi, în condiţiile prevăzute de art. 509 alin. 3 şi 4; datele de identificare a imobilului; menţiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară, precum şi a faptului că, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se află în posesiunea acestuia din urmă, sau împotriva oricărei persoane care are în posesiune ori deţine în fapt, fără niciun titlu, imobilul adjudecat; menţiunea că, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate;semnătura şi ştampila executorului, precum şi semnătura adjudecatarului.

Prin actul de adjudecare proprietatea imobilului sau, după caz, un alt drept real care a făcut obiectul urmăririi silite se transmite de la debitor la adjudecatar. De la această dată adjudecatarul are dreptul la fructe şi venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile imobilului.

Prin întabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară.

Potrivit art.47 din Legea nr.7/1996 republicată,, cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea.

Întabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.

Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute de mandatarul general al celui îndrituit, respectiv de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.,,

De asemenea, la art.48 din acelaşi act normativ,, În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora; individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz; este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română; este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului; este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor legale.,,

Dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară şi actele depuse în justificarea acesteia nu întrunesc condiţiile legale, aceasta se va respinge printr-o încheiere motivată potrivit prevederilor art.49 din acelaşi act normativ.,,

Se reţine astfel că, la primirea de către Biroul de Carte Funciară a cererii formulate de intimata, aceasta îndeplinea cerinţele de admisibilitate mai sus arătate, iar contestaţia la executare formulată de petenţi, cu privire la anularea actului de adjudecare a fost respinsă prin sentinţa civilă nr.--/2010, din dosar nr.--/246/2010 al Judecătoriei I.

Deşi prin concluziile puse pe fond prin reprezentant, petenţii au arătat că s-a anulat prin hotărâre judecătoreasca titlul executoriu în parte, mai precis cu privire la stabilirea penalităţilor, fără a se face această dovadă, şi nefiind dispusă întoarcerea executării silite în favoarea petenţilor, plângerea formulată apare ca nefondată.

Prin urmare, în considerarea celor expuse văzând în drept prev. art. 47-50 din Legea nr.7/1996 republicată, urmează a se respinge plângerea petenţilor ca neîntemeiată.

Văzând că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată, în drept prev. art. 274 c.pr.civ. urmează a nu se acorda.