Aprecierea valorii probatorii a informaţiilor furnizate de raportul de expertiză în condiţiile art.264 C.Pr.Civ Neformularea apelului provocat de către intimatul – reclamant împotriva altei persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte

Decizie 734 din 16.06.2017


R O M Â N I A

TRIBUNALUL GIURGIU

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ  Nr. 734/2017

Şedinţa publică de la 16 Iunie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE ICM

Judecător GT

Grefier VD

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe apelant SC ASIGURĂRI SA şi pe intimat SC ASIGURĂRI 1 SA LA CAB AV PD, intimat BAG, intimat SC  SRL, intimat SVV, având ca obiect, acţiune in răspundere delictuală 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic PD, pentru apelanta SC  Asigurări SA, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura este  legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează  instanţei faptul că procedura este  legal îndeplinită precum şi faptul că  prin serviciul registratură a fost depus raportul de expertiză care a fost comunicat părţilor, după care:

Instanţa pune în discuţie faptul că expertiza efectuată de expert , nu lămureşte situaţia.

Reprezentantul apelantei, având cuvântul învederează instanţei faptul că nu este mulţumit de raportul de expertiză efectuat de expert, însă nu mai are alte obiecţiuni.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

 Reprezentantul apelantei având cuvântul, solicită instanţei  să se constate că în primul rând instanţa de fond a interpretat eronat prevederile  legale  pronunţând o hotărâre netemeinică şi nelegală, deoarece a respins excepţia tardivităţii cererii de chemare în judecată , în ce priveşte introducerea în cauză a SC  Asigurări SA, în al doilea rând să se constate că apelanta SC  Asigurări SA, nu a avut nicio culpă în acest caz , deoarece  intimatul conducător al autovehiculului Audi asigurat RCA la SC ASIGURĂRI 1, este singurul vinovat pentru producerea unui accident  în lanţ. De asemenea să se constate că apelanta ASIGURĂRI nu a fost convocată la efectuarea expertizei şi nici nu i s-a comunicat un exemplar al acesteia aşa cum prevede legea , pentru a avea posibilitatea de a efectua obiecţiuni, motiv pentru care consideră că nu a fost un proces echitabil şi ca atare situaţie solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat şi motivat , casarea sentinţei şi rejudecând schimbarea  sentinţei apelate  în sensul respingerii cererii introdusă faţă de Asigurări şi obligarea intimatei SC  SRL la plata cheltuielilor de judecată atât pentru fond cât şi în apel.

Instanţa declară închise dezbaterile şi reţine apelul în pronunţare

?

INSTANŢA

Asupra  apelului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Giurgiu sub nr.13309/236 din 5.08.2014, reclamanta  SC SRL a chemat în judecată pe pârâta  SC Asigurări 1 SA şi pe intervenientul  forţat  BAG  solicitând  obligarea  pârâtei la plata sumei de 27.280,58 RON cu titlu de daune materiale, (contravaloare reparaţii auto) constând în cheltuielile efectuate pană în prezent pentru repararea autovehiculului marca VW - Passat, cu număr de  înmatriculare GR…., serie de sasiu WVWZZ3CZ9…, penalităţilor de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere la sumele mai sus-indicate, ca urmare a neachitarii lor in termenul stabilit de dispoziţiile art. 37 din Normele de aplicare ale Ordinului C.S.A. nr. 14/2011, calculat de la data depăşirii termenului de 3 luni prevăzut de art. 36 din Normele de aplicare ale Ordinului C.S.A. nr. 14/2011 pana la data introducerii cererii de chemare in judecata, penalităţilor de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere la sumele mai sus-indicate, ca urmare a neachitării lor in termenul stabilit de dispoziţiile art. 37 din Normele de aplicare ale Ordinului C.S.A. nr. 14/2011, de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi pană la data achitării efective cu cheltuieli de judecată.

În fapt,  reclamanta arată că în ziua de 13.12.2013 in urma accidentului de circulaţie produs de numitul BAG, consecinţă a nerespectării de către acesta a regulilor de circulaţie, accident produs prin intermediul autovehiculului cu numărul de înmatriculare B… , vehiculul proprietatea subscrisei a fost avariat grav.

Autovehicul condus de numitul BAG era asigurat pentru răspundere civilă faţă de terţi la societatea S.C. Asigurări SA 1, care a emis poliţa de asigurare RCA seria RO/22/P22/HI nr. 009083834, cu valabilitate de la 04.02.2013 pana la 03.02.2014.

Mai arată reclamanta că accidentul rutier care face obiectul dosarului de dauna 20605933 , s-a produs in data de 13.12.2013, când numitul CB, persoana imputernicita prin reprezentantul sau legal a conduce autovehiculul cu nr de înmatriculare GR…, se deplasa cu autovehiculul men?ionat, serie de sasiu WVWZZ3CZ… din Judeţul Giurgiu spre Municipiul Bucureşti.

Ajuns la sensul giratoriu din dreptul complexului Green City, in apropierea Com. Jilava, acesta a oprit pentru a ceda prioritate autoturismelor din sensul giratoriu, moment in care a auzit un zgomot si coborând imediat a observat ca a fost lovii in partea din spate de un alt autoturism.

Persoana raspunzatoare de tot acest prejudiciu creat este conducătorul autovehiculului cu nr. de înmatriculare B… , care nu a pastrat distanta corespunzătoare fata de autovehiculul din fata sa, respectiv fata de autovehiculul cu nr. de înmatriculare GR…, acesta din urma datorita impactului şoferului neatent, fiind proiectat in autovehiculul subscrisei, cu nr. de înmatriculare GR….

Conducătorul auto răspunzător de producerea accidentului avea asigurare RCA la SC ASIGURĂRI 1SA, seria RO/22/P22/HI nr. 009083834, cu valabilitate de la 04.02.2013 pana la 03.02.2014.

Aceste fapte au fost mentionate chiar in cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei nr. 5383223/13.12.2013 incheiat de agentul de politie II din cadrul IPJ Ilfov, Pol. Măgurele.

In cuprinsul procesului verbal de contravenţie, contravenientul insusi isi recunoaşte culpa, menţionând in cadrul rubricii " Alte menţiuni" , faptul ca este de acord cu raspunderea poliţei RCA in condiţiile legii, la sediul Politiei fiindu-mi inmanate si o copie a permisului de conducere al acestuia, talon autoturism , asigurare ASIGURĂRI 1 autoturism RO /22/P22/HI nr. 009083834 si a procesului verbal de constatare a contravenţiei.

În saptamana ce a urmat, , prin reprezentant legal a sunat la ASIGURĂRI 1 SA pentru a stabili o programare la centrul de constatare, stabilind o intrevedere la centrul societatii din Popeşti Leordeni.

Inca de la constatarea iniţiala angajaţii ASIGURĂRI 1 au avut un comportament neprofesional, inspecţia fiind facuta foarte rapid omitandu-se astfel mai multe avarii care erau evidente la acel moment.

Autovehiculul proprietatea sa a fost dus pentru efectuarea de reparaţii la service-ul autorizat din Jud. Giurgiu, , "SC N SRL", acolo unde, împreuna cu agentul de constatare al societatii de asigurari ASIGURĂRI 1 SA au fost necesare alte 3 reconstatari, pentru a acoperi prejudiciul care i-a fost produs , înainte de a efectua reparaţiile , prin numitul CB a trimis un deviz cu costurile acesteia, însă nu a primit nici un răspuns.

In acest sens, probe imi sunt e-mailurile care au fost trimise către numitul DLM, insarcinat cu soluţionarea dosarului de dauna nr. 20605933 care nu i-a răspuns la niciun e-mail, fiind nevoit a se  deplasa la sediul ASIGURĂRI 1 SA din Mun. Giurgiu, unde a solicitat un răspuns, însă demersul meu a fost fără succes si de aceasta data, e-mailuri care sunt anexate acţiunii introductive.

In jurul datei de 9 .03. 2014 a primit un răspuns prin posta de la SC ASIGURĂRI 1 SA, prin care a fost informat ca cererea de despăgubiri pe care a formulat-o nu poate fi solutionata in mod favorabil, intrucat nu pot fi trase concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de prejudiciu, la cauzele si imprejurarile accidentului si la cuantumul prejudiciilor produse prin acest accident.

Este mai mult decât evidenta legătură de cauzalitate care exista intre fapta conducătorului autovehiculul cu nr. de înmatriculare B…, aceea de a nu pastra distanta regulamentara, si prejudiciul produs, prejudiciu care este detaliat atâz in constatarea iniţiala, dat si in reconstatarile făcute de inspectorii societatii de asigurari ASIGURĂRI 1 SA, fapta constatata prin incheierea procesului verbal de contravenţie seria CP nr. 5383223 , care atesta producerea faptelor pana la înscrierea in fals de către agentul de politie insarcinat cu întocmirea documentelor.

Consideră  reclamanta  ca pe parcursul acestor luni de la instrumentarea dosarului de dauna 20605933 a pus la dispoziţia societatii de asigurari toate documentele solicitate, raspunzand astfel in mod pozitiv pretenţiilor acesteia, in timp ce parata S.C ASIGURĂRI 1 SA, in mod nejustificativ, a tergiversat soluţionarea dosarului si plata daunelor in cauza, acest fapt nereprezentand altceva decât o neindeplinire a obligaţiilor legale.

De asemenea , arată reclamanta că a avut intentia o de a soluţiona cauza pe cale amiabila, in acest sens formulând o notificare in cuprinsul căreia a stipulat un termen rezonabil de 10 zile de la comunicarea notificării , termen in care parata sa procedeze la plata sumei de 27.280,58 Ron, (contravaloare reparaţii auto) reprezentand cheltuieli efectuate de subscrisa in vederea repararii autovehiculului cu nr. de înmatriculare GR… însă nici pana in prezent parata SC ASIGURĂRI 1 SA nu a procedat la plata sumei datorate, acesta fiind si motivul introducerii prezentei cereri de chemare in judecata.

Mai mult decât atât, o astfel de notificare a fost trimisa si către Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ), notificare ce a fost inregistrata sub nr. 52102/26/05/2014.

De aceasta dată, ca urmare a notificării primite, Autoritatea de Supraveghere Financiara a concluzionat ca in prezenta cauza sunt aplicabile prev. art. 45 alin. 3 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule puse in aplicare prin Ordinul C.A.S nr. 14/2011, potrivit cărora: " Despăgubirile se stabilesc prin hotărâre judecătoreasca , in cazul in care: nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului, la cauzele si împrejurările accidentului precum si la cuantumul prejudiciilor produse ."

În drept , au fost invocate Normele  de aplicare  ale Ordinului  C.S.A nr. 14/2011, L 136/1995 , art. 2223- 2226 C civ , art. 148 – 150 C proc civ , art. 194 – 197 C proc civ.

La dosarul cauzei au fost depuse  următoarele  înscrisuri :notificare , adresa nr. SA – DPA 35233/52102 /26.06.2014 emisă de Autoritatea  de Supravegherea Financiară , proces verbal de  contravenţie seria CP nr. 538223/13.12.2013, Poliţă de Asigurare de răspundere civilă auto  RCA , autorizaţie  de reparaţii seria CA nr. 0217079 , Notă de constatare RCA /311/13/20605933, Deviz reparaţii , cerere de despăgubire  cu privire la  dosar nr. 20605933, adresa nr. D40758/7.03.2014 emisă de ASIGURĂRI 1 , proces verbal de predare primire din 18.03.2014 , Borderou deponent nr. 100105377/11.03.2014, invitaţie la mediere , proces verbal nr. 480 din  10.09.2014 încheiat la Birou de Mediator , Notă  de fundamentare privind dosarul de daună , înscrisuri din dosar de daună , raport de  expertiză extrajudiciară nr. 108 /1.04.2014, planşe  foto, Raport  de expertiză judiciară , concluzii scrise , Supliment la Raportul de  expertiză tehnică judiciară , Poliţa de Asigurare  RCA RO/12/S/KX/003458165; acte de stare civilă , Note de şedinţă, chitanţe.

În cauză , pârâta SC ASIGURĂRI 1 SA  a depus întâmpinare  prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că a  fost chemată  în judecată alături de BAG  de către reclamanta  SC  SRL pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei  27280,58 lei  reprezentând contravaloarea reparaţii auto, la plata  penalităţilor de întârziere de 0,2% /zi până la  plata efectivă a sumelor pretinse  şi a cheltuielilor de judecată.

Apreciază pârâta  că cererea de chemare în judecată este neîntemeiată şi, pe cale de consecinţă  solicită respingerea ei motivat de faptul că  cererea de despăgubire făcută de către reprezentanţii societăţii  reclamante a fost soluţionată prin respingerea ei  deoarece în urma analizei dinamicii producerii accidentului , a avariilor  pretinse  a fi fost înregistrate de către autoturismul  societăţii reclamante şi a celor  identificate  la celelalte autoturisme , s-a conchis că nu există o legătură  de cauzalitate între avariile prezente la cele două autoturisme  implicate în eveniment.

În acest context nu a putut astfel nici să fie stabilită culpa vreunei persoane  ce ar fi fost răspunzătoare  de producerea accidentului , nu au putut  fi identificate  nici cauzele  şi împrejurările  procedurii  accidentului , precum şi eventual  cuantumul  al prejudiciilor  produse. Aşadar ,  nefiind  atrasă răspunderea asiguratului său în producerea  accidentului  nu putea soluţiona o cerere de  despăgubire  , o astfel de cerere ar fi putut fi , eventual admisă , doar dacă  asiguratul său  ar fi fost vinovat de producerea accidentului  şi a tuturor pagubelor  indicate de către reclamantă. Or,  concluziile constatărilor  extrajudiciare efectuate în cauză , contrazic  ipoteza  susţinută de către societatea reclamantă.

Mai arată pârâta că îşi susţine  poziţia şi în cadrul acestui proces  motiv pentru care solicită respingerea acţiunii introductive ca neîntemeiat , nefiind  culpa asiguratului  său în producerea  prejudiciilor  invocate  de către SC  SRL , cu obligarea  reclamantei  la  plata cheltuielilor de judecată.

De asemenea pârâta a depus la dosar răspunsul  la interogatoriu  formulat  de reclamantă .

La termenul de judecată din data de  16.01.2015 , instanţa a încuviinţat  proba  cu expertiză  auto , având  ca obiecte : de a se stabili  cauzele  producerii  accidentului , persoanele implicate , stabilirea  culpei  , dinamica  producerii accidentului , evaluare prejudiciu , fixând onorariu provizoriu în sumă de 800 lei , în sarcina reclamantei  şi a pârâtei ,  numind  ca expert  pe d-l  VF .

La termenul de judecată din data de  6.02.2015 , a fost audiat martorul  ŞVV , propus  de  reclamantă , a cărei declaraţie a fost consemnată şi ataşată la dosar.

Pentru termenul de judecată din data de  21.08.2015 s-a depus  la dosar raportul  de expertiză  tehnică judiciară întocmit  de către  d-l expert  tehnic  VF , la  care reclamanta a formulat obiecţiuni  în  scris  depuse  la dosar , încuviinţare de către  instanţă.

La termenul de judecată din data de  21.08.2015 , instanţa la solicitarea reclamantei  a dispus  emiterea unei adrese  către Postul  de  Poliţie al com. Jilava pentru  a comunica o  copie  a Poliţei  RCA deţinută  de ŞVV  proprietarul  autoturismului marca Opel  cu nr. de înmatriculare  GR...

La data de  30.10.2015 , reclamanta a depus la dosar o cerere, prin care solicită  în temeiul art. 78 C pr civ , introducerea  în cauză a numitei  SC  ASIGURĂRI SA , având  în vedere că raportul juridic  dedus judecăţii  o impune. În motivarea cererii a arătat că  potrivit  art. 78  alin 2 C pr civ „ În materia contencioasă , când raportul dedus  judecăţii o  impune , judecătorul va pune  în discuţia părţilor  necesitatea  introducerii în cauză a  altor persoane. Dacă  nici una dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a terţului, iar  judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului , va respinge  cererea, fără a se pronunţa pe fond

(3) Introducerea  în cauză va  fi dispusă  , prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei  instanţe.”

Necesitatea introducerii în prezenta cauză a numitei SC  ASIGURĂRI SA  se  datorează concluziilor  raportului de expertiză efectuată  în prezenta cauză de către expertul  VF , care a stabilit  faptul că prejudiciul  suferit  de reclamanta SC  SRL , este un  prejudiciu cert , în cuantumul arătat  în acţiunea introductivă , respectiv acela de 27.280,58 lei  , însă cauza producerii accidentului  rutier o reprezintă o nepăstrare a distanţei faţă de vehiculul  din faţă , cumulate  cu neadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de stare a carosabilului , de către  conducătorii autoturismelor Opel Insignia , şi Audi Q7 având asigurarea RCA la ASIGURĂRI 1 SA .

La termenul de judecată din data de 12.11.2015 , instanţa a dispus introducerea în cauză , în calitate de pârâţi a numiţilor  SC  ASIGURĂRI SA şi SVV.

La data de 12.11.2015 reclamanta a depus la dosar cerere modificatoare şi precizatoare a acţiunii , în sensul că a solicitat  în principal, obligarea paratei SC ASIGURĂRI 1 SA la plata sumei de sumei de 27.280,58 RON cu titlu de daune materiale, (contravaloare reparaţii auto ) constând în cheltuielile efectuate pană în prezent pentru repararea vehiculului marca VW - Passat, cu număr de înmatriculare GR…, serie de sasiu WZZ3CZ9… si a penalitatilor de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere la sumele mai indicate, ca urmare a neachitării lor in termenul stabilit de dispoziţiile art. 37 din Normele aplicare ale Ordinului C.S.A. nr. 14/2011 atât de la data depăşirii termenului de 3 luni zile de art. 36 din Normele de aplicare ale Ordinului C.S.A. nr. 14/2011 pana la data introducerii cererii de chemare in judecata cat si de la data introducerii cererii de chemare în instanţă până la data achitării efective.

In subsidiar, obligarea SC  ASIGURARI SA, la plata sumei de 27.280,58 RON cu de daune materiale, (contravaloare reparaţii auto) constând în cheltuielile efectuate pană în prezent  pentru repararea autovehiculului marca VW - Passat, cu număr de înmatriculare GR…, serie de sasiu WVWZZ3CZ…. si a penalitatilor de întârziere 0,2% pe zi de întârziere la sumele mai sus-indicate, ca urmare a neachitării lor in termenul stabilit de dispoziţiile art. 37 din Normele de aplicare ale Ordinului C.S.A. nr. 14/2011 atât data depăşirii termenului de 3 luni prevăzut de art. 36 din Normele de aplicare ale Ordinul  C.S.A. nr. 14/2011 pana la data introducerii cererii de chemare in judecata cat si de la introducerii cererii de chemare în judecată şi pană la data achitării efective; obligarea la plata de cheltuieli de judecata .

Motivul depunerii prezentei cereri este reprezentat de raportul de expertiza efectuat prezenta cauza de expertul judiciar VF, care precizeaza la Capitolul 3 – intitula: „  Dinamica producerii accidentului " faptul ca dinamica producerii accidentului rutier a fost a alta  fata de cea cuprinsa in procesul verbal de contravenţie incheiat nr. 5383223/13.12.2013 încheiat de ag. de politie II din cadrul IPJ Ilfov, Pol. Măgurele.

Astfel, expertul judiciar precizează că înainte de a pătrunde in sensul giratoriu  conducătorul auto CB ( conducătorul autoturismului Volkswagen Passat cu nr de  înmatriculare GR….) a oprit pentru a acorda prioritate de trecere unui autovehicul aflat in  sensul giratoriu . Aflat in spatele sau, conducătorul autoturismului Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR…. SV, nu a putut evita coliziunea si a lovit din spate autoturismul Volkswagen Passat. La rândul sau, numitul BAG, conducător al autoturismului Audi Q 7 , cu nr. de înmatriculare B…, nu a mai reuşit sa oprească desi a franat intens, autoturismul Audi Q7 lovind cu fata spatele autoturismul Opel Insignia.

Expertul judiciar, atesta faptul ca in prezenta cauza au existat 2 coliziuni, o primă  coliziune intre autoturismul condus de SV , marca Opel Insignia cu nr de Înmatriculare GR… si autoturismul subscrisei, condus de CB, marca  Volkswagen Passat cu nr de înmatriculare GR…. . A doua coliziune a existat si ea, între autoturismul condus de de SV, marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR…  si autoturismul condus de numitul BAG, marca Audi Q 7 , cu nr. de înmatriculare B… , însă de retinut este ca cea de-a doua coliziune a existat imediat după  producerea primei coliziuni.

In susţinerea ideii conform careia a existat o prima coliziune intre autoturismul marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR… si autoturismul subscrisei , expertul judiciar  invoca gradul de distrugere a elementelor celor doua autovehicule, existând un transfer de  energie mult mai mare decât transferul de energie ce a insotit coliziunea dintre autoturismul : marca marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare G… si autoturismul marca Audi Q7 cu nr. de înmatriculare B… condus de BAG.

Astfel, susţine expertul ca analiza acestor avarii arata ca s-a produs in fapt un prim  impact intre partea frontala a autoturismului marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR-20-  VIP si spatele autoturismului subscrisei ( VW Passat ) , acest prim impact ( prima coliziune ) determinând si producerea celei de-a doua coliziune ( cea produsa intre autoturismul marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR… si autoturismul marca Audi Q 7 , cu nr. de înmatriculare B…).

In ceea ce priveşte culpa in producerea accidentului rutier , expertul judiciar arata în

concluziile sale faptul ca ambii conducători ai autoturismelor Opel Insignia si Audi Q 7 nu au

păstrat  distanta regulamentara fata de autovehiculul subscrisei, aflat in fata si nu au adaptat viteza la condiţiile de stare ale carosabilului ( carosabil care la data producerii accidentului -efectiv 13.12.2013 era umeda/inghetata), prin aceasta creând o stare de pericol .

În  ceea ce priveşte legătură de cauzalitate intre avariile autoturismelor Opel Insignia si VW Passat, expertul judiciar atesta ca o astfel de legătură de cauzalitate exista, iar cauza producerii acestor avarii a fost nepăstrarea unei distante neregulamentare fata de autoturismul subscrisei, marca VW Passat, coroborata cu neadaptarea vitezei la condiţiile de stare ale carosabilului.

De asemenea, prejudiciul arătat prin însăşi acţiunea introductiva , în  cuantum de 27.280,58 lei , este men?ionat de expertul judiciar ca fiind costul real al lucrărilor necesare a fi realizate pentru remedierea avariilor autoturismului său prevăzute a fi înlocuite sau reparate in deviz fiind conforme avariilor suferite.

Pentru termenul de judecată din data de 21.01.2016 , a fost depus la dosar  suplimentul  la raportul de expertiză tehnică specialitatea auto, întocmit în cauză.

În ce priveşte excepţia tardivităţii formulării  cererii modificatoare invocată de către pârâta SC  ASIGURĂRI SA , instanţa constată că  este neîntemeiată , sens în care urmează  să o respingă , având în vedere că această cerere a fost întemeiată  pe preved. art. 78 C proc civ , raportul juridic dedus  judecăţii impunând  necesitatea introducerii  în cauză a celor doi  pârâţi, respectiv :  SC Asigurări  SA şi  SVV , vis-a-vis şi de concluziile  raportului de expertiză tehnică auto judiciar întocmit  în cauză ,  cererea dedusă  judecăţii urmând a se judeca şi în contradictoriu  cu aceste  persoane , care potrivit  preved. art. 79  alin 2 C proc civ  ia procedura în starea în care se afla la momentul introducerii  lor  în proces , actele de procedură ulterioare fiind  îndeplinite şi faţă de acestea. De asemenea , instanţa mai are în  vedere şi preved. art. 22 alin 2 din C pr civ potrivit cărora : „ Judecătorul  are îndatorirea  să stăruie  , prin toate  mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală  privind aflarea adevărului în cauză , pe baza  stabilirii  faptelor  şi prin aplicarea corectă a  legii , în scopul  pronunţării  unei hotărâri  temeinice şi legale  … „ iar potrivit alin 3  : „ judecătorul  poate dispune  introducerea în  cauză a altor persoane  , în condiţiile  legii … „ .

Prin sentinţa civilă 4550/02.06.2016, Judecătoria Giurgiu  a respins excepţia tardivităţii cererii modificatoare, invocată de SC Asigurări  SA, a admis în parte cererea  reclamantei SC  SRL şi a  obligat SC Asigurări  SA să-i plătească reclamantei  suma de 27280,58 lei daune materiale şi 3724 lei cheltuieli de judecată.

Prima instanţă şi-a fundamentat hotărârea pe concluziile raportului de expertiză tehnică auto, efectuat în cauză, care evaluând deformările plastice ale autovehiculelor care au intrat în coliziune a stabilit că intensitatea şi amploarea acestora , suferite de autoturismul  Volkswagen  Passat cu nr. de înmatriculare GR…, demonstrează o primă ciocnire între acesta şi autoturismul Opel Insignia cu nr. de înmatriculare GR…, care a produs totalitatea stricăciunilor auto Volkswagen  Passat, urmată de impactul dintre Auto Audi Q 7 , cu nr. de înmatriculare B… Volkswagen  Passat  şi autoturismul Opel Insignia cu nr. de înmatriculare GR…., mult mai uşor şi fără consecinţe pentru autoturismul  Volkswagen  Passat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel SC Asigurări  SA, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

Se arată că instan?a de fond a interpretat eronat dispozi?iile legale privind excep?ia tardivităţii modificării cererii de chemare în judecată privind introducerea în cauză a  Asigurări.

Astfel, conform dispozi?iilor art. 78 alin 2 ?i 3 doar judecătorul poate pune în discu?ia păr?ilor introducerea în cauză a ter?elor persoane, astfel că cererea de modificare făcuta de reclamanta chiar dacă eronat a fost întemeiată pe dispozi?iile art. 78 alin 2 în realitate acesteia îi sunt aplicabile dispozi?iile art. 204 cod procedură civilă, rezultând astfel că cererea reclamantei privind modificarea cererii de chemare în judecată a fost tardiv formulată. 

(2) În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discu?ia părţilor necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită introducerea în cauză a ter?ului, iar judecătorul apreciază că pricină nu poate fi soluţionată fără participarea ter?ului, va respinge cererea, fără a se pronun?a pe fond."

Un alt motiv de apel îl constituie interpretarea eronată a actelor depuse la dosarul cauzei ?i omologarea eronată a raportului de expertiză fără a da posibilitatea subscrisei să formuleze obiec?iuni la acesta, având în vedere ?i faptul că subscrisă nu am fost convocată la efectuarea raportului de expertiză.

 Astfel în prezen?a cauza instan?ă de fond în mod netemeinic ?i nelegal a nu a avut în vedere procesul verbal de contraven?ie seria CP nr 5383223 din data de 13.12.2013.

Se arată  faptul că  procesul verbal nu a fost contestat de către persoana sancţionată, astfel că vinovăţia în producerea evenimentului din data de 13.12.2013 apar?ine în exclusivitate intimatului-pârât BAG asigurat RCA la ASIGURĂRI 1, având în vedere pe de o parte că procesul verbal de contraven?ie nu a fost contestat ?i pe de altă parte că acesta se bucură de prezum?ia de legalitate.

 Mai mult decât atât instan?a de fond nu a avut în vedere declara?ia martorului SVV data la 08.02.2015 din care reiese cu certitudine faptul că acesta a oprit în spatele autoturismului reclamatei fără a există un contact material între acestea, fiind lovit ulterior din spate de conducătorul autoturismului Audi, respectiv de domnul BAG ?i proiectat în autoturismul din fa?ă să, proprietatea reclamantei.

Astfel expertul fără nici o justificare tehnică, trecând peste cele consemnate în procesul verbal seria CP nr 5383223 din data de 13.12.2013, proces verbal ce se bucură de prezum?ia de legalitate, peste declara?iile celor trei ?oferi implica?i în accident date cu ocazia cercetării de către organele de poli?ie, dar ?i peste declara?ia de martor a ?oferului SVV a considerat în mod nelegal faptul că în realitate vorbim despre două accidente rutiere iar culpă exclusivă apar?ine conducătorului autoturismului asigurat RCA la .

 Se mai arată că  în realitate este vorba de un singur accident, accident produs în lan?, astfel ?oferul autoturismului Audi asigurat RCA la ASIGURĂRI 1 nu a respectat prevederile art.51 din OUG 195/2002 ?i a intrat în coliziune cu autoturismul cu nr. de înmatriculare GR…. asigurat RCA la  Asigurări, autoturism ce se află oprit, proiectându-l pe acesta în autoturismul din fa?ă să, proprietatea reclamantei.

În subsidiar, trecând ?i peste aceste aspecte expertul a dat dovadă de insuficientă pregătire teoretică deoarece nu a ?inut cont de prevederile ordinului CSA 14/2011 atribuind întreaga vinovăţie ?i întreg prejudiciul asiguratului RCA ASIGURĂRI.

 Se solicită de apelantă  să se constate faptul că de?i expertul  spune că sunt două evenimente, acesta fără nici un argument tehnic, ?tiin?ific sau teoretic consideră în mod abuziv faptul că dauna produsă reclamantului este din culpa asiguratului RCA .

Expertul spune că asiguratul RCA  a intrat în coliziune cu auto VW Păsat cu nr de înmatriculare GR…, arătând ?i faptul că apoi asiguratul RCA ASIGURĂRI 1 a intrat în coliziune cu autoturismul asigurat RCA la  proiectându-l din nou în autoturismul reclamantei. Din această descriere este clar că ?i în ipoteza în care vorbim de două evenimente, este cert faptul că avariile suferite de reclamantă provin atât din primul eveniment cât ?i din cel de-al doilea eveniment. Astfel, expertul în concluziile raportului se contrazice singur, pe de o parte spune că există o mărire a amplitudinilor deforma?iilor iar pe de altă parte de spune că nu poate stabili valoric cuantumul acestora. Prin aceste afirma?ii expertul dă dovadă de insuficientă pregătire tehnică deoarece acesta trebuia să arate care sunt avariile produse în primul eveniment ?i care sunt avariile produse în cel de-al doilea eveniment ?i de asemenea să arate dacă solu?iile tehnologice era acelea?i ?i după mărirea amplitudinilor daunelor, deoarece este clar că costul înlocuirii unei piese este mai mare decât costul repara?iei acesteia.

 Mai mult decât atât, expertul face evaluarea pagubelor produse că urmare a celor două evenimente fără a avea în vedere ?i piesele ce se află în interior, (cele ce se văd dosar în urmă desfacerii autoturismului), astfel consideră  că era profesional ?i util că expertul să fi efectuat ?i o simulare a evenimentului rutier într-un program de specialitate, pe care de altfel exper?ii sunt obliga?i să le folosească la întocmirea rapoartelor de expertiză tehnică judiciară.

 De asemenea, expertul dă dovadă de necunoa?tere a legisla?iei privind asigurările RCA deoarece în conformitate cu ordinului CSA nr. 14/2011 asigurătorul RCA răspunde numai pentru pagubele produse de asiguratul sau RCA, nefiind răspunzător ?i pentru pagubele produce de ?oferii asigura?i la alte societăţii de asigurare, în spe?ă de fa?ă de asiguratul RCA al ASIGURĂRI 1. Art. 28 alin 2 din ordinul CSA nr.14/2011 , spune că atunci când nu poate fi stabilită întinderea răspunderii flecarei persoane vinovate aceasta, se va stabili în cote egale, ori expertul din necunoa?tere atribuie întreaga culpă asiguratului RCA .

 ART. 28: 

 (2),, În situa?ia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, această se va stabili în cote egale, în raport cu numărul păr?ilor implicate în accident fiecare parte având dreptul la despăgubire în propor?ia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului." 

Un alt motiv de netemeinicie şi nelegalitate a sentinţei pronunţate de instanţa de fond este acela ca in conformitate cu dispoziţiile art. 78, cod procedura civila invocate de reclamantă, coroborate cu concluziile raportului de expertiză, în temeiul art. 22 cod procedura civila, privind rolul activ al judecătorului în aflarea adevărului, avea obligaţia legala de a comunica raportul de expertiza  si a le da posibilitatea de a formula măcar obiecţiuni la acest raport.

Având în vedere faptul că subscrisa nu a fost convocata la întocmirea raportului de expertiză si nici măcar nu ne-a fost comunicată acesta expertiza pentru a putea expune un punct de vedere considera apelanta  ca le-a fost încălcat dreptul la apărare în prezentul proces şi dreptul la un proces echitabil.

Pentru motivele arătate mai sus solicită să se  sa dispună efectuarea unei expertize tehnice de specialitate, având următoarele obiective:

1) stabilirea dinamicii accidentului din data de 13.12.2013;

2) stabilirea persoanei/persoanelor care au creat starea de pericol;

3) stabilirea prejudiciului si a valorii maxime de despăgubire la care poate fi obligat asigurătorul RCA având in vedere dispoziţiile ordinului CSA.

4) În cazul în care se constată ca se  afla  în prezenta culpei comune sa se stabilească proporţia întinderii răspunderii fiecărui şofer raportat şi la prevederile ordinului CSA nr. 14/2011  .

În drept au fost invocate  dispoziţiile art.22, art. 466, art. 480 C.pr.Civ, ordinul CSA 14/2011.

SC  SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca netemeinic şi nelegal.

S-a arătat că expertul judiciar, a atestat faptul că în prezenta cauză au existat 2 coliziuni distincte , e adevărat produse una după alta la un interval de câteva secunde , respectiv o prima coliziune între autoturismul condus de SV, marca Opel Insignia cu nr. de înmatriculare GR… ( având asigurare RCA la apelanta  Asigurări SA ) si autoturismul condus de CB, marca Volkswagen Passat cu nr de înmatriculare GR… . A doua coliziune a existat si ea, intre autoturismul condus de SV , marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR…. si autoturismul condus de numitul BAG, marca  Audi Q 7 , cu nr. de înmatriculare B… (având asigurare RCA la ASIGURĂRI 1 SA),  însă de reţinut este ca cea de-a doua coliziune a existat imediat după producerea primei coliziuni.

Având in vedere concluziile extrem de clare ale expertului judiciar , in vederea soluţionării juste a cauzei, instanţa de fond a apreciat ca in prezenta cauza este necesara introducerea si a numitei  Asigurări SA, motiv pentru care a depus o cerere in scris prin care a  solicitat in mod expres introducerea in cauza a apelantei  Asigurări SA.

Judecătorul fondului a apreciat ca prezenta cauza nu poate fi soluţionata fără participarea apelantei , motiv pentru care a dispus prin încheiere introducerea in prezenta cauza.

Susţinerile apelantei conform căreia aceasta nu a avut posibilitatea de a formula obiec?iuni la raportul de expertiza si ca nu a fost convocata la efectuarea raportului de expertiza contrazic dispoziţiile art. 79 Cod Proc Civila.

Potrivit art. 79 Cod Proc Civila : "(1) Cel introdus în proces va fi citat, odată cu citaţia comunicându-i-se, în copie, şi încheierea prevăzută la art. 78 alin. (3), cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, precum şi înscrisurile anexate acestora. Prin citaţie i se va comunica şi termenul până la care va putea să arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare de care înţelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

(2) El va lua procedura în starea în care se află în momentul introducerii în proces. Instanţa, la cererea celui introdus în proces, va putea dispune readministrarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi faţă de acesta."

Astfel, având in vedere introducerea in cauza a apelantei  Asigurări SA imediat ulterior depunerii raportului de expertiza, aceasta nu mai putea fi convocata la efectuarea raportului de expertiza, însă nimic nu a împiedicat-o sa fi depus obiec?iuni la acest raport de expertiza. Mai mult decât atât. nimic nu a împiedicat-o timp de 3 termene de judecata in fata instanţei de fond sa solicite efectuarea unei noi expertize, sau o completare a expertizei deja existente sau administrarea oricărei probe pe care aceasta ar fi considerat-o necesara, neexistând nicio încălcare a dreptului la apărare sau la un proces echitabil.

2. Cu privire la netemeinicia raportului de expertiza întocmit in prezenta cauză, se arată că apelanta Asigurări SA apreciază că ceea ce instanţa de fond ar fi trebuit sa aibă in vedere este numai procesul-verbal de contravenţie încheiat intre părţi la data de 13.12.2013, si nu ar fi trebuit a se lua in calcul raportul de expertiza întocmit in cauza.

Aceasta afirma fără a avea vreo proba in acest sens că, de fapt a existat o singura coliziune si că dauna certa produsa  nu este din culpa asiguratului  Asigurări.

Consideră intimata  că raportul de expertiza întocmit in cauza este unul temeinic si legal întocmit, expertul analizând cu atenţie avariile prezentate la maşinile din accidentul rutier.

Astfel, susţine expertul că analiza acestor avarii arata că s-a produs in fapt un prim impact intre partea frontala a autoturismului marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR… ( având asigurare RCA la  Asigurări SA ) si spatele autoturismului subscrisei ( VW Passat ) , acest prim impact ( prima coliziune ) determinând si producerea celei de - a doua coliziune ( cea produsa intre autoturismul marca Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR... si autoturismul marca Audi Q 7 , cu nr. de înmatriculare B…).

În ceea ce priveşte susţinerea apelantei ca nu a putut fi stabilita întinderea răspunderii fiecărei persoane vinovate in cote egale, o apreciem iară?i ca fiind neîntemeiată, întrucât si cu privire la acest aspect, expertului judiciar a precizat in mod clar ca fiecare conducător auto implicat in respectivul accident rutier a avut propria culpa in raport de fiecare din cele 2 coliziuni , respectiv nu au păstrat distanta regulamentara fata de autovehiculul din fata lor si nu au adaptat viteza la condiţiile de stare ale carosabilului ( carosabil care la data producerii accidentului - 13.12.2013 era umeda/inghetata), prin aceasta creând o stare de pericol si daune certe produse subscrisei .

Se poate observa din intreaga redactare a motivelor de apel faptul ca apelanta  Asigurări SA încearca sa se sustragă plaţii daunelor suferite de subscrisa, intrucat certe sunt aceste  daune , daune ce au putut fi evaluate de expertul judiciar in cuantumul arătat de 27.280,58 lei, daune neachitate pana in prezent de niciuna din societăţile de asigurare, ambele intelegand sa se sustragă acestei plaţi.

În privinţa probatoriului solicitat de apelanta, arată că sunt  de acord cu proba cu inscrisuri, dar se opune  probei cu expertiza tehnica , având in vedere pe de-o parte faptul ca apelanta a avut posibilitatea in fata instanţei de fond sa ceara efectuarea unei a doua expertize juridice , sau o completare a expertizei deja existente, iar pe de alta parte, solicită sa se observe ca la toate obiectivele arătate in cuprinsul cererii de apel, expertul judiciar a răspuns in mod clar, neexistând niciun nou obiectiv care sa impună efectuarea unei alte expertize juridice de specialitate.

În drept, au fost  invocate  prevederile art. 471 Cod Proc. Civ.

A formulat întâmpinare şi ASIGURĂRI 1 SA, prin care s-a solicitat respingerea apelului ca nefondat , sprijinindu-şi opinia pe concluziile raportului de expertiză.

În apel s-a administrat proba cu un supliment la  expertiza tehnică auto efectuat de expertul consultat la instanţa de fond.

Analizând actele şi lucrările dosarului , tribunalul a constatat fondat apelul formulat de SC  Asigurări SA, pentru argumentele ce se vor arăta în cele ce urmează .

Concluziile expertului consultat în privinţa ordinii coliziunii dintre autovehicule şi vinovăţia şoferilor implicaţi în eveniment prezintă un grad mare incertitudine  prin inconsecvenţa în abordarea parametrilor analizaţi şi ambiguitatea metodelor de analiză utilizate.

Cu titlu de exemplu în răspunsul la obiecţiunea  nr. 6, din dosarul de fond, fila 469- expertul neagă orice marjă de eroare , de incertitudine a concluziilor sale asupra evenimentului, argumentând că, evaluările au fost numai calitative , iar nu cantitatea , numai ultimele având potenţial de relativizare  a statuărilor lui pe eveniment.

Expertul omite astfel că, numai cu 3 file mai înainte , în cadrul aceluiaşi răspuns –fila 466 din dosar , obiecţiunea nr. 1- arăta : cităm ,, ….deşi existenţa dispozitivului de tractare  a remorcilor , montat la partea din spate a autovehiculului Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR… a contribuit la mărirea rigidităţii structurii la partea din spate  a acestuia, diminuând astfel amplitudinea deformaţiilor, motivul datorită căruia a existat o disproporţionalitate  a amplitudinii deformaţiilor  şi gradul de distrugere  între partea frontală şi cea din spate ale caroseriei acestuia, este reprezentat, în primul rând , de diferenţa între energiile disipate la impact prin aceste părţi ale caroseriei, mai mare fiind energia  de impact la partea din faţă a caroseriei autovehiculului.”

Într-o singură frază  expertul utilizează nu mai puţin de şapte argumente cantitative , argumente care sunt însă negate de acelaşi expert la răspunsul nr. 6.

Inconsecvenţa în privinţa criteriilor de analiză anulează valoarea ştiinţifică a acestuia şi nu poate fi reţinută de instanţă drept certitudine nici pentru ordinea de coliziune  nici privind unicitatea cauzei prejudiciabile pentru reclamant, nici pentru vinovăţie.

Analiza , omite elemente ale autoturismelor care au intrat în contact, de exemplu : scutul  autoturismului Audi Q 7, rigiditatea, cum îi zice expertul, rezistenţa diferită la deformarea plastică a elementelor  ce au intrat în coliziune.

În consecinţă instanţa de apel considerând incertă concluzia expertului consultat, va da valenţe probatorii egale procesului - verbal de contravenţie  şi declaraţiilor şoferilor şi constata o culpă comună egală a şoferului  auto Opel Insignia cu nr de înmatriculare GR… şi Audi Q 7 cu nr. de înmatriculare B….

Astfel apelanta , potrivit  culpei sale  va fi obligată de instanţa de apel la plata a jumătate din daunele constatate .

Deşi a fost informată de apelul formulat şi a depus întâmpinare , reclamanta –intimată nu a declarat apel împotriva intimatei –pârâte ASIGURĂRI 1 SA, pentru a putea fi aceasta obligată la plata diferenţei de despăgubire potrivit vinovăţiei acesteia. În consecinţă va lăsa nesoluţionată această chestiune.

Va compensa cheltuielile de judecată între apelantă şi reclamantă conform art. 453 C.pr.Civ., cheltuielile reclamantei fiind avute în vedere, conform limitei  de încuviinţare a cererii la ? din valoare.

Pentru aceste considerente , urmează admită  apelul formulat de SC  ASIGURĂRI SA, în contradictoriu cu intimaţii SC ASIGURĂRI 1 SA,  BAG, SC  SRL  şi SVV ,  împotriva SC 4550/2016, a Jud. Giurgiu , va înlătura  dispoziţia de omologare a probei cu expertiză judiciară specialitatea auto, va obliga pârâta - apelantă SC  ASIGURĂRI SA să plătească reclamantei suma de 13640.29 lei daune materiale (1/2 contravaloare reparaţii auto).

Compensând cheltuielile de judecată făcute în cursul procesului de reclamantă şi apelanta-pârâtă, va obliga  pe aceasta din urmă să plătească reclamantei suma de 813 lei şi va menţine celelalte dispoziţii ale primei instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul formulat de SC  ASIGURĂRI SA, cu sediul în Bucureşti,  ,,,,  în contradictoriu cu intimaţii SC ASIGURĂRI 1 SA la cab Av PD, în , Bucureşti, ,,, BAG, cu domiciliul în Mun. Piteşti, ,,, ,  SC  SRL cu sediul în Giurgiu, şi SVV cu domiciliul în sat Daia, ,  împotriva SC 4550/2016, a Jud. Giurgiu.

Înlătură dispoziţia de omologare a probei cu expertiză judiciară specialitatea auto.

Obligă pârâta - apelantă SC  ASIGURĂRI SA să plătească reclamantei suma de 13640.29 lei daune materiale (1/2 contravaloare reparaţii auto).

Compensând cheltuielile de judecată făcute în cursul procesului de reclamantă şi apelanta-pârâtă, obligă pe aceasta din urmă să plătească reclamantei suma de 813 lei.

Menţine celelalte dispoziţii ale primei instanţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Iunie 2017

Preşedinte,

ICM

Judecător,

GT

Grefier,

VD

Red. Jud. CMI

Jud. fond NRN.

Tehnored. DV/7ex/12.09.2017