Dare în plată respinsă – lipsă calitate de consumator

Hotărâre 1 din 20.03.2017


Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „contestaţie creditor Legea 77/2016” formulată de contestatorii AA în contradictoriu cu intimaţii BB

La apelul nominal făcut în şedinţa publică,  au răspuns contestatorul prin avocat  , intimata asistată de avocat  şi intimatul prin avocat  .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Instanţa acordă cuvântul asupra probelor.

Apărătorul contestatorului solicită instanţei admiterea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Apărătorul intimaţilor solicită instanţei admiterea probei cu înscrisuri.

 Nefiind alte cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, instanța deschide dezbaterile, conform art. 392 C.pr.civ.

Apărătorul contestatorului, având cuvântul asupra fondului cauzei, solicită instanţei admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, având în vedere  că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a notificării privind darea în plată a imobilului situat în Comuna Bucov, str. Erilor nr. 229, Jud. Prahova. Precizează apărătorul că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 4 din Legea 77/2016, în sensul că raportul juridic principal s-a încheiat între un profesionist şi o bancă, calitatea debitorului de cabinet medical veterinar excluzând aplicarea prevederilor legii dării în plată. Mai arată că o persoană care face notificarea de plată trebuie să fie consumator, având în vedere dispoziţiile OG 21/1992. De asemenea, menţionează dispoziţiile deciziilor Curţii Constituţionale, nr. 639/2016 şi 623/2016.

Apărătorul intimaţilor, având cuvântul asupra fondului cauzei, solicită instanţei respingerea acţiunii. Menţionează apărătorul dispoziţiile pct.3 subpct.3 al Hot. 398/01.12.2012 a Colegiului Medicilor, cabientul medical veterinar individual fiind acea unitate medicală veterinară fără personalitate juridică, funizor de servicii medicale veterinare. Mai mult, apărătorul face trimitere la dispoziţiile deciziei nr. 1/2016 a ICCJ ce arată că intrepinderea individuală este acea formă de activitate economică organizată de intreprinzătorul persoana fizicăm ce nu are calitatea de persoană juridică. În plus precizează dispoziţiile art. 2 pct. 2 din OG 21/1992 şi subliniază faptul că acest cabinet veterinar nu are personalitate juridică, fiind o formă de organizare economică.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, închide dezbaterile potrivit disp. art. 394 C.pr.civ. şi reţine cauza spre soluţionare.

 INSTANŢA

Având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a pronunţa hotărârea,

DISPUNE

 

Amână pronunţarea la data de 04.04.2017, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Cale de atac odată cu fondul.

Pronunţată în şedinţă publică azi 20.03.2017.

PREȘEDINTE, GREFIER,