Contestaţie la executare; titlu executoriu- sentinţă arbitrală; caducitate

Sentinţă civilă 366 din 27.09.2016


Prin cererea introductivă contestatorii  au solicitat anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul execuţional nr.100/2016 aflat pe rolul BEJ Timonea Mihai, având în vedere faptul că arbitrajul în cadrul căruia s-a emis titlul executoriu reprezentat de Sentinţa Arbitrală nr.101 pronunţată în data de 29.09.2015 de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosar nr.8/2015 este caduc ca urmare a faptului că tribunalul arbitral nu s-a pronunţat în termen de 6 luni de la constituirea sa.

Deşi contestatorul a invocat prevederile actualului Cod de Procedură Civilă în susţinerea tezei conform căreia titlul executoriu este caduc, instanţa reţine că această situaţie este reglementată de Codul de Procedură Civilă din 1865, de vreme ce titlul executoriu a fost emis în condiţiile acestei legi.

Indiferent de actul normativ care reglementează procedura de soluţionare a cauzei arbitrale şi a caducităţii, instanţa de executare reţine că această sancţiune trebuie aplicată în cadrul procedurii arbitrale, sau în cadrul contestaţiei în anularea a hotărârii arbitrale.

Conform art.713 alin.1 CPC „dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschis”.

Astfel, instanţa reţine că pe calea contestaţiei la executare nu se poate invoca caducitatea, de vreme ce legea prevede faptul că aceasta trebuie invocată în cadrul procedurii arbitrale.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării până la soluţionarea contestaţiei, instanţa constată că debitorii nu au arat motivele temeinice pentru care au formulat această cerere, contrar prevederilor art.719 alin.1 CPC.