Pensie de intretinere

Sentinţă civilă 286 din 11.04.2018


La data de 29.11.2017 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia, sub număr de dosar 2122/310/2017, cererea de chemare în judecată având ca obiect pensie de întreţinere formulată de reclamantul RM, având CNP 1980809295328, domiciliat în ..., împotriva pârâtei VD, domiciliată în ..., prin care s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la plata pensiei de întreţinere pe toată durata efectuării studiilor superioare.

În fapt, reclamantul a arătat că în urma divorţului dintre părinţii săi, a fost încredinţat spre creştere şi educare tatălui său, conform sentinţei civile nr. 532 din 29 iunie 2004, iar prin sentinţa civilă nr. 1006 din 29 septembrie 2009 pronunţată de Judecătoriei Sinaia, pârâta a fost obligată la plata unei pensii de întreţinere în favoarea sa, în cuantum de 357 lei lunar.

S-a invederat  de către  reclamant faptul  că în perioada septembrie 2009 - iulie 2017, pârâta a achitat lunar pensia de întreţinere stabilită de instanţa de judecată, iar în luna iulie 2017, în urma finalizării studiilor liceale, a susţinut admiterea la Academia de Studii Economice din Bucureşti unde a devenit student la cursurile de zi ale Facultăţii de Management. Din data de 10 iulie 2017 nu a mai beneficiat de pensia de întreţinere.

În raport de toate motivele de fapt şi de drept expuse anterior, s-a solicitat să se dispună admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată, în sensul de a se dispune obligarea pârâtei la plata pensiei de întreţinere pe toată durata efectuării studiilor superioare.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 194 NCPC, art. 499, alin. 3 din NCC.

În dovedirea cererii, s-a solicitat admiterea proba cu înscrisuri, fiind anexate în copie, în 2 exemplare: cartea de identitate; certificatul de naştere; Sentinţa Civila nr. 532 din 29 iunie 2004; Sentinţa Civila nr. 106 din 29 septembrie 2009; Adeverinţa de student; Chitanţa in original pentru suma de 20 de lei, reprezentând taxa judiciara de timbru, precum şi orice alte probe care se vor dovedi utile soluţionării cauzei.

S-a solicitat ca judecarea cauzei să se facă în lipsa părţilor, conform art. 411, alin 1, pct. 2 NCPC.

Prin rezoluţia din data de 04.12.2017, instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor anexate către pârâtă, pentru a formula întâmpinare în termen legal de 25 de zile de la comunicare.

La data de 21.12.2017, pârâta a depus întâmpinare, prin care a solicit respingerea acţiunii ca fiind rămasă fără obiect.

A arătat pârâta că este de acord cu cererea de chemare în judecată, că nu a încetat niciodată să achite pensia de întreţinere în favoarea reclamantului, acesta fiind fiul său, în prezent student la Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Management.

Pârâta a subliniat că nu este de acord cu susţinerile reclamantului, prin care afirmă că începând cu luna iulie 2017 a încetat să îi plătească pensie de întreţinere, întrucât nu a încetat niciodată să îi trimită lunar sumele de bani.

În continuare, pârâta a susţinut  că este adevărat că banii nu au mai fost reţinuţi pe statul de plată de către angajatorul său şi nu au fost transmişi de către angajator în contul tatălui reclamantului, întrucât dispozitivul hotărârii stabileşte ca pensia de întreţinere să o achite până la majoratul minorului, iar în acest caz angajatorul a sistat reţinerea din salariul său a pensiei de întreţinere.

Avea cunoştinţă de faptul că reclamantul a fost admis la facultate şi de dispoziţiile legale referitoare la obligaţiile sale privind plata pensiei de întreţinere pentru copilul, care deşi este major, se află în continuarea studiilor, astfel că a trimis personal bani în contul tatălui reclamantului - RD, căruia i-a fost încredinţat, chiar mai mult decât suma de 357 lei, conform extraselor de cont pe care le anexează prezentei. Din extrasele de cont rezultă că a achitat în luna iulie suma de 457 lei (3 iulie 2017 suma de 357 lei recunoscută de reclamant, iar la data de 12.07.2017 suma de 100 lei), în luna august a achitat suma 700 lei ( 300 lei la data de 10.08.2017, suma de 200 lei la data de 16.08.2017 şi suma de 200 lei la data de 22.08.2017), în luna septembrie 2017 suma de 650 lei (300 lei la data de 12.09.2017 şi suma de 350 lei la data de 25.09.2017), în luna octombrie 2017 suma de 600 lei (400 lei la data de 11.10.2017, suma de 100 lei la data de 19.10.2017 şi suma de 100 lei la data de 26.10.2017), în luna noiembrie 2017 suma de 750 lei (400 lei la data de 13.11.2017, suma de 250 lei la data de 15 11. 2017 şi suma de 100 lei la data de 23 .11. 2017).

Faţă de cele arătate, cere să se constate că nu e rău-platnică şi  că nu a încetat niciodată să achite pensia de întreţinere pentru reclamant şi va continua să o achite până la terminarea studiilor de către acesta, astfel că cererea de chemare în judecată este fără obiect.

În drept, s-au invocat disp. art. 205 C.pr.civ.

În apărare, s-a solicitat proba cu înscrisuri, respectiv extrasele de cont aferente lunilor iulie-noiembrie 2017 inclusiv, anexate, urmând ca la termenul de judecată ce se va fixa să depună şi pentru lunile următoare dovada achitării obligaţiei de întreţinere.

Prin rezoluţia din data de 21.12.2017, instanţa a dispus comunicarea întâmpinării către reclamant, pentru a formula răspuns în termen legal de 10 zile de la comunicare.

La data de 03.01.2018, reclamantul a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat să fie respinse apărările invocate de pârâtă pe fondul cauzei, să se admită acţiunea astfel cum a fost formulată, iar prin hotărârea se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei la plata pensiei de întreţinere pe toată durata efectuării studiilor superioare în cuantumul stabilit de legiuitor

În fapt, s-a arătat de către reclamant că susţinerile invocate de pârâtă cu privire la fondul cauzei sunt neîntemeiate, motiva de faptul că aşa cum a arătat în cererea introductivă până în data de 10 iulie 2017, angajatorul pârâtei, respectiv Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, a virat lunar suma de 357 lei în contul Băncii Raiffeisen, al cărui titular este tatăl său, RF, fiind un cont de economii al tatălui acestuia şi fondurile le-a utilizat pe parcursul anului 2017, iar începând cu luna august 2017 nu a putut identifica strict suma ce reprezintă cuantumul pensiei de întreţinere.

A susţinut reclamantul că din aceste motive şi din lipsa de comunicare cu tatăl său, nu a constatat faptul că pârâta, respectiv mama sa, îi alimenta contul în diverse perioade ale lunii (începând cu august 2017), acestea reprezentând obligaţia legală de virare a pensiei de întreţinere. Astfel, consideră că, deşi s-a aflat într-o stare de eroare legată de aceste sume virate în contul tatălui său de la Banca Raiffeisen, crezând că sunt provenite din surse cunoscute de tatăl său, urmează să se stabilească cuantumul pensiei de întreţinere ce i se cuvine în concordanţă cu veniturile în plată ale pârâtei de la data depunerii cererii de chemare în judecată.

Reclamantul a menţionat că imediat după finalizarea studiilor liceale, pârâta i-a comunicat ferm că nu înţelege să îi mai vireze pensia de întreţinere, având în vedere faptul că este major, motiv pentru care a înţeles să formuleze prezenta cerere de chemare în judecată.

În drept, s-au invocat disp. art. 201 alin. (2) C. proc . civ.

În cauză, s-a administra proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin Sentinţa civila nr. 1006 din 29.09.2009 pronunţată de Judecătoria Sinaia în dosarul nr. 1354/2009 pârâta VD  a fost obligată să plătească în favoarea reclamantului  RM o pensie lunară de întreţinere în cuantum de 357 lei până la majoratul său.

Reclamantul RM la  data de 09.08.2018 va împlini vârsta de 20 ani  a terminat studiile liceale , fiind student la Academia de Studii Economice din Bucureşti - Facultatea de Management.

Potrivit art. 499 alin. 1 din noul Cod civil (aplicabil cauzei de faţă în temeiul art.6 alin.6 din noul Cod civil), părinţii sunt obligaţi , în solidar ,să dea întreţinere copilului lor minor , asigurându-i cele necesare traiului , precum şi educaţia , învăţătura şi pregătirea sa profesională.

Potrivit art.529 alin.1 Cod civil, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, iar instanţa de tutelă poate mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau a hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, potrivit art. 531 alin.1 Cod civil.

Art. 529 alin.2 Cod civil stabileşte că atunci când întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil ; art. 532 alin.1 din acelaşi act normativ prevede că pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată, iar cuantumul pensiei se poate stabili într-o sumă fixă sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinerea, potrivit art. 530 alin.3 Cod civil.

In consecinţă , instanţa apreciază ca întemeiată cererea reclamantului major RM de a fi  obligat în continuare mama sa,  pârâta VD la plata unei pensii lunare de întreţinere în cuantum de 862 lei, ţinând cont de veniturile lunare pe care le realizează  la Direcţia Judeţeană de Statistică Giurgiu, pensie cu începere de la data introducerii acţiunii – 29.11.2017, în favoarea sa până la finalizarea studiilor universitare , dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani sau alte dispoziţii legale sens în care o va considera admisibilă.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.