Obligaţie de întreţinere. Debitor care mai are un copil în întreţinere. Stabilirea cuantumului pensiei

Decizie 4757 din 18.11.2011


Curtea de Apel Cluj, Secţia I civilă, 4757/R din 18 noiembrie 2011

Prin sentinţa civilă nr. 549 din data de 1 martie 2011, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta P.D., în calitate de reprezentant legal al minorului P.A.C., împotriva pârâtului C.S..

S-a stabilit că pârâtul C.S. este tatăl minorului P.A.C., născut la data de 23 februarie 2002 în Borşa, jud. Maramureş, naşterea fiind înregistrată în actul de naştere nr. 78 din 28 februarie 2002 al Primăriei Borşa, jud. Maramureş.

S-a dispus ca numele pârâtului C.S. să fie trecut în actul de naştere la rubrica „TATĂ”;

A fost obligat pârâtul să plătească în favoarea minorului o pensie de întreţinere lunară în sumă de 167 lei, începând cu data înaintării acţiunii, 29 septembrie 2010, până la majoratul minorului, sau noi dispoziţii.

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantei 4707 lei cheltuieli de judecată.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că, potrivit raportului de expertiză medico-legală - test ADN efectuat în cauză, coroborat cu depoziţiile martorilor audiaţi, pârâtul este tatăl minorului P.A.C..

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul C.S., iar prin decizia civilă nr. 151/A din 23.06.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş s-a admis apelul declarat de apelantul C.S. împotriva sentinţei civile nr. 549 din data de 1 martie 2011, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei, care a fost schimbată  în parte, în sensul că pârâtul C.S. a fost obligat să plătească în favoarea minorului P.A.C., născut la data de 23 februarie 2002, o pensie de întreţinere lunară în sumă de 111,67 lei, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 29 septembrie 2010, până la majoratul minorului sau noi dispoziţiuni.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Intimata P.D., a fost obligată la plata către apelantul C.S. a sumei de 4 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de apel a reţinut că din cuprinsul sentinţei civile nr. 1104 din data de 26 aprilie 2006, pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosarul nr. 228/2006, prin care s-a desfăcut căsătoria încheiată între numita G.A. şi apelantul C.S., rezultă că acesta din urmă mai are un copil minor în întreţinere, pe G.A.S., născut la data de 21 septembrie 2000.

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 din Codul familiei, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, neputând depăşi o treime din câştigul din muncă al părintelui, pentru ipoteza în care acesta are în întreţinere doi copii.

Raportat la împrejurarea că nu au putut fi dovedite veniturile realizate de către pârât, prima instanţă a avut în vedere la stabilirea cuantumului obligaţiei de întreţinere venitul minim pe economie.

Potrivit art. 1 din HG  nr. 1193/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la suma de 670 lei lunar.

Având în vedere că apelantul are doi copii minori în întreţinere, acesta poate fi obligat la plata unei pensii în sumă de 111,67 lei, în favoarea minorului P.A.C..

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul C.S. solicitând modificarea hotărârii în sensul stabilirii unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în cuantum de 65 lei.

În motivarea recursului a arătat că a fost obligat la plata sumei de 160 lei în favoarea celuilalt copil minor G.A.S., iar în prezentul dosar la plata sumei de 111,67 lei minorului Pipaş Alexaandru Călin, cele două sume depăşind 1/3 din venitul minim pe economie, respectiv 224 lei din 670 lei, aceasta fiind prea împovărătoare ceea ce aduce atingere drepturilor pârâtului şi ale restului familiei, acesta asigurând întreţinere şi pentru minorul Z.I., fiul actualei soţii în vârstă de 1 an şi 4 luni.

Reclamanta P.D. prin concluzii scrise a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Examinând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, Curtea de Apel urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:

Recurentul, pe lângă minorul P.A.C., născut la data de 23 februarie 2002, cu privire la care s-a solicitat în prezentul dosar stabilirea unei pensii de întreţinere, mai are în întreţinere un copil, anume minorul G.A.S.andru născut la 21.09.2000, cu privire la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 2252/18.09.2009 pronunţată în dosar nr. 2554/307/2009 al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei să plătească o pensie de întreţinere în sumă de 150 lei.

În prezent recurentul are numele de C. pe care l-a redobândit prin sentinţa civilă nr. 1104/2006 pronunţată în dosar nr. 228/2006 al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei) ambele sentinţe sunt depuse în dosarul instanţei de apel)

Potrivit art. 1 din HG  nr. 1193/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la suma de 670 lei lunar.

O treime din acest venit reprezintă suma de 223,3 lei.

Având în vedere că potrivit art. 94 alin. 3 Cod familiei „Cînd întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul sau din munca pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.“, rezultă că recurentul putea fi obligat doar la diferenţa dintre suma de 223,3 lei şi suma de 150 lei pe care recurentul a fost obligat să o plătească tot cu titlu de pensie de întreţinere prin sentinţa civilă nr. 2252/18.09.2009, anume 73,33 lei.

Faptul că cei doi copii pentru care recurentul are obligaţii legale de întreţinere au două situaţii legale diferite, nu înlătura aplicarea dispoziţiilor legale de mai sus.

Dacă reclamanta va considera că pentru cei doi copii se datorează aceaşi sumă cu titlu de pensie de întreţinere va putea formula alte cereri, având în vedere că în acest dosar nu s-a indicat nimic în acest sens.

Solicitare recurentului de a se stabili pensia de întreţinere doar la suma de 65 de lei nu are în vedere pe de o parte un calcul corect şi nici nevoile copilului, iar interesul superior al acestui copil trebuie avut în vedere atât în prim rând cât şi din oficiu, prin urmare recursul va fi admis doar în parte.

Faţă de cele menţionate anterior şi în temeiul prevederilor art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă cât şi al art. 312 alin. 3, art. 299 alin. 1 Cod procedură civilă, curtea urmează să admită în parte recursul declarat de pârâtul C.S. împotriva deciziei civile nr. 151/A/ din 23.06.2011 a Tribunalului Maramureş, pe care o va modifica în sensul că va obliga pârâtul C.S. să plătească în favoarea minorului P.A.C. născut la data de 23 februarie 2002, o pensie de întreţinere lunară în sumă de 73,33 lei, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 29 septembrie 2010, până la majoratul minorului sau noi dispoziţiuni.

Restul dispoziţiilor deciziei recurate vor fi menţinute, nefiind atacate.