Răspundere civilă delictuală

Sentinţă civilă 86 din 07.02.2018


Prin acţiunea înregistrată sub nr. 452/329/2017  reclamanta D. S. T. a chemat în judecată pe pârâtul P. M. O.  solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa acesta să fie obligat la plata sumei de 34134,66 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului adus O. S.  la care se adaugă suma de 8466,33 cu titlu de dobândă legală.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâtul a avut calitatea de salariat al D. S. T., fiind încadrat ca pădurar până la data de 19.03.2013, la Ocolul Silvic T. M., dată la care i-a încetat contractul individual de muncă conform cererii de demisie înregistrată la nr.662/19.03.2013.

De asemenea, reclamanta a arătat că potrivit obligaţiilor cuprinse în fişa postului, pârâtul avea obligaţia de a apăra integritatea fondului forestier proprietate publică a statului şi a pădurilor luate în pază sau în administrare, împotriva ocupării sau folosirii ilegale  de terenuri, a sustragerii de lemn şi alte produse, împotriva distrugerii construcţiilor, instalaţiilor, bornelor, culturilor, degradării arborilor, puieţilor, lăstarilor precum şi a oricăror fapte ilegale, precum şi obligaţia de a încheia acte de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor silvice şi de a executa paza şi de a stabili pagubele produse pe raza cantonului prin tăierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieţilor şi lăstarilor şi identificarea autorilor acestor fapte, inventarierea cioatelor şi înregistrarea acestora în condica de serviciu.

A precizat reclamanta că, la data de 16.10.2013, la Direcţia Silvică T. a fost înregistrat cu nr.3292 raportul nr.2269/16.10.2013 al Ocolului Silvic T. M., raport prin care se arată că fostul pădurar P. M. O. figurează ca debitor în evidenţele contabile ale ocolului silvic cu suma de 34134,66 lei, reprezentând contravaloare delicte nejustificate, conform următoarelor controale de fond: actul de control de fond nr.2, înregistrat de Ocolul Silvic T. M. la nr.703/03.09.2012, executat la cantonul silvic nr.5 P., 66,42,37,32, în data de 29.08.2012, au fost identificate 36 de cioate privind tăieri ilegale cu un volum de 16,10 mc.în valoare de 5453,37 lei din care s-au putut recupera numai 2544,48 lei, rămânând de recuperat suma de 2908,89 lei.; actul de control de fond înregistrat la nr.2286/12.11.2012, desfăşurat în data de 07.11.2012 la cantonul silvic 5 P. în ua 42,30,31,28,25,24,35,36,37,38, a fost depistat un nr. de 27 de cioate provenind din tăieri ilegale, cu un volum de 3,065 mc., în valoare de 715,68 lei (prejudiciu nerecuperat); actul de control de fond nr.2, înregistrat la nr.2285/12.11.2012, executat la data de 06.11.2012 la cantonul silvic 5 P. în ua 41 pădure privată, au fost depistate 56 de cioate provenind  din tăieri ilegale, cu un volum de 11,044 mc. în valoare de 3971,65 lei )prejudiciul nerecuperat); actul de control de fond nr.1 înregistrat la nr.656/18.03.2013, efectuat în perioada 11.03.2013 – 15.03.2013 în cantonul 5 P., pădure de stat, a fost identificat un nr. total de 78 de cioate, cu un volum de 39,33 lei, în valoare de 11589,92 lei (prejudiciul nerecuperat);  actul de control de fond nr.2, înregistrat la nr.933/15.04.2013, executat la cantonul silvic 5 P. în ua 41,42,26,28,37,32,27,23,31,35,30,24,25, executat în perioada 10.04.2013 – 12.04.2013 a fost depistat un nr. de 186 de cioate provenind din tăieri ilegale cu un volum de 24,388 mc., în valoare de 8096,31 lei(prejudiciul nerecuperat); actul de control de fond nr.2, înregistrat la nr.934/15.04.2013, efectuat în cantonul silvic 5 P., ua 42 pădure particulară, un nr. de 10 cioate provenind din tăieri ilegale, cu un volum de 2,112 mc., în valoare de 671,52 lei (prejudiciul nerecuperat); actul de control de fond nr.1 înregistrat la nr.671/19.03.2013, pentru controlul executat în canton silvic 5 P. în perioada 11.03.2013 – 15.03.2013, a fost depistat un nr. de 5 cioate nejustificate, cu un volum de 0,734 mc., în valoare de 180,69 lei (prejudiciu nerecuperat).

A precizat faptul că, pârâtul şi-a însuşit de fiecare dată pagubele constatate fără să formuleze vreo obiecţie la controalele executate, recunoscând în acelaşi timp că s-a făcut  vinovat de producerea acestora iar că  la data de 11.11.2013, D. S. T. a formulat plângere penală împotriva pârâtului pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu şi s-a constituit parte civilă cu suma de 34134,66, formându-se astfel dosarul penal cu nr.1910/P/2013, care s-a soluţionat prin încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în baza căruia pârâtul a fost condamnat la o amendă penală în cuantum de 5000 de lei, acord consfinţit prin sentinţa penală nr.142/19.09.2016, rămasă definitivă prin neapelare, latura civilă rămânând nesoluţionată deoarece nu s-a putut încheia o tranzacţie în acest sens.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe prevederile art,194 – 195 NCPC, art.1349, 1357,1381 NCPC, art.270, art 274 alin.2 Codul Muncii, Legea 46/2008 – Codul Silvic, HG 1076/2009- regulamentul de pază al fondului forestier,  iar în dovedirea acesteia reclamanta a depus la dosarul cauzei, în copie, sentinţa penală nr.142/19.09.2016; jurnalul contabil privind pe numitul P. M. O. pentru perioada 01.01.2010 – 30.09.2013; raportul nr.3292/16.10.2013 al Ocolului Silvic T. M.; actul de control de fond nr.2, înregistrat la nr.703/03.09.2012;  actul de control de fond  înregistrat la nr.2286/12.11.2012; actul de control de fond nr.2, înregistrat la nr.703/03.09.2012;  actul de control de fond nr.2  înregistrat la nr.2285/12.11.2012; actul de control de fond nr.1  înregistrat la nr.656/18.03.2013; actul de control de fond nr.2  înregistrat la nr.933/15.04.2013; actul de control de fond nr.2  înregistrat la nr.934/15.04.2013; actul de control de fond nr.1  înregistrat la nr.671/19.03.2013; copie contract individual de muncă al pârâtului, copie fişa postului pădurar P. M. O., copie cerere de demisie nr.662/19.03.2013.

Fiind prezent la  instanţă, în şedinţa publică din data de 17.05.2017, pârâtul  a contestat cuantumul pretențiilor.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri și proba cu expertiză de specialitate.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Pârâtul P. M. O.  a îndeplinit funcţia de pădurar în cadrul R.N.P. Romsilva, Direcția Silvică T., Ocolul Silvic T. M.  , de la data de 15 martie 2011 potrivit contractului de muncă nr. 972/2011, iar prin cererea de demisie înregistrată sub nr. 662/19.03.2013, au încetat raporturile salariale, aspecte consemnate în considerentele sentinței penale nr. 142/19.09.2016 a Judecătoriei T. M. ( filele 8-13).

Prin această sentință penală, Judecătoria T. M. a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria T. M. cu inculpatul P. M. O., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu prevăzute de art. 249 alin. 1, Cod Penal, 1969 cu aplicarea art. 5 C Penal, obiect al cauzei penale nr. 1910/P/2013; în baza art. 249 alin. 1 C Penal, 1969 cu aplicarea art. 5 Cod Penal, a fost condamnat inculpatul la 5000 lei amendă, iar în baza art. 486 CPP, alin. 2, lasă nesoluționată acțiunea civilă.

Prin acţiunea dedusă judecăţii, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 34134,66 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului adus Ocolului Silvic  la care se adaugă suma de 8466,33 cu titlu de dobândă legală.

Din considerentele ce se vor expune, acţiunea este apreciată ca fiind întemeiată în parte.

În drept, din dispoziţiile art. 1357 şi 1358  C. Civ. rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale este necesar să fie întrunite cumulativ următoarele condiţii generale: 1. existenţa unui prejudiciu; 2. existenţa unei fapte ilicite; 3. existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; 4. existenţa vinovăţiei celui ce a cauzat prejudiciul.

În fapt, astfel cum s-a reținut în cuprinsul sentinței penale nr. 142/19.09.2016 a Judecătoriei T. M.,  fapta inculpatului P. M. O. săvârșită în perioada 15.03.2011-19.03.2013 fiind încadrat în funcția de pădurar al persoanei vătămate R.N.P.Romsilva - Direcţia Silvică Teleorman - Ocolul Silvic T. M. constând în aceea că nu și-a îndeplinit îndatoririle de serviciu în întregime ori le-a îndeplinit în mod parțial și limitat, prevăzute în fișa postului și în legislația în vigoare și având în gestiune și administrare inițial cantonul silvic nr. 13 Lupăria de la data de 15.03.2011 și până la data de 04.11.2011 și ulterior  cantonul silvic nr. 5 P. de la data de 15.11.2011 până la data de 19.03.2013 și nu a apărat integritatea  fondului forestier proprietate publică a statului și a pădurilor luate în pază sau în administrare , împotriva sustragerii de lemn și alte produse împotriva distrugerii puieților, lăstari precum și a oricăror fapte ilegale, nu și-a îndeplinit obligațiile de a încheia acte de constatare a contravențiilor și a infracțiunilor silvice și de a executa paza și de a stabili pagubele produse pe raza cantonului prin tăierea , scoaterea din rădăcini, distrugerea/degradarea sau sustragerea arborilor, puieților și lăstarilor și identificarea autorilor acestor fapte , inventarierea cioatelor și înregistrarea acestora în condica de serviciu, nu a executat patrulări pe raza cantonului pentru prevenirea și combaterea sustragerilor de lemn din pădure, permițând altor persoane posibilitatea tăierii și sustragerii de material lemnos și cauzând patrimoniului Direcţiei Silvice T. - Ocolul Silvic T. M. un prejudiciu total de 40328,88 lei , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249 alin. 1 Cod penal 1969, cu aplic. art. 5 Cod penal.

Astfel, analizând condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa reţine prin neglijenţa de care pârâtul a dat dovadă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, exista o faptă ilicită şi personală a acestuia , faptă care a fost sancționată penal și care  a avut drept urmare producerea unui prejudiciu în patrimoniul reclamantei,  prejudiciu ce nu a fost recuperat decât în parte, existând, fără îndoială, şi o legătură directă de cauzalitate,  astfel încât  constată îndeplinite condiţiile pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a pârâtului pentru acoperirea pagubei produsă integrităţii fondului forestier.

Prin urmare, având în vedere concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză ce nu a fost contestat de către niciuna dintre părți , instanța , în raport de prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 85/2006 potrivit cărora personalul cu atribuţii de pază a pădurilor răspunde patrimonial pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază ,  va admite în parte acțiunea, și va obliga pârâtul  la plata către reclamantă a sumei de 34134,56 lei ( suma calculată de expertul numit în cauză), reprezentând prejudiciu.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind acordarea dobânzii legale, instanţa reţine că din perspectiva dispoziţiilor art. 1088 C. Civ., la obligaţiile care au ca obiect o sumă de bani, daunele-interese cuvenite creditorului pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu, astfel încât  pârâtul va fi obligat şi la plata dobânzii legale în cuantum de 8466,33 lei, cuantum solicitat de către reclamantă.

 De asemenea, în temeiul art. 453 C.pr.civ., constatând culpa procesuală a pârâtului, îl va obliga pe acesta  la plată către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei, parte onorariu expert achitată de reclamantă.

Domenii speta